Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurituottaja (AMK), Päivätoteutus: KUTU23

Tunnus: KUTU23

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kulttuurituottaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantojen suunnittelu ja toteutus, tuotteistaminen, brändäys ja viestintä. Tuottaja osaa ennakoida ja arvioida tuotantojen aikaansaamia hyötyjä, olivatpa ne kulttuurisia, taloudellisia tai sosiaalisia. Ohjelmasta valmistunut osaa suunnitella sisältöjä ja tuotantoja eri kohderyhmille kannattavasti. Tuotannot voivat olla kulttuurisia palvelutuotteita, tapahtumia, mediatuotteita tai kampanjoita alasta riippumatta.

Ammattitaitoinen tuottaja on sinut palvelumuotoilun, erilaisten ideointimenetelmien ja sisällön kehittämistyön kanssa. Hän työskentelee kohderyhmätietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Osallistavassa suunnittelussa hän osaa hyödyntää erilaisia ryhmänohjauksen menetelmiä. Hän ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja muutosten ennakoinnin mahdollisuudet.

Kulttuurituottaja hallitsee tuotantotekniikan perusteet. Hän hallitsee oman urasuunnitelmansa kannalta keskeisten sisällöllisten työkalujen käytön. Kulttuurituottajalla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hän osaa luoda ja hyödyntää työssään verkostoja. Hän pystyy toimimaan vastuullisena johtajana tuotannossa.

Valmistunut opiskelija osaa viestiä tavoitteellisesti. Hän hallitsee markkinointiviestinnän ja sen suunnittelun välineet ja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti. Hän osaa soveltaa oppimistaan myös globaalissa toimintaympäristössä riittävän kielitaidon ja kulttuurien välisen viestinnän ansiosta.

Valmistunut kulttuurituotannon opiskelija tunnistaa oman osaamisensa ja osaa arvioida, kuvata ja kehittää aktiivisesti sitä. Hänellä on selkeä käsitys ammatillisista vahvuuksistaan.

Kulttuurituottaja ymmärtää kestävän kehityksen moniulotteisena työelämätaitona. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa tuotannon resurssitehokkaasti. Talouden näkökulmasta tuotantojen tulee suosia ympäristöystävällisiä ja sosiaalisesti kestäviä valintoja. Tuottaja huomioi työssään myös saavutettavuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden erityisesti yleisötyön näkökulmasta. Työyhteisössä kulttuurituottaja pyrkii toiminnallaan edistämään työhyvinvointia, jossa arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Kulttuurituottajan laaja-alaista osaamista tarvitaan erilaisissa luovan alan tuotannoissa, tuotantojen koordinoinnissa ja hallinnollisissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Kulttuurituottajan osaamiselle on käyttöä mm. media- ja viihdeteollisuudessa, julkaisu- ja kustannustoiminnassa, urheiluun liittyvissä tuotannoissa, mainos- ja markkinointiorganisaatioiden tuotannoissa, taiteen tuotannoissa (musiikki, teatteri, kuvataide, televisio- ja elokuva), peli- ja muissa interaktiivisissa tuotannoissa.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Kulttuurituotannon opetus perustuu projektioppimiseen ja yhteisölliseen oppimiseen, jossa opetus integroidaan ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien työelämälähtöiseksi. Yksittäisiä opintojaksoja integroidaan osaksi isompia projekteja/tuotantoja ja opiskelijat toimivat erikokoisissa ryhmissä. Yhteisöllisen oppimisen avulla opiskelijoiden tiimityö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Opettaja toimii opiskelijan mentorina ja ohjaajana, joka auttaa ja tukee oppimisprosessia. Opiskelija voi oppimistehtävien, projektien ja työharjoittelun kautta myös syventää niitä kulttuurin osa-alueita, joista hän on erityisen kiinnostunut. Opiskelijan oman urapolun suunnittelu kulkee mukana koko opintojen ajan. Verkostoituminen on erityisen tärkeää, niinpä koko opintojen ajan pyritään aitoon yhteistyöhön työelämän kanssa.

Tutkinto-ohjelmassa kannustetaan kansainvälisyyteen. Tutkinto-ohjelmassa toteutetaan yhden lukukauden aikana noin 30 op:n mittainen lähinnä vaihto-opiskelijoille suunnattu kv-opintomoduuli. Tähän kokonaisuuteen voivat osallistua myös toisen tai kolmannen vuoden oman koulutusohjelman opiskelijat. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaanvaihdossa sekä työharjoittelu kokonaan tai osittain ulkomailla. Alan vieraskielistä kirjallisuutta käytetään sekä opiskelu- että tenttimateriaalina useilla opintojaksoilla.

Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin:

Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen sekä on osa työelämäosaamista. Tiedon etsiminen ja käyttäminen ovat olennainen osa oppimista kaikissa tutkinto-ohjelman opinnoissa.

Kansainvälisyys-juonne kehittää opiskelijan kansainvälisyysosaamista koko opintojen ajan. Kulttuurituottaja työskentelee kansainvälistyvissä työympäristöissä ja osaa viestiä sekä toimia eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. Työharjoitteluiden ja kansainvälisen vaihdon kautta opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua ja työllistyä kansainvälisiin työtehtäviin

Yrittäjyys-juonne on sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. Sisäinen yrittäjyys on asenne- ja toimintapa, joka näkyy erityisesti opintojen aikana tehdyissä tuotannoissa ja työharjoittelussa. Opiskelijoita kannustetaan myös aloitteellisuuteen ja vuorovaikutukseen toiminnan kehittämisessä. Ulkoinen yrittäjyys näkyy yksittäisinä opintojaksoina taloushallinnon ja johtamisen opinnoissa, sekä laajemmin integroituneina sisältöinä opiskelijatuotannoissa. Opintojen aikana opiskelijat tutustuvat liiketoimintakonseptin rakentamiseen.

Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Kestävän kehityksen ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen on kyky havainnoida ja ymmärtää kompleksisia systeemejä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen, jne.), sekä eri mittakaavassa (globaali ja lokaali). Kestävän kehityksen ajattelutavan omaksuminen auttaa myös kollektiivisesti kehittämään ja toteuttamaan kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä paikallisesti ja erilaisissa organisaatioissa.

Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omia uramahdollisuuksiaan. Opintoihin kuuluu oman ammatillisen kasvun reflektointia ja moniammatillisen työn merkitysten tunnistamista. Erilaisten ennakointimenetelmien tuntemus edesauttaa tulevaisuuden työelämätarpeiden tunnistamisessa. Opintojen tavoitteellinen suunnittelu uraohjauksen näkökulmasta on keskeisessä roolissa koko opintojen ajan. Uraohjauksen avulla opiskelija osaa suhteuttaa kulttuurialan kompetenssit ja työtehtäväkuvaukset omaan osaamiseensa. Osaamista sanoitetaan henkilöbrändäyksellä, jonka avulla omaa osaamistaan tehdään näkyväksi eri julkaisukanavissa. Työharjoittelu on yksi merkittävimmistä uraohjauksen välineistä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Kulttuurituotannon opetussuunnitelma uudistettiin vuoden 2017 aikana. Uudistuksen lähtökohdaksi otettiin kulttuurituottajan työnkuva vuonna 2030. Opetussuunitelman uudistuksella pyritiin vastaamaan niihin muutoksiin, joita on tulossa kulttuurituottajan työnkuvaan. Opetussuunnitelmätyössä olivat kiinteästi mukana myös opiskelijat ja työelämän asiantuntijaraati. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksystä 2018.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027
KUTU23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KUTU23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
KUTU23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
2B00DK58 Yrittäjyys kulttuurialalla 3 3 3 1 1 1
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KUTU23-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
2B00CG11 Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen 1 1 1 0.3 0.3 0.3
2B00CG12 Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen 2 2 2 1 1
2B00CG13 Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
2B00BP17 Kulttuuri yhteiskunnassa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
2B00BP18 Taiteen  tuntemus 3 3 3 1 1 1
2B00BP16 Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot 4 4 4 2 2
KMPEN Working Life Communication Skills 3 3 3 1 1 1
KMPRU Svenska för arbetslivet 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
2B00DJ83 Tutkimusmenetelmien perusteet 2 2 2 1 1
2B00DK60 Digitaalinen viestintä 3 3 3 1 1 1
KUTU23-1006
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

90
KUTU23-1007
Tuottamisen perusteet

(Valitaan kaikki)

29
2B00BP20 Tuotannon prosessi kulttuurialalla 5 5 3 2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.7
2B00BP21 Visuaalinen viestintä 5 5 2 3 1 1 1 1 1
2B00BP22 Asiakaslähtöisyys suunnittelussa 5 5 5 2.5 2.5
2B00BP23 Audiovisuaalinen kerronta 5 5 5 2.5 2.5
2B00BP24 Tuotantotyöskentely I: suunnittelu 3 3 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
2B00BP25 Tuotantotyöskentely I: toteutus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
2B00BP26 Tuotantotyöskentely I: dokumentointi 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KUTU23-1008
Asiakaslähtöisyys

(Valitaan kaikki)

16
2B00BP27 Suunnitelmallinen markkinointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
2B00BP29 Kulttuurituottajan talousosaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
2B00CG14 Palvelumuotoilu 6 6 6 2 2 2
KUTU23-1009
Kulttuuri tuotteena

(Valitaan kaikki)

17
2B00BP30 Konseptointi 5 5 5 2.5 2.5
2B00BP31 Tuotteistamisprosessi 3 3 3 1.5 1.5
2B00BP32 Tuotantotyöskentely II: suunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
2B00BP33 Tuotantotyöskentely II: toteutus 4 4 4 2 2
2B00BP34 Tuotantotyöskentely II: dokumentointi 2 2 2 1 1
KUTU23-1010
Ammattiprofiilin syventäminen

(Valitaan kaikki)

28
2B00BP35 Yleisötyö 3 3 3 1 1 1
2B00BP36 Johtaminen 3 3 3 1.5 1.5
2B00BP37 Ennakointimenetelmät 4 4 4 2 2
2B00BP38 Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3 3 3 1.5 1.5
2B00BP39 Kansainvälisyys kulttuurituotannossa 3 3 3 1 1 1
2B00BP41 Tuotantotyöskentely III: suunnittelu 3 3 2 1 1 1 0.3 0.3 0.3
2B00BP42 Tuotantotyöskentely III: toteutus 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
2B00BP43 Tuotantotyöskentely III: dokumentointi 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
2B00DK59 Kulttuurihyvinvointi 3 3 3 1 1 1
KUTU23-1011
VAIHTOEHTOISET TYÖPAJAT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP45 Julkaisun tuottaminen 5
2B00BP46 Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka 5
2B00BP47 Audiovisuaalisen tuotteen editointi 5
2B00BP48 Livetuotanto 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5
2B00BP50 Animointi ja efektointi 5
2B00BP51 Soveltavan taiteen tuotteistaminen 5
2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5
2B00DB69 Managerointi- ja välittäjäosaaminen 5
2B00BP54 Kolmas sektori työllistäjänä 5
2B00BP55 Neuvottelutaidot 5
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
4A00CW81 Sosiaalinen media 2 5
KD18CNAA03 Pelit ja pelaaminen 5
2B00CW99 Kulttuurituottaja fasilitoijana 5
2B00CX03 Kulttuurimatkailu 5
KUTU23-1013
Kansainvälinen vaihto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
KUTU23-1012
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KUTU23-1014
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KUTU23-1015
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

60
2B00BP56 Harjoittelu 1 25 25 25 12.5 12.5
2B00BP57 Harjoittelu 2 35 35 35 11.7 11.7 11.7
KUTU23-1016
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
2B00DB67 Opinnäytetyö 15 15 15 5 5 5
KH00BM86 Kypsyysnäyte 0
Yhteensä 240 50 52 56 49 25 25 25 27 21 35 19 30 12.5 12.5 8.4 8.4 8.4 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 10.5 10.5 11.7 11.7 11.7 9.5 9.5 10 10 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kulttuurituottaja kompetenssit

1 Kulttuurin toimintaympäristön tuntemus

- tuntee kulttuurin ja eri taiteenalojen ajankohtaiset virtaukset ja niiden historiallisen taustan.
- kykenee tunnistamaan ja erittelemään kulttuurisia ilmiöitä ja suhdettaan niihin.
- hahmottaa kulttuurialan ammattikentän sekä kykenee seuraamaan sitä niin median, tutkimuksen kuin ajankohtaisen keskustelunkin tasolla.
- tuntee kulttuurihallinnon ja -politiikan rakenteet ja osaa toimia niissä.
- ymmärtää julkisen, kolmannen, liiketoiminnallisen ja yrittäjyyssektorin toimintamuodot sekä hahmottaa näiden tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja.
- osaa analysoida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään tuottajana.

Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen
Kulttuuri yhteiskunnassa
Taiteen  tuntemus
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
Working Life Communication Skills
Svenska för arbetslivet
Tutkimusmenetelmien perusteet
Digitaalinen viestintä
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Visuaalinen viestintä
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa
Audiovisuaalinen kerronta
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Suunnitelmallinen markkinointi
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Yleisötyö
Johtaminen
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Kulttuurihyvinvointi
Trendit kulttuurialalla
Julkaisun tuottaminen
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Kolmas sektori työllistäjänä
Neuvottelutaidot
Kulttuurihistoria
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Pelit ja pelaaminen
Kulttuurituottaja fasilitoijana
Kulttuurimatkailu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
2 Kulttuurituotannon liiketaloudellinen osaaminen

- hallitsee oman alansa taloussuunnittelun, budjetoinnin ja talousseurannan sekä tuntee näitä ohjaavan lainsäädännön.
- hallitsee kulttuurituotteen rahoituksen suunnittelun ja toteutuksen.
- hallitsee markkinoinnin ja tiedottamisen perusteet kulttuurituotannon näkökulmasta.
- tuntee kaupallisesti kannattavan tuotteistamisen prosessin luovalla toimialalla.

Yrittäjyys kulttuurialalla
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Kulttuurituottajan talousosaaminen
Tuotteistamisprosessi
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Livetuotanto
Soveltavan taiteen tuotteistaminen
Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Pelit ja pelaaminen
Kulttuurimatkailu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
3 Tuottamisprosessien hallinta

- kykenee luomaan monialaisia toimijaverkostoja sekä organisoimaan ja johtamaan tuotantoprosesseja kulttuurialalla.
- tuntee projektisuunnittelun ja -toteutuksen vaiheet ja organisoinnin periaatteet kulttuurialalla.
- tuntee kulttuurituotannon juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä.
- hallitsee alalla tarvittavat viestintä- ja mediataidot.
- tuntee esitys- ja tuotantotekniikan sekä mediateknologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tuotannollisissa tehtävissä.
- osaa tutkia ja kehittää tuottamisprosessin eri vaiheita.

Yrittäjyys kulttuurialalla
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
Digitaalinen viestintä
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa
Audiovisuaalinen kerronta
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Suunnitelmallinen markkinointi
Kulttuurituottajan talousosaaminen
Konseptointi
Tuotteistamisprosessi
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Johtaminen
Ennakointimenetelmät
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Julkaisun tuottaminen
Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka
Audiovisuaalisen tuotteen editointi
Livetuotanto
Animointi ja efektointi
Soveltavan taiteen tuotteistaminen
Brändäys ja tarinallistaminen
Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Palvelumuotoilu
Ruotsia amk-opintoihin

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys kulttuurialalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen
Kulttuuri yhteiskunnassa
Taiteen  tuntemus
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
Working Life Communication Skills
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
2 Ammattiopinnot
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Visuaalinen viestintä
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa
Audiovisuaalinen kerronta
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Suunnitelmallinen markkinointi
Kulttuurituottajan talousosaaminen
Palvelumuotoilu
Konseptointi
Tuotteistamisprosessi
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Yleisötyö
Johtaminen
Ennakointimenetelmät
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Kulttuurihyvinvointi
Trendit kulttuurialalla
Julkaisun tuottaminen
Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka
Audiovisuaalisen tuotteen editointi
Livetuotanto
Uudistuvat mediat
Animointi ja efektointi
Soveltavan taiteen tuotteistaminen
Brändäys ja tarinallistaminen
Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Kolmas sektori työllistäjänä
Neuvottelutaidot
Kulttuurihistoria
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Pelit ja pelaaminen
Kulttuurituottaja fasilitoijana
Kulttuurimatkailu
3 Vapaasti valittavat opinnot
Ruotsia amk-opintoihin
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Tutkimusmenetelmien perusteet
Digitaalinen viestintä

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
Working Life Communication Skills
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Tutkimusmenetelmien perusteet
Digitaalinen viestintä
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Visuaalinen viestintä
Audiovisuaalinen kerronta
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Konseptointi
Tuotteistamisprosessi
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Yleisötyö
Johtaminen
Ennakointimenetelmät
Julkaisun tuottaminen
Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka
Audiovisuaalisen tuotteen editointi
Livetuotanto
Uudistuvat mediat
Animointi ja efektointi
Soveltavan taiteen tuotteistaminen
Brändäys ja tarinallistaminen
Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Neuvottelutaidot
Kulttuurihistoria
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Pelit ja pelaaminen
Kulttuurituottaja fasilitoijana
Kulttuurimatkailu
Ruotsia amk-opintoihin
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys kulttuurialalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot
Digitaalinen viestintä
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Visuaalinen viestintä
Suunnitelmallinen markkinointi
Kulttuurituottajan talousosaaminen
Palvelumuotoilu
Tuotteistamisprosessi
Johtaminen
Ennakointimenetelmät
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Kulttuurihyvinvointi
Trendit kulttuurialalla
Julkaisun tuottaminen
Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka
Audiovisuaalisen tuotteen editointi
Livetuotanto
Uudistuvat mediat
Brändäys ja tarinallistaminen
Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Kolmas sektori työllistäjänä
Neuvottelutaidot
Kulttuurihistoria
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Pelit ja pelaaminen
Kulttuurituottaja fasilitoijana
Kulttuurimatkailu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen
Kulttuuri yhteiskunnassa
Taiteen  tuntemus
Tutkimusmenetelmien perusteet
Digitaalinen viestintä
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa
Audiovisuaalinen kerronta
Suunnitelmallinen markkinointi
Konseptointi
Yleisötyö
Johtaminen
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Kulttuurihyvinvointi
Julkaisun tuottaminen
Kolmas sektori työllistäjänä
Kulttuurituottaja fasilitoijana
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen
Taiteen  tuntemus
Digitaalinen viestintä
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Kulttuurituottajan talousosaaminen
Palvelumuotoilu
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Tuotantotyöskentely III: suunnittelu
Tuotantotyöskentely III: toteutus
Tuotantotyöskentely III: dokumentointi
Kulttuurihyvinvointi
Pelit ja pelaaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys kulttuurialalla
Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen
Kulttuuri yhteiskunnassa
Working Life Communication Skills
Svenska för arbetslivet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Suunnitelmallinen markkinointi
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet
Kansainvälisyys kulttuurituotannossa
Sosiaalinen media 1
Sosiaalinen media 2
Pelit ja pelaaminen
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Yrittäjyys kulttuurialalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tuotannon prosessi kulttuurialalla
Asiakaslähtöisyys suunnittelussa
Tuotantotyöskentely I: suunnittelu
Tuotantotyöskentely I: toteutus
Tuotantotyöskentely I: dokumentointi
Konseptointi
Tuotteistamisprosessi
Tuotantotyöskentely II: suunnittelu
Tuotantotyöskentely II: toteutus
Tuotantotyöskentely II: dokumentointi
Ennakointimenetelmät
Trendit kulttuurialalla
Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka
Audiovisuaalisen tuotteen editointi
Livetuotanto
Soveltavan taiteen tuotteistaminen
Neuvottelutaidot
Kulttuurihistoria
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys kulttuurialalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen
Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen
Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen
Kulttuuri yhteiskunnassa
Kulttuurituottajan talousosaaminen
Tuotteistamisprosessi
Yleisötyö
Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet
Trendit kulttuurialalla
Brändäys ja tarinallistaminen
Managerointi- ja välittäjäosaaminen
Kolmas sektori työllistäjänä
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
KUTU23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KUTU23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
KUTU23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
2B00DK58 Yrittäjyys kulttuurialalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
KUTU23-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

25
2B00CG11 Urasuunnittelu: Oman osaamisen tunnistaminen 1
2B00CG12 Urasuunnittelu: Oman osaamisen brändääminen 2
2B00CG13 Urasuunnittelu: Työelämään siirtyminen 2
2B00BP17 Kulttuuri yhteiskunnassa 2
2B00BP18 Taiteen  tuntemus 3
2B00BP16 Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot 4
KMPEN Working Life Communication Skills 3
KMPRU Svenska för arbetslivet 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
2B00DJ83 Tutkimusmenetelmien perusteet 2
2B00DK60 Digitaalinen viestintä 3
KUTU23-1006
TUOTTAJAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

90
KUTU23-1007
Tuottamisen perusteet

(Valitaan kaikki)

29
2B00BP20 Tuotannon prosessi kulttuurialalla 5
2B00BP21 Visuaalinen viestintä 5
2B00BP22 Asiakaslähtöisyys suunnittelussa 5
2B00BP23 Audiovisuaalinen kerronta 5
2B00BP24 Tuotantotyöskentely I: suunnittelu 3
2B00BP25 Tuotantotyöskentely I: toteutus 4
2B00BP26 Tuotantotyöskentely I: dokumentointi 2
KUTU23-1008
Asiakaslähtöisyys

(Valitaan kaikki)

16
2B00BP27 Suunnitelmallinen markkinointi 5
2B00BP29 Kulttuurituottajan talousosaaminen 5
2B00CG14 Palvelumuotoilu 6
KUTU23-1009
Kulttuuri tuotteena

(Valitaan kaikki)

17
2B00BP30 Konseptointi 5
2B00BP31 Tuotteistamisprosessi 3
2B00BP32 Tuotantotyöskentely II: suunnittelu 3
2B00BP33 Tuotantotyöskentely II: toteutus 4
2B00BP34 Tuotantotyöskentely II: dokumentointi 2
KUTU23-1010
Ammattiprofiilin syventäminen

(Valitaan kaikki)

28
2B00BP35 Yleisötyö 3
2B00BP36 Johtaminen 3
2B00BP37 Ennakointimenetelmät 4
2B00BP38 Kulttuurialan sopimukset ja immateriaalioikeudet 3
2B00BP39 Kansainvälisyys kulttuurituotannossa 3
2B00BP41 Tuotantotyöskentely III: suunnittelu 3
2B00BP42 Tuotantotyöskentely III: toteutus 4
2B00BP43 Tuotantotyöskentely III: dokumentointi 2
2B00DK59 Kulttuurihyvinvointi 3
KUTU23-1011
VAIHTOEHTOISET TYÖPAJAT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
2B00BP44 Trendit kulttuurialalla 5
2B00BP45 Julkaisun tuottaminen 5
2B00BP46 Audiovisuaalisen kerronnan tuotantotekniikka 5
2B00BP47 Audiovisuaalisen tuotteen editointi 5
2B00BP48 Livetuotanto 5
2B00BP49 Uudistuvat mediat 5
2B00BP50 Animointi ja efektointi 5
2B00BP51 Soveltavan taiteen tuotteistaminen 5
2B00BP52 Brändäys ja tarinallistaminen 5
2B00DB69 Managerointi- ja välittäjäosaaminen 5
2B00BP54 Kolmas sektori työllistäjänä 5
2B00BP55 Neuvottelutaidot 5
KD18BAKM04 Kulttuurihistoria 5
4A00CW80 Sosiaalinen media 1 5
4A00CW81 Sosiaalinen media 2 5
KD18CNAA03 Pelit ja pelaaminen 5
2B00CW99 Kulttuurituottaja fasilitoijana 5
2B00CX03 Kulttuurimatkailu 5
KUTU23-1013
Kansainvälinen vaihto

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
KUTU23-1012
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KUTU23-1014
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
KUTU23-1015
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

60
2B00BP56 Harjoittelu 1 25
2B00BP57 Harjoittelu 2 35
KUTU23-1016
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
2B00DB67 Opinnäytetyö 15
KH00BM86 Kypsyysnäyte 0