Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus: AUTE23

Tunnus: AUTE23

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämän päivän automaation askelmerkit löi paikalleen jo aikoinaan autotehtailija Henry Ford kolmen ässän säännöllään: Simplify, Standardize, Specialize eli yksinkertaista, standardoi ja erikoistu. Näin lähti autojen tehokas teollinen tuotanto käyntiin. Tänä päivänä kaikki teollinen tuotanto pyrkii toteuttamaan tätä samaa kolmen ässän sääntöä. Automaatioinsinööreillä on kuitenkin vielä yksi ässä hihassa eli Soul: lisäämällä älyä ohjausjärjestelmään saadaan siitä helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeita vastaava.

Automaatiotekniikan koulutusohjelmastamme valmistuvat insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotanto-linjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Poikkiteknisen koulutuksemme keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi sekä robotiikka. Teollisen internetin ja digitaalisen valmistuksen opintokokonaisuudet tarjoavat menetelmiä tulevaisuuden automaatiojärjestelmien toteuttamiseen. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaalilaboratoriossamme.

Kestävä kehitys ja ympäristöarvot ovat yhä merkittävämmässä roolissa tämän päivän teollisuudessa. Automaatiotekniikka ja digitalisaatio mahdollistaa optimoinnin ja tekoälyn avulla luoda yhä energiatehokkaampia ratkaisuja.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Moniosaajan työpaikka ei ole yhden työnantajan varassa. Monipuolinen koulutuksemme automaatio-, sähkö- ja konealalta avaa yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. Siksi automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Kansainvälinen kaksoistutkinto avaa sinulle ovia Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan. Ammattinimikkeesi voi olla esim. suunnittelija, tekninen asiantuntija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, toimitusjohtaja jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kompetenssit kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan ja automaatiotekniikan koulutuksessa ne keskittyvät sähkötekniseen, sähkö- ja laiteturvallisuuden, yritys- ja tuotantotalouden, suunnittelu-, prosessi-, laite- ja järjestelmäosaamiseen sekä elektroniikan peruspiirien hallintaan.

KV-VAIHTO
Automaation tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys on hyvin keskeisessä roolissa. KV-vaihto on suunniteltu toteutettavaksi pääosin kolmantena lukuvuotena.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Taitojen syväoppimisen ikiaikaiset perustotuudet ovat: tekemällä oppii ja työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksemme punainen lanka on käytännönläheisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Laboratorioissa tehtävien monipuolisten harjoitusten äärellä koet lukuisia ahaa-elämyksiä. Laboratorioidemme laitteet ja ohjelmistot ovat samanlaisia, mitä työelämässä käytetään. Näin rutinoidut ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saat valmiuksia siirtyä työelämään. Lisäksi laitteiden suunnittelu, automatisointi ja käyttöönotto tiimityönä on hauskaa. Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto-ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi).

Työelämä edellyttää työntekijältä ongelmanratkaisutaidon lisäksi yhteistyökykyä ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumista. Siksi opetuksessa käytämme runsaasti työpari tai ryhmätyö käsitettä. Edellisten lisäksi opiskelu sisältää asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, projektitöitä, yritysvierailuja, messumatkoja ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.

• Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
• Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
• Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
• Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
• Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027
AUTE23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
AUTE23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 4
AUTE23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
KL00DL30 Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 3 3 3 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 2
AUTE23-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35 35 35 17.5 17.5
AUTE23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3 3 3 3
KC00CG78 Ammattialan englanti 3 3 3 3
KL00CG76 Ruotsi 3 3 3 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
AUTE23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

14
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4 4 4 2 2
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC00AMT1042 Automaatiotekniikan matematiikka 4 4 4 4
AUTE23-1008
Fysiikka

(Valitaan kaikki)

12
KC00AFY1000 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KL25AA30000 Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3 3 3 3
AUTE23-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 135)

135
AUTE23-1010
Ammattiopintojen perusteet

(Valitaan kaikki)

42
KL25AB10000 Automaation perusteet 3 3 3 3
KL25AB90000 Anturitekniikka 3 3 3 3
KL25AB10250 Ohjelmoitavat logiikat 3 3 3 3
8A00CK38 Digitaalitekniikan perusteet 3 3 3 3
KL25AB10101 Elektroniikan perusteet 3 3 3 3
KL25AB10401 Sähkötekniikka 6 6 6 3 3
KL25AB10301 Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3 3 3 3
KL25AB10303 Tietoliikenne ja tietoturva 4 4 4 4
KL25AA40000 Tietokonetekniikka 3 3 3 3
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4 4 4 4
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
KL00DL32 Koneturvallisuus automaatiossa 2 2 2 2
AUTE23-1011
Ammattiopintojen moduulit

(Valitaan opintopisteitä: 92)

92
AUTE23-1012
Valmistustekniikka

(Valitaan kaikki)

6
KL00BT60 Tietokoneavusteinen valmistus 3 3 3 3
A800CW19 NC-tekniikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
AUTE23-1013
Mekaniikka

(Valitaan kaikki)

8
8A00CK34 Statiikka 3 3 3 3
KL25AB40101 Mekanismien kinematiikka 2 2 2 2
A800CW20 Koneenosat 3 3 3 3
AUTE23-1014
Koneensuunnittelu

(Valitaan kaikki)

17
KL25AB50001 Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5 5 5 5
KL25AB50100 Kone- ja laitesuunnittelu 4 4 4 4
A800CW17 Lujuusoppi 3 3 3 3
KL25AB50300 Tekninen piirustus ja CAD 5 5 5 5
AUTE23-1015
Tuotantoautomaatio

(Valitaan kaikki)

20
KL25AB70200 Koneautomaatio 1 4 4 4 4
KL25AB70300 Koneautomaatio 2 4 4 4 4
KL25AB70000 Automaation laboratoriotyöt 1 4 4 4 4
KL25AB70100 Automaation laboratoriotyöt 2 4 4 4 2 2
8A00CK76 Robotiikka 4 4 4 4
AUTE23-1016
Digitaalinen valmistus

(Valitaan kaikki)

12 - 15
KL25AB75100 Konseptisuunnittelu 3 3 3 3
KL25AB75200 Tuotantoprosessien suunnittelu 3 3 3 3
KL25AB75300 Tuotannon simulointi 3 3 3 3
A800CW26 Projektityö 3 - 6 6 6 3 3
AUTE23-1017
Sähkösuunnittelu

(Valitaan kaikki)

12
KL25AB90300 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4 4 4 4
KL25AB95000 Sähkötyöturvallisuus 2 2 2 2
KL25AB95350 Sähkönjakelujärjestelmät 3 3 3 3
KL25AB95400 Sähkö-CAD 3 3 3 3
AUTE23-1018
Yritystoiminta

(Valitaan kaikki)

12
A800CW22 Tuotannonohjaus 4 4 4 4
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2 2 2 2
8A00CY35 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
KL00DL33 Projektinhallinta 3 3 3 3
AUTE23-1019
Prosessiautomaatio

(Valitaan kaikki)

12
KL25AB25000 Instrumentointi 3 3 3 3
KL25AB25101 Mittaustekniikka 3 3 3 3
A800CW23 Säätötekniikka 3 3 3 3
KL25AB25300 Säätötekniikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
AUTE23-1020
Kenttälaitteet

(Valitaan kaikki)

13
KL25AB45000 Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2 2 2 2
KL25AB45100 Ohjaustekniikan komponentit 3 3 3 3
KL25AB95200 Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KL25AB45200 Sähkökäytöt 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
AUTE23-1021
Automaation tietotekniikka

(Valitaan kaikki)

13
A800DB96 Numeerinen mallinnus 3 3 3 3
8A00CK42 Olio-ohjelmointi 4 4 4 4
KL25AB55201 Käyttöliittymät 3 3 3 3
KL25AB55300 3D-CAD 3 3 3 3
AUTE23-1022
Teollinen internet

(Valitaan kaikki)

11 - 15
KL25AB77000 Tietokannat 3 3 3 3
KL25AB77100 Verkko-ohjelmointi 3 3 3 3
KL25AB77200 Teollisen internetin perusteet 3 3 3 3
A800CW25 Projektityö 2 - 6 6 6 3 3
AUTE23-1023
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
AUTE23-1024
Vapaasti valittavat ammattiopinnot - kurssitarjonnan mukaan

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
KL25AB80050 Automaatiotekniikan projektityö 1 4 4 4 4
KL25AB80101 Automaatiotekniikan projektityö 2 4 4 4 2 2
A800BD66 C++ Programming 4 4 4 4
KL04DW40010 Python-ohjelmointi 3 3 3 3
KL04BT50041 Sovelluskehitys 3 3 3 3
KL04BT42042 Langaton tiedonsiirto 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5
KL04BT53033 Virtualisointiympäristöt 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5
A800CH59 Tuotetiedon hallinta 2 - 3 3 3 3
A800CX95 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
8A00DC48 3D-simulointi 3 3 3 3
KL25KONÄKÖ4 Konenäkö 4 4 4 4
A800CH65 Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4 4 4 4
KL04BT50060 Paikannusteknologiat 3 3 3 3
8A00CP57 PC-pohjainen automaatiojärjestelmä ja sovellukset 3 3 3 3
AUTE23-1025
Muut vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
8A00CG99 Monialainen automaatio 4 4 4 4
KC23DK10040 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 2
8A00CG30 Tutortoiminta 1 - 6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
KCWOPALOTUR Paloturvallisuustekniikka 3
AUTE23-1028
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30 30 30 30
KL25AE2001 Harjoittelu 1 15 15 15 15
KL25AE2002 Harjoittelu 2 15 15 15 15
AUTE23-1027
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KL25AD10000 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 240 67 105 91 74 32 35 50.5 54.5 53 38 41 33 15 17 17 18 0 24 26.5 26.5 28 0 25 28 23 15 0 15 26 21.5 11.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Automaatiotekniikka kompetenssit

1 Sähkötekninen ja muu perusosaaminen

- osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee alan sovellutuksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet, erityisesti sähkömagneettisten ilmiöiden osalta
- tuntee automaatio-, sähkö- ja konetekniikan sekä elektroniikan komponentit ja peruskytkennät
- hallitsee sähkötekniset perusmittaukset
- omaa tietotekniikan perustaidot

Tieto- ja viestintätekniikka
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Työelämän viestintä
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Matematiikan perusopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Suunnitteluosaaminen

- tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja -työkalut
- osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla
- hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa
- tuntee laatujärjestelmien merkityksen; ymmärtää tuotteen elinkaariajattelun

Innovaatiot ja kehittäminen
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Koneturvallisuus automaatiossa
Tietokoneavusteinen valmistus
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Statiikka
Mekanismien kinematiikka
Koneenosat
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Projektinhallinta
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
C++ Programming
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Langaton tiedonsiirto
Virtualisointiympäristöt
Tuotetiedon hallinta
CAD -jatkokurssi
3D-simulointi
Konenäkö
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Monialainen automaatio
Matematiikan perusopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen

- tuntee oman alansa keskeiset sähkö- ja koneturvallisuuteen liittyvät lait ja määräykset ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- omaa myönteisen asenteen turvallisten työtapojen ja menetelmien noudattamiseen ja kehittämiseen

Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Kone- ja laitesuunnittelu
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Instrumentointi
Säätötekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Projektityö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Yritys- ja tuotantotalouden osaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- hallitsee taitoja osallistua projektitoimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja
- tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
CAD -jatkokurssi
Konenäkö
Monialainen automaatio
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Peruspiirien hallinta

- osaa suunnitella mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit
- hallitsee konventionaalisen takaisinkytketyn säätöpiirin teorian
- osaa tehdä säätökokeita ja käyttää PID-säätöpiirin viritysmenetelmiä
- osaa toteuttaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ohjelma- ja laitetasolla

Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Teollisen internetin perusteet
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6 Prosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen

- tuntee tyypilliset tuotantoprosessit ja -koneet
- tuntee keskeiset prosesseissa käytettävät anturit, lähettimet ja toimilaitteet
- tuntee ohjaus- ja säätöjärjestelmien rakenteen sekä kunnossapitonäkökohdat
- osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavalla logiikalla
- hallitsee automaatiojärjestelmän HW- ja SW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti

Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietokonetekniikka
Tietokoneavusteinen valmistus
Mekanismien kinematiikka
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Käyttöliittymät
3D-CAD
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Konenäkö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
PC-pohjainen automaatiojärjestelmä ja sovellukset
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Paloturvallisuustekniikka

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
2 Ammattiopinnot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Koneturvallisuus automaatiossa
Tietokoneavusteinen valmistus
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Statiikka
Mekanismien kinematiikka
Koneenosat
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
C++ Programming
Langaton tiedonsiirto
Konenäkö
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Monialainen automaatio
3 Vapaasti valittavat opinnot
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Virtualisointiympäristöt
Tuotetiedon hallinta
CAD -jatkokurssi
3D-simulointi
Paikannusteknologiat
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
PC-pohjainen automaatiojärjestelmä ja sovellukset
Paloturvallisuustekniikka

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Koneturvallisuus automaatiossa
Tietokoneavusteinen valmistus
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Statiikka
Mekanismien kinematiikka
Koneenosat
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
C++ Programming
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Langaton tiedonsiirto
Virtualisointiympäristöt
Tuotetiedon hallinta
CAD -jatkokurssi
3D-simulointi
Konenäkö
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Monialainen automaatio
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Projektityö
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Koneturvallisuus automaatiossa
Kone- ja laitesuunnittelu
Tekninen piirustus ja CAD
Projektityö
Sähkötyöturvallisuus
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Sovelluskehitys
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Ohjelmoitavat logiikat
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Koneturvallisuus automaatiossa
Tietokoneavusteinen valmistus
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Statiikka
Mekanismien kinematiikka
Koneenosat
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
C++ Programming
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Langaton tiedonsiirto
Virtualisointiympäristöt
Tuotetiedon hallinta
CAD -jatkokurssi
3D-simulointi
Konenäkö
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Monialainen automaatio
Matematiikan perusopintojakso
Tutortoiminta
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ohjelmoitavat logiikat
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Koneturvallisuus automaatiossa
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Projektityö
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Sovelluskehitys
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Liiketoiminta ja yrittäjyys 1
Innovaatiot ja kehittäminen
Automaation laboratoriotyöt 2
Projektityö
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektinhallinta
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
PC-pohjainen automaatiojärjestelmä ja sovellukset
Paloturvallisuustekniikka

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AUTE23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
AUTE23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
AUTE23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
KL00DL30 Liiketoiminta ja yrittäjyys 1 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
AUTE23-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
AUTE23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3
KC00CG78 Ammattialan englanti 3
KL00CG76 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
AUTE23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

14
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3