Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (ylempi AMK): YKUTU23

Tunnus: YKUTU23

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tunnistavat olennaisia muutostarpeita sekä osaavat suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa. Opiskelija kehittää valmiuksiaan hyödyntää liiketoimintaosaamista kulttuuri- ja luovien alojen palvelujen kehittämisessä yrittäjämäisellä otteella, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden luomat mahdollisuudet huomioiden. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä tehdä päätöksiä ja ennakoida muutoksia joustavasti ja proaktiivisesti. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään luovan talouden kenttää ja hakemaan liiketoiminnallisia keinoja uudistaa kulttuuri- ja luovia aloja.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot etenevät kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka opiskelija voi kytkeä omaan työhön. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi profiloida tutkintoaan. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa pääsääntöisesti perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Opintojen aikana asiantuntijaverkosto vahvistuu ja opitaan työskentelemään myös monialaisissa oppimisprojekteissa. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämisprojekti, joka on olennainen osa opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on oppia suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan kulttuuri- ja luovien alojen toimintaa. Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintaympäristön muutoksia ja hyödyntämään erilaisia menetelmiä, malleja ja prosesseja organisaatioiden ja palveluiden kehittämiseen, kuten palvelumuotoilu, ennakointimenetelmät ja yrityksen kilpailukeinojen kehittämisen keinot. Opiskelija oppii arvioimaan kulttuuripalveluiden mahdollisia markkinoita ja analysoimaan yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen lisäarvoja.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024
YKUTU23-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

20
2E00CR54 Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR50 Strateginen ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
2E00CR56 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKUTU23-1002
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5 5 5 2.5 2.5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKUTU23-1003
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5
YKUTU23-1004
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
2E00CR72 Opinnäytetyö 30 10 20 10 20 3.3 3.3 3.3 10 10
Yhteensä 60 55 20 25 30 20 12.5 12.5 10.13 10.13 10.13 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) kompetenssit

1 Strategia- ja johtamisosaaminen

Ymmärtää strategisen suunnittelun merkityksen yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä. Soveltaa strategisen kehittämisen menetelmiä ja keinoja sekä tunnistaa organisaation, osaamisen ja henkilöstöjohtamisen tarpeita ja tavoitteita. Hallitsee strategisten tavoitteiden, osaamisen ja prosessin määrittelyn, johtamisen ja implementoinnin keinot.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
2 Työyhteisöjen kehittämisosaaminen

Kehittää oman alan toimintaa, käytäntöjä ja työyhteisöä huomioiden toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Huomioi asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden näkökulmia työyhteisöjen kehittämisessä. Hyödyntää liiketaloudellista ajattelutapaa sekä kehittää ja soveltaa uusia käytännön työskentelytapoja.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
3 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Hahmottaa ja hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä sekä arvioi tietoa kriittisesti ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Hahmottaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja hyödyntää projektiosaamista luoden käytännössä soveltaa tietoa. Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavissa määrin.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyö
4 Luovan osaamisen johtaminen

Hahmottaa luovien alojen toimintaympäristöä eri näkökulmista sekä arvioi luovuuden hyödynnettävyyttä omassa työyhteisössään. Ymmärtää innovatiivisuuden merkityksen organisaation toiminnassa. Hallitsee keinoja kehittää ja johtaa luovaa osaamista omassa työympäristössään.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Strateginen ennakointi
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Markkinointiviestinnän johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Strateginen ennakointi
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys
Strateginen ennakointi
Palvelumuotoilun johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YKUTU23-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

20
2E00CR54 Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys 5
2E00CR50 Strateginen ennakointi 5
2E00CR56 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YKUTU23-1002
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5
YKUTU23-1003
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
YKUTU23-1004
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
2E00CR72 Opinnäytetyö 30