Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, Päivätoteutus: KITI22

Tunnus: KITI22

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia erilaisten kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden asiakaspalvelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella tradenomilla on kirjaston ja tietopalveluyksikön hoitamiseen, kehittämiseen ja esimiestyöhön tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opinnoissa painotetaan kirjastotyössä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua, kirjastoaineistojen tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja opastus- ja ohjaustaitoja. Myös palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen liittyvää osaamista sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja painotetaan opinnoissa.

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ymmärtää kestävän kehityksen monidimensionaalisuuden merkityksen työssään. Hän osaa hyödyntää kirjaston mahdollisuuksia kestävän kehityksen toimintatapojen juurruttamisessa osaksi ympäröivän yhteiskunnan arkea.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tutkinto antaa kirjastolain mukaisen yleisissä kirjastoissa vaadittavan kelpoisuuden. Työpaikkoja tarjoavat myös tieteelliset ja erikoiskirjastot sekä yritysten tietopalvelut. Valmistuneita kirjastoalan tradenomeja on sijoittunut myös kirjakauppa- ja kustannusalalle. Opintojen sisäisillä valinnoilla opiskelija voi suuntautua alan erilaisiin tehtäviin.

Tehtävänimike kirjastossa voi olla esim. informaatikko, tietoasiantuntija, tietopalvelusihteeri, osastonjohtaja, kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija. Kirjasto- ja tietopalveluorganisaatioissa on myös monia erityistehtäviä, kuten projektikoordinaattorin ja suunnittelijan tehtäviä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opetussuunnitelman tavoitteena on painottaa opetusmenetelmiä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija: oppiminen on tiedon hankkimista, analysointia ja tuottamista. Pedagogiikkaa voidaan kuvata osaamista täydentäväksi konstruktivismiksi, mutta yksittäisessä opintojaksossa voidaan toteuttaa sille ominaista oppimismenetelmää, kuten esim. ongelmaperustaista oppimista, projektioppimista yhteistyössä työelämän kanssa, yhteistoiminnallista oppimista sekä verkko-oppimista. Opetuksessa käytetään myös luentoja, ryhmätöitä ja kirjallisuuteen perustuvia tenttejä.

Kansainvälisen harjoittelu- ja opiskelukokemuksen hankkimiseen kannustetaan opintojen aikana. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kurssit voidaan toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, osallistuuko niille vaihto-opiskelijoita. Tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat yhdessä mahdollisten ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Tutkimus ja kehittämistoiminta integroituu opetusohjelmaan kahdella tasolla. Yksittäisissä opintojaksoissa toteutetaan työelämä- ja asiakaslähtöisiä opiskelijaprojekteja, joissa tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on oma osuutensa. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään esimerkiksi harjoittelun aikana toteutuviin kehittämistehtäviin. Toiseksi tutkinto-ohjelmalla on omia alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, joihin integroidaan sekä opetusta, opinnäytetöitä että henkilöstön tutkimus- ja kehittämistyötä.

Opetusuunnitelmassa?on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat?SeAMKin?selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin:?

Tiedonhankinta-juonne perustuu opiskelijan teoreettisen osaamisen ja eri tallennus- ja hakumenetelmien konkretian laaja-alaisen hallinnan opettamiseen. Juonteessa on keskeistä myös työelämälähtöisyys: harjoitteita tehdään myös toimeksiantajille. Tiedon tallennus ja haku ovat keskeinen osa kirjasto ja tietopalvelualan ammattitaitoa ja siksi niiden harjaannuttamiseen on panostettu runsaasti. Paitsi aihepiirin erityiskursseilla, myös muilla koulutusalan opintojaksoilla tiedonhaun juonne on mukana läpäisyperiaatteella.

Kansainvälisyys-juonne kehittää opiskelijan kansainvälisyysosaamista koko opintojen ajan. Valmistuneet työskentelevät kansainvälistyvissä työympäristöissä ja osaavat viestiä sekä toimia eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa.

Yrittäjyys-juonne on sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. Sisäinen yrittäjyys on asenne- ja toimintapa, joka näkyy erityisesti opintojen aikana tehdyissä tuotannoissa ja työharjoittelussa. Opiskelijoita kannustetaan myös aloitteellisuuteen ja vuorovaikutukseen toiminnan kehittämisessä. Ulkoinen yrittäjyys näkyy yksittäisinä opintojaksoina taloushallinnon ja johtamisen opinnoissa, sekä laajemmin integroituneina sisältöinä opiskelijatuotannoissa.

Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävän kehityksen ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen on kyky havainnoida ja ymmärtää kompleksisia systeemejä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen, jne.), sekä eri mittakaavassa (globaali ja lokaali). Kestävän kehityksen ajattelutavan omaksuminen auttaa myös kollektiivisesti kehittämään ja toteuttamaan kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä paikallisesti ja erilaisissa organisaatioissa.

Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan, omia vahvuuksiaan ja mahdollisia urapolkuja. Opiskelija saa uraohjausta koko opiskeluajan ja siihen osallistuvat opinto-ohjaajan lisäksi kaikki tutkinto-ohjelman opettajat sekä koko ammattikorkeakouluyhteisö. Ammatillista kasvua ja työelämätaitojen kehittymistä reflektoidaan opintojaksojen opetuksessa. Harjoittelu ja työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ovat urasuunnittelun kannalta erityisen merkityksellisiä opintokokonaisuuksia. Opintoihin kuuluu kaksi urasuunnitteluun ja työelämätaitoihin keskittyvää opintojaksoa. Eettinen, ekologisesti kestävä, monialainen ja kansainvälinen toiminta ovat tavoitteita, joihin Kirjasto- ja tietopalvelualan opinnoissa tähdätään. Ymmärrys elinikäisen oppimisen merkityksestä on tärkeää sekä opiskelijoille henkilökohtaisesti että kirjastoalan organisaatioiden toiminnassa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
KITI22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
KITI22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
KITI22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KITI22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
KITI22-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

128
KITI22-1006
Ammatillisen kasvun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW04 Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6 6 6 3 3
KD18BAKM02 Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
4A00CU22 Ura- ja työelämätaidot 2 2 2 0.7 0.7 0.7
4A00CW06 Kirjastotalous 3 3 3 1 1 1
KITI22-1007
Kielimoduuli

(Valitaan kaikki)

9
KD18BKIM01 English at Work 3 3 3 1.5 1.5
KD18BKIM02 Svenska för arbetslivet 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KD18BKIM03 Library English 3 3 3 1.5 1.5
KITI22-1024
Vaihtoehtoinen kielimoduuli

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
KD18BKIM04 Bibliotekssvenska 3 3 3 1 1 1
KD18BKIM05 Venäjän alkeet 3 3 3 1 1 1
KITI22-1008
Kirjastoaineistojen moduuli

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW74 Kotimainen kirjallisuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD18BKAM01 Informaatioarkkitehtuuri 5 5 5 2.5 2.5
4A00CW07 Kokoelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CU23 Tietokirjallisuus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI22-1009
Kirjastopedagogiikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW79 Ohjaustaidot 5 5 5 2.5 2.5
KD18BKPM02 Mediakasvatus ja monilukutaito 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CU24 Lukuohjaus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI22-1010
Sosiaalinen kirjasto -moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW72 Hakeutuvat kirjastopalvelut 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD18BSKM02 Tapahtumatuotanto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
4A00CW71 Yhteisöllinen lukeminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI22-1011
Palvelumoduuli

(Valitaan kaikki)

16
4A00CW82 Asiakaspalvelu 3 3 3 1 1 1
4A00CW05 Kirjastopalvelujen kehittäminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KD18BPAM03 Kirjastoalan markkinointiviestintä 4 4 4 2 2
4A00CU26 Palvelumuotoilu 5 5 5 2.5 2.5
KITI22-1012
Tiedonhallinnan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CU27 Tiedonhaku ja -organisointi 5 5 5 2.5 2.5
4A00CU28 Tiedonhaku 2 5 5 5 2.5 2.5
4A00CU29 Tiedonhankintatutkimus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KITI22-1013
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KITI22-1014
Menneestä nykyisyyteen

(Valitaan kaikki)

0
1800BD47 Kirjastohistoria 5
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5
KITI22-1015
Informaatioteknologia

(Valitaan kaikki)

15
4A00BR97 Kirjastojen tietojärjestelmät 5
4A00BR98 Tiedon visualisointi 5
4A00BR96 Julkaisun tuottaminen 5
KITI22-1016
Johtaminen

(Valitaan kaikki)

10
KD18CJOH01 Henkilöstöjohtaminen 5
KD18CJOH02 Asiakkuuksien johtaminen 5
KITI22-1017
Kirjastot ja sosiaalinen media

(Valitaan kaikki)

10
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
4A00CW81 Sosiaalinen media 2 5
KITI22-1018
Lapset, nuoret ja kirjasto

(Valitaan kaikki)

10
4A00CW75 Lastenkirjastotyö 5
4A00CW77 Nuortenkirjastotyö 5
KITI22-1019
Näkökulmia aineistoihin

(Valitaan kaikki)

35
4A00CW73 Kirjallisuuden genret 5
4A00CT79 Musiikkikirjastotyö 5
KD18CNAA03 Pelit ja pelaaminen 5
KITI22-1020
Kulttuurituotannon opinnot

(Valitaan kaikki)

20
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5
2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5
2B00BP55 Neuvottelutaidot 5
KITI22-1021
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4A00BU01 Monialaiset työelämäprojektit 10
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
4A00CL58 Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta 10
KITI22-1022
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD18E01 Harjoittelu 30 30 30 15 15
KITI22-1023
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

22
KD18F01 Tutkimusmenetelmät 3 3 3 1 1 1
4A00CW67 Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari 4 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7 1 1
KD18F03 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
KD18F05 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 210 57 48 59 21 21 36 25 23 30 29 21 10.5 10.5 12.2 12.2 12.2 12.5 12.5 7.7 7.7 7.7 15 15 9.8 9.8 9.8 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Svenska för arbetslivet
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Yhteisöllinen lukeminen
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Tiedon visualisointi
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Pelit ja pelaaminen
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Neuvottelutaidot
Harjoittelu
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Svenska för arbetslivet
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Kirjastojen tietojärjestelmät
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Musiikkikirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Neuvottelutaidot
Harjoittelu
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
English at Work
Svenska för arbetslivet
Library English
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Kulttuurihistoria
Tiedon visualisointi
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Neuvottelutaidot
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ura- ja työelämätaidot
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedon visualisointi
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Trendit kulttuurialalla
Brändäys ja tarinallistaminen
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
English at Work
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Asiakkuuksien johtaminen
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Musiikkikirjastotyö
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
Informaatioarkkitehtuuri
Ohjaustaidot
Tapahtumatuotanto
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Trendit kulttuurialalla
Brändäys ja tarinallistaminen
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kirjastotalous
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Tapahtumatuotanto
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Henkilöstöjohtaminen
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Monialaiset työelämäprojektit
Ruotsia amk-opintoihin
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta

Kirjasto- ja tietopalveluala kompetenssit

1 Tiedon organisointiosaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- osaa arvioida, valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia aineiston luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiä sekä ymmärtää näiden yhteyden tiedonhakuosaamiseen
- noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä ja standardeja tiedon organisoinnissa
- hyödyntää fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä kokoelmien järjestämisessä
- ymmärtää kirjastojen tietojärjestelmien rakenteen siten, että kykenee seuraamaan järjestelmien kehitystä.

Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Kirjallisuuden genret
Pelit ja pelaaminen
Uudistuvat mediat
Harjoittelu
Kypsyysnäyte
2 Tiedonhakuosaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- ymmärtää ja osaa kuvata tiedonhankintaprosessin
- osaa hakea tietoa asiakkaan tarpeita varten erilaisia tietojärjestelmiä ja tiedonlähteitä hyväksikäyttäen
- osaa valita, hyödyntää ja arvioida tiedonlähteitä
- hallitsee informaatiolukutaidon ohjauksen

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Harjoittelu
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
3 Kirjastoalan asiakas- ja palvelutoiminnan osaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- osaa ja uskaltaa toimia kirjastoammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä virtuaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä
- tunnistaa, kuuntelee ja tavoittaa kirjasto- ja tietopalveluiden eri käyttäjäryhmiä sekä ei-käyttäjiä
- osaa soveltaa palvelumuotoiluajattelua kirjasto-tietopalveluiden kehittämisessä
- osaa järjestää ja toteuttaa tapahtumia
- hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässä, tiedonhankinnassa ja -jakamisessa sekä markkinoinnissa.

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
English at Work
Svenska för arbetslivet
Library English
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Palvelumuotoilu
Kulttuurihistoria
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Neuvottelutaidot
Harjoittelu
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
4 Aineisto- ja kokoelmaosaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- hallitsee tiedon ja kulttuurin tuotannon prosessit sekä erilaisten aineistojen jakelukanavat
- tunnistaa kirjastoverkon keskeiset kansalliset tietojärjestelmät
- osaa kehittää, arvioida ja uudistaa aineistokokoelmia erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin
- osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja käyttää eri välineitä aineiston sisältöjen kuvaamiseen ja kokoelmien avaamiseen.

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Henkilöstöjohtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Uudistuvat mediat
Neuvottelutaidot
Kypsyysnäyte
5 Osallistava yhteiskunnallinen osaaminen

kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi
- ymmärtää kirjastoinstituution historiallisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ja vastuun kansakunnan muistina
- pyrkii ymmärtämään erilaisia mielipiteitä
- ymmärtää sidosryhmien tarpeita ja osaa toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
- osaa työskennellä ja kehittää organisaation toimintaa moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työyhteisöissä
- osaa ja haluaa jakaa omaa osaamistaan ja tietämystään ammatti- ja työyhteisössä
- uskaltaa ja haluaa osallistua kirjasto- ja tietopalvelualan kehittämiseen kansallisesti ja myös kansainvälisesti

Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
English at Work
Svenska för arbetslivet
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Kulttuurihistoria
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Trendit kulttuurialalla
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Monialaiset työelämäprojektit
Ruotsia amk-opintoihin
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
2 Ammattiopinnot
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet
Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka
Ura- ja työelämätaidot
Kirjastotalous
English at Work
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Library English
Bibliotekssvenska
Venäjän alkeet
Kotimainen kirjallisuus
Informaatioarkkitehtuuri
Kokoelmien kehittäminen
Tietokirjallisuus
Ohjaustaidot
Mediakasvatus ja monilukutaito
Lukuohjaus
Hakeutuvat kirjastopalvelut
Tapahtumatuotanto
Yhteisöllinen lukeminen
Asiakaspalvelu
Kirjastopalvelujen kehittäminen
Kirjastoalan markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Tiedonhaku ja -organisointi
Tiedonhaku 2
Tiedonhankintatutkimus
Kirjastohistoria
Kulttuurihistoria
Kirjastojen tietojärjestelmät
Tiedon visualisointi
Julkaisun tuottaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Lastenkirjastotyö
Nuortenkirjastotyö
Kirjallisuuden genret
Musiikkikirjastotyö
Pelit ja pelaaminen
Trendit kulttuurialalla
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Neuvottelutaidot
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari
3 Vapaasti valittavat opinnot
Monialaiset työelämäprojektit
Ruotsia amk-opintoihin
Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KITI22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
KITI22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
KITI22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
KITI22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
KITI22-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

128
KITI22-1006
Ammatillisen kasvun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW04 Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
KD18BAKM02 Kirjasto- ja tietopalvelualan juridiikka 4
4A00CU22 Ura- ja työelämätaidot 2
4A00CW06 Kirjastotalous 3
KITI22-1007
Kielimoduuli

(Valitaan kaikki)

9
KD18BKIM01 English at Work 3
KD18BKIM02 Svenska för arbetslivet 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KD18BKIM03 Library English 3
KITI22-1024
Vaihtoehtoinen kielimoduuli

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
KD18BKIM04 Bibliotekssvenska 3
KD18BKIM05 Venäjän alkeet 3
KITI22-1008
Kirjastoaineistojen moduuli

(Valitaan kaikki)

20
4A00CW74 Kotimainen kirjallisuus 5
KD18BKAM01 Informaatioarkkitehtuuri 5
4A00CW07 Kokoelmien kehittäminen 5
4A00CU23 Tietokirjallisuus 5
KITI22-1009
Kirjastopedagogiikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW79 Ohjaustaidot 5
KD18BKPM02 Mediakasvatus ja monilukutaito 5
4A00CU24 Lukuohjaus 5
KITI22-1010
Sosiaalinen kirjasto -moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CW72 Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
KD18BSKM02 Tapahtumatuotanto 5
4A00CW71 Yhteisöllinen lukeminen 5
KITI22-1011
Palvelumoduuli

(Valitaan kaikki)

16
4A00CW82 Asiakaspalvelu 3
4A00CW05 Kirjastopalvelujen kehittäminen 4
KD18BPAM03 Kirjastoalan markkinointiviestintä 4
4A00CU26 Palvelumuotoilu 5
KITI22-1012
Tiedonhallinnan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
4A00CU27 Tiedonhaku ja -organisointi 5
4A00CU28 Tiedonhaku 2 5
4A00CU29 Tiedonhankintatutkimus 5
KITI22-1013
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
KITI22-1014
Menneestä nykyisyyteen

(Valitaan kaikki)

0
1800BD47 Kirjastohistoria 5
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5
KITI22-1015
Informaatioteknologia

(Valitaan kaikki)

15
4A00BR97 Kirjastojen tietojärjestelmät 5
4A00BR98 Tiedon visualisointi 5
4A00BR96 Julkaisun tuottaminen 5
KITI22-1016
Johtaminen

(Valitaan kaikki)

10
KD18CJOH01 Henkilöstöjohtaminen 5
KD18CJOH02 Asiakkuuksien johtaminen 5
KITI22-1017
Kirjastot ja sosiaalinen media

(Valitaan kaikki)

10
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
4A00CW81 Sosiaalinen media 2 5
KITI22-1018
Lapset, nuoret ja kirjasto

(Valitaan kaikki)

10
4A00CW75 Lastenkirjastotyö 5
4A00CW77 Nuortenkirjastotyö 5
KITI22-1019
Näkökulmia aineistoihin

(Valitaan kaikki)

35
4A00CW73 Kirjallisuuden genret 5
4A00CT79 Musiikkikirjastotyö 5
KD18CNAA03 Pelit ja pelaaminen 5
KITI22-1020
Kulttuurituotannon opinnot

(Valitaan kaikki)

20
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5
2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5
2B00BP55 Neuvottelutaidot 5
KITI22-1021
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
4A00BU01 Monialaiset työelämäprojektit 10
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
4A00CL58 Opinnot vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta 10
KITI22-1022
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD18E01 Harjoittelu 30
KITI22-1023
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

22
KD18F01 Tutkimusmenetelmät 3
4A00CW67 Opinnäytetyöklinikka ja -seminaari 4
KD18F03 Opinnäytetyö 15
KD18F05 Kypsyysnäyte 0