Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Koulutusala

Palvelualat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Valinnoilla voi syventää osaamistaan joko ravitsemukseen tai ruokatuotannon tai tila- ja elämyspalvelujen kehittämiseen.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Restonomi (AMK), ravitsemispalvelut

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Restonomin tutkinto-ohjelmassa on vaihtoehtoisia syventäviä opintoja kaikkiaan 30 op. Syventävät opinnot alkavat opiskelijan valintojen mukaan toisena opiskeluvuotena.
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskitytään ruokapalvelujen tuottamisen prosessiin ja siihen liittyvän taustaosaamiseen. Painopiste on teoreettisten ammattiopintojen ja kädentaitojen yhdistämisessä.
Toisen opiskeluvuoden teemana on johtaminen ja prosessien hallinta. Opiskelijan taidot työyhteisön johtamisessa, laadun ja prosessien sekä liiketoiminnan johtamisessa kehittyvät. Opiskelija aloittaa syventävät opinnot valintojensa mukaisesti.
Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääpaino on syventävissä opinnoissa ja harjoittelussa. Opinnäytetyöhön valmentavat opinnot päättyvät ja valitaan opinnäytetyön aihe. Opinnäytetyössä sovelletaan hankittuja tietoja ja taitoja.
Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita SeAMKin Vapaasti valittavien opintojen tarjonnan lisäksi opintoja esimerkiksi oman tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisista opinnoista sekä muiden tutkinto-ohjelmien ja ammattikorkeakoulujen (CampusOnline) tarjoamia opintojaksoja.
Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys omaan ammattialaansa tietyn aiheen kautta. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.
Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Monialaisia projektiopintoja voi sisällyttää toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Restonomin koulutus perustuu monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen ruokapalvelualan erityispiirteisiin. Tutkinto-ohjelman vaihtoehtoiset syventävät opinnot (kaikkiaan 30 op) syventävät opiskelijan osaamista ruokatuotannon kehittämisessä, ammattikeittiöiden digitaalisissa ratkaisuissa, ravitsemusosaamisessa ja ruokakasvatuksessa, tuotekehityksessä sekä matkailu- ja elämyspalveluissa. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.
Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen ruokapalvelujen tuottamiseen, johtamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen ja digitaalisten järjestelmien tuottaman datan hyödyntämiseen. Opinnoissa perehdytään elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen, ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen ja palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruokapalvelualan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opinnollistamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Tutkinto-ohjelman OT-menettelyistä vastaa koulutusohjelmapäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin OT-menettelyohjeisiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Restonomin tutkinnossa kädentaitojen ja työelämäosaamisen kehittyminen on työllistymisen kannalta tärkeää. Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelujaksoa: ensimmäisenä vuonna Perusharjoittelu ja syventävien opintojen vaiheessa tehtävä Syventävä harjoittelu. Lisäksi ensimmäisenä vuonna on opintojakso Ruokapalvelut suurkeittiöissä, mikä suoritetaan yhteistyökumppaneiden suurkeittiöissä.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä ja huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esimies- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.
Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö tai alan yrittäjä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoitteluita ulkomailla sekä osa opinnoista ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai virtuaalisesti – ja siihen kannustetaan aktiivisesti.
Tutkinto-ohjelman kansainväliset vaihto-opiskelijat opiskelevat suomalaisten opiskelijoiden kanssa samoilla opintojaksoilla, jolloin opintojakso toteutetaan osittain tai kokonaan englannin kielellä. Opintojaksoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan englanninkielistä oppimateriaalia. Kansainvälinen ja monikulttuurinen näkemys on keskeisesti mukana opintokokonaisuuksissa.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Restonomikoulutusta järjestetään sekä päivä- että monimuotototeutuksena.
Monimuotoryhmien opiskelu on etä- ja lähijaksojen yhdistelmä. Lähijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin, jonka lisäksi on itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Paula Juurakko, puh. 040 830 2293, paula.juurakko(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Päivätoteutus

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Merja Kyntäjä
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tietää mikrobiologian ja hygienian osalta olennaisimmat elintarvikelainsäädännön kohdat. Opiskelija tuntee yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehdot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ammattikeittiössä tapahtuvan elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen varastoinnin, valmistuksen ja tarjoilun. Opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon ruokatuotantoon liittyvät riskit. Hän osaa toimia vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Opiskelija osaa soveltaa ammattikeittiössä puhtaanapidon periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Elintarvikehygienian perusteet ja viranomaisvelvoitteet
Puhtaanapidon perusteet
Mikrobiryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja elinehdot
Laboratoriotyöskentely ja näytteiden käsittely

Oppimateriaalit

- Korkeala, H. Toim. 2007. Elintarvikehygienia:ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki. Elintarvikehygienia.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu: Hygieniaopas- Elintarvikehygienian perusteet. 2020.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu:Pintahygieniaopas - Opas suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan, elintarvikealan opetuksen ja terveydensuojelun käyttöön.
- Koskinen, M., Kakko, L. & Välikylä, T. (toim.) 2018. Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu.
- Laboratoriotöistä erillinen ohje.
- Verkossa oleva muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot toteutetaan pääsääntöisesti etänä, Teamsin kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa käyttää niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ammattikeittiötoimintaan sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan itsenäisesti tietoa elintarvikelainsäädännöstä.?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ja osaa ottaa huomioon ammattikeittiötoimintaa sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoja elintarvikelainsäädännöstä ja osaa soveltaa niitä työssään.?

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, huomioi ja hallitsee ammattikeittiötoimintaan?sisältyviä riskejä. Hän kykenee toimimaan yrittäjämäisesti ja ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt ja raportit.

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämyksen syntymisen edellytykset ja sen monipuoliseen tuottamiseen liittyvät periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa moniaistisen ja mieleenpainuvan ruokaelämystapahtuman. Hän osaa edistää omaa luovuuttaan ja innovoida erilaisia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Opiskelija hallitsee monialaisissa projektitehtävissä toimimisen sekä osaa arvioida elämystuotannon laatua kokonaisvaltaisesti.

Sisältö

- ruokaelämystapahtuman suunnittelu ja toteutus
- tila ja tunnelma
- ruokatuote
- ohjelma
- palvelupolku

Oppimateriaalit

Gustafsson, I-B., Öström, Å., Johansson, J. & Mossberg, L. 2006. The Five Aspects Meal model: a tool for developing meal services in restaurant.
Hynynen, A., Hopia, A., Uimonen, H.,Pitkäkoski, T., Aaltojärvi, I., Paakki, M. & Kontukoski, M. 2018. Ei ainoastaan leivästä.
Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen. Palvelukokemuksen punainen lanka.
Pine, B.J. & Gilmore, J.H. 1999. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage.
Pitkäkoski, T. 2015. Elämysperusteisen ruokapalvelutapahtuman tuottamisen konseptointi.
Tarssanen, S. 2005. Elämystuottajan käsikirja.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu.
Vallo, H.& Häyrinen, E. 2012. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen.

Ohjaajan jakama luentomateriaali. Muu oheislukemisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Ruokaelämystapahtuman suunnittelu ja käytännön toteutus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tapahtumalla mahdollisesti toimeksiantaja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteita.
Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon elämysteeman.
Opiskelija tiedostaa palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyviä näkökohtia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteita ja arvioida niiden merkitystä elämystuotannossa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon resurssit sekä elämysteeman.
Opiskelija huomioi palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyviä näkökohtia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteet ja arvioida elämystuotantoa asiakkaan kokemuksesta lähtien.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja organisoida elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon vaadittavan laatutason, resurssit sekä elämysteeman.
Opiskelija huomioi monipuolisesti palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyvät näkökohdat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelujen johtaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Contact classes, oral and written exercises, independent virtual studies. Oheislukemistona esim : Engineer your English tai Way to Go

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Moodleympäristössä itsenäiset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 20h, muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty tentti ja suullinen näyttö.
Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Material annnounced at the beginning of the course, supplementary reading Expert, English for Food Professionals

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 20 h kontaktiopetusta, muu kuormitus itsenäistä opiskelua Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Christopher Hudson
Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Attendance requirement 80 %

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h josta 12 h kontaktia

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen (kirjalliset ja suulliset)

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Leena Arjanne
 • Kari Laasasenaho
 • Merja Kyntäjä
Opiskelijaryhmät
 • IEPFF22F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows the origin of Finnish food and history of food, from primary production to the consumer, as well as each step of the main processes in such a way that he is able to combine future studies knowledge of primary production, food industry, trade and catering services, processes, and thus be able to solve their own special area development issues as part of a whole and will be able to cooperate with other stair experts chain. Students identify changes in the food chain in action in recent years and understand the importance of change in the future. Students get also familiar with circular and bioeconomy, especially the role of Finnish forest.

Sisältö

- Finnish food system
- circular economy and bioeconomy as concept
- the main crops of Finnish agricultural production and the use of food as well as quality factors
-animal husbandry: the main products and fodders, as well as the main product quality factors
-most significant global food raw materials and product features
-basic technological processes in the bakery-, dairy- and meat sector, the quality of the raw material and its importance in production processes
-basic food processing methods and the importance of the quality elements of food service production
-the most typical by products of food chain and forests
-the main dimensions of the chemical, biological and microbiological quality which are common for the whole food chain
-main actors working in the food chain

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of bioeconomy and Finnish food system and can compare them to the systems of own country.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of food system and bioeconomy.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in some parts.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in all parts.

Lisätiedot

Obligatory to the exchange student at School of Food and Agriculture

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

The student masters the R & D process and the phases, as well as be able to apply a customer-oriented product development process and methods. Students are able to design, implement and manage a customer-oriented, cost-efficient, notices nutritional quality aspects and being innovative in food product development. The student knows the recipe / manufacture optimization. He is able to apply sensory methods in the development project.

Sisältö

Career-oriented R & D project. Consumer research, ideation, product design, recipe optimization, cost calculations, process design, product tests, sensory evaluation, product test and compression tests, design of experiments, test marketing, marketing and various methods of analyzing the results.

Oppimateriaalit

Tuorila, H. & Appelbye, U. 2008. Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Helsinki: Yliopistopaino.
Fuller, G. 2011. New Food Product Development: from concept to marketplace.
Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tuotekehitysprojekti ryhmätyönä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT ja opinnollistaminen mahdollista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 135 h, luennot ja tuotekehitys lähiopetuksena (päiväopiskelija 49 h, monimuoto-opiskelijat 40 h) itsenäinen opiskelu ja tuotekehitysprojekti (86 h päiväopiskelijat, monimuoto-opiskelijat 95 h)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi
Opintojakson voi opinnollistaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands the basic concepts of the product development process steps and methods, as well as be able to apply them to the usual R & D projects to solve. Students are able to develop and test a recipe.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows well the food industry product development steps and methods, as well as be able to apply them to solve different types of R & D projects. The student can carry out the design and testing of recipes.The student is able to combine his knowledge with previous experiences in the subject.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows excellently food industry product development process steps and methods, as well as be able to apply them to a variety of different types of R & D project issues and problems. Students are able to organize and carry out design and testing of recipes. The student has demonstrated the ability to create new meanings and to show innovation in applying what he has learned.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitukset, tuotekehitysprojekti, itse- ja vertaisarvioinnit

Esitietovaatimukset

Planning of menus (RESTO)
or
Packaging Technology and Legislation (BIELI)
Food processes (BIELI)

Lisätiedot

R&D part 5

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Margit Mannila
Opiskelijaryhmät
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
- Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
- Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
- Opiskelija osaa muodostaa kuvan työsuhteeseen vaikuttavien lakien kokonaisuudesta. Hän tuntee työsopimuslain keskeisen sisällön ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
- Opiskelija osaa kuvailla työehtosopimusjärjestelmän pääpiirteet. Hän kykenee kertomaan, miten työsuhteen ehdot määräytyvät.
- Opiskelija tuntee työturvallisuutta säätelevät keskeiset lait ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

- Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi,organisaatioviestintä
- Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
- Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki.
- Työturvallisuuslaki sekä työtapaturma- ja ammattitautilaki pääpiirteittäin.

Oppimateriaalit

Viitala, Riitta (2014) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
tai Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
Hyppänen, Riitta (2013) Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muu opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojakson teemoihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Bieli Nimeämätön
Opiskelijaryhmät
 • MBIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
- Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
- Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
- Opiskelija osaa muodostaa kuvan työsuhteeseen vaikuttavien lakien kokonaisuudesta. Hän tuntee työsopimuslain keskeisen sisällön ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
- Opiskelija osaa kuvailla työehtosopimusjärjestelmän pääpiirteet. Hän kykenee kertomaan, miten työsuhteen ehdot määräytyvät.
- Opiskelija tuntee työturvallisuutta säätelevät keskeiset lait ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

- Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi,organisaatioviestintä
- Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
- Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki.
- Työturvallisuuslaki sekä työtapaturma- ja ammattitautilaki pääpiirteittäin.

Oppimateriaalit

Viitala, Riitta (2014) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
tai Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
Hyppänen, Riitta (2013) Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muu opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojakson teemoihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää huoltovarmuuden ja tunnistaa siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa määritellä elintarvikehuollon mahdollisuudet turvata kansalaisten ravinnon tarve ja tietää siihen liittyvät toimijat. Hän näkee oman roolinsa elintarvikeketjun ammattilaisena elintarvikehuollon turvaamisessa.

Sisältö

Huoltovarmuus ja sen organisaatio
Elintarvikehuolto ja toimijat
Varautumisjärjestelyt

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, osaamistestit ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen verkko-opiskelu 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä hatarasti huoltovarmuuden ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä satunnaisesti elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja toimijoita. Hän osoittaa vain vähän kiinnostusta asiaan.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä pääpiirteissään huoltovarmuuden ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja toimijoita. Hän on kiinnostunut omasta roolistaan elintarvikehuollossa alan ammattilaisena ja tunnistaa myös varautumisjärjestelyiden merkityksen.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä huoltovarmuuden ja siihen liittyvät käsitteet ja lainsäädännön. Opiskelija osaa kattavasti määritellä elintarvikehuollon mahdollisuudet kansalaisten ravinnon tarpeen turvaamisessa ja siihen liittyvät erityispiirteet. Hän osaa perustella oman roolinsa elintarvikehuollossa alan ammattilaisena ja osaa arvioida varautumisjärjestelyitä.
Opiskelija on aktiivinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistestit ja oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää huoltovarmuuden ja tunnistaa siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa määritellä elintarvikehuollon mahdollisuudet turvata kansalaisten ravinnon tarve ja tietää siihen liittyvät toimijat. Hän näkee oman roolinsa elintarvikeketjun ammattilaisena elintarvikehuollon turvaamisessa.

Sisältö

Huoltovarmuus ja sen organisaatio
Elintarvikehuolto ja toimijat
Varautumisjärjestelyt

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, osaamistestit ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen verkko-opiskelu 54 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä hatarasti huoltovarmuuden ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä satunnaisesti elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja toimijoita. Hän osoittaa vain vähän kiinnostusta asiaan.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä pääpiirteissään huoltovarmuuden ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja toimijoita. Hän on kiinnostunut omasta roolistaan elintarvikehuollossa alan ammattilaisena ja tunnistaa myös varautumisjärjestelyiden merkityksen.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä huoltovarmuuden ja siihen liittyvät käsitteet ja lainsäädännön. Opiskelija osaa kattavasti määritellä elintarvikehuollon mahdollisuudet kansalaisten ravinnon tarpeen turvaamisessa ja siihen liittyvät erityispiirteet. Hän osaa perustella oman roolinsa elintarvikehuollossa alan ammattilaisena ja osaa arvioida varautumisjärjestelyitä.
Opiskelija on aktiivinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistestit ja oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

01.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen

Tavoitteet

The student is familiar with the national and international environment of health promotion. He/she is also able to analyze the environment where health promotion projects are carried out. He/she can view nutrition health promotion from theoretical perspectives. The student's health promotion planning and analysis skills evolve. She/he can analyse the structure, the elements and the content of the health promotion projects and compare them internationally. Student participates in the international project in which the nutrition health promotion tasks are analyzed, estimated and developed internationally. Her/his international and cultural understanding skills improves.

Sisältö

- intercultural dimensions
- national and international challenges in health and health promotion
- nutrition health promotion project work where health promotion projects are analyzed, estimated and developed

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

verkko-opetus
itsenäinen työskentely ja kansainvälinen ryhmätyöskentely
intensiiviviikko vko 17/2023 Belgiassa (pakollinen osallistuminen)

Kansainvälisyys

Kurssi toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h, josta
verkko opetusta 11 h
intensiiviviikko 40 h
itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä 30 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää yhteistä opiskelua ja tehtäviin valmentautumista Suomessa, ja kansainvälisiä ryhmätapaamisia ja ryhmäopiskelua verkossa. Opintojaksolla on SeAMK opiskelijoiden lisäksi opiskelijoita Belgiasta ja Espanjasta. Opintojakso huipentuu yhteiseen intensiiviiikkoon Belgiassa 17/2023 (pakollinen läsnäolo). Varaa myös matkapäivät. Opiskelija saa kurssiin ERASMUS-rahoitusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student can give examples of main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can take part and analyze nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it is some respects to already known, is able to search information and integrate it to generate some solutions. The student builds up a in some respect quality reasoning in a group, has his/her own input, has respect for the input of others and proposes solutions. Student shows interest to the field of the course. He can only in some case follow instructions and operate on schedule.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student can name main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can analyze and develop nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it to already known, is able to search information and integrate it to generate solutions. The student builds up a quality reasoning in a group, has his/her own input, has respect for the input of others and proposes constructive solutions. He/she demonstrates insight and analysis capacity in his own work. He can mainly follow the instructions and can operate on schedule.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can define main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can analyze, strengthen, and develop nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it to already known, is bale to search information and integrate it to generate creative solutions. The student builds up a quality reasoning in a group, has his own active input, has respect for the input of others and proposes constructive solutions. He/she demonstrates insight and analysis capacity in his own work. He/she can follow the instructions and can operate exactly during the process on schedule.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät
itse- ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (restonomiopiskelijat)
Ravitsemuspassi (muut kuin restonomiopiskelijat) tai oman tutkinto-ohjelman ravitsemusopinnot

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 28.10.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 30.11.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sanna Jyllilä
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tunnistaa keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja muualla. Opiskelija ymmärtää kestävän matkailun ja vastuullisen toiminnan keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailutoimialan kehittämiseen ja tarkastella kriittisesti olemassa olevia toimintamalleja matkailuyritykissä ja destinaatioissa. Opiskelija tunnistaa matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Sisältö

- Kestävän matkailun periaatteet
- Kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat
- Kestävä liiketoiminta
- Matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä tunnistaa ne käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa tyydyttävästi uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää toimintamalleja matkailuyrityksille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija tunnistaa kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää uusia toimintamalleja matkailuyrityksille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä kestävän matkailun keskeiset käsitteet. Opiskelija tuntee keskeiset kestävän matkailun sertifikaatit ja ohjelmat Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää matkailun vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan periaatteet ja toimintamallit, osaa kriittisesti tarkastella niitä sekä soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailuelinkeinon kehittämiseen ja osaa kehittää uusia toimintamalleja matkailuyrityksille.

Esitietovaatimukset

Matkailu globaalina ilmiönä

Lisätiedot

jenny.janhunen@seamk.fi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa erotella ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa havainnollistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita ja oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutusta.

Sisältö

Ammattikeittiön suunnittelu- ja rakentamisprosessi
Ammattikeittiön toiminnallinen suunnittelu
Ravintolaprojektiin liittyvät lupa-asiat
Ravintolan konseptin ilmentäminen ravintolasalissa
Ravintolasalin esteettisyys ja toiminnallinen suunnittelu
LVIS-suunnittelu, laite- ja kalustehankinnat, IT-järjestelmät
Keittiön ja salin layout-suunnittelu

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT ja opinnollistaminen mahdollista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta lähiopetusta 40 h, itsenäistä opiskelua 95 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa kuvata ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa tunnistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa selittää ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa selittää tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa erotella ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa havainnollistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita. ja oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovaatimus 80 %), oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa erotella ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa havainnollistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita ja oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutusta.

Sisältö

Ammattikeittiön suunnittelu- ja rakentamisprosessi
Ammattikeittiön toiminnallinen suunnittelu
Ravintolaprojektiin liittyvät lupa-asiat
Ravintolan konseptin ilmentäminen ravintolasalissa
Ravintolasalin esteettisyys ja toiminnallinen suunnittelu
LVIS-suunnittelu, laite- ja kalustehankinnat, IT-järjestelmät
Keittiön ja salin layout-suunnittelu

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT ja opinnollistaminen mahdollista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta lähiopetusta 18 h, itsenäistä opiskelua 117 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa kuvata ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa tunnistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa selittää ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa selittää tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa erotella ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa havainnollistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita. ja oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovaatimus 80 %), oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Opiskelijaryhmät
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • IEPFF22F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot ja harjoitukset. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät Business Hubissa. Ota yhteys Business Hub -yhteyshenkilöön.
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Luentoja 24 h
Itsenäistä ja ryhmätyötä 111h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 19.03.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Opiskelijaryhmät
 • MBIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, verkko-opinnot ja harjoitukset. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät Business Hubissa. Ota yhteys Business Hub -yhteyshenkilöön.
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Luentoja 20 h
Itsenäistä ja ryhmätyötä 115h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sanna Jyllilä
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kokonaiskäsityksen matkailusta monimuotoisena globaalina ilmiönä ja toimialana. Opiskelija tunnistaa matkailun keskeiset käsitteet, toimialan erityispiirteet ja alalla toimivat laajat toimijaverkostot. Opiskelija ymmärtää matkailun klusterimaisen luonteen ja tunnistaa matkailun vaikutukset alueellisesti ja globaalista. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja selvityksiä matkailutyössä ja osana matkailun liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Opiskelija tunnistaa globaalit megatrendit ja ymmärtää niiden vaikutuksia matkailuelinkeinoon.

Sisältö

- Matkailu globaalina ja alueellisena ilmiönä
- Matkailuliiketoiminnan erityispiirteet
- Matkailutyö ja -yrittäjyys
- Matkailun aluetalousvaikutukset ja niiden merkitykset
- Matkailun tulevaisuus ja trendit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvailla matkailua ilmiönä ja toimialana ja sen erityispiirteitä. Opiskelija osaa tarkastella matkailua yhteiskunnallisesti, sosio-kulttuurisesti ja poliittisesti vastuullisena toimintana. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa matkailuyritykselle merkittävää sähköistä markkinointi- tai myyntityökalua ja soveltaa sitä/niitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja erilaisuuden huomioimisen osana matkailutyötä ja -liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa megatrendien ja trendien vaikutukset matkailun liiketoimintaan. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailun kehittämiseen yrityksessä tai alueella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvailla matkailua ilmiönä ja toimialana ja sen erityispiirteitä. Opiskelija osaa tarkastella matkailua yhteiskunnallisesti, sosio-kulttuurisesti ja poliittisesti vastuullisena toimintana. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa matkailuyritykselle merkittävää sähköistä markkinointi- tai myyntityökalua ja soveltaa sitä/niitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja erilaisuuden huomioimisen osana matkailutyötä ja -liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa megatrendien ja trendien vaikutukset matkailun liiketoimintaan. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailun kehittämiseen yrityksessä tai alueella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa kuvailla matkailua ilmiönä ja toimialana ja sen erityispiirteitä. Opiskelija osaa tarkastella matkailua yhteiskunnallisesti, sosio-kulttuurisesti ja poliittisesti vastuullisena toimintana. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa matkailuyritykselle merkittävää sähköistä markkinointi- tai myyntityökalua ja soveltaa sitä/niitä käytäntöön. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutuksen ja erilaisuuden huomioimisen osana matkailutyötä ja -liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa megatrendien ja trendien vaikutukset matkailun liiketoimintaan. Opiskelija osaa soveltaa uutta tietoa matkailun kehittämiseen yrityksessä tai alueella.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

jenny.janhunen@seamk.fi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa luokitella matkailuun ja ruokamatkailuun liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä. Opiskelija osaa erotella, mistä elämyskokemukset syntyvät ja mikä on asiakaskohtaamisen merkitys elämysperusteisessa ruokapalvelussa. Opiskelija osaa selittää ja soveltaa lisämyyntitekniikoita ravintolan asiakaspalvelutyössä.

Sisältö

Matkailu ilmiönä ja ruokamatkailun kehittäminen
Elämyksellisyys ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä
Ruokapalveluiden elämyksellisyys
Asiakaspalvelun rooli elämysten tuottajana ja ohjaajana
Asiakaspalvelijan keinot vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa tapahtuva opiskelu, tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet. Opiskelija osaa määritellä elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selittää matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa luokitella palvelujen myyntiin sekä palvelun kokemuksellisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti toiminnassaan. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä ja osaa soveltaa periaatteita käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, aktivinen osallistuminen ja koe

Ilmoittautumisaika

16.05.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Restonomi (AMK)
 • Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sanna Jyllilä
Opiskelijaryhmät
 • MLITA21
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA19
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten
 • MLITA20
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Seinäjoki

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun koko-naisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympä-ristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella, hinnoitella ja kriittisesti arvioida matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Sisältö

Matkailutuotteet ja -palvelut, elämykset
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitysprosessi, asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittely
Matkailupalvelujen hinnoittelun perusteet
Matkailumarkkinoinnin perusteet
Tulevaisuuden trendit ja monialaisuus osana matkailun tuotekehitystä

Oppimateriaalit

García-Rosell, J-C., Haanpää, M. E., & Kyyrä, S. M. (2017). Matkailun tuotekehitys. teoksessa J. Edelheim, & H. Ilola (Toimittajat), Matkailututkimuksen avainkäsitteet (Sivut 148-152). Lapland University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-952-0

Haanpää, M., Garcia-Rosell, J-C. & Kyyrä, S. (2013). Ennakoiva tuotekehitys matkailussa. Teoksessa Veijola, S. (toim.) Matkailututkimuksen Lukukirja (102-114). Porvoo: Bookwell.

Janhunen, J. (2014). Stakeholder approach to tourism product development. A Nordic perspective. A Master's thesis. Rovaniemi: University of Lapland.

Komppula, R. & Boxberg, M. (2002). Matkailuyrityksen tuotekehitys. Helsinki: Edita.

Konu, H., Pesonen, J., Reijonen, H., & Alakoski, L. (2020). Matkailuliiketoimintaa teoriasta käytäntöön. Vastapaino.

Järvinen, E., Jyllilä, S. & Janhunen, J. (2020). Vieraanvarainen Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan matkailustrategia 2020 - 2028 ja toimenpide-ehdotukset 2020 - 2025. Seinäjoki. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201211100376

Verhelä, P. (2014). Matkailun perusteet. Kuopio : SH Traveledu Oy 2014.

Opetusmenetelmät

Etäopetus, luennot tallennetaan.
Verkko-opiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla on yritystoimeksianto.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op noin 135 h.

Sisällön jaksotus

Matkailutuotteet, -palvelut ja elämykset Suomessa ja maailmalla
Matkailun kokonaisvaltainen tuote-ja palvelukehitysprosessi, asiakaslähtöinen ja yhteiskehittelyn näkökulma
Matkailupalveluiden markkinointi, jakelukanat ja myynti
Matkailupalveluiden hinnoittelun perusteet
Tulevaisuuden trendit ja monialaisuus osana matkailun tuotekehitystä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija osaa tyydyttävästi määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun kokonaisvaltaisen tuoteke-hitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella ja hinnoitella matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija osaa tunnistaa tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa määritellä hyvin matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää matkailun kokonaisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella ja hinnoitella matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä hyvin matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija osaa laaja-alaisesti määritellä matkailutuotteiden, -palveluiden ja -elämysten tuottamisen ja kuluttamisen prosessit ja niiden keskinäisen suhteen. Opiskelija ymmärtää erittäin hyvin matkailun kokonaisvaltaisen tuotekehitysprosessin, sen eri vaiheet ja jatkuvuuden asiakas- ja toimintaympäristölähtöisesti. Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti matkailupalveluita ja arvioida niiden kannattavuutta ja potentiaalia matkailumarkkinoilla. Opiskelija osaa ideoida, suunnitella, hinnoitella ja arvioida matkailutuotteita ja -palveluita. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tulevaisuuden megatrendejä ja trendejä matkailuyrityksen ennakoivan tuotekehitysprosessien tueksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hylätty, 1-5

Esitietovaatimukset

Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää messutoiminnan toimintaperiaatteet ja osaa hyödyntää tapahtumaa osana tuotteen tai palvelun markkinointia. Opiskelija osaa käytännössä toteuttaa markkinoinnin kolmivaiheisen kokonaisuuden: suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija ymmärtää messuosaston visuaalisen ja toiminnallisen merkityksen kannattavan markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija osaa toimia hyvässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja hyödyntää saamaansa palautetta yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

- messuosallistumisen suunnittelu
- messuosallistumisen toteutus
- messuosallistumisen markkinoinnillinen sadonkorjuu

Oppimateriaalit

Huges, P. 2015. Exhibition Design
Jansson,M. 2007. Messuguru; messumarkkinoijan ideakirja
Keinonen,S. ; Keinonen. T. & Koponen, P. 2001. Menesty messuilla: yrityksen opas.
Lorenc, J.; Skolnick, L. & Berger, C. 2007. What is exhibition design?
Rämö, S. 2019. viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt / käytännön suunnittelu ja toteutus, tehtävällä mahdollinen toimeksiantaja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla mahdollisesti yrityksen toimeksianto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.
Teorian osuus n. 10 tuntia.
Muut kontaktitunnit sovitaan opintojaksokohtaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa laaditun markkinointiviestintästrategiaan perustuvan messuprojektin joka tunnistaa myyntiä edistäviä, visuaalisia sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneen messuprojektin pääpiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja seurata laatimansa markkinointiviestintästrategian mukailevan messuprojektin joka edistää myyntiä, on visuaalisesti toimiva ja pysyy budjetissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida laatimansa markkinointiviestintästrategian mukaisen messuprojektin joka on pitkällä aikavälillä myyntiä edistävä, visuaalinen sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyö, toteutus, raportti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

18.04.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

09.10.2022 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tutkimus-, suunnittelu-, tuote-tai muun kehityshankkeen, joka yhdistää koulutusohjelman keskeisen oppiaineksen ja työelämän tarpeet. Hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Hän osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman ja esitellä suunnitelman sekä valmista työtään opinnäyteseminaarissa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö

- opinnäytetyön suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportointi
- aiheanalyysi
- suunnitelmaseminaari
- tulosten julkistaminen
- kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto
SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.Tutki ja kirjoita. Uusin painos. Helsinki: Tammi.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
Muu ajankohtainen tutkimus- ja kehittämistyökirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn käytännön toteutuksessa ja työn raportoinnissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja. Opiskelija määrittelee ohjauksen tarpeen työn eri vaiheissa ja hankkii ohjausta työlle nimetyltä ohjaajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

405 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi. SeAMK opinnäytetyön arviointikriteeristö.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.07.2024

Laajuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Paula Juurakko
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Eija Putula-Hautala
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tutkimus-, suunnittelu-, tuote-tai muun kehityshankkeen, joka yhdistää koulutusohjelman keskeisen oppiaineksen ja työelämän tarpeet. Hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Hän osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman ja esitellä suunnitelman sekä valmista työtään opinnäyteseminaarissa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö

- opinnäytetyön suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportointi
- aiheanalyysi
- suunnitelmaseminaari
- tulosten julkistaminen
- kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohje
SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.Tutki ja kirjoita. Uusin painos. Helsinki: Tammi.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
Muu relevantti tutkimus- ja kehittämistyökirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn käytännön toteutuksessa ja työn raportoinnissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja. Opiskelija määrittelee ohjauksen tarpeen työn eri vaiheissa ja hankkii ohjausta työlle nimetyltä ohjaajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

405 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi. SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteeristö.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation perusrakenteet ja niiden merkityksen organisaation toimintaan. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa soveltaa niitä työyhteisössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja arvioimaan omia ja työyhteisön jäsenten vahvuuksia ja kehityskohteita. Hän osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Sisältö

Yksilöt ja ryhmät organisaatiossa
Tunteet ja tunneäly
Työmotivaatio
Stressi, työuupumus
Organisaation psykologinen pääoma

Oppimateriaalit

Dunderfelt, T. Tunnista temperamentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. 2010. PS-kustannus.
Lämsä, A-K. & Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. E-kirja
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia –Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentojen lisäksi ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Organisaatiokäyttäytyminen 2 op.
18 h kontaktiopetusta
36 h itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä yhteisön hyvinvointia ylläpitäen. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisössä toimiessaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä edistäen yhteisön hyvinvointia. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisön johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Ruokapalvelujen tuottaminen
Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation perusrakenteet ja niiden merkityksen organisaation toimintaan. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa soveltaa niitä työyhteisössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja arvioimaan omia ja työyhteisön jäsenten vahvuuksia ja kehityskohteita. Hän osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Sisältö

Yksilöt ja ryhmät organisaatiossa
Tunteet ja tunneäly
Työmotivaatio
Stressi, työuupumus
Organisaation psykologinen pääoma

Oppimateriaalit

Dunderfelt, T. Tunnista temperamentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. 2010. PS-kustannus.
Lämsä, A-K. & Hautala, T. 2005. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. E-kirja.
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia –Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Toteutus verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä yhteisön hyvinvointia ylläpitäen. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisössä toimiessaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä edistäen yhteisön hyvinvointia. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisön johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tehtävät

Esitietovaatimukset

Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Ruokapalvelujen tuottaminen
Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää hospitality-alan yritystä asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Opiskelija huomioi kehittämistyössään asiakasnäkökulman, palveluprosessit ja resurssit. Opiskelija osaa nimetä strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita ja yhdistää kehittämistyönsä yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa hyödyntää innovatiivisuutta ja luovuutta yrityksen kehittämisessä. Opiskelija osaa arvioida kehitysprojektin liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät
- Innovatiivisuus ja luovuus liiketoiminnassa
- Kehittämisprojektin kannattavuuden arviointi
- Yrityksen strateginen johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmiä
Opiskelija osaa yhdistää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa luetella strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita.
Opiskelija tunnistaa innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tulkita kehittämisprojektin budjettia ja rahoitusta ja luetella siihen kuuluvia osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa selittää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa selittää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä.
Opiskelija osaa perustella innovatiivisuuden ja luovuuden merkitystä yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella sen rahoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman palvelumuotoilun menetelmiä käyttämällä.
Opiskelija huomioi liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.
Opiskelija osaa suunnitella kehittämisprojektin, joka ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden sekä prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteet.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä osana palvelumuotoiluprojektia.
Opiskelija soveltaa innovatiivisuuden ja luovuuden keinoja yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia perustellun kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella rahoituksen.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää hospitality-alan yritystä asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Opiskelija huomioi kehittämistyössään asiakasnäkökulman, palveluprosessit ja resurssit. Opiskelija osaa nimetä strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita ja yhdistää kehittämistyönsä yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa hyödyntää innovatiivisuutta ja luovuutta yrityksen kehittämisessä. Opiskelija osaa arvioida kehitysprojektin liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät
- Innovatiivisuus ja luovuus liiketoiminnassa
- Kehittämisprojektin kannattavuuden arviointi
- Yrityksen strateginen johtaminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmiä
Opiskelija osaa yhdistää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa luetella strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita.
Opiskelija tunnistaa innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tulkita kehittämisprojektin budjettia ja rahoitusta ja luetella siihen kuuluvia osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa selittää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa selittää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä.
Opiskelija osaa perustella innovatiivisuuden ja luovuuden merkitystä yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella sen rahoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman palvelumuotoilun menetelmiä käyttämällä.
Opiskelija huomioi liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.
Opiskelija osaa suunnitella kehittämisprojektin, joka ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden sekä prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteet.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä osana palvelumuotoiluprojektia.
Opiskelija soveltaa innovatiivisuuden ja luovuuden keinoja yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia perustellun kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella rahoituksen.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Sisältö

Prosessisuunnittelu
Laadunhallinta ja -varmistus, laatujärjestelmät
Kestävät hankinta-, palvelu- ja tuotantoprosessit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta lähiopetus 21 h (läsnäolo, oppimistehtävä ja itsenäinen opiskelu 114 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija tiedostaa asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa tulkita palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija tunnistaa prosessisuunnittelussa käytettävät menetelmät. Opiskelija tiedostaa kuinka tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia hallitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun ja osaa arvioida palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa hallita tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä laaja-alaisesti prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovaatimus 80 %), oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ravitsemuksessa tai Elintarvikkeet ja ravitsemus
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Sisältö

Prosessisuunnittelu
Laadunhallinta ja -varmistus, laatujärjestelmät
Kestävät hankinta-, palvelu- ja tuotantoprosessit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta kontaktiopetus 15 h (läsnäolo, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 96 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija tiedostaa asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa tulkita palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija tunnistaa prosessisuunnittelussa käytettävät menetelmät. Opiskelija tiedostaa kuinka tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia hallitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun ja osaa arvioida palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa hallita tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä laaja-alaisesti prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kirjalliset tehtävät, oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ravitsemuksessa tai Elintarvikkeet ja ravitsemus
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia toiminnalle strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita.
Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa hakea tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa kuvata irtaimen kaupan pääpiirteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä liikekaupassa että kuluttajakaupassa.

Sisältö

- Sopimustekniikka
- Kauppalaki (355/1987)
- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- Strategiset mittarit
- Johtamisjärjestelmät
- Johdon laskentatoimi käytännössä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.
Opiskelija tunnistaa ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämisen merkityksen ja sen osa-alueita.
Hän tuntee liiketoiminnan käsitteistöä ja osaa käyttää jotakin kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia suunniteltavan / toteutettavan hankkeen talousarvion osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa.
Hän osaa käyttää liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia ja perustella talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia liiketoimintastrategian mukaisen ja perustellun talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Esitietovaatimukset

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna tai Palvelujen konseptointi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Tiina Salmeskari
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia toiminnalle strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita.
Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa hakea tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa kuvata irtaimen kaupan pääpiirteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä liikekaupassa että kuluttajakaupassa.

Sisältö

- Sopimustekniikka
- Kauppalaki (355/1987)
- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- Strategiset mittarit
- Johtamisjärjestelmät
- Johdon laskentatoimi käytännössä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.
Opiskelija tunnistaa ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämisen merkityksen ja sen osa-alueita.
Hän tuntee liiketoiminnan käsitteistöä ja osaa käyttää jotakin kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia suunniteltavan / toteutettavan hankkeen talousarvion osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa.
Hän osaa käyttää liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia ja perustella talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia liiketoimintastrategian mukaisen ja perustellun talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Esitietovaatimukset

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna tai Palvelujen konseptointi

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • IEPFF22F
  From Field to Fork

Tavoitteet

- Students can analyze and develop high-quality and customer-oriented menus. Students can take into consideration the food production process when planning.
- Students can develop menus and recipes from an ecological, economical, nutritional, cultural and social point of view.

Sisältö

- Menu analysis, planning & recipe optimization
- Calculations of nutritional values
- Cost calculations

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, kehitysprojekti ryhmätyönä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen kehitysprojekti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Työmäärä yhteensä 135 h, lähiopetuksena luennot ja kehitysprojekti Prikassa (päiväopiskelijat 43 h ja monimuoto-opiskelijat 37 h), itsenäinen opiskelu ja kehitysprojekti (päiväopiskelijat 92 h ja monimuoto-opiskelijat 98 h).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on opinnollistettavissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen osallistuminen (80 %), kehitysprojekti, itse- ja vertaisarvioinnit. Käytännön tunnit Prikassa edellyttävät lukujärjestyksen mukaista läsnäoloa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students recognize high quality and customer oriented menus.
Students recognize ecological, economical, nutritional, cultural and social aspects of the menus and recipes.
Students are able to name chemical reactions of the food stuff and food preparation.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students can develop high quality and customer oriented menus and food production processes for the place of business.
Students are able to plan menus and recipes taking account of ecological, economical, nutritional, cultural and social aspects.
Students manage chemical reactions of food stuff and food preparation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students are able to analyze and develop high quality and customer oriented menus for different places of business in accordance to their food production processes.
Students can plan and develop menus and recipes taking account of ecological, economical, nutritional, cultural and social aspects.
Students can apply chemical reactions of foodstuff and food preparation.

Esitietovaatimukset

Food service production, Foodstuffs and Nutrition

Lisätiedot

- Three credits for R&D

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Leena Arjanne

Opiskelijaryhmät
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • RIPA
  Ristiinopiskelu

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa arvioida ravinnonsaannin riittävyyttä sekä suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot. Hän osaa vertailla markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Sisältö

- ravinnonoton säätely
- ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
- ravintoaineiden imeytyminen
- virheravitsemus
- tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

Aika ja paikka

Aloituswebinaari pidetään 25.8.2022 klo 18.15-19 Teamsissa myöhemmin Moodlessa opintojakson alustalla jaettavassa linkissä.

Aloituswebinaarista tehdään myös myöhemmin katsottavissa oleva tallenne, eli opintojakson voi aloittaa nonstoppina myös myöhempänä ajankohtana syksyn aikana. Opiskelijat etenevät opintojaksolla tehden itsenäiseen tahtiin suorituksia Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Osoitetaan opintojakson Moodle-alustalla

Opetusmenetelmät

Tavoite:

Opintojaksolla perehdytään tarkemmin ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin. Opiskelemme ruoansulatukseen liittyviä fysiologian ja anatomian perusteita. Niiden kautta hahmotamme yleisimpien elämäntapasairauksien ja ravinnon välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää virheravitsemuksen muodot ja yhteydet terveyteen. Tutustumme myös ravitsemushoidossa tavallisimpiin erityisruokavalioihin ja markkinoilla oleviin erityiselintarvikkeisiin.

Opiskelu tapahtuu ohjatusti mutta itsenäisesti verkossa, joten tarvitset tietokoneen nettiyhteydellä.

Yhdessä oppimistehtävässä valmistetaan ruokaa opetusravintola Prikassa. Jos suoritat tehtävän itsenäisesti tarvitset ruoanvalmistusvalmiuden (kotikeittiö työvälineineen ja peruselintarvikkeineen).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyömahdollisuus EPSHP:n ravintokeskuksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Non-stop verkkotentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h
(1 h aloituswebinaari, 5 h Prikka-työskentely, 103 h itsenäiseen tahtiin materiaalien opiskelua ja tehtävien suorittamista)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (Moodlessa)
Verkkotentti (Moodlessa)

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojaksolle annetussa tavoitteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.
Arviointikriteerit,

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen, erityisruokavaliot,
Elintarvikkeet ja ravitsemus tai Elintarvikkeet ravitsemuksessa.

Ilmoittautumisaika

31.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ravitsemusosaaja
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ravitsemuskasvatukseen osana terveyden edistämistä. Opiskelijan ravitsemuskasvatuksen taidot kehittyvät ja hän osaa käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä, -materiaaleja ja välineitä. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti ravitsemuskasvatustilanteita ja -ohjausta erilaisissa ympäristöissä ja projekteissa.

Sisältö

Ravitsemuskasvatus
Opetus- ja ohjausmenetelmät
Ravitsemuskasvatusprojekti

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimispäiväkirja ja projektin toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja osaa soveltaa niitä tavanomaisissa ravitsemuskasvatustilanteissa. Hän osaa hakea ja käyttää joiltakin osin luotettavaa ravitsemustietoa. Hän osaa suunnitella ja ohjattuna toteuttaa yhdessä suunnitellun ravitsemuskasvatustilanteen. Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja osaa soveltaa niitä vaihtelevissa ympäristöissä. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustietoa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ravitsemuskasvatustilanteen itsenäisesti ja pystyy perustelemaan tekemänsä valinnat. Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja soveltaa niitä vaihtelevissa ympäristöissä. Hän osaa käyttää ja soveltaa uusinta ravitsemustietoa monipuolisesti oman toimintansa ohjauksessa. Hän osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa ravitsemuskasvatustilanteen ja osaa perustella tekemänsä valinnat laajasti. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja projektin toteutus

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Erityisryhmien ravitsemus (suoritettu)
Ravitsemuslaatu (osallistuminen)
Ravitsemusviestintä- ja tutkimus (osallistuminen)

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ravitsemusosaaja
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä..
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö

- ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
- kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
- alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
- ravitsemuksellisen laadun kehittämistehtävä

Aika ja paikka

Kurssi alkaa 20.9.2022 ja päättyy 2.11.2022.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
- webinaarit (ti 20.9.2022 klo 10:00-11:45 (aloitus), ti 4.10.2022 klo 10:00-11:45 (tehtävänanto), ke 2.11.2021 klo 10:00-11:45 (opintojakson päätös).
- esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
- verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
- ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
- vertaisarviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa. Opintojakson aikana tarvittavat työkalut: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa Teams -ympäristön hyödyntämisen (web-kamera, headset). Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.

Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.


Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.
Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, kehittämistehtävä, itse- ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Lisätiedot

T&K-osuus 2 op

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 24.10.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokapalveluiden ravitsemuslaatua asiakkaiden hyvinvointia edistäen. Hän huomioi asiakkaan tilanteen sekä terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.
Kehittäessään ruokapalveluiden ravitsemuslaatua opiskelija osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Opiskelija löytää erillisryhmille eri elämänvaiheisiin annetut ravitsemus- ja ruokailusuositukset ja osaa soveltaa niitä ateriatuotannossa. Opiskelija osaa kertoa ravitsemuslaadusta ja perustella sen merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Sisältö

Ravitsemuslaatu ja sen perusteleminen terveyden edistämisen avulla
Ravitsemuslaadun kriteerit elintarvikehankinnoissa
Erillisryhmien ravitsemussuositukset ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta
Ruokapalveluiden tehtävät ravitsemushoidon järjestämisen monialaisessa yhteistyössä
Ravitsemuslaatu käytännön ruoanvalmistuksessa
Ravitsemuslaadusta viestiminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ravitsemuslaadun merkityksestä ja vaikutuksista terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän löytää ja tuntee erillisryhmien ravitsemussuosituksista keskeiset sisällöt ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta. Hän osaa nimetä ravitsemuslaatuun vaikuttavia tekijöitä elintarvikehankinnoissa, reseptiikassa ja ruoan valmistuksessa. Hän osaa tunnistaa ja tuottaa napakoita ravitsemuslaatua kuvaavia mediasisältöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä ja perustella ravitsemuslaadun merkityksen ja vaikutukset terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän löytää ja osaa soveltaa erillisryhmien ravitsemussuosituksista keskeisiä sisältöjä ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta. Hän osaa soveltaa ravitsemuslaadun kriteerejä elintarvikehankintojen tekemiseen, reseptiikassa ja ruoan valmistuksessa. Hän osaa tuottaa ja arvioida ravitsemuslaatua kuvaavia ja perusteltuja mediasisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää ruokapalveluja perustellen valintoja ravitsemuslaadun merkityksellä ja vaikutuksilla terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän osaa soveltaa ja vertailla erillisryhmien ravitsemussuosituksista keskeisiä sisältöjä ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta. Hän osaa soveltaa ravitsemuslaadun kriteerejä elintarvikehankinnoissa, sekä kehittää reseptiikkaa ja ruoan valmistustapoja. Hän osaa tuottaa, arvioida ja argumentoida ravitsemuslaatua kuvaavia ja perusteltuja mediasisältöjä.

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Erityisruokavaliot (suoritettu)

Lisätiedot

Opintojakso sisältää ravitsemuslaatuun liittyviä käytännön oppimistehtäviä.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokapalveluiden ravitsemuslaatua asiakkaiden hyvinvointia edistäen. Hän huomioi asiakkaan tilanteen sekä terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.
Kehittäessään ruokapalveluiden ravitsemuslaatua opiskelija osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Opiskelija löytää erillisryhmille eri elämänvaiheisiin annetut ravitsemus- ja ruokailusuositukset ja osaa soveltaa niitä ateriatuotannossa. Opiskelija osaa kertoa ravitsemuslaadusta ja perustella sen merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Sisältö

Ravitsemuslaatu ja sen perusteleminen terveyden edistämisen avulla
Ravitsemuslaadun kriteerit elintarvikehankinnoissa
Erillisryhmien ravitsemussuositukset ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta
Ruokapalveluiden tehtävät ravitsemushoidon järjestämisen monialaisessa yhteistyössä
Ravitsemuslaatu käytännön ruoanvalmistuksessa
Ravitsemuslaadusta viestiminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ravitsemuslaadun merkityksestä ja vaikutuksista terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän löytää ja tuntee erillisryhmien ravitsemussuosituksista keskeiset sisällöt ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta. Hän osaa nimetä ravitsemuslaatuun vaikuttavia tekijöitä elintarvikehankinnoissa, reseptiikassa ja ruoan valmistuksessa. Hän osaa tunnistaa ja tuottaa napakoita ravitsemuslaatua kuvaavia mediasisältöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä ja perustella ravitsemuslaadun merkityksen ja vaikutukset terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän löytää ja osaa soveltaa erillisryhmien ravitsemussuosituksista keskeisiä sisältöjä ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta. Hän osaa soveltaa ravitsemuslaadun kriteerejä elintarvikehankintojen tekemiseen, reseptiikassa ja ruoan valmistuksessa. Hän osaa tuottaa ja arvioida ravitsemuslaatua kuvaavia ja perusteltuja mediasisältöjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää ruokapalveluja perustellen valintoja ravitsemuslaadun merkityksellä ja vaikutuksilla terveydelle ja hyvinvoinnille. Hän osaa soveltaa ja vertailla erillisryhmien ravitsemussuosituksista keskeisiä sisältöjä ruokapalvelujen ja ravitsemuslaadun näkökulmasta. Hän osaa soveltaa ravitsemuslaadun kriteerejä elintarvikehankinnoissa, sekä kehittää reseptiikkaa ja ruoan valmistustapoja. Hän osaa tuottