Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija: YIKA23

Tunnus: YIKA23

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Opiskelun aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, mikä mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostofoorumeissa.

Osaamistavoitteet

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa.
Vapaavalintaisten opintojen kautta opiskelija voi suunnata osaamistaan esimerkiksi johtamiseen ja esimiestyöhön tai johonkin valitsemaansa ikääntymisen erityiskysymykseen. Opinnäytetyön kautta opiskelija voi suunnata opintojaan nykyisen tai tavoitteena olevan tulevan työn mukaisesti.
Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025
YIKA23-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

50
YIKA23-1002
Ikääntyvä yhteiskunta

(Valitaan kaikki)

15
BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5 5 5 2.5 2.5
BJ00DK67 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5 5 5 2.5 2.5
YIKA23-1003
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
BJ00DK64 Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BJ00CT88 Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BJ00DK65 Hyvät käytännöt ikääntyneiden kuntoutumisen ja aktiivisen arjen edistämisessä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YIKA23-1004
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä

(Valitaan kaikki)

20
BJ00DK69 Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT91 Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT92 Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BJ00CT93 Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
YIKA23-1005
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
BJ00DK70 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BJ00DK71 Opinnäytetyön toteutus 10 10 10 5 5
BJ00DK72 Opinnäytetyön raportointi 15 15 15 5 5 5
YIKA23-1006
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
BG00DL50 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
BH00BS29 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5
YIKA23-1007
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 42.5 42.5 20 22.5 27.5 15 10.1 10.1 7.5 7.5 7.5 13.8 13.8 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Hyvät käytännöt ikääntyneiden kuntoutumisen ja aktiivisen arjen edistämisessä
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Hyvät käytännöt ikääntyneiden kuntoutumisen ja aktiivisen arjen edistämisessä
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Hyvät käytännöt ikääntyneiden kuntoutumisen ja aktiivisen arjen edistämisessä
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi
Hyvät käytännöt ikääntyneiden kuntoutumisen ja aktiivisen arjen edistämisessä
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen
Tulevaisuuden lähijohtajuus
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
Luokittelemattomat
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YIKA23-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

50
YIKA23-1002
Ikääntyvä yhteiskunta

(Valitaan kaikki)

15
BJ00CT84 Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5
BJ00DK67 Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5
BJ00CT86 Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5
YIKA23-1003
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen

(Valitaan kaikki)

15
BJ00DK64 Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen 5
BJ00CT88 Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi 5
BJ00DK65 Hyvät käytännöt ikääntyneiden kuntoutumisen ja aktiivisen arjen edistämisessä 5
YIKA23-1004
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä

(Valitaan kaikki)

20
BJ00DK69 Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä 5
BJ00CT91 Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen 5
BJ00CT92 Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5
BJ00CT93 Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen 5
YIKA23-1005
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
BJ00DK70 Opinnäytetyön suunnitelma 5
BJ00DK71 Opinnäytetyön toteutus 10
BJ00DK72 Opinnäytetyön raportointi 15
YIKA23-1006
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KG00CS02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
BG00DL50 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
BG00CT63 Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
BH00BS29 Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5
YIKA23-1007
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0