Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YTOJ21

Tunnus: YTOJ21

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu teknologiayrityksissä ja -organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja jotka tähtäävät urallaan eteenpäin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen perusrakenteen suunnitteluun on osallistunut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja Teknologiateollisuus ry. Koulutuksen rakennetta ja sisältöä on muokattu ja muokataan ennakoitavien tarpeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
YTOJ21-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
YTOJ21-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KC00CF46 Talouden johtaminen 5 5 5 5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YTOJ21-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8G00CF50 Teollinen internet 5 5 5 2.5 2.5
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00BD94 Osaamispääoman johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CN22 Kasvua digitalisaatiosta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
YTOJ21-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 30 15 15 7.5 7.5 5 5 5
Yhteensä 60 50 30 12.5 37.5 15 15 6.3 6.3 14.3 11.8 11.8 7.5 7.5 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Kehittäminen ja tutkiminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Kehittäminen ja tutkiminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Osaamispääoman johtaminen
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Luokittelemattomat
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Kasvua digitalisaatiosta
Ohjelmistotuotannon menetelmät

Teknologiaos. YAMK kompetenssit

1 Strategiaosaaminen

Kykenee ymmärtämään ja ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja trendejä. Hallitsee tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittämisen sekä startegiaprosessin johtamisen ja toimeenpanon

Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Kasvua digitalisaatiosta
Opinnäytetyö
2 Johtamis- ja johtajuusosaaminen

Kykenee johtamaan ja kehittämään henkilökunnan osaamista sekä kykenee johtamaan ihmisiä ja toimintaa.

Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Kasvua digitalisaatiosta
Opinnäytetyö
3 Teknologiaosaaminen

Kykenee ymmärtämään ja ennakoimaan teknologista kehitystä ja osaa hyödyntää sitä. Hallitsee teknologiastrategiaprosessit.

Kehittäminen ja tutkiminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Opinnäytetyö
4 Talousosaaminen

Osaa johtaa toimintaa talouden näkökulmasta ja ymmärtää talouden ja strategian yhteyden.

Talouden johtaminen
Projektijohtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Asiakkuuksien johtaminen
Kasvua digitalisaatiosta
Opinnäytetyö
5 Teollisen internetin osaaminen
Talouden johtaminen
Teollinen internet
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Opinnäytetyö
6 Logistiikkaosaaminen
Talouden johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Ohjelmistotuotannon menetelmät

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YTOJ21-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
YTOJ21-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5
KC00CF46 Talouden johtaminen 5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5
YTOJ21-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8G00CF50 Teollinen internet 5
KC00CF52 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5
KD00BD94 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CN22 Kasvua digitalisaatiosta 5
8A00CH84 Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
YTOJ21-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30