Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus: KITI24

Tunnus: KITI24

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on kirjaston ja tietopalveluyksikön hoitamiseen, kehittämiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opinnoissa painotetaan kirjastotyössä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua, kirjastoaineistojen tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja opastus- ja ohjaustaitoja. Myös palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja painotetaan opinnoissa.

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ymmärtää kestävän kehityksen monidimensionaalisuuden merkityksen työssään. Hän osaa hyödyntää kirjaston mahdollisuuksia kestävän kehityksen toimintatapojen juurruttamisessa osaksi ympäröivän yhteiskunnan arkea.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tutkinto antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden. Työpaikkoja tarjoavat myös tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä yritysten tietopalvelut. Valmistuneita kirjastoalan tradenomeja on sijoittunut myös kirjakauppa- ja kustannusalalle. Opintojen sisäisillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua alan erilaisiin tehtäviin.

Tehtävänimike kirjastossa voi olla esim. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projektikoordinaattorin ja suunnittelijan tehtäviä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opetussuunnitelman tavoitteena on painottaa opetusmenetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija: oppiminen on tiedon hankkimista, analysointia ja tuottamista. Pedagogiikkaa voidaan kuvata osaamista täydentäväksi konstruktivismiksi, mutta yksittäisessä opintojaksossa voidaan toteuttaa sille ominaista oppimismenetelmää, kuten esim. ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista yhteistyössä työelämän kanssa, yhteistoiminnallista oppimista sekä verkko-oppimista. Opetuksessa käytetään myös luentoja, ryhmätöitä ja kirjallisuuteen perustuvia tenttejä.

Kansainvälisen harjoittelu- ja opiskelukokemuksen hankkimiseen kannustetaan opintojen aikana. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kurssit voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, osallistuuko niille vaihto-opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä mahdollisten ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittämistoiminta integroituu opetusohjelmaan kahdella tasolla. Yksittäisissä opintojaksoissa toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöisiä opiskelijaprojekteja, joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on oma osuutensa. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään esimerkiksi harjoittelun aikana toteutuviin kehittämistehtäviin. Toiseksi tutkinto-ohjelmalla on omia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joihin integroidaan sekä opetusta, opinnäytetöitä että henkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
KITI24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KITI24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KITI24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1 1 1
KITI24-1004
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

113
KITI24-1005
Ammatillinen kasvu

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW04 Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6 6 6 3 3
KD18BAKM02 Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
4A00CU22 Ura- ja työelämätaidot 2 2 2 0.7 0.7 0.7
4A00CW06 Kirjastotalous 3 3 3 1 1 1
2B00DJ83 Tutkimusmenetelmien perusteet 2 2 2 1 1
2B00DK59 Kulttuurihyvinvointi 3 3 3 1 1 1
KITI24-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
KD18BKIM01 English at Work 3 3 3 1.5 1.5
KD18BKIM02 Svenska för arbetslivet 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KD18BKIM03 Library English 3 3 3 1.5 1.5
KITI24-1007
Vaihtoehtoiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
KD18BKIM04 Bibliotekssvenska 3 3 3 1 1 1
KD18BKIM05 Venäjän alkeet 3 3 3 1 1 1
KITI24-1008
Kirjastoaineistot

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW74 Kotimainen kirjallisuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD18BKAM01 Informaatioarkkitehtuuri 5 5 5 2.5 2.5
4A00CW07 Kokoelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CU23 Tietokirjallisuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI24-1009
Kirjastopedagogiikka

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW79 Ohjaustaidot 5 5 5 2.5 2.5
KD18BKPM02 Mediakasvatus ja monilukutaito 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CU24 Lukuohjaus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI24-1010
Sosiaalinen kirjasto

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW72 Hakeutuvat kirjastopalvelut 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD18BSKM02 Tapahtumatuotanto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CW71 Yhteisöllinen lukeminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI24-1011
Kirjastopalvelut

(Valitaan kaikki)

16
4A00CW82 Asiakaspalvelu 3 3 3 1 1 1
4A00CW05 Kirjastopalvelujen kehittäminen 4 4 4 2 2
KD18BPAM03 Kirjastoalan markkinointiviestintä 4 4 4 2 2
4A00CU26 Palvelumuotoilu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI24-1012
Tiedonhallinta

(Valitaan kaikki)

15
4A00CU27 Tiedonhaku ja -organisointi 5 5 5 2.5 2.5
4A00CU28 Tiedonhaku 2 5 5 5 2.5 2.5
4A00CU29 Tiedonhankintatutkimus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI24-1013
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KITI24-1014
Menneestä nykyisyyteen

(Valitaan kaikki)

10
1800BD47 Kirjastohistoria 5
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5
KITI24-1015
Informaatioteknologia

(Valitaan kaikki)

15
4A00BR97 Kirjastojen tietojärjestelmät 5
4A00BR98 Tiedon visualisointi 5
4A00BR96 Julkaisun tuottaminen 5
KITI24-1016
Johtaminen

(Valitaan kaikki)

10
KD18CJOH01 Henkilöstöjohtaminen 5
KD18CJOH02 Asiakkuuksien johtaminen 5
KITI24-1017
Kirjastot ja sosiaalinen media

(Valitaan kaikki)

10
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
4A00CW81 Sosiaalinen media 2 5
KITI24-1018
Lapset, nuoret ja kirjasto

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW75 Lastenkirjastotyö 5
4A00CW77 Nuortenkirjastotyö 5
KD18CLNK01 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5
KITI24-1019
Näkökulmia aineistoihin

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW73 Kirjallisuuden genret 5
4A00CT79 Musiikkikirjastotyö 5
4A00DL25 Pelit ja pelaaminen 5
KD18BTHM04 Tiedon organisointi 5
KITI24-1020
Kulttuurituotannon opinnot

(Valitaan kaikki)

20
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5
2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5
2B00BP55 Neuvottelutaidot 5
KITI24-1024
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KITI24-1025
Kansainvälinen vaihto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
KITI24-1021
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4A00BU01 Monialaiset työelämäprojektit 10
4A00CL58 Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta 10
4A00DI96 Kirjastoalan tehtävät tutuksi 10
KITI24-1022
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD18E01 Harjoittelu 30 30 30 15 15
KITI24-1023
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

22
KD18F01 Tutkimusmenetelmät 3 3 3 1 1 1
4A00CW67 Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari 4 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7 1 1
KD18F03 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 210 50 49 63 21 20 30 24 25 30 33 21 10 10 10.1 10.1 10.1 12 12 8.4 8.4 8.4 15 15 11.2 11.2 11.2 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kirjasto- ja tietopalveluala kompetenssit

1 Tiedon organisointiosaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- osaa arvioida, valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia aineiston luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiä sekä ymmärtää näiden yhteyden tiedonhakuosaamiseen
- noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja standardeja tiedon organisoinnissa
- hyödyntää fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä kokoelmien järjestämisessä
- ymmärtää kirjastojen tietojärjestelmien rakenteen siten, että kykenee seuraamaan järjestelmien kehitystä.

Tutkimusmenetelmien perusteet
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Kirjallisuuden genret
Pelit ja pelaaminen
Uudistuvat mediat
Harjoittelu
2 Tiedonhakuosaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- ymmärtää ja osaa kuvata tiedonhankintaprosessin
- osaa hakea tietoa asiakkaan tarpeita varten erilaisia tietojärjestelmiä ja tiedonlähteitä hyväksikäyttäen
- osaa valita, hyödyntää ja arvioida tiedonlähteitä
- hallitsee informaatiolukutaidon ohjauksen

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Tutkimusmenetelmien perusteet
Kulttuurihyvinvointi
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Harjoittelu
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
3 Kirjastoalan asiakas- ja palvelutoiminnan osaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- osaa ja uskaltaa toimia kirjastoammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä virtuaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä
- tunnistaa, kuuntelee ja tavoittaa kirjasto- ja tietopalveluiden eri käyttäjäryhmiä sekä ei-käyttäjiä
- osaa soveltaa palvelumuotoiluajattelua kirjasto-tietopalveluiden kehittämisessä
- osaa järjestää ja toteuttaa tapahtumia
- hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässä, tiedonhankinnassa ja -jakamisessa sekä markkinoinnissa.

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Kulttuurihyvinvointi
English at Work
Svenska för arbetslivet
Library English
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Kulttuurihistoria
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Neuvottelutaidot
Harjoittelu
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
4 Aineisto- ja kokoelmaosaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- hallitsee tiedon ja kulttuurin tuotannon prosessit sekä erilaisten aineistojen jakelukanavat
- tunnistaa kirjastoverkon keskeiset kansalliset tietojärjestelmät
- osaa kehittää, arvioida ja uudistaa aineistokokoelmia erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin
- osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja käyttää eri välineitä aineiston sisältöjen kuvaamiseen ja kokoelmien avaamiseen.

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Tutkimusmenetelmien perusteet
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Henkilöstöjohtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Uudistuvat mediat
Neuvottelutaidot
5 Osallistava yhteiskunnallinen osaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- ymmärtää kirjastoinstituution historiallisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuun kansakunnan muistina
- pyrkii ymmärtämään erilaisia mielipiteitä
- ymmärtää sidosryhmien tarpeita ja osaa toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
- osaa työskennellä ja kehittää organisaation toimintaa moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työyhteisöissä
- osaa ja haluaa jakaa omaa osaamistaan ja tietämystään ammatti- ja työyhteisössä
- uskaltaa ja haluaa osallistua kirjasto- ja tietopalvelualan kehittämiseen kansallisesti ja myös kansainvälisesti

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Kulttuurihyvinvointi
English at Work
Svenska för arbetslivet
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Kulttuurihistoria
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Trendit kulttuurialalla
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Yrittäjyyden perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Lasten- ja nuortenkirjallisuus
Tiedon organisointi
Monialaiset työelämäprojektit
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta
Kirjastoalan tehtävät tutuksi

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Yrittäjyyden perusteet
2 Ammattiopinnot
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Tutkimusmenetelmien perusteet
Kulttuurihyvinvointi
English at Work
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Kulttuurihistoria
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Neuvottelutaidot
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
3 Vapaasti valittavat opinnot
Monialaiset työelämäprojektit
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta
Kirjastoalan tehtävät tutuksi
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Lasten- ja nuortenkirjallisuus
Tiedon organisointi

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Yrittäjyyden perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Tutkimusmenetelmien perusteet
Kulttuurihyvinvointi
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Yhteisöllinen lukeminen
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Tiedon visualisointi
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Pelit ja pelaaminen
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Neuvottelutaidot
Harjoittelu
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Yrittäjyyden perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Kulttuurihyvinvointi
English at Work
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Kulttuurihistoria
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Musiikkikirjastotyö
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Neuvottelutaidot
Kirjastoalan tehtävät tutuksi
Harjoittelu
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Tutkimusmenetelmien perusteet
Kulttuurihyvinvointi
Svenska för arbetslivet
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Kulttuurihistoria
Kirjastojen tietojärjestelmät
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Musiikkikirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Neuvottelutaidot
Harjoittelu
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Yrittäjyyden perusteet
Ura- ja työelämätaidot
Kulttuurihyvinvointi
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Kirjastoalan tehtävät tutuksi
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
English at Work
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Musiikkikirjastotyö
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Innovaatiot ja kehittäminen
Yrittäjyyden perusteet
Ura- ja työelämätaidot
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedon visualisointi
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Trendit kulttuurialalla
Brändäys ja tarinallistaminen
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Innovaatiot ja kehittäminen
Yrittäjyyden perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Informaatioarkkitehtuuri
Ohjaustaidot
Tapahtumatuotanto
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Trendit kulttuurialalla
Brändäys ja tarinallistaminen
Kirjastoalan tehtävät tutuksi
Luokittelemattomat
Lasten- ja nuortenkirjallisuus
Tiedon organisointi
Monialaiset työelämäprojektit
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KITI24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KITI24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
KITI24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3
KITI24-1004
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

113
KITI24-1005
Ammatillinen kasvu

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW04 Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
KD18BAKM02 Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4
4A00CU22 Ura- ja työelämätaidot 2
4A00CW06 Kirjastotalous 3
2B00DJ83 Tutkimusmenetelmien perusteet 2
2B00DK59 Kulttuurihyvinvointi 3
KITI24-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
KD18BKIM01 English at Work 3
KD18BKIM02 Svenska för arbetslivet 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KD18BKIM03 Library English 3
KITI24-1007
Vaihtoehtoiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
KD18BKIM04 Bibliotekssvenska 3
KD18BKIM05 Venäjän alkeet 3
KITI24-1008
Kirjastoaineistot

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW74 Kotimainen kirjallisuus 5
KD18BKAM01 Informaatioarkkitehtuuri 5
4A00CW07 Kokoelmien kehittäminen 5
4A00CU23 Tietokirjallisuus 5
KITI24-1009
Kirjastopedagogiikka

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW79 Ohjaustaidot 5
KD18BKPM02 Mediakasvatus ja monilukutaito 5
4A00CU24 Lukuohjaus 5
KITI24-1010
Sosiaalinen kirjasto

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW72 Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
KD18BSKM02 Tapahtumatuotanto 5
4A00CW71 Yhteisöllinen lukeminen 5
KITI24-1011
Kirjastopalvelut

(Valitaan kaikki)

16
4A00CW82 Asiakaspalvelu 3
4A00CW05 Kirjastopalvelujen kehittäminen 4
KD18BPAM03 Kirjastoalan markkinointiviestintä 4
4A00CU26 Palvelumuotoilu 5
KITI24-1012
Tiedonhallinta

(Valitaan kaikki)

15
4A00CU27 Tiedonhaku ja -organisointi 5
4A00CU28 Tiedonhaku 2 5
4A00CU29 Tiedonhankintatutkimus 5
KITI24-1013
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KITI24-1014
Menneestä nykyisyyteen

(Valitaan kaikki)

10
1800BD47 Kirjastohistoria 5
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5
KITI24-1015
Informaatioteknologia

(Valitaan kaikki)

15
4A00BR97 Kirjastojen tietojärjestelmät 5
4A00BR98 Tiedon visualisointi 5
4A00BR96 Julkaisun tuottaminen 5
KITI24-1016
Johtaminen

(Valitaan kaikki)

10
KD18CJOH01 Henkilöstöjohtaminen 5
KD18CJOH02 Asiakkuuksien johtaminen 5
KITI24-1017
Kirjastot ja sosiaalinen media

(Valitaan kaikki)

10
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
4A00CW81 Sosiaalinen media 2 5
KITI24-1018
Lapset, nuoret ja kirjasto

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW75 Lastenkirjastotyö 5
4A00CW77 Nuortenkirjastotyö 5
KD18CLNK01 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5
KITI24-1019
Näkökulmia aineistoihin

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW73 Kirjallisuuden genret 5
4A00CT79 Musiikkikirjastotyö 5
4A00DL25 Pelit ja pelaaminen 5
KD18BTHM04 Tiedon organisointi 5
KITI24-1020
Kulttuurituotannon opinnot

(Valitaan kaikki)

20
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5
2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5
2B00BP55 Neuvottelutaidot 5
KITI24-1024
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KITI24-1025
Kansainvälinen vaihto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
KITI24-1021
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4A00BU01 Monialaiset työelämäprojektit 10
4A00CL58 Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta 10
4A00DI96 Kirjastoalan tehtävät tutuksi 10
KITI24-1022
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD18E01 Harjoittelu 30
KITI24-1023
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

22
KD18F01 Tutkimusmenetelmät 3
4A00CW67 Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari 4
KD18F03 Opinnäytetyö 15