Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Monimuotototeutus: MRESTO23

Tunnus: MRESTO23

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Restonomin opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia johto- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä. Tutkinto-ohjelman opinnot perustuvat monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen palvelualan erityispiirteisiin.
Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, ravitsemispalveluiden johtotehtävissä tai esimerkiksi yrittäjänä. Elintarviketeollisuudessa restonomit työskentelevät myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen ja laadun varmistamisen tehtävissä.

Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen
- palvelujen johtamiseen
- palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen
- palvelumuotoiluun ja asiakasosaamiseen
- elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen
- ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen
- digitaalisten järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämiseen
Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden palvelualojen haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan tuotetuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.

Vaihtoehtoisissa opinnoissa opintoja voi valita seuraavista restonomiohjelman omista kokonaisuuksista: Kehittyvät ruokapalvelut, Hyvinvointia ja terveyttä ruoasta sekä Elämykselliset matkailupalvelut. Opintoja voi valita myös muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, bio- ja elintarviketekniikkaa tai kestävää kehitystä tai vaikka opintoja ulkomailta.

SeAMK Ruoka-ala muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Restonomin opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun – ruokapalvelujen lisäksi maatalouteen sekä elintarviketeollisuuteen.

Matkailu- ja ravitsemisalalla asiakkaat ovat usein kansainvälisiä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurien tuntemus on eduksi. Alan yritykset ja työyhteisöt ovat usein monikansallisia. Ravintolat ja ammattikeittiöt sijaitsevat siellä missä asiakkaatkin. On siis luontevaa hankkia monikulttuurisuusosaamista ja hyvä kielitaito jo opintojen aikana. Restonomin tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet lähteä harjoittelemaan ulkomaille, tehdä opintoja ulkomailla tai virtuaalisia vaihto-opintoja. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojen laajuus on 210 op ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä kesäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyötä. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset käytännön harjoitustyöt.

Restonomiohjelmassa Harjoittelu (12 op) sijoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevääseen. Syventävä harjoittelu (18 op) sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit (laadittu ARENE:n MARATA -koulutusalan kehittämisverkostossa) muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:
1. Palvelukulttuuriosaaminen
- osaa soveltaa vieraanvaraisuutta (Hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä palveluliiketoiminnassa
- osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää kannattavia ja asiakaslähtöisiä Mara-alan palveluja
- osaa valita esteettiset ja eettiset ratkaisut palvelutoimintaan (palvelutuotteet, tilat, toimijat ja viestintä)
- osaa analysoida asiakkuuksia ja osaa hyödyntää/käyttää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
2. Palveluliiketoiminta- ja esimiesosaaminen
- osaa myydä ja kehittää palvelutuotteita asiakaslähtöisesti ja kannattavasti
- osaa mallintaa ja soveltaa palveluprosesseja
- osaa soveltaa strategia-ajattelua palveluliiketoiminnan ohjauksen välineenä (liiketoiminnan käsitteet, ajattelumallit, eettisyys liiketoiminnassa)
- toimii yrittäjämäisesti
- osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa
- hyödyntää taloudellisia tunnuslukuja liiketoiminnan kehittämisessä
- osaa käyttää soveltuvaa teknologiaa ja hyödyntää digilisaatiota palveluliiketoiminnassa
3. Globaaliymmärrys
- toimii vastuullisesti
- toimii tuloksellisesti monikulttuurisissa organisaatioissa
- hyödyntää ennakointitietoa palveluliiketoiminnan kehittämisessä

SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii johto- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä, huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) johto- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja palvelupäällikkö tai alan yrittäjä.

Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Oppimisessa huomioidaan oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Oppimisessa painotetaan sosiaalista vuorovaikutusta sekä aitojen tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Olennaista on kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan. Ammatillisuus rakentuu teoreettisesta ja käytännöllisestä tiedosta sekä asenteesta. Opiskelijaa autetaan pohtimaan ja näkemään näiden osa-alueiden yhteyksiä toisiinsa.

