Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YRAK22

Tunnus: YRAK22

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Rakentamisen ylempi insinöörikoulutus on työelämälähtöinen ja laaja-alainen tutkinto, joka parantaa valmiuksia toimia talonrakennusalan vaativissa projektinjohto- ja tuotantotehtävissä.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnoissa perehdytään muun muassa rakennusprojektin ohjaukseen, rakennuttamiseen, korjausrakentamiseen, tietomalleihin ja johtamiseen.

Vuonna 2022 alkavassa koulutuksessa järjestetään ainoastaan rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto (Talonrakennustekniikka). Rakennesuunnittelun suuntautumisvaihtoehtoa ei tällä kerralla järjestetä.

Opetusta on pääosin perjantaisin ja lauantaisin noin kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Opinnot alkavat syyskuun alussa ja jatkuvat toukokuulle. Osa opetuksesta pidetään lähiopetuksena ja osaa tunneista voi seurata myös etänä. Joitakin tunteja pidetään myös kokonaan etänä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä.

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen. Aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Rakentamisen YAMK-ohjelma on suunnattu rakennusalalla toimiville insinööreille ja rakennusarkkitehdeille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhdessä insinööritoimistojen ja rakennusliikkeiden sekä ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen YRAK-verkoston kanssa.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
YRAK22-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YRAK22-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
YRAK22-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
KC28RY10310 Rakennusprojektin ohjaus 5 5 5 2.5 2.5
KC28RY10330 Rakennuttaminen 5 5 5 2.5 2.5
8E00BE92 Tietomallinnus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8E00BE95 Rakennusfysiikka 5 5 5 2.5 2.5
8E00CL14 Korjausrakentaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KC00CF46 Talouden johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRAK22-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 30 30 15 15
Yhteensä 60 40 30 20 20 30 10.1 10.1 6.7 6.7 6.7 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Tulevaisuuden esimiestyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Tulevaisuuden esimiestyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Tulevaisuuden esimiestyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Luokittelemattomat
Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen
Opinnäytetyö

Rakentaminen YAMK kompetenssit

Rakennusalan liiketoimintaosaaminen

- rakennushankkeen kustannusosaaminen
- yritystalouden ja rakennusalan liiketoimintaosaamisen hallinta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Talouden johtaminen
Rakentamisprosessiosaaminen

- talonrakenteiden rakennuttaminen, urakointi ja johtaminen
- asiakastarpeen tunnistaminen ja huomioonottaminen
- tuotannonohjauksen hallinta
- lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutusten huomioonottaminen
- rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallinta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- talonrakenteiden rakennesuunnittelun hallinta eri materiaalien osalta
- rakenteiden staattisen toiminnan hallinta
- rakennusfysikaalisten ja –kemiallisten ilmiöiden hallinta ja kyky niiden huomioonottamiseen suunnittelussa
- muiden suunnittelualojen vaikutusten ymmärtäminen

Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Luokittelemattomat
Kehittäminen ja tutkiminen
Opinnäytetyö

yamk::tutkintoon johtava koulutus

1 Syventävät ammattiopinnot
Kehittäminen ja tutkiminen
Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Talouden johtaminen
2 Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

3 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRAK22-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
YRAK22-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
BG00CF40 Kehittäminen ja tutkiminen 5
YRAK22-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
KC28RY10310 Rakennusprojektin ohjaus 5
KC28RY10330 Rakennuttaminen 5
8E00BE92 Tietomallinnus 5
8E00BE95 Rakennusfysiikka 5
8E00CL14 Korjausrakentaminen 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
KC00CF46 Talouden johtaminen 5
YRAK22-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30