Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YKEJO21

Tunnus: YKEJO21

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

Koulutus muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta: kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen alalla, työelämän tutkimus ja arviointi, käytäntöjen kehittäminen työyhteisöissä, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät myös yrittäjyyden ja kestävän kehityksen teemoihin. Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymiseen.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsulttina, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan tai tehtävään.
Opiskelu toteutuu työelämäläheisesti, moniammatilisesti ja monimuotoisin opiskelumenetelmin mm. käyttämällä toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Lähikontaktipäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa verkostofoorumeissa.

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on oppia kehittämään, johtamaan ja arvioimaan sosiaali- ja terveysalaa ja vastaamaan alan muuttuviin tarpeisiin. Tutkinnon aikana perehdytään sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen kehittämiseen sekä niiden toimintatapojen ja -mallien uudistamiseen. Uudenlainen osaaminen edistää uralla etenemistä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
YKEJO21-1001
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA

(Valitaan kaikki)

25
BG00CR76 Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00CR78 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CR74 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BG00CR80 Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKEJO21-1002
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI

(Valitaan kaikki)

15
BG00CR84 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BG00CR86 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG00CR88 Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus 5 5 5 2.5 2.5
YKEJO21-1003
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ

(Valitaan kaikki)

15
BG00CR82 Tutkimuksellinen kehittämisprosessi 5 5 5 2.5 2.5
BG00CR92 Toiminnalliset kehittämismenetelmät 5 5 5 2.5 2.5
BG00CR90 Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5 5 5 2.5 2.5
YKEJO21-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KG00CR94 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG00CR96 Opinnäytetyön toteutus 10 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5
KG00CR98 Opinnäytetyön raportointi 15 15 5 10 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3
YKEJO21-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
KG00CS00 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5 2 3 2 3 0.7 0.7 0.7 1.5 1.5
KG00CS04 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5
BJ00CT85 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5
BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5
KG00CS08 Muut vapaasti valittavat opinnot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 90 47 58 0 20 27 23 35 0 0 10.1 10.1 9.1 9.1 9.1 11.5 11.5 11.77 11.77 11.77 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
Luokittelemattomat
Asiakkuuksien johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka

Kehittäminen ja johtaminen YAMK kompetenssit

1 Kehittämis- ja johtamisosaaminen

- Opiskelija hallitsee johtamisen peruskäsitteistön sekä ymmärtää strategisen henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen työyhteisön kehittämisessä.
- Hän osaa kehittää, johtaa ja uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita ja järjestelmiä sekä palvelujen tuottamistapoja eettisesti vastuullisesti, tavoitteellisesti ja tulevaisuuteen suuntautuen.
- Opiskelija hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen kehittämisen ja johtamisen muutoksessa.
- Hän osaa arvioida ja kehittää toiminnan taloudellisuutta sekä tunnistaa talouden johtamisen merkityksen.
- Opiskelija hallitsee keskeisiä työyhteisön hyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen menetelmiä.

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
2 Työelämän tutkimus- ja arviointiosaaminen

- Opiskelija arvioi tietoa kriittisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja luo uutta käytäntöä kehittävää tietoa.
- Hän hallitsee tutkimus- ja arviointitoiminnan menetelmiä sekä toteuttaa ja arvioi alaa kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.
- Opiskelija hallitsee projektitoiminnan kehittämisen välineenä.

Laadulliset tutkimusmenetelmät
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
3 Työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisosaaminen

- Opiskelija kehittää toimintaa innovatiivisesti ottamalla huomioon yhteiskunnalliset muutokset sekä alan kansallisen ja kansainvälisen ohjeiston.
- Hän kehittää sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjä ja käytäntöjä asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja monialaisesti.
- Opiskelija kehittää käytännön työmenetelmiä ja malleja sekä laatua ja vaikuttavuutta.

Toiminnalliset kehittämismenetelmät
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Muut vapaasti valittavat opinnot
Luokittelemattomat
Asiakkuuksien johtaminen
Palvelumuotoilun johtaminen
Osaamispääoman johtaminen
Markkinointiviestinnän johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin
Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YKEJO21-1001
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA

(Valitaan kaikki)

25
BG00CR76 Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5
BG00CR78 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5
BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
KD00CR74 Tulevaisuuden esimiestyö 5
BG00CR80 Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 5
YKEJO21-1002
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI

(Valitaan kaikki)

15
BG00CR84 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
BG00CR86 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5
KG00CR88 Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus 5
YKEJO21-1003
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ

(Valitaan kaikki)

15
BG00CR82 Tutkimuksellinen kehittämisprosessi 5
BG00CR92 Toiminnalliset kehittämismenetelmät 5
BG00CR90 Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5
YKEJO21-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KG00CR94 Opinnäytetyön suunnitelma 5
KG00CR96 Opinnäytetyön toteutus 10
KG00CR98 Opinnäytetyön raportointi 15
YKEJO21-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan yksi)

5
KG00CS00 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
KG00CS04 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
KD00CD53 Asiakkuuksien johtaminen 5
2E00CR52 Palvelumuotoilun johtaminen 5
KD00CD31 Osaamispääoman johtaminen 5
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
5E00CU10 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
5E00CG09 Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5
BJ00CT85 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5
BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5
KG00CS08 Muut vapaasti valittavat opinnot 5