Restonomiksi opiskelu perustuu Prosesseista projekteihin -malliin. Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Studio Kitchen on restonomien oppimisympäristö, missä opiskelijat kehittävät yritysyhteistyötaitojaan ja luovuuttaan, saavat tilaa kokeiluille ja tarvittaessa ohjausta oppimisen tueksi. Opintojen alussa opiskelija oppii palvelutuotannon ja johtamisen prosessit. Syventävät opinnot perustuvat pääsääntöisesti projektioppimiseen. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjusta tai muilta koulutusaloilta.

Keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Soveltavaan ja mielekkääseen oppimiseen päästään monimuotoisissa projekteissa. Opiskelijat osallistuvat SeAMK Ruoka-alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erilaisten projektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Oppimista tapahtuu myös työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Monialaisia projektiopintoja voi sisällyttää toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekä elinikäinen oppiminen.

Monimuotoryhmien opiskelu on tietyin edellytyksin mahdollista kokonaan etäopiskeluna. Monimuotoryhmien luento-opetus toteutetaan verkkoluentoina. Luentojaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein. Näiden jaksojen välissä on itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua.
Monimuoto-opiskelijalla on mahdollista suorittaa restonomin tutkinto kokonaan etäopiskeluna, mikäli hänellä on useamman vuoden työkokemus alalta ja alan ammatillinen tutkinto. Lisäksi työpaikalta edellytetään:
- työnantaja sitoutuu mahdollistamaan opinnollistamisen
- valmistuskeittiö (keskuskeittiö, muu suurkeittiö tai ravintola)
- mahdollista tehdä mm. tuotekehitystä, ruokalistasuunnittelua, laatuun ja omavalvontaan liittyviä projekteja, palveluiden kehittämistä, ravitsemukseen liittyviä projekteja (opintojen sisältö riippuu opiskelijan tekemistä valinnoista)
- mahdolliset harjoittelut voi tehdä omalla työpaikalla tai jossain toisessa kohteessa/organisaatiossa
Mahdollisesti on joitakin yksittäisiä kontaktipäiviä (1-2 päivää kerralla).

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
MRESTO23-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRESTO23-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO23-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MRESTO23-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
MRESTO23-1005
RESTONOMIN YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 140)

140
MRESTO23-1006
Vastuullinen palveluosaaja

(Valitaan opintopisteitä: 24)

24
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5 5 5 2.5 2.5
CA00DA68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 3 3 3 3
CA00DA69 Elintarvikkeet ja ravitsemus 7 7 7 3.5 3.5
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 3
CA00DA70 Kestävä kehitys palvelutuotannossa 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO23-1007
Ravintola- ja asiakaspalveluosaaja

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CA00DA64 Ruokapalvelujen tuottaminen 10
YELRUOTS06 Svenska 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
CA00CX01 Asiakkaan kohtaaminen 2
CA00DA66 Matkailu- ja elämyspalvelut 2 2 2 2
CA00DA65 Palvelutuotannon suunnittelu 6 6 3 3 1.5 1.5 1 1 1
CA00DA67 Ravintolapalvelujen johtaminen 4
MRESTO23-1008
Palveluliiketoiminnan kehittäjä

(Valitaan opintopisteitä: 32)

32
CA00DA61 Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
YELRUOTS07 Svenska 2 2 2 2 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
CA00DA63 Organisaatiokäyttäytyminen 2 2 2 1 1
CA00DA62 Yritystalouden hallinta 5 5 5 2.5 2.5
CA00DB76 Palveluprosessien laadun kehittäminen 4 4 4 4
CA00DB75 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 4 4 4 2 2
CA00CX19 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRESTO23-1009
Työelämätaitaja

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CA00DA58 Harjoittelu 12
CA00DA59 Syventävä harjoittelu 18 18 18 9 9
MRESTO23-1010
Työelämän uudistaja

(Valitaan opintopisteitä: 24)

24
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 2
YELENGLI07 English 2 2 2 2 1 1
CA00DA60 Tutkimus- ja kehittämistyö 5 5 5 2.5 2.5
CA00CY04 Opinnäytetyö 15 5 10 5 5 5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5 2.5 2.5
MRESTO23-1011
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
MRESTO23-1012
Kehittyvät ruokapalvelut

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
CA00CY38 Ruokatuotantoprosessit 5 5 5 5
CA00DC02 Ruokalistasuunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX23 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5 5 5 5
CA00CX24 Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX31 Tuotekehitysprojekti 4 4 4 4
CA00CX32 Aistinvarainen arviointi 2 2 2 2
CA00DC04 Tehoa tuotteen lanseeraukseen 4 4 4 4
MRESTO23-1013
Hyvinvointia ja terveyttä ruoasta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
CA00DC05 Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut 5 5 5 2.5 2.5
CA00DC06 Terveys ja ravitsemusfysiologia 3 3 3 1.5 1.5
CA00CX26 Ravitsemustutkimus 2 2 2 1 1
CA00CX27 Ravitsemusviestintä 5 5 5 5
CA00CX28 Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3 3 3 1.5 1.5
CA00CX29 Ruokakasvatus 4 4 4 4
CA00CX30 Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3 3 3 3
MRESTO23-1014
Elämykselliset matkailupalvelut

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LT00CK96 Matkailu globaalina ilmiönä 3 3 3 1.5 1.5
LT00CK97 Kestävä matkailu 2 2 2 1 1
LT00CK98 Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
CA00DC07 Elämystapahtuma 5 5 5 5
MRESTO23-1015
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1016
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1017
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1018
HOPSin mukaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
CA00CM32 Kasviproteiinivalmisteet tutuksi 3
Yhteensä 210 33 73 73 28 33 32 41 31.5 41.5 23 5 11.4 11.4 10.4 16 16 7.7 7.7 25.7 15.8 15.8 5.2 5.2 31.2 11.5 11.5 2.5 2.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Svenska 2
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Työelämän viestintä
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakasvatus
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Ruokapalvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Tuotekehitysprojekti
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Kestävä ruokajärjestelmä
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Svenska 2
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Työelämän viestintä
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Tuotekehitysprojekti
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Palvelutuotannon suunnittelu
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Syventävä harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kestävä ruokajärjestelmä
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Ruokapalvelujen tuottaminen
Organisaatiokäyttäytyminen
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Ravitsemustutkimus
Matkailu globaalina ilmiönä
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Ruoka ja viini
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Ruokalistasuunnittelu
Tuotekehitysprojekti
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Opinnäytetyö
Tuotekehitysprojekti
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Kestävä ruokajärjestelmä
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Svenska 1
English 1
Svenska 2
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän viestintä
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Ruokapalvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
3 Vapaasti valittavat opinnot
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kestävä ruokajärjestelmä
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi
4 Harjoittelu
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Restonomi kompetenssit 2021

01 Palvelukulttuuriosaaminen

- Osaa soveltaa vieraanvaraisuutta (Hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä palveluliiketoiminnassa
- Osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää kannattavia ja asiakaslähtöisiä Mara-alan palveluja
- Osaa valita esteettiset ja eettiset ratkaisut palvelutoimintaan (palvelutuotteet, tilat, toimijat ja viestintä)
-Osaa analysoida asiakkuuksia ja osaa hyödyntää/käyttää asiakasymmärrystä

Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Svenska 2
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Työelämän viestintä
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi
02 Palveluliiketoiminta- ja esimiesosaaminen

- osaa myydä ja kehittää palvelutuotteita asiakaslähtöisesti ja kannattavasti
- osaa mallintaa ja soveltaa palveluprosesseja
- osaa soveltaa strategia-ajattelua palveluliiketoiminnan ohjauksen välineenä (liiketoiminnan käsitteet, ajattelumallit, eettisyys liiketoiminnassa)
- toimii yrittäjämäisesti
- osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa
- hyödyntää taloudellisia tunnuslukuja liiketoiminnan kehittämisessä
- osaa käyttää soveltuvaa teknologiaa ja hyödyntää digilisaatiota palveluliiketoiminnassa

Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Svenska 2
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Syventävä harjoittelu
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
03 Globaaliymmärrys

- toimii vastuullisesti
- toimii tuloksellisesti monikulttuurisissa organisaatioissa
- hyödyntää ennakointitietoa palveluliiketoiminnan kehittämisessä

Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Svenska 1
English 1
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Svenska 2
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Syventävä harjoittelu
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Kasviproteiinivalmisteet tutuksi
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRESTO23-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRESTO23-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MRESTO23-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MRESTO23-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MRESTO23-1005
RESTONOMIN YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 140)

140
MRESTO23-1006
Vastuullinen palveluosaaja

(Valitaan opintopisteitä: 24)

24
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
CA00DA68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 3
CA00DA69 Elintarvikkeet ja ravitsemus 7
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
CA00DA70 Kestävä kehitys palvelutuotannossa 3
MRESTO23-1007
Ravintola- ja asiakaspalveluosaaja

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CA00DA64 Ruokapalvelujen tuottaminen 10
YELRUOTS06 Svenska 1 3
YELENGLI06 English 1 3
CA00CX01 Asiakkaan kohtaaminen 2
CA00DA66 Matkailu- ja elämyspalvelut 2
CA00DA65 Palvelutuotannon suunnittelu 6
CA00DA67 Ravintolapalvelujen johtaminen 4
MRESTO23-1008
Palveluliiketoiminnan kehittäjä

(Valitaan opintopisteitä: 32)

32
CA00DA61 Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
YELRUOTS07 Svenska 2 2
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
CA00DA63 Organisaatiokäyttäytyminen 2
CA00DA62 Yritystalouden hallinta 5
CA00DB76 Palveluprosessien laadun kehittäminen 4
CA00DB75 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 4
CA00CX19 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5
MRESTO23-1009
Työelämätaitaja

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CA00DA58 Harjoittelu 12
CA00DA59 Syventävä harjoittelu 18
MRESTO23-1010
Työelämän uudistaja

(Valitaan opintopisteitä: 24)

24
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YELENGLI07 English 2 2
CA00DA60 Tutkimus- ja kehittämistyö 5
CA00CY04 Opinnäytetyö 15
MRESTO23-1011
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
MRESTO23-1012
Kehittyvät ruokapalvelut

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
CA00CY38 Ruokatuotantoprosessit 5
CA00DC02 Ruokalistasuunnittelu 5
CA00CX23 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5
CA00CX24 Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5
CA00CX31 Tuotekehitysprojekti 4
CA00CX32 Aistinvarainen arviointi 2
CA00DC04 Tehoa tuotteen lanseeraukseen 4
MRESTO23-1013
Hyvinvointia ja terveyttä ruoasta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
CA00DC05 Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut 5
CA00DC06 Terveys ja ravitsemusfysiologia 3
CA00CX26 Ravitsemustutkimus 2
CA00CX27 Ravitsemusviestintä 5
CA00CX28 Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3
CA00CX29 Ruokakasvatus 4
CA00CX30 Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3
MRESTO23-1014
Elämykselliset matkailupalvelut

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
LT00CK96 Matkailu globaalina ilmiönä 3
LT00CK97 Kestävä matkailu 2
LT00CK98 Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5
CA00DC07 Elämystapahtuma 5
MRESTO23-1015
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1016
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1017
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1018
HOPSin mukaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO23-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
CA00CM32 Kasviproteiinivalmisteet tutuksi 3