Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (AMK), Monimuotototeutus: MAGRO24

Tunnus: MAGRO24

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Agrologi on tulevaisuuden maatalouden ammattilainen. Opinnot antavat eväitä kehittää kestävää, tuottavaa ja kannattavaa maataloustuotantoa, jossa otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi. Opinnot antavat valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin kuten hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden tavoittelemiseen, uusien menetelmien ja toimintatapojen käyttöönottoon muuttuvissa ilmasto- ja ympäristöolosuhteissa.

Agrologiopinnot antavat mahdollisuuden hyvinkin erilaisiin urapolkuihin kotimaassa ja ulkomailla. SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun; maatalouden lisäksi jatkojalostukseen, ruokapalveluihin sekä kuluttajan näkökulmaan. Opinnoissa voi keskittyä maatalouden yritystalouteen, maatalouden tuotantoprosesseihin tai osaamista voi laajentaa muiden alojen opinnoilla, esimerkiksi liiketalouden tai tekniikan opinnoilla. Opinnot luovat myös pohjaa maaseudun yritystoiminnan ja biotalouden kehittämiselle.

Agrologiopintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kestoaika kolmesta neljään vuoteen riippuen aikaisemmasta osaamisesta sekä omista tavoitteista ja elämäntilanteesta. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja etäopinnot sekä harjoittelut. Opinnot painottuvat etäopintoihin. Mahdolliset lähiopetuspäivät keskittyvät syys-huhtikuulle tietyille viikoille. Lähiopetuksen määrä vaihtelee opintojaksoittain. Joissain opintojaksoissa ei ole lainkaan lähiopetusta, joissain yksittäisiä päiviä tai intensiiviviikko. Harjoittelut voi ajoittaa oman elämän tilanteen mukaan: joko pidempänä jaksona kesälle tai palasina vuoden mittaan. Verkostomainen työtapa ja erilaiset vuorovaikutustavat sekä -kanavat kuuluvat agrologin arkeen, joten niiden kehittämisellä on keskeinen rooli opinnoissa.

Opintojen alkuvaiheessa opiskellaan ammatillisia opintokokonaisuuksia: maaperä- ja ilmastotekijöitä, kasvituotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa, maatalouden yritystaloutta ja maatalouspolitiikkaa. Ammatillisia opintoja tukevat viestintä, luonnontieteet ja kieliopinnot. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa kulkevat mm. kiertotalous, kestävä kehitys, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus sekä digitaalisuuden hyödyntäminen ja kansainvälinen näkökulma. Toisen opintovuoden jälkeisenä kesänä on kasvukauden kesäopintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opinnot valitaan oman urasuunnitelman mukaisesti. Osaamista voi syventää maatalouden yritystalouteen, kasvituotantoon, agroteknologiaan tai kotieläintuotantoon. Valittavana on myös ns. elintarvikeagrologin opinnot, jolloin opiskellaan tietyt opintojaksot bio- ja elintarviketekniikan tutkinnosta. Maaseutuyrittäjä- opintopaketissa agrologiopintojen lisäksi opiskellaan liiketalouden opinnoista laskentatointa, markkinointia ja henkilöstöjohtamista.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun on hyvät mahdollisuudet kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kautta. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin. Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Viestintä- ja markkinointitehtävät sekä erilaiset ilmastoon ja luonnonmonimuotoisuuteen liittyvät projektit ovat työllistäneet viime vuosina useita agrologeja.

Agrologin keskeisiä osaamisalueita eli kompetensseja ovat maataloustuotanto, kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys sekä toimintaympäristön tuntemus.

Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista ja iso joukko agrologeja johtaa omaa yritystä. SeAMKin agrologiopinnoissa voi kehittää omaa yrittäjyysosaamista ja yritystä. Alkutuotannon osaaminen antaa eväitä myös monipuoliselle maaseudun yritystoiminnalle ja kansainväliselle kaupalle. Opinnoista saa eväitä alan asiantuntijaksi riippuen omista valinnoista ja mielenkiinnon kohteista.PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Agrologiopinnoissa oppija on aktiivinen tiedonhankkija, –prosessoija, -tuottaja, ja soveltaja. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä muiden kanssa verkostoa hyödyntäen. Opittavat asiat liitetään oppijan omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön. Oppiminen on prosessi, jossa jokainen asettaa omat oppimistavoitteet ja myös itsearvioi omaa oppimistaan (sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys). Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja. Oppimisprosessin suunnittelun apuna käytetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, jossa määritellään opintojaksot mitä opiskelija valitsee.

Ammatilliset opinnot koostuvat teemoista, joiden opiskelussa käytetään erilaisia pedagogisia menetelmiä. Opittavaa kokonaisuutta voidaan lähestyä ongelmalähtöisesti tai ilmiönä, josta oppija rakentaa oman oppimisprosessinsa hyödyntäen tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan. Esimerkiksi kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi- opintojaksossa opiskelija rakentaa tietyn eläimen ympärille osaamisensa eläintä koskevasta lainsäädännöstä sekä olosuhteista ja niiden vaikutuksista eläimen hyvinvointiin. Tiimioppiminen ja yhteiset projektit työelämän kanssa kehittävät paitsi projektinhallintataitoja ja alan osaamista niin myös viestintä, verkostoitumis- sekä ihmissuhdetaitoja. Yritysyhteistyökumppaneiden tai opiskelijoiden omien yritysten esimerkit ja ongelmat antavat opetukselle konkreettisia oppimistehtäviä.

Tekemällä oppimista sisältyy useisiin opintojaksoihin, erityisesti harjoittelut ja kesäopintojen kasvukauden opintojakso sisältävät toiminnallista oppimista. Työelämässä syntyvää osaamista voi sisällyttää tutkintoon osaamisen tunnustamisen kautta.

Alan toimijat ovat hyvin kansainvälisiä. Opinnoissa hyödynnetään ajankohtaista vieraskielistä tutkimusmateriaalia ja kirjallisuutta. Monikulttuurisuutta käsitellään esimerkiksi markkinoinnin ja henkilöstöjohtamisen opinnoissa. Useilla suomalaisilla maatiloilla on ulkomaisia työntekijöitä, jolloin maatilaharjoittelussa oppii käytännön maatilatöiden lisäksi ymmärrystä eri kulttuureihin ja vieraisiin kieliin.

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän kartoittaa aikaisempaa osaamistaan ja oppimistavoitteitaan HOPS -ohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen kuluessa opintosuunnitelmaa tarkastellaan urasuunnitelman näkökulmasta ja otetaan huomioon mahdollisesti opintojen aikana alan työelämässä hankittua osaamista. Opintojen aikana oma ammatti-identiteetti kehittyy. Opintojen aikana opiskelija analysoi omaa kehitystään esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla. Ammatti-identiteetin kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla HOPS-ohjaajan kanssa, harjoittelun ja opinnäytetyön ohjauksella. Valmistuva agrologi on oppiva, kehittyvä asiantuntija.

Osaamista arvioidaan opintojen alkaessa, sen aikana ja päätyttyä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, työelämän ja opettajan arvioimana. Osaamistaan voi näyttää esimerkiksi analysoimalla maanäytteen, tunnistamalla kasveja, kirjoittamalla oppimispäiväkirjan tai tekemällä yritykselle kehittämissuunnitelman.
Agrologiopinnoissa läpileikkaavina teemoina koko opintojen aikana kulkevat:
• tiedonhankinta ja urasuunnittelu
• yrittäjyys ja kansainvälisyys
• verkosto- ja viestintätaidot
• kestävä kehitys ja kiertotalous
• digitaalisuus ja sen hyödyntäminen

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
MAGRO24-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MAGRO24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
MAGRO24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
9A00DM00 Yrittäjyys luonnonvara-alalla 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
MAGRO24-1004
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

41
MAGRO24-1005
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
YE00BW37 Svenska 3 3 3 1.5 1.5
VI00BW39 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BW41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YE00BW43 English 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1006
Luonnontieteelliset valmiudet

(Valitaan kaikki)

8
9A00BW45 Matematiikka 5 5 5 2.5 2.5
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1 1 1
MAGRO24-1007
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

7
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
KA00BW51 Tilastollinen päättely 2 2 2 2
9A00DK73 Projektitoiminta 3 3 3 3
MAGRO24-1008
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

6
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 1.5 1.5
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 1.5 1.5
MAGRO24-1009
Ruokaketjun liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 2.5 2.5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MAGRO24-1010
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

