Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti (AMK), Päivätoteutus: FYS22

Tunnus: FYS22

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti toimii yhteiskuntavastuullisesti huomioiden eri tavoin kestävän kehityksen ajatuksia. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI / URAMAHDOLLISUUDET
Valmistuttuaan fysioterapeutiksi, hän voi työskentelllä asiantuntijana eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erialisissa hankkeissa ja projekteissa. Fysioterapeutti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt kansainvälistä osaamistaan monin eri tavoin; opinnoissa käytetyn vieraskielisen materiaalin, vaihto-opettajien tuottamien luentojen ja kotikansainvälisyyttä tukevien keinojen avulla. Esimerkiksi osallistuen intensiiviviikoille.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Fysioterapian koulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. PBL:n pedagoginen filosofia perustuu kognitiivis-konstruktiiviseen ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa oppiminen on opiskelijan oman tiedonkäsittelyn prosessin sekä oppijan aikaisempien ja jatkuvasti karttuvien uusien kokemuksien ja niiden aktiivisen käsittelyn tulosta.

Ongelmaperustaisen pedagogiikan yksi keskeinen ajatus on, että oppiminen ja sen ohjaus pohjautuvat yhteiskunnallisiin ja työelämälähtöisiin haasteisiin. Koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
FYS22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
FYS22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YP00BZ69 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
FYS22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
FYS22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
BB00CK67 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YP00BZ77 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
FYS22-1005
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
STPO101 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 1 1
ST00BZ81 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 1 1
KG00BZ83 Englanti 3 3 1 2 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7
KG00BZ85 Ruotsi 3 3 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
VI00BZ87 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BZ89 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
FYS22-1006
FYSIOTERAPEUTTI (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

155
BB00CY54 Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 2 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
KG00BZ93 Ensiapu 2 2 2 1 1
BB00CY43 Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa 2 2 2 1 1
BB00CK68 Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3 3 3 1.5 1.5
BB00CY46 Liikkumisen biomekaniikka 2 2 2 1 1
KG00BZ99 Finnish Society and Social Policy 3 3 3 1.5 1.5
KG00CA01 Ammattiin orientoiva harjoittelu 3 3 3 1.5 1.5
FYS22-1007
Liikkuva ja toimiva ihminen

(Valitaan kaikki)

8
BB00CA03 Ihmisen fyysinen kuormittuminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BB00CA05 Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BB00CA07 Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BB00CA09 Tutkimusmenetelmät 1,2 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
FYS22-1008
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan analysointi ja ohjaaminen

(Valitaan kaikki)

5
BB00CY44 Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BB00CA15 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 4 4 4 2 2
FYS22-1009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa

(Valitaan kaikki)

9
KG00CA17 Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BB00CA19 Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat 2 2 2 1 1
BB00CK70 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG00CA23 Toimintakykyä tukevat menetelmät 6 2 4 1 1 4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 2 2
KG00CA25 Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3 3 3 1 1 1
FYS22-1010
Aikuisten fysioterapia 1

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA27 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7 7 7 3.5 3.5
BB00CA29 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 8 8 8 2.7 2.7 2.7
FYS22-1011
Aikuisten fysioterapia 2

(Valitaan kaikki)

13
BB00CA31 Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6 6 6 2 2 2
BB00CY55 Psykofyysinen fysioterapia 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BB00CY45 Työfysioterapia 3 3 3 1 1 1
KG00CA37 Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1 7 7 7 3.5 3.5
KG00CA39 Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2 8 9 9 3 3 3
FYS22-1012
Ikääntyvien fysioterapia

(Valitaan kaikki)

14
BB00CA41 Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6 6 6 3 3
BB00CA43 Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia 6 6 6 3 3
BB00CA45 Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2 2 2 1 1
KG00CA47 Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa 9 9 9 4.5 4.5
FYS22-1013
Lasten ja nuorten fysioterapia

(Valitaan kaikki)

12
BB00CA49 Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BB00CA51 Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BB00CK71 Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä 3 3 3 1 1 1
KG00CA55 Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa 9 9 9 3 3 3
FYS22-1014
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

5
BB00DB15 Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 3 3 3 1.5 1.5
KG00CA59 Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa 2 2 2 1 1
KG00CA61 Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa 9 9 9 4.5 4.5
FYS22-1015
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA71 Opinnäytetyön suunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
BB00CA73 Opinnäytetyön toteutus 6 6 6 2 2 2
BB00CA75 Opinnäytetyön raportointi 6 6 6 3 3
FYS22-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
SU00CA63 Summer School 10
BX00CA69 How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing 5
BB00BU05 Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
CA00CG64 Ruoka ja terveys 3
XX00BV92 Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2
BB00CE16 Opintomatka 1
BB00CG52 Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa 3
XX00BW01 Talousosaaminen 5
XX00BW00 Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5
XX00BV94 Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2
XX00BV95 Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2
XX00BV90 Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2
BE00BJ17 Hyvinvointi ja elinolot 6
BB00DE55 Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment 2
FYS22-1017
SeAMKPro monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 210 61 62 57 21 30 31 30 32 30 27 21 15 15 10.5 10.5 10.5 15 15 10.6 10.6 10.6 15 15 9 9 9 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
Ensiapu
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Liikkumisen biomekaniikka
Finnish Society and Social Policy
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Liikkumisen biomekaniikka
Finnish Society and Social Policy
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Toimintakykyä tukevat menetelmät
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
Ensiapu
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Finnish Society and Social Policy
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Finnish Society and Social Policy
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Työfysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Englanti
Ruotsi
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Finnish Society and Social Policy
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Työfysioterapia
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Englanti
Ruotsi
Liikkumisen biomekaniikka
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Tutkimusmenetelmät 1,2
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Summer School
How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Ruoka ja terveys
Hyvän ravitsemuksen edistäminen
Opintomatka
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa
Talousosaaminen
Markkinointi- ja viestintäosaaminen
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me?
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena
Hyvinvointi ja elinolot
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment

Fysioterapia kompetenssit

1 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely

- osaa tutkia ja analysoida toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita, erityisesti liikkumiskykyä
- osaa laatia arvioinnin ja kliinisen päättelyn avulla fysioterapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeet huomioiden
- osaa arvioida ja seurata fysioterapian tuloksellisuutta

Liikkumisen biomekaniikka
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Tutkimusmenetelmät 1,2
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Toimintakykyä tukevat menetelmät
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
2 Opetus- ja ohjausosaaminen

- osaa käyttää erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä tavoitteellisesti yksilön/ryhmän toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
- osaa käyttää motorisen oppimisen/ohjaamisen periaatteita ohjatessaan asiakkaan/ryhmän liikkumis- ja toimintakykyä
- osaa soveltaa terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ryhmän ohjauksessa
- osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa

Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Toimintakykyä tukevat menetelmät
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
3 Terapiaosaaminen

- osaa soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessaan fysioterapiaa osaa toimia asiakkaan osallistumista tukevasti sekä luoda vastavuoroisen terapeuttisen vuorovaikutussuhteen
- osaa suunnitella ja toteuttaa terapeuttista harjoittelua hyödyntäen pato-, kuormitus- ja neurofysiologian sekä biomekaniikan tietoa
- osaa käyttää fysikaalisen terapian menetelmiä hyödyntäen niiden fysiologisia ja terapeuttisia vaikutuksia
- osaa toteuttaa manuaalista terapiaa perustellusti ja tarkoituksenmukaisesti

Lääkehoidon perusteet
Ensiapu
Liikkumisen biomekaniikka
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Toimintakykyä tukevat menetelmät
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
4 Yhteistyö- ja yhteiskuntaosaaminen

- osaa toimia itsenäisesti sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä erilaisissa tiimeissä, työryhmissä, asiantuntijaverkostoissa ja palveluketjuissa fysioterapian asiantuntijana
- vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan kansalliset ja kansainväliset haasteet
- osaa laatia asiantuntijalausuntoja ja kirjallisia kannanottoja

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
Ensiapu
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Finnish Society and Social Policy
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
5 Teknologiaosaaminen

- osaa hyödyntää teknologian mahdollisuuksia fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa osaa soveltaa teknologiaa liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa
- osaa hyödyntää apuvälineitä ja niiden teknologiaa liikkumis- ja toimintakyvyn tukemisessa; osaa suunnitella esteettömiä ympäristöjä moniammatillisena yhteistyönä
- osaa käyttää ergonomian menetelmiä työ- ja toimintaympäristöjen sovittamiseksi ihmisten ominaisuuksia ja tarpeita vastaaviksi

Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Liikkumisen biomekaniikka
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Toimintakykyä tukevat menetelmät
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Työfysioterapia
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Summer School
How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Ruoka ja terveys
Hyvän ravitsemuksen edistäminen
Opintomatka
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa
Talousosaaminen
Markkinointi- ja viestintäosaaminen
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me?
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena
Hyvinvointi ja elinolot
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen
2 Ammattiopinnot
Ensiapu
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa
Liikkumisen biomekaniikka
Finnish Society and Social Policy
Ihmisen fyysinen kuormittuminen
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely
Ihminen muuttuvassa ympäristössä
Tutkimusmenetelmät 1,2
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness
Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen
Toimintakykyä tukevat menetelmät
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä
Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori
Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia
Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä
Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen
Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa
3 Vapaasti valittavat opinnot
Summer School
How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Ruoka ja terveys
Hyvän ravitsemuksen edistäminen
Opintomatka
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa
Talousosaaminen
Markkinointi- ja viestintäosaaminen
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me?
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena
Hyvinvointi ja elinolot
4 Harjoittelu
Ammattiin orientoiva harjoittelu
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1
Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2
Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa
Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa
Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Työfysioterapia
Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
FYS22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
FYS22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YP00BZ69 Tieto- ja viestintätekniikka 3
FYS22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
FYS22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
BB00CK67 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YP00BZ77 Projektitoiminnan perusteet 3
FYS22-1005
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
STPO101 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
ST00BZ81 Lääkehoidon perusteet 2
KG00BZ83 Englanti 3
KG00BZ85 Ruotsi 3
VI00BZ87 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BZ89 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
FYS22-1006
FYSIOTERAPEUTTI (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

155
BB00CY54 Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 2
KG00BZ93 Ensiapu 2
BB00CY43 Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa 2
BB00CK68 Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3
BB00CY46 Liikkumisen biomekaniikka 2
KG00BZ99 Finnish Society and Social Policy 3
KG00CA01 Ammattiin orientoiva harjoittelu 3
FYS22-1007
Liikkuva ja toimiva ihminen

(Valitaan kaikki)

8
BB00CA03 Ihmisen fyysinen kuormittuminen 4
BB00CA05 Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 2
BB00CA07 Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2
BB00CA09 Tutkimusmenetelmät 1,2 2
FYS22-1008
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan analysointi ja ohjaaminen

(Valitaan kaikki)

5
BB00CY44 Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 5
BB00CA15 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 4
FYS22-1009
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa

(Valitaan kaikki)

9
KG00CA17 Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
BB00CA19 Motoristen taitojen oppimisen ja ohjaamisen lähtökohdat 2
BB00CK70 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen 5
KG00CA23 Toimintakykyä tukevat menetelmät 6
KG00CA25 Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3
FYS22-1010
Aikuisten fysioterapia 1

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA27 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 1 7
BB00CA29 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 2 8
FYS22-1011
Aikuisten fysioterapia 2

(Valitaan kaikki)

13
BB00CA31 Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 6
BB00CY55 Psykofyysinen fysioterapia 4
BB00CY45 Työfysioterapia 3
KG00CA37 Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 1 7
KG00CA39 Harjoittelu aikuisten fysioterapiassa 2 8
FYS22-1012
Ikääntyvien fysioterapia

(Valitaan kaikki)

14
BB00CA41 Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6
BB00CA43 Keskushermoston häiriöt ja fysioterapia 6
BB00CA45 Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2
KG00CA47 Harjoittelu ikääntyvien fysioterapiassa 9
FYS22-1013
Lasten ja nuorten fysioterapia

(Valitaan kaikki)

12
BB00CA49 Leikkivä lapsi ja liikkuva nuori 4
BB00CA51 Lasten ja nuorten kehityshäiriöt ja fysioterapia 5
BB00CK71 Lapsi ja nuori kuntoutusjärjestelmässä 3
KG00CA55 Harjoittelu lasten ja nuorten fysioterapiassa 9
FYS22-1014
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

5
BB00DB15 Fysioterapeutin asiantuntijuuden kehittyminen 3
KG00CA59 Johtaminen ja laadunhallinta eri organisaatioissa 2
KG00CA61 Harjoittelu vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa 9
FYS22-1015
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

15
BB00CA71 Opinnäytetyön suunnittelu 3
BB00CA73 Opinnäytetyön toteutus 6
BB00CA75 Opinnäytetyön raportointi 6
FYS22-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
SU00CA63 Summer School 10
BX00CA69 How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing 5
BB00BU05 Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5
FYS10AVO16 Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
CA00CG64 Ruoka ja terveys 3
XX00BV92 Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2
BB00CE16 Opintomatka 1
BB00CG52 Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa 3
XX00BW01 Talousosaaminen 5
XX00BW00 Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5
XX00BV94 Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2
XX00BV95 Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2
XX00BV90 Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2
BE00BJ17 Hyvinvointi ja elinolot 6
BB00DE55 Multi-Professional and Multicultural Simulations in Home Environment 2
FYS22-1017
SeAMKPro monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15