Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen: YRKK24I

Tunnus: YRKK24I

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Insinööri (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle insinöörille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa sovelletaan sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
YRKK24I-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YRKK24I-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KA00CA99 Riskien hallinta 5 5 5 2.5 2.5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KC00CF48 Projektijohtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8F00DR10 Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8F00DR11 Lihateknologian erityiskysymykset 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK24I-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRKK24I-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KA00CB21 Opinnäytetyö 30 20 10 10 10 10 5 5 3.3 3.3 3.3 5 5
Yhteensä 60 65 15 25 40 15 12.6 12.6 13.43 13.43 13.43 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen kompetenssit

Käytetään syksystä 2022 alkaen.

1 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- Osaa toimia työssään tutkivalla ja kehittävällä työotteella
- Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavassa määrin
- Osaa analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, arvioida niiden merkittävyyttä ja viestiä niistä asiantuntijana

Kehittäminen ja tutkiminen
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
2 Prosessien hallinta

- osaa analysoida ja kehittää ruoka-alan yrityksen/organisaation prosesseja

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Projektijohtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
3 Strategiaosaaminen

- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Kehittäminen ja tutkiminen
Projektijohtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Projektijohtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kehittäminen ja tutkiminen
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Ravitsemuslaadun kehittäminen
Projektijohtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Projektijohtaminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen
Riskien hallinta
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Lihateknologian erityiskysymykset
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Riskien hallinta
Projektijohtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRKK24I-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
8F00CG28 Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5
YRKK24I-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KA00CA99 Riskien hallinta 5
KA00CB05 Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
KC00CF48 Projektijohtaminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5
8F00DR10 Lihan biokemialliset ja rakenteelliset tekijät 5
8F00DR11 Lihateknologian erityiskysymykset 5
YRKK24I-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRKK24I-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KA00CB21 Opinnäytetyö 30