65
MAGRO24-1011
Johdanto alaan

(Valitaan kaikki)

5
9A00CY06 Maaseutu toimintaympäristönä 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1012
Kestävä kasvituotanto

(Valitaan kaikki)

20
9A00DB00 Maaperä ja vesitalous 5 5 5 2.5 2.5
9A00DC08 Kasvin kasvu 5 5 5 2.5 2.5
9A00DC45 Peltokasvit 6 6 6 6
9A00DC46 Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu 4 4 4 4
MAGRO24-1013
Vastuullinen kotieläintuotanto

(Valitaan kaikki)

10
9A00CY09 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5 5 5 5
KA00BW71 Kotieläinten rehut ja ruokinta 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1014
Maatalousekonomia

(Valitaan kaikki)

15
9A00CY10 Maatalouden yritystalouden perusteet 5 5 5 5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1015
Energia- ja resurssitehokas teknologia

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW81 Agroteknologia 10 10 10 5 5
MAGRO24-1016
Kesäopinnot - Learning by doing

(Valitaan kaikki)

5
KA00BW87 Kasvukausi 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
MAGRO24-1017
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 44)

44
MAGRO24-1018
Maatalouden yritystalous

(Valitaan opintopisteitä: 14)

0 - 14
9A00DC82 Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet 4 4 4 2 2
9A00BW89 Investoinnit ja rahoitus 10 10 10 5 5
MAGRO24-1019
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1020
Kasvituotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00CY11 Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10 10 10 5 5
9A00CD83 Erikoiskasvit - ja kasvatus 5 5 5 5
9A00DC47 Proteiinituotannon mahdollisuudet 3 3 3 3
9A00CY59 Älyteknologia kasvituotannossa 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1021
Kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX01 Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CY13 Kotieläinten jalostus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CY14 Maidontuotanto 4 - 10 10 10 10
9A00CY16 Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5 5 5 2.5 2.5
9A00CY15 Naudanlihantuotanto 5 5 5 2.5 2.5
9A00CD78 Sianliha- ja porsastuotanto 5 - 10 10 10 3.3 3.3 3.3
9A00CD79 Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5 5 5 5
9A00CD82 Muut kotieläimet 2 - 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1022
Kasvi-ja kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX03 Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CY12 Luonnonmukainen tuotanto 5 5 5 5
9A00DC58 Nurmen tuotanto ja käyttö 5 5 5 2.5 2.5
MAGRO24-1023
Agroteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1024
Kiertotalous ruokaketjussa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
9A00CM08 Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00DC03 Kestävä biotalous ruokaketjussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00CZ10 Maatilan kestävät ravinnekierrot 3 3 3 3
9A00CN02 Biokaasu maatiloilla 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00CN03 Aurinkoenergia ruokaketjussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00CN07 Ruokahävikki 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00CN08 Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MAGRO24-1034
Green Care

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
9A00CN05 Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5 5 5 2.5 2.5
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MAGRO24-1025
Elintarvikeagrologin opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1026
Maaseutuyrittäjän opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1027
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
MAGRO24-1028
Kansainvälinen opiskelu

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
MAGRO24-1029
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
9A00DC09 Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2 2 2 1 1
KA00BX11 Bioenergia 5 5 5 2.5 2.5
9A00BI17 Rakennuttaminen maatilalla 5 5 5 2.5 2.5
9A00CN01 Metsänomistuksen perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00DC10 Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö 2 2 2 0.7 0.7 0.7
9A00BK29 Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3 3 3 3
9A00CY24 Mestarimyyjä 2 2 2 1 1
9A00DI97 Future Proof Animal Production System 3 3 3 3
MAGRO24-1030
HARJOITTELUT

(Valitaan kaikki)

50
MAGRO24-1031
Maatilaharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
9A00CY25 Maatilaharjoittelu, osa 1. 16 16 16 16
9A00CY26 Maatilaharjoittelu, osa 2. 14 14 14 7 7
MAGRO24-1032
Erikoistumisharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
9A00CY17 Erikoistumisharjoittelu 20 20 20 10 10
MAGRO24-1033
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KA00BX41 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 240 26 85 71 124 34 26 41 44 23.5 47.5 49 75 34 13 13 0 17.5 23.5 16.5 16.5 11 12 11.5 8.6 6.1 33.1 22 27 27.5 27.5 21 17 17

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän viestintä
Svenska
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tilastollinen päättely
Projektitoiminta
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
2 Ammattiopinnot
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Ruokahävikki
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
3 Vapaasti valittavat opinnot
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Rakennuttaminen maatilalla
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Mestarimyyjä
Future Proof Animal Production System
4 Harjoittelu
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän viestintä
Svenska
English
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tilastollinen päättely
Projektitoiminta
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Ruokahävikki
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Rakennuttaminen maatilalla
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Mestarimyyjä
Future Proof Animal Production System
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän viestintä
Svenska
English
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminta
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Mestarimyyjä
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tilastollinen päättely
Projektitoiminta
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Luonnonmukainen tuotanto
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouspolitiikka
Agroteknologia
Kasvukausi
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Ruokahävikki
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Rakennuttaminen maatilalla
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Future Proof Animal Production System
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Svenska
English
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouspolitiikka
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten jalostus
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Future Proof Animal Production System
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Future Proof Animal Production System
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Työelämän viestintä
Ruokaketjun toiminta
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Mestarimyyjä
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Agrologi kompetenssit 2023

Agrologi kompetenssit 2023 on otettu käyttöön syksystä 2023 alkaen.

1 Maatalouden tuotanto-osaaminen

Opiskelija osaa kytkeä alkutuotannon osaksi ruokaketjua.
Opiskelija tuntee maatila kokonaisuuden ja siihen kuuluvat toiminnot ja työt. Hän hallitsee kasviravitsemuksen perusteet sekä ravinnekierron ja hiilikierron, osaa suunnitella peltokasvien viljelyn ja viljelyteknologian tarkoituksenmukaiseksi ja kannattavaksi, tuntee kotieläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon perusteet, kotieläintuotannon perustyöt ja tyypilliset tuotantoympäristöratkaisut sekä osaa valita eläimille käyttökelpoisia rehuja ja suunnitella ja arvioida tuotantoeläinten ruokintaa. Hän osaa käyttää traktoria työkoneineen turvallisesti.

Ruokaketjun kemia
Projektitoiminta
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Rakennuttaminen maatilalla
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Future Proof Animal Production System
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
2 Maaseutu toimintaympäristönä

Opiskelija tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia näissä verkostoissa sekä tuntee kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön sekä maaseutupolitiikan ja tietää niiden vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen.

Työelämän viestintä
Svenska
English
Projektitoiminta
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouspolitiikka
Kasvukausi
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Bioenergia
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
3 Liiketoiminta ja yrittäjyys

Opiskelija tuntee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet ja osaa johtaa ja kehittää maaseutuyritystä suunnitelmallisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet
Investoinnit ja rahoitus
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Metsänomistuksen perusteet
Mestarimyyjä
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
4 Ympäristöosaaminen

Opiskelija tietää oman toiminnan ympäristövaikutukset ja tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää omaa toimintaansa ja yritystä ympäristövastuullisesti.

Yrittäjyys luonnonvara-alalla
Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Maaperä ja vesitalous
Kasvin kasvu
Peltokasvit
Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Kasvukausi
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Proteiinituotannon mahdollisuudet
Älyteknologia kasvituotannossa
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Naudanlihantuotanto
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Luonnonmukainen tuotanto
Nurmen tuotanto ja käyttö
Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju
Kestävä biotalous ruokaketjussa
Maatilan kestävät ravinnekierrot
Biokaasu maatiloilla
Aurinkoenergia ruokaketjussa
Ruokahävikki
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Luonnon monimuotoisuus maatilalla
Bioenergia
Rakennuttaminen maatilalla
Metsänomistuksen perusteet
Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Future Proof Animal Production System
Maatilaharjoittelu, osa 1.
Maatilaharjoittelu, osa 2.
Erikoistumisharjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Matematiikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tilastollinen päättely

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MAGRO24-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MAGRO24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
MAGRO24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
9A00DM00 Yrittäjyys luonnonvara-alalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
MAGRO24-1004
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

41
MAGRO24-1005
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YE00BW37 Svenska 3
VI00BW39 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BW41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YE00BW43 English 5
MAGRO24-1006
Luonnontieteelliset valmiudet

(Valitaan kaikki)

8
9A00BW45 Matematiikka 5
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3
MAGRO24-1007
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

7
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
KA00BW51 Tilastollinen päättely 2
9A00DK73 Projektitoiminta 3
MAGRO24-1008
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

6
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
MAGRO24-1009
Ruokaketjun liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
MAGRO24-1010
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

65
MAGRO24-1011
Johdanto alaan

(Valitaan kaikki)

5
9A00CY06 Maaseutu toimintaympäristönä 5
MAGRO24-1012
Kestävä kasvituotanto

(Valitaan kaikki)

20
9A00DB00 Maaperä ja vesitalous 5
9A00DC08 Kasvin kasvu 5
9A00DC45 Peltokasvit 6
9A00DC46 Kasvinsuojelu ja sadonkorjuu 4
MAGRO24-1013
Vastuullinen kotieläintuotanto

(Valitaan kaikki)

10
9A00CY09 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
KA00BW71 Kotieläinten rehut ja ruokinta 5
MAGRO24-1014
Maatalousekonomia

(Valitaan kaikki)

15
9A00CY10 Maatalouden yritystalouden perusteet 5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5
MAGRO24-1015
Energia- ja resurssitehokas teknologia

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW81 Agroteknologia 10
MAGRO24-1016
Kesäopinnot - Learning by doing

(Valitaan kaikki)

5
KA00BW87 Kasvukausi 5
MAGRO24-1017
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 44)

44
MAGRO24-1018
Maatalouden yritystalous

(Valitaan opintopisteitä: 14)

0 - 14
9A00DC82 Maatalousyrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen perusteet 4
9A00BW89 Investoinnit ja rahoitus 10
MAGRO24-1019
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1020
Kasvituotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00CY11 Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10
9A00CD83 Erikoiskasvit - ja kasvatus 5
9A00DC47 Proteiinituotannon mahdollisuudet 3
9A00CY59 Älyteknologia kasvituotannossa 5
MAGRO24-1021
Kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX01 Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5
9A00CY13 Kotieläinten jalostus 5
9A00CY14 Maidontuotanto 4 - 10
9A00CY16 Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5
9A00CY15 Naudanlihantuotanto 5
9A00CD78 Sianliha- ja porsastuotanto 5 - 10
9A00CD79 Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5
9A00CD82 Muut kotieläimet 2 - 5
MAGRO24-1022
Kasvi-ja kotieläintuotanto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
9A00BX03 Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5
9A00CY12 Luonnonmukainen tuotanto 5
9A00DC58 Nurmen tuotanto ja käyttö 5
MAGRO24-1023
Agroteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1024
Kiertotalous ruokaketjussa

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
9A00CM08 Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju 2
9A00DC03 Kestävä biotalous ruokaketjussa 2
9A00CZ10 Maatilan kestävät ravinnekierrot 3
9A00CN02 Biokaasu maatiloilla 2
9A00CN03 Aurinkoenergia ruokaketjussa 2
CA00CN07 Ruokahävikki 2
9A00CN08 Kiertotalouden liiketoimintamallit 2
MAGRO24-1034
Green Care

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
9A00CN05 Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5
MAGRO24-1025
Elintarvikeagrologin opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1026
Maaseutuyrittäjän opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 44)

0 - 44
MAGRO24-1027
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
MAGRO24-1028
Kansainvälinen opiskelu

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
MAGRO24-1029
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
9A00DC09 Luonnon monimuotoisuus maatilalla 2
KA00BX11 Bioenergia 5
9A00BI17 Rakennuttaminen maatilalla 5
9A00CN01 Metsänomistuksen perusteet 5
9A00DC10 Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö 2
9A00BK29 Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3
9A00CY24 Mestarimyyjä 2
9A00DI97 Future Proof Animal Production System 3
MAGRO24-1030
HARJOITTELUT

(Valitaan kaikki)

50
MAGRO24-1031
Maatilaharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
9A00CY25 Maatilaharjoittelu, osa 1. 16
9A00CY26 Maatilaharjoittelu, osa 2. 14
MAGRO24-1032
Erikoistumisharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
9A00CY17 Erikoistumisharjoittelu 20
MAGRO24-1033
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KA00BX41 Opinnäytetyö 15