Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus: MLITA21

Tunnus: MLITA21

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS

Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopintovaiheessa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Ammattiopinnoissa opiskelija saa valmiuksia toimia liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa tai yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.

AMMATILLISET OSAAMISPROFIILIT

- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan mm. seuraavien opintokokokonaisuuksien opintojaksoilla:
- Kauppa ja yrittäjyys
- Tuotantotalous
- Matkailu
- Julkiset hankinnat
- Urheilujohtaminen
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Y-Zone Business Hubissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä osaamistaan, kokemustaan, ja kulttuurin välistä ymmärrystä tutkinto-opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on mm. kansainvälisyyteen ja kulttuurien väliseen toimintaan liittyviä opintojaksoja sekä paljon mahdollisuuksia kielitaidon kartuttamiseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

Ulkomaille suuntautuvat opiskelu- ja harjoitteluvaihtojaksot antavat mahdollisuuden kokemusperäiseen kansainvälisyysosaamisen syventämiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta. Kansainvälisyyden sisällyttäminen opintoihin luo hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen yhä monikulttuurisempaan ja globaalimpaan työelämään.?

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi tutkinto-ohjelmaan sisältyy mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen:?kansainvälisyyden kokemiseen ja oppimiseen SeAMKin omalla kampuksella. Kansainväliset konferenssit ja seminaarit tuovat kampukselle kansainvälistä vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Opiskelijoille tapahtumat ovat myös mahdollisuus kokea erilaista kansainvälisyyttä ja vahvistaa mm. omaa tietotaitoa.Toimiminen tutorina ulkomaisille opiskelijoille mahdollistaa kansainvälisyysoppimista ja tarjoaa mukavaa ja vapaamuotoisempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Kestävän kehityksen toteutuksessa huomioidaan eettisyys ja kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet. Kestävän kehityksen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuu ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalinen merkitys myös työelämätaitona. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua vapaasti valittavalle ”Kestävän kehityksen” -opintojaksolle.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman oppimisessa toteutetaan SeAMKin kulloinkin voimassa olevaa strategiaa. Oppiminen tähtää soveltavan osaamisen kehittymiseen asiantuntijuudessa ja tietoa tuotetaan tutkimustietoon perustuvista luotettavista lähteistä, niin käytännön konteksteista kuin teoreettisista lähtökohdista. Osaamista voidaan osoittaa monella tavalla ja osaamisen arvioinnissa sovelletaan osaamisperustaisuutta.

Oppimisessa otetaan huomioon oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Tämä oppimisnäkemys painottaa sosiaalista vuorovaikutusta sekä autenttisten tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Sen mukaan on tärkeää ja olennaista kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan (metakognitiiviset taidot). Opiskelijan tietämistä (teoreettinen tieto), tekemistä (käytännöllinen tieto) ja olemista (identiteettityö) rakennetaan reflektoinnin kautta. Sopivia oppimismenetelmiä käyttäen autetaan opiskelijaa pohtimaan ja näkemään näiden kolmen osa-alueen yhteyksiä toisiinsa.

Sosiokontruktivistiseen oppimiseen perustuva konnektivismi hyödyntää verkkoympäristöjä oppimisessa. Sen keskiössä on jatkuva tietojen päivittäminen ja oppijan tietoisuus siitä, että todellisuus ja tieto ovat jatkuvasti muuttuvia.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyritykselle pyritään saamaan kummiyritys.

Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa.

Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen.

Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Työelämän edustajien kanssa järjestetään opetussuunnitelman kehittämispalavereita, ns. pyöreän pöydän tapaamisia. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden ja kestävän kehityksen. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024
MLITA21-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MLITA21-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MLITA21-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MLITA21-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MLITA21-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00BE33 Markkinoinnin perusteet 4 4 4 2 2
LT00CW47 Asiakaspalvelu menestystekijänä 3 3 3 1.5 1.5
KD07APOM126 Toiminnanohjauksen perusteet 2 2 2 1 1
KD07APOI010 Oikeustieteen perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYP106 Talousmatematiikka 3 3 3 1 1 1
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4 4 4 2 2
LT00BE97 Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5 5 5 2.5 2.5
MLITA21-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 100)

100
MLITA21-1007
Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

22
LTYA103 Yrityksen taloushallinto 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYA102 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3 3 3 1.5 1.5
LTVATH102 Työsuhde ja palkkahallinto 5 5 5 2.5 2.5
LT00CL08 Organisaatiokäyttäytyminen 4 4 4 2 2
LT00CL09 Internationalization of business 3 3 3 1.5 1.5
LT00CL10 Taulukkolaskenta 3 3 3 1 1 1
MLITA21-1008
Valinnaiset ammattiopintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
MLITA21-1009
Taloushallinto

(Valitaan opintopisteitä: 21)

21
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3 3 3 1.5 1.5
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3 3 3 1 1 1
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVATH301 Yritys- ja henkilöverotus 5 5 5 2.5 2.5
LTVATH201 Tilinpäätöksen laatiminen 4 4 4 2 2
LTVATH501 Budjetointi johtamisen apuna 4 4 4 1.3 1.3 1.3
MLITA21-1010
Johtaminen ja esimiestyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LTVALK202 Strateginen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00CL11 Henkilöstöhallinto 4 4 4 2 2
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LT00CL12 Itsensä johtaminen 2 2 2 1 1
LT00CL13 Esimiestyö 3 3 3 1.5 1.5
MLITA21-1011
Markkinointiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 14)

14
LT00CW48 Brändin johtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVAMA401 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CW50 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF80 Internet-markkinointi 3 3 3 1.5 1.5
MLITA21-1012
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3 3 3 1 1 1
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3 3 3 1.5 1.5
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3 3 3 1 1 1
LT00CG95 Verkkosivujen tuottaminen 2 2 2 1 1
LTVAMA103 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3 3 3 1 1 1
LT00CW92 Lean-johtaminen 3 3 3 1.5 1.5
MLITA21-1013
Monialaiset työelämäprojektit, SeAMKPro

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
MLITA21-1014
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
LT00CW52 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1 1 1
LT00CW53 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LTYKEN101 English at Work 1 3 3 3 1 1 1
LTYKEN102 English at Work 2 3 3 3 1.5 1.5
MLITA21-1015
Valinnaiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
MLITA21-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MLITA21-1017
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
5B00BU29 Liiketalouden tutkimusmenetelmät 3 3 3 1 1 1
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KD07FYOT20 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
KD07CPTU025 Opinnäytetyöseminaari 0
KD07FY0T100 Kypsyysnäyte 0
MLITA21-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30 30 30 15 15
Yhteensä 210 53 51 82 15 26 27 30 21 60 22 15 13 13 9 9 9 15 15 7 7 7 30 30 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Laskentatoimen perusteet
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Kirjanpidon osaaja
Henkilöstöhallinto
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Immateriaalioikeus
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Taulukkolaskenta
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Brändin johtaminen
Immateriaalioikeus
Verkkosivujen tuottaminen
Lean-johtaminen
English at Work 1
English at Work 2
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Taulukkolaskenta
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Kansantalouden perusteet
Internationalization of business
Brändin johtaminen
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Talousmatematiikka
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Internationalization of business
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Osaamisen johtaminen
Brändin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Internet-markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
English at Work 1
English at Work 2
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Internet-markkinointi
Lean-johtaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Liiketalous, PK kompetenssit

1 Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen

- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
English at Work 1
English at Work 2
2 Liiketalouden syventävä osaaminen

Omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, laskentatoimi, yrityshallinto/yrittäjyys, verkkopalvelut, kansainvälinen liiketoiminta)

Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Internationalization of business
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Brändin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Internet-markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
3 Liiketalouden menetelmäosaaminen

- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Toiminnanohjauksen perusteet
Talousmatematiikka
Taulukkolaskenta
Kirjanpidon osaaja
Tilinpäätöksen laatiminen
Internet-markkinointi
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
4 Liiketalouden soveltava osaaminen

- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Palvelumuotoilu
Lean-johtaminen
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Talousmatematiikka
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
2 Ammattiopinnot
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen
Internationalization of business
Taulukkolaskenta
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Brändin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Internet-markkinointi
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Lean-johtaminen
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
3 Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MLITA21-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MLITA21-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MLITA21-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MLITA21-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MLITA21-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5
LT00BE33 Markkinoinnin perusteet 4
LT00CW47 Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
KD07APOM126 Toiminnanohjauksen perusteet 2
KD07APOI010 Oikeustieteen perusteet 4
LTYP106 Talousmatematiikka 3
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4
LT00BE97 Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5
MLITA21-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 100)

100
MLITA21-1007
Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

22
LTYA103 Yrityksen taloushallinto 4
LTYA102 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3
LTVATH102 Työsuhde ja palkkahallinto 5
LT00CL08 Organisaatiokäyttäytyminen 4
LT00CL09 Internationalization of business 3
LT00CL10 Taulukkolaskenta 3
MLITA21-1008
Valinnaiset ammattiopintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
MLITA21-1009
Taloushallinto

(Valitaan opintopisteitä: 21)

21
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2
LTVATH301 Yritys- ja henkilöverotus 5
LTVATH201 Tilinpäätöksen laatiminen 4
LTVATH501 Budjetointi johtamisen apuna 4
MLITA21-1010
Johtaminen ja esimiestyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LTVALK202 Strateginen johtaminen 3
LT00CL11 Henkilöstöhallinto 4
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3
LT00CL12 Itsensä johtaminen 2
LT00CL13 Esimiestyö 3
MLITA21-1011
Markkinointiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 14)

14
LT00CW48 Brändin johtaminen 3
LTVAMA401 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4
LT00CW50 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4
LT00CF80 Internet-markkinointi 3
MLITA21-1012
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3
LT00CG95 Verkkosivujen tuottaminen 2
LTVAMA103 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3
LT00CW92 Lean-johtaminen 3
MLITA21-1013
Monialaiset työelämäprojektit, SeAMKPro

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
MLITA21-1014
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
LT00CW52 Affärssvenska / Business Swedish 3
LT00CW53 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LTYKEN101 English at Work 1 3
LTYKEN102 English at Work 2 3
MLITA21-1015
Valinnaiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
MLITA21-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MLITA21-1017
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
5B00BU29 Liiketalouden tutkimusmenetelmät 3
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2
KD07FYOT20 Opinnäytetyö 15
KD07CPTU025 Opinnäytetyöseminaari 0
KD07FY0T100 Kypsyysnäyte 0
MLITA21-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30