Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus: FYS24

Tunnus: FYS24

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti toimii yhteiskuntavastuullisesti huomioiden eri tavoin kestävän kehityksen ajatuksia. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI / URAMAHDOLLISUUDET
Valmistuttuaan opinnoistaan fysioterapeutti voi työskennellä asiantuntijana eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erialisissa hankkeissa ja projekteissa. Fysioterapeutti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt kansainvälistä osaamistaan monin eri tavoin; opinnoissa käytetyn vieraskielisen materiaalin, vaihto-opettajien tuottamien luentojen ja kotikansainvälisyyttä tukevien keinojen avulla. Esimerkiksi osallistuen intensiiviviikoille.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Fysioterapiakoulutuksen pedagogisena pyrkimyksenä on yhdistää laadukas opetus työelämään. Soveltuvin osin yhdistämme opetusta myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Työelämälähtöinen koulutus motivoi opiskelijoita ja sitouttaa heitä opintoihinsa. Monipuoliset oppimisympäristöt ja SeAMK:n teknologiset sovellukset mahdollistavat teoriaopintojen yhdistämisen käytännön tilanteisiin. SeAMK Wellbeing Labs Opiskelijatyön oppimisympäristössä työelämätaitoja harjoitellaan moniammatillisissa tiimeissä, aitoja asiakastilanteita ja toimeksiantoja ratkoen. Oppimisesta tulee kiinnostavaa ja konkreettista.

Opetussuunnitelma rakentuu kokonaisuuksista, jotka edistävät fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittymistä ja syventymistä. Fysioterapeuttien koulutuksen kokonaisuudessa on huomioitu ammattikorkeakoulujen yhteisesti sopimat yleiset kompetenssit ja ammatilliset kompetenssit. Opetusta toteutetaan kontakti- ja etäopetuksena, itsenäisenä opetuksena ja verkko-opetuksena. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä. Fysioterapian opintojaksojen toteutuksessa keskiössä ovat työelämälähtöiset opintojaksot ja opinnäytetyöt sekä työelämässä tapahtuva harjoittelu.

Opintojen aikana opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön työn vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijaan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Arvioinnissa noudatetaan SeAMK:n tutkintosääntöä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja arviointiperusteet kirjataan opintojaksojen toteutuksiin. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelmaa kehitetään lukukausittain yhdessä opiskelijoiden kanssa yhteisen kehittämispäivän aikana.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
FYS24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
FYS24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10 10 10 5 5
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
FYS24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5 5 5 2.5 2.5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
FYS24-1016
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
FYS24-1004
FYSIOTERAPIAN AMMATILLISET LÄHTÖKOHDAT JA KUNTOUTUSOSAAMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

20
KG00BZ93 Ensiapu 2 2 2 0.7 0.7 0.7
ST00BZ81 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 1 1
BB00DJ97 Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta 5 5 3 2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.7
BB00DR16 Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3 3 3 1.5 1.5
BB00DJ99 Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen 2 2 2 1 1
KG00BZ83 Englanti 3 3 1 2 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7
KG00BZ85 Ruotsi 3 3 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
FYS24-1005
LIIKKUVA JA TOIMIVA IHMINEN

(Valitaan kaikki)

19
BB00DK01 Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely 5 5 3 2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.7
BB00DT12 Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1 3 3 3 1.5 1.5
BB00DT11 Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2 4 4 4 1.3 1.3 1.3
FYS24-1006
Anatomia ja fysiologia

(Valitaan kaikki)

7
BB00DK03 Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia 2 2 2 1 1
BB00DK04 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 5 4 1 2 2 0.3 0.3 0.3
FYS24-1017
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

85
FYS24-1007
IHMISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

16
BB00DL45 Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BB00DL46 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BB00DL47 Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet 6 2 4 2 4 0.7 0.7 0.7 2 2
FYS24-1008
IHMISEN TERVEYDEN SEKÄ TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

36
BB00DL39 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1 8 8 8 4 4
BB00DL40 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2 8 8 8 2.7 2.7 2.7
BB00DL41 Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa 8 8 4 4 2 2 1.3 1.3 1.3
BB00DR96 Työfysioterapia ja projektiosaaminen 5 5 5 2.5 2.5
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3 3 3 1.5 1.5
BB00DR97 Psykofyysinen fysioterapia 4 4 4 1.3 1.3 1.3
FYS24-1009
KUNTOUTUMISEN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
BB00DL99 Lapsi ja nuori fysioterapiassa 4 4 4 2 2
BB00DL98 Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BB00DL53 Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet 3 3 3 1.5 1.5
BB00DL96 Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen 6 6 6 2 2 2
BB00DL97 Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä 3 3 3 1.5 1.5
FYS24-1011
FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA ASIANTUNTIJANA TOIMIMINEN

(Valitaan kaikki)

13
BB00DL34 Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 5 1 4 1 4 0.3 0.3 0.3 2 2
BB00DL35 Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa 4 4 4 2 2
BB00DL36 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BB00DL37 Määrällinen ja laadullinen tutkimus 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
FYS24-1015
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BB00DE55 Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment 2
BB00BU05 Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
BB00DA00 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2
BB00DA01 Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3
BB00DL54 Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen 5
BB00DR04 Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana 5
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3
FYS24-1014
Fysioterapian vapaasti valittava harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
BB00DJ84 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ85 Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ86 Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ87 Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ88 Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu 5
FYS24-1018
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
FYS24-1019
Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
FYS24-1013
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
XX00CH87 Hyvinvointipassi 5
BB00DR07 Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi 5
FYS24-1020
Muut vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
FYS24-1010
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

36
BB00DJ89 Fysioterapiaharjoittelu 1 3 3 3 1.5 1.5
BB00DJ90 Fysioterapiaharjoittelu 2 6 6 6 2 2 2
BB00DJ91 Fysioterapiaharjoittelu 3 9 9 9 4.5 4.5
BB00DJ92 Fysioterapiaharjoittelu 4 9 9 9 3 3 3
BB00DJ93 Fysioterapiaharjoittelu 5 9 9 9 4.5 4.5
FYS24-1012
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA71 Opinnäytetyön suunnittelu 3 1 2 1 2 0.3 0.3 0.3 1 1
BB00CA73 Opinnäytetyön toteutus 6 6 6 2 2 2
BB00CA75 Opinnäytetyön raportointi 6 6 6 3 3
Yhteensä 210 56 58 53 23 31 25 28 30 27 26 23 15.5 15.5 8.5 8.5 8.5 14 14 9.9 9.9 9.9 13.5 13.5 8.6 8.6 8.6 11.5 11.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Fysioterapia kompetenssit

1 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely

- osaa tutkia ja analysoida toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti liikkumiskykyä
- osaa laatia arvioinnin ja kliinisen päättelyn avulla fysioterapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeet huomioiden
- osaa arvioida ja seurata fysioterapian tuloksellisuutta

Ensiapu
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Englanti
Ruotsi
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
2 Opetus- ja ohjausosaaminen

- osaa käyttää erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä tavoitteellisesti yksilön/ryhmän toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
- osaa käyttää motorisen oppimisen/ohjaamisen periaatteita ohjatessaan asiakkaan/ryhmän liikkumis- ja toimintakykyä
- osaa soveltaa terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ryhmän ohjauksessa
- osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa

Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Englanti
Ruotsi
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
3 Terapiaosaaminen

- osaa soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessaan fysioterapiaa osaa toimia asiakkaan osallistumista tukevasti sekä luoda vastavuoroisen terapeuttisen vuorovaikutussuhteen
- osaa suunnitella ja toteuttaa terapeuttista harjoittelua hyödyntäen pato-, kuormitus- ja neurofysiologian sekä biomekaniikan tietoa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian menetelmiä hyödyntäen niiden fysiologisia ja terapeuttisia vaikutuksia
- osaa toteuttaa manuaalista terapiaa perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti

Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Englanti
Ruotsi
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
4 Yhteistyö- ja yhteiskuntaosaaminen

- osaa toimia itsenäisesti sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä erilaisissa tiimeissä, työryhmissä, asiantuntijaverkostoissa ja palveluketjuissa fysioterapian asiantuntijana
- vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan kansalliset ja kansainväliset haasteet
- osaa laatia asiantuntijalausuntoja ja kirjallisia kannanottoja

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ensiapu
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Hyvinvointipassi
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
5 Teknologiaosaaminen

- osaa hyödyntää teknologian mahdollisuuksia fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa osaa soveltaa teknologiaa liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa
- osaa hyödyntää apuvälineitä ja niiden teknologiaa liikkumis- ja toimintakyvyn tukemisessa; osaa suunnitella esteettömiä ympäristöjä moniammatillisena yhteistyönä
- osaa käyttää ergonomian menetelmiä työ- ja toimintaympäristöjen sovittamiseksi ihmisten ominaisuuksia ja tarpeita vastaaviksi

Tieto- ja viestintätekniikka
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Psykofyysinen fysioterapia
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Hyvinvointipassi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Englanti
Ruotsi
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
2 Ammattiopinnot
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
3 Vapaasti valittavat opinnot
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Hyvinvointipassi
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
4 Harjoittelu
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Englanti
Ruotsi
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Psykofyysinen fysioterapia
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Hyvinvointipassi
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Englanti
Ruotsi
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Ensiapu
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet
Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Hyvinvointipassi
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Lääkehoidon perusteet
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Psykofyysinen fysioterapia
Lapsi ja nuori fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Englanti
Ruotsi
Psykofyysinen fysioterapia
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1
Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2
Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Psykofyysinen fysioterapia
Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Määrällinen ja laadullinen tutkimus
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Urheilijan psyykkinen hyvinvointi
Urheilijan kuormitus ja palautuminen
Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Hyvinvointipassi
Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi
Fysioterapiaharjoittelu 1
Fysioterapiaharjoittelu 2
Fysioterapiaharjoittelu 3
Fysioterapiaharjoittelu 4
Fysioterapiaharjoittelu 5
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Työfysioterapia ja projektiosaaminen
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu
Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu
Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu
Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu
Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
FYS24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
FYS24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
FYS24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
FYS24-1016
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
FYS24-1004
FYSIOTERAPIAN AMMATILLISET LÄHTÖKOHDAT JA KUNTOUTUSOSAAMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

20
KG00BZ93 Ensiapu 2
ST00BZ81 Lääkehoidon perusteet 2
BB00DJ97 Fysioterapeutin ammatillinen osaamisperusta 5
BB00DR16 Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3
BB00DJ99 Biomekaniikan perusteet ja liikkumisen avustaminen 2
KG00BZ83 Englanti 3
KG00BZ85 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
FYS24-1005
LIIKKUVA JA TOIMIVA IHMINEN

(Valitaan kaikki)

19
BB00DK01 Ihmisen fyysinen kuormittuminen ja liikkumisen säätely 5
BB00DT12 Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 1 3
BB00DT11 Ihmisen elämänkaari muuttuvassa ympäristössä 2 4
FYS24-1006
Anatomia ja fysiologia

(Valitaan kaikki)

7
BB00DK03 Ihmisen elimistön anatomia ja fysiologia 2
BB00DK04 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5
FYS24-1017
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

85
FYS24-1007
IHMISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

16
BB00DL45 Ihmisen liikuntaelimistön tutkiminen ja toiminnan analysointi 5
BB00DL46 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa 5
BB00DL47 Manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun perusteet 6
FYS24-1008
IHMISEN TERVEYDEN SEKÄ TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

36
BB00DL39 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 1 8
BB00DL40 Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan edistäminen fysioterapiassa 2 8
BB00DL41 Hengitys- ja sydänterveyden edistäminen fysioterapiassa 8
BB00DR96 Työfysioterapia ja projektiosaaminen 5
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3
BB00DR97 Psykofyysinen fysioterapia 4
FYS24-1009
KUNTOUTUMISEN EDISTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
BB00DL99 Lapsi ja nuori fysioterapiassa 4
BB00DL98 Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 4
BB00DL53 Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja fysioterapian erityispiirteet 3
BB00DL96 Neurologinen fysioterapia ja kuntoutuminen 6
BB00DL97 Asiakkaana kuntoutusjärjestelmässä 3
FYS24-1011
FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA ASIANTUNTIJANA TOIMIMINEN

(Valitaan kaikki)

13
BB00DL34 Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 5
BB00DL35 Johtaminen, laadunhallinta ja yrittäjyys eri organisaatioissa 4
BB00DL36 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
BB00DL37 Määrällinen ja laadullinen tutkimus 2
FYS24-1015
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BB00DE55 Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment 2
BB00BU05 Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
BB00DA00 Urheilijan psyykkinen hyvinvointi 2
BB00DA01 Urheilijan kuormitus ja palautuminen 3
BB00DL54 Urheilufysioterapia: lajianalyysi ja urheilijan fyysisen suorituskyvyn tukeminen 5
BB00DR04 Palauttava uni hyvinvoinnin voimavarana 5
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3
FYS24-1014
Fysioterapian vapaasti valittava harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 10)

5 - 10
BB00DJ84 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ85 Ikääntyvän toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ86 Neurologisen asiakkaan toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ87 Lapsen ja nuoren toimintakykyä tukeva harjoittelu 5
BB00DJ88 Urheilijan suorituskykyä tukeva harjoittelu 5
FYS24-1018
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
FYS24-1019
Kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
FYS24-1013
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
XX00CH87 Hyvinvointipassi 5
BB00DR07 Opiskelijan psykofyysinen hyvinvointi 5
FYS24-1020
Muut vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
FYS24-1010
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

36
BB00DJ89 Fysioterapiaharjoittelu 1 3
BB00DJ90 Fysioterapiaharjoittelu 2 6
BB00DJ91 Fysioterapiaharjoittelu 3 9
BB00DJ92 Fysioterapiaharjoittelu 4 9
BB00DJ93 Fysioterapiaharjoittelu 5 9
FYS24-1012
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA71 Opinnäytetyön suunnittelu 3
BB00CA73 Opinnäytetyön toteutus 6
BB00CA75 Opinnäytetyön raportointi 6