Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto: YRKK22A

Tunnus: YRKK22A

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään alalle tyypillisten yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen syventäviä tietoja ja taitoja.

Valmistuttuaan agrologi (ylempi AMK) ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä ja osaa hyödyntää tietoa. Opiskelija ymmärtää strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen tuomat hyödyt maatalousyrityksissä. Hän ymmärtää kustannustehokkaan toiminnan tarpeen muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuntee yhteistyön ja teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet maatalouden yritystoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella.

Osa opinnoista opiskellaan yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööritaustaisten opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa sovelletaan sosiokonstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana, joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt sekä yrityksiin tehtävät laskelmat ja suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
YRKK22A-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15 35 35 17.5 17.5
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5 5 5 2.5 2.5
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK22A-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
9B00BT10 Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
9B00BT11 Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5 5 5 2.5 2.5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KA00CA99 Riskien hallinta 5 5 5 2.5 2.5
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YRKK22A-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRKK22A-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
9B00BU03 Opinnäytetyö 30 20 10 10 10 10 5 5 3.3 3.3 3.3 5 5
Yhteensä 60 52.5 17.5 22.5 30 17.5 11.3 11.3 10.03 10.03 10.03 8.8 8.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Kehittäminen ja tutkiminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Riskien hallinta
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Strateginen johtaminen
Tulevaisuuden esimiestyö
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit
Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu
Tulevaisuuden esimiestyö
Riskien hallinta
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Riskien hallinta
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen kompetenssit

Käytetään syksystä 2022 alkaen.

1 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
- Osaa toimia työssään tutkivalla ja kehittävällä työotteella
- Hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämässä tarvittavassa määrin
- Osaa analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia, arvioida niiden merkittävyyttä ja viestiä niistä asiantuntijana

Kehittäminen ja tutkiminen
Opinnäytetyö
2 Prosessien hallinta

- osaa analysoida ja kehittää maatalousyrityksen prosesseja

Kehittäminen ja tutkiminen
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit
Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu
Tulevaisuuden esimiestyö
Riskien hallinta
Opinnäytetyö
3 Strategiaosaaminen

- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit
Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu
Riskien hallinta
Circular Economy and New Business
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YRKK22A-1001
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
9B00BT12 Kehittäminen ja tutkiminen 5
KA00CA97 Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
CB00CG06 Strateginen johtaminen 5
YRKK22A-1002
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
9B00BT10 Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5
9B00BT11 Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
KA00CA99 Riskien hallinta 5
5E00CG65 Circular Economy and New Business 5
YRKK22A-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YRKK22A-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
9B00BU03 Opinnäytetyö 30