Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto: YLI23

Tunnus: YLI23

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen liike-toimintaosaamisen kehittämisestä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää liiketoiminnan eri osa-alueita. Hän tunnistaa kehittämistarpeet, kykenee käynnistämään ja ohjaamaan kehitysprosesseja johtamisen, markkinoinnin ja taloushallinnon alueella. Opiskelija tunnistaa toimintaympäristön kehityssuuntia, kuten esimerkiksi kestävä kehitys, kansainvälisyys ja yhteiskuntavastuullisuus. Opiskelija osaa arvioida muutosprosessien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija osaa tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimia oppivassa ryhmässä ja arvioida oman osaamisensa kehittymistä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025
YLI23-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

50
YLI23-1002
Liiketoiminnan johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD35 Organisaation prosessien ja projektien johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DK75 Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa 5 5 5 2.5 2.5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
5E00DK74 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YLI23-1003
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00DL16 Kestävän liiketoiminnan johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
5E00DK77 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5 5 5 2.5 2.5
YLI23-1004
Tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
KD00CD45 Tutkimuskirjoittaminen 3 3 3 1.5 1.5
BG00CD47 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KD00CD49 Opinnäytetyöseminaarit 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
YLI23-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YLI23-1006
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YLI23-1007
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KD00CD63 Opinnäytetyö 30 10 20 10 10 10 3.3 3.3 3.3 5 5 3.3 3.3 3.3
Yhteensä 90 44 36 18.5 25.5 25.5 10.5 9.3 9.3 8.63 8.63 8.63 12.8 12.8 3.53 3.53 3.53

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen kompetenssit

1 Työyhteisöjen kehittämisosaaminen

Kehittää oman alan toimintaa, käytäntöjä ja työyhteisöä huomioiden toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Huomioi asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden näkökulmia työyhteisöjen kehittämisessä. Hyödyntää liiketaloudellista ajattelutapaa sekä kehittää ja soveltaa uusia käytännön työskentelytapoja.

Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Opinnäytetyö
2 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Hahmottaa ja hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä sekä arvioi tietoa kriittisesti ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Hahmottaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja hyödyntää projektiosaamista luoden käytännössä soveltaa tietoa. Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavissa määrin.

Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Opinnäytetyö
3 Strategia- ja johtamisosaaminen

Ymmärtää strategisen suunnittelun merkityksen yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä. Soveltaa strategisen kehittämisen menetelmiä ja keinoja sekä tunnistaa organisaation, osaamisen ja henkilöstöjohtamisen tarpeita ja tavoitteita. Hallitsee strategisten tavoitteiden, osaamisen ja prosessin määrittelyn, johtamisen ja implementoinnin keinot.

Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Opinnäytetyö
4 Talousosaaminen

Osaa johtaa yrityksen toimintaa taloudelliset kehittämismahdollisuudet hyödyntäen. Ymmärtää liiketaloudellisen arvioinnin menetelmät ja suuntaukset. Soveltaa talousosaamista oman organisaation ja työympäristön kehittämisessä. Hahmottaa talousajattelun strategiset merkitykset.

Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyö
5 Prosessien hallintaosaaminen

Ymmärtää prosessien merkityksen osana yrityksen operatiivista toimintaa ja strategista kehittämistä. Soveltaa prosessi- ja projektijohtamisen menetelmiä ja välineitä työympäristössään. Osaa analysoida, arvioida ja kehittää yrityksen prosesseja.

Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyöseminaarit
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Markkinointiviestinnän johtaminen
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Markkinointiviestinnän johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Markkinointiviestinnän johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Organisaation prosessien ja projektien johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Markkinointiviestinnän johtaminen
Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa
Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen
Kestävän liiketoiminnan johtaminen
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen
Luokittelemattomat
Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen
Opinnäytetyöseminaarit
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YLI23-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

50
YLI23-1002
Liiketoiminnan johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
KD00CD33 Markkinointiviestinnän johtaminen 5
KD00CD35 Organisaation prosessien ja projektien johtaminen 5
5E00DK75 Yrityksen hallinto ja hyvä hallintotapa 5
5E00DK76 Talouden johtaminen ja johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5
5E00DK74 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5
YLI23-1003
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

15
KD00CD39 Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5
5E00DL16 Kestävän liiketoiminnan johtaminen 5
5E00DK77 Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
YLI23-1004
Tutkimus ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
KD00CD45 Tutkimuskirjoittaminen 3
BG00CD47 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
KD00CD49 Opinnäytetyöseminaarit 2
YLI23-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YLI23-1006
Valinta YAMK-tason vapaasti valittavista opinnoista

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YLI23-1007
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
KD00CD63 Opinnäytetyö 30