Siirry suoraan sisältöön

Arviointimenetelmät ja arviointitutkimusLaajuus (5 op)

Tunnus: KG00CR88

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia arviointisuuntauksia. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa sekä arviointitutkimusta, sen erilaisia muotoja ja periaatteita että muita arviointimenetelmiä ja -malleja osana arviointiprosessia ja tutkimus- ja kehittämistyötä.

Sisältö

Arviointitutkimus, erilaisia arviointisuuntauksia, esim. prosessiarviointi,
osallistava arviointi ja realistinen arviointi sekä erilaisia arviointimenetelmiä ja -malleja.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja osaa kuvailla erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä sekä niiden erilaisia käyttötarkoituksia ja soveltuvuutta tutkimus- ja kehittämistyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida myös kriittisesti eri näkökulmista erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä ja niiden käyttötarkoitusta sekä soveltuvuutta tutkimus-ja kehittämistyössä. Opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa arviointitutkimusta/arviointimenetelmiä käytännön työssä.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
  • Kaija Loppela
Opiskelijaryhmät
  • YKEJO21
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee, ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia arviointisuuntauksia. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa sekä arviointitutkimusta, sen erilaisia muotoja ja periaatteita että muita arviointimenetelmiä ja -malleja osana arviointiprosessia ja tutkimus- ja kehittämistyötä.

Sisältö

Arviointitutkimus, erilaisia arviointisuuntauksia, esim. prosessiarviointi,
osallistava arviointi ja realistinen arviointi sekä erilaisia arviointimenetelmiä ja -malleja.

Oppimateriaalit

Eräsaari, R ym. 1999. Arviointi ja asiantuntijuus. Helsinki: Gaudeamus.
Kalliola, S., Nakari, R. 2004. Yhteistoiminta ja kuntien työpaikkojen kehittäminen, Laatuverkoston arviontitutkimus.
Kivipelto, M. 2006. Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät (Critical evaluation of social work. Justifications, theories and methods for the critical evaluation of social work). Akateeminen väitöskirja, Tampereen Yliopisto.
Loppela, K. 2004. Ihiminen ja työ - keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Patton, M. 2012. Developmental evaluation: applying complexity concepts to enhance innovation and use.
Patton, M. 1996. Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
Patton, M.1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: Sage.
Pawson, R. & Tilley, N. 1007. Realistic Evaluation. London: Sage.
Robson, C. , Lindqvist, T. 2001: Käytännön arvioinnin perusteet. Opas evaluaation tekijöille ja tilaajille.
Rossi, P.H. & Freeman, H.E. 1993. Evaluation. A systemic Approach 5. Newbury Park: Sage.
Seppälä-Järvelä, R. 2004. Prosessiarviointi kehittämisprojektissa. Stakes. Opas käytäntöihin
Seppänen-Järvelä; R. ym.(toim.) 2015. Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty: kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus
Virtanen, P. 2007. Arviointi: Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, itsenäiset oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op laajuinen eli se sisältää 135 t opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja osaa kuvailla erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä sekä niiden erilaisia käyttötarkoituksia ja soveltuvuutta tutkimus- ja kehittämistyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida myös kriittisesti eri näkökulmista erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä ja niiden käyttötarkoitusta sekä soveltuvuutta tutkimus-ja kehittämistyössä. Opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa arviointitutkimusta/arviointimenetelmiä käytännön työssä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko on numeerinen (1-5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa opintojakson peruskäsitteitä, ei osallistu opetukseen vaadittavalla tavalla eikä selviydy minimikriteerein annetuista tehtävistä ja harjoituksista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla opintojakson peruskäsitteitä, mm. erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ja harjoituksista tyydyttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida aiheen käsitteistöä, mm. erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee annaetut tehtävät hyvin ja ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja vertailla erilaisia arviointisuuntauksia ja -menetelmiä, myös kriittisesti niitä tutkaillen. Opiskelija suorittaa kiitettävästi, tietoa monipuolisesti soveltaen annetut tehtävät ja harjoitukset. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti opetukseen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.