Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen: YRAK24

Tunnus: YRAK24

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Rakentamisen ylempi insinöörikoulutus on työelämälähtöinen ja laaja-alainen tutkinto, joka parantaa valmiuksia toimia talonrakennusalan vaativissa projektinjohto- ja tuotantotehtävissä.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opinnoissa perehdytään muun muassa rakennusprojektin ohjaukseen, rakennuttamiseen, korjausrakentamiseen, tietomalleihin ja johtamiseen.

Vuonna 2024 alkavassa koulutuksessa järjestetään ainoastaan rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto (Talonrakennustekniikka). Rakennesuunnittelun suuntautumisvaihtoehtoa ei tällä kerralla järjestetä.

Opetusta on pääosin perjantaisin ja lauantaisin noin kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Opinnot alkavat syyskuun alussa ja jatkuvat toukokuulle. Osa opetuksesta pidetään lähiopetuksena ja osaa tunneista voi seurata myös etänä. Joitakin tunteja pidetään myös kokonaan etänä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä.

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen itse, ja aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Rakentamisen YAMK-ohjelma on suunnattu rakennusalalla toimiville insinööreille ja rakennusarkkitehdeille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhdessä insinööritoimistojen ja rakennusliikkeiden sekä ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen YRAK-verkoston kanssa.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
YRAK24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YRAK24-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
8G00DM21 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
YRAK24-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KC28RY10310 Rakennusprojektin ohjaus 5 5 5 2.5 2.5
KC28RY10330 Rakennuttaminen 5 5 5 2.5 2.5
8E00BE92 Tietomallinnus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8E00BE95 Rakennusfysiikka 5 5 5 2.5 2.5
8E00CL14 Korjausrakentaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRAK24-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRAK24-1007
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YRAK24-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30 30 30 15 15
Yhteensä 60 40 30 17.5 22.5 30 8.8 8.8 7.6 7.6 7.6 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakentaminen YAMK kompetenssit

Rakennusalan liiketoimintaosaaminen

- rakennushankkeen kustannusosaaminen
- yritystalouden ja rakennusalan liiketoimintaosaamisen hallinta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Korjausrakentaminen
Rakentamisprosessiosaaminen

- talonrakenteiden rakennuttaminen, urakointi ja johtaminen
- asiakastarpeen tunnistaminen ja huomioonottaminen
- tuotannonohjauksen hallinta
- lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutusten huomioonottaminen
- rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallinta

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- talonrakenteiden rakennesuunnittelun hallinta eri materiaalien osalta
- rakenteiden staattisen toiminnan hallinta
- rakennusfysikaalisten ja –kemiallisten ilmiöiden hallinta ja kyky niiden huomioonottamiseen suunnittelussa
- muiden suunnittelualojen vaikutusten ymmärtäminen

Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Luokittelemattomat
Kehittäminen ja tutkiminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Kehittäminen ja tutkiminen
Korjausrakentaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kehittäminen ja tutkiminen
Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Korjausrakentaminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Rakennusprojektin ohjaus
Tietomallinnus
Rakennusfysiikka
Korjausrakentaminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Rakennusprojektin ohjaus
Rakennuttaminen
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRAK24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YRAK24-1002
Pakolliset opinnot

(Valitaan kaikki)

5
8G00DM21 Kehittäminen ja tutkiminen 5
YRAK24-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KC28RY10310 Rakennusprojektin ohjaus 5
KC28RY10330 Rakennuttaminen 5
8E00BE92 Tietomallinnus 5
8E00BE95 Rakennusfysiikka 5
8E00CL14 Korjausrakentaminen 5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
YRAK24-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRAK24-1007
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YRAK24-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
8G00CF58 Opinnäytetyö 30