Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus: MLITA24

Tunnus: MLITA24

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS

Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopintovaiheessa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Ammattiopinnoissa opiskelija saa valmiuksia toimia liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa tai yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.

AMMATILLISET OSAAMISPROFIILIT

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä kestävä kehitys. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisenä kompetenssina yrittäjyysosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:

1. Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen (yrittäjyysosaaminen, työyhteisöosaaminen, oppimisen taidot))

Liiketalouden tradenomi
- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

2. Liiketalouden syventävä osaaminen (oppimisen taidot, kansainvälistymisosaaminen, yrittäjyysosaaminen)

Liiketalouden tradenomi omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, taloushallinto, johtaminen ja yrityksen kehittäminen, digitaalinen liiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta)

3. Liiketalouden menetelmäosaaminen (innovaatio-osaaminen, eettinen osaaminen)

Liiketalouden tradenomi
- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet eettiset asiat huomioiden
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

4. Liiketalouden soveltava osaaminen (innovaatio-osaaminen, laadunhallintaosaaminen, työyhteisöosaaminen)

Liiketalouden tradenomi
- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Liiketalouden syventävää osaamista voidaan kuvata tarkemmin seuraavasti:

- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan mm. seuraavien opintokokokonaisuuksien opintojaksoilla:
- Kauppa ja yrittäjyys
- Tuotantotalous
- Matkailu
- Julkiset hankinnat
- Urheiluliiketoiminta
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Y-Zone Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen: kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa. Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaasti valittavalle kestävän kehityksen opintojaksolle.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyritykselle pyritään saamaan kummiyritys.

Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa hankkeissa.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Työelämän edustajien kanssa järjestetään opetussuunnitelman kehittämispalavereita, ns. pyöreän pöydän tapaamisia. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden ja kestävän kehityksen. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
MLITA24-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

50
MLITA24-1002
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MLITA24-1003
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
MLITA24-1004
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
MLITA24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
LT00DS03 Laskentatoimen perusteet 5 5 5 2.5 2.5
LT00DS04 Markkinoinnin perusteet 4 4 4 2 2
LT00DC12 Asiakaskokemus menestystekijänä 3 3 3 1.5 1.5
LT00DC13 Toiminnanohjauksen perusteet 2 2 2 1 1
LT00DC14 Oikeustieteen perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DJ94 Talousmatematiikka 3 3 3 1 1 1
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DS05 Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5 5 5 2.5 2.5
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
LT00DS06 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
MLITA24-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 34)

34
MLITA24-1007
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

22
LT00DK37 Yrityksen taloushallinto 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DS07 Yrityksen oikeudellinen ympäristö 3 3 3 1.5 1.5
LT00DK38 Työsuhde ja palkkahallinto 5 5 5 2.5 2.5
LT00DS08 Organisaatiokäyttäytyminen 4 4 4 2 2
LT00CL09 Internationalization of business 3 3 3 1.5 1.5
LT00CL10 Taulukkolaskenta 3 3 3 1 1 1
MLITA24-1014
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

12
LT00DS12 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1 1 1
LT00DS13 Affärskommunikation / Swedish Business Communication 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LTYKEN101 English at Work 1 3 3 3 1 1 1
LT00DC26 English at Work 2 3 3 3 1.5 1.5
MLITA24-1020
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 66)

66
MLITA24-1008
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
MLITA24-1009
Taloushallinto

(Valitaan opintopisteitä: 21)

21
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3 3 3 1.5 1.5
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3 3 3 1 1 1
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DK40 Yritys- ja henkilöverotus 5 5 5 2.5 2.5
LT00DS09 Tilinpäätöksen laatiminen 4 4 4 2 2
LTVATH501 Budjetointi johtamisen apuna 4 4 4 1.3 1.3 1.3
MLITA24-1010
Johtaminen ja esihenkilötyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT00DS10 Strateginen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00DC19 Henkilöstöhallinto 4 4 4 2 2
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00CL12 Itsensä johtaminen 2 2 2 1 1
LT00DS11 Lähijohtaminen 3 3 3 1.5 1.5
MLITA24-1011
Markkinointiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT00DC23 Brändin johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00BT73 Markkinointiviestintä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00CW50 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00DK44 Digitaalinen markkinointi 3 3 3 1.5 1.5
MLITA24-1022
Muualla suoritetut ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
MLITA24-1021
Going Global

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
MLITA24-1013
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
MLITA24-1012
MUUT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3 3 3 1 1 1
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3 3 3 1.5 1.5
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3 3 3 1 1 1
LT00CG95 Verkkosivujen tuottaminen 2 2 2 1 1
LT00DC25 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3 3 3 1 1 1
LT00CW92 Lean-johtaminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00DA32 Yrityksen ostaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00DK52 SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3 - 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MLITA24-1015
VALINNAISET KIELIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
MLITA24-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MLITA24-1017
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
MLITA24-1018
Opinnäytetyötä tukevat opinnot

(Valitaan yksi)

3
LT00DS14 Kvantitatiivinen tutkimus 3 3 3 1 1 1
LT00DL52 Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen 3 3 3 1 1 1
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00DS89 Opinnäytetyö 15 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 2.5 2.5 3.8 3.8
MLITA24-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30 30 30 15 15
Yhteensä 210 56 53 98.5 7.5 29 27 32 21 60 38.5 7.5 14.5 14.5 8.9 8.9 8.9 16 16 7 7 7 30 30 12.9 12.9 12.9 3.8 3.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous, PK kompetenssit

1 Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen

- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaskokemus menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Projektitoiminnan perusteet
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen oikeudellinen ympäristö
Organisaatiokäyttäytyminen
Taulukkolaskenta
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation / Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Strateginen johtaminen
Lähijohtaminen
2 Liiketalouden syventävä osaaminen

Omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, laskentatoimi, yrityshallinto/yrittäjyys, verkkopalvelut, kansainvälinen liiketoiminta)

Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Internationalization of business
Taulukkolaskenta
English at Work 2
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Lähijohtaminen
Brändin johtaminen
Markkinointiviestintä
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalinen markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvantitatiivinen tutkimus
3 Liiketalouden menetelmäosaaminen

- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

Tieto- ja viestintätekniikka
Innovaatiot ja kehittäminen
Toiminnanohjauksen perusteet
Talousmatematiikka
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Projektitoiminnan perusteet
Työsuhde ja palkkahallinto
Taulukkolaskenta
Kirjanpidon osaaja
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Markkinointiviestintä
Digitaalinen markkinointi
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
4 Liiketalouden soveltava osaaminen

- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrityksen oikeudellinen ympäristö
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Yritys- ja henkilöverotus
Strateginen johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalinen markkinointi
Palvelumuotoilu
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Opinnäytetyö
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaskokemus menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Talousmatematiikka
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
2 Ammattiopinnot
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen oikeudellinen ympäristö
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Internationalization of business
Taulukkolaskenta
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation / Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Lähijohtaminen
Brändin johtaminen
Markkinointiviestintä
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalinen markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
3 Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Laskentatoimen perusteet
Talousmatematiikka
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
English at Work 1
English at Work 2
Kirjanpidon osaaja
Yritys- ja henkilöverotus
Itsensä johtaminen
Markkinointiviestintä
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Harjoittelu
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Taulukkolaskenta
Kirjanpidon osaaja
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Strateginen johtaminen
Lähijohtaminen
Brändin johtaminen
Markkinointiviestintä
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvantitatiivinen tutkimus
Harjoittelu
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Markkinoinnin perusteet
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Yhteisöoikeus
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Lähijohtaminen
Brändin johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalinen markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Harjoittelu
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Yrittäjyyden perusteet
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaskokemus menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Yhteisöoikeus
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Lähijohtaminen
Brändin johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalinen markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Harjoittelu
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Internationalization of business
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation / Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
Brändin johtaminen
Markkinointiviestintä
Digitaalinen markkinointi
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Asiakaskokemus menestystekijänä
Oikeustieteen perusteet
Talousmatematiikka
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Yrityksen taloushallinto
Taulukkolaskenta
Kirjanpidon osaaja
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Digitaalinen markkinointi
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaskokemus menestystekijänä
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen oikeudellinen ympäristö
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Internationalization of business
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Lähijohtaminen
Brändin johtaminen
Markkinointiviestintä
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Lean-johtaminen
Yrityksen ostaminen
SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Kvantitatiivinen tutkimus
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Opinnäytetyö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MLITA24-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

50
MLITA24-1002
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MLITA24-1003
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
MLITA24-1004
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
MLITA24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
LT00DS03 Laskentatoimen perusteet 5
LT00DS04 Markkinoinnin perusteet 4
LT00DC12 Asiakaskokemus menestystekijänä 3
LT00DC13 Toiminnanohjauksen perusteet 2
LT00DC14 Oikeustieteen perusteet 4
LT00DJ94 Talousmatematiikka 3
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4
LT00DS05 Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
LT00DS06 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
MLITA24-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 34)

34
MLITA24-1007
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

22
LT00DK37 Yrityksen taloushallinto 4
LT00DS07 Yrityksen oikeudellinen ympäristö 3
LT00DK38 Työsuhde ja palkkahallinto 5
LT00DS08 Organisaatiokäyttäytyminen 4
LT00CL09 Internationalization of business 3
LT00CL10 Taulukkolaskenta 3
MLITA24-1014
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

12
LT00DS12 Affärssvenska / Business Swedish 3
LT00DS13 Affärskommunikation / Swedish Business Communication 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LTYKEN101 English at Work 1 3
LT00DC26 English at Work 2 3
MLITA24-1020
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 66)

66
MLITA24-1008
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
MLITA24-1009
Taloushallinto

(Valitaan opintopisteitä: 21)

21
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2
LT00DK40 Yritys- ja henkilöverotus 5
LT00DS09 Tilinpäätöksen laatiminen 4
LTVATH501 Budjetointi johtamisen apuna 4
MLITA24-1010
Johtaminen ja esihenkilötyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT00DS10 Strateginen johtaminen 3
LT00DC19 Henkilöstöhallinto 4
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3
LT00CL12 Itsensä johtaminen 2
LT00DS11 Lähijohtaminen 3
MLITA24-1011
Markkinointiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LT00DC23 Brändin johtaminen 3
LT00BT73 Markkinointiviestintä 5
LT00CW50 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4
LT00DK44 Digitaalinen markkinointi 3
MLITA24-1022
Muualla suoritetut ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
MLITA24-1021
Going Global

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
MLITA24-1013
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
MLITA24-1012
MUUT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3
LT00CG95 Verkkosivujen tuottaminen 2
LT00DC25 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3
LT00CW92 Lean-johtaminen 3
LT00DA32 Yrityksen ostaminen 5
LT00DK52 SeAMK Jatkajakoulu: Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3 - 5
MLITA24-1015
VALINNAISET KIELIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
MLITA24-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MLITA24-1017
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
MLITA24-1018
Opinnäytetyötä tukevat opinnot

(Valitaan yksi)

3
LT00DS14 Kvantitatiivinen tutkimus 3
LT00DL52 Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen 3
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2
LT00DS89 Opinnäytetyö 15
MLITA24-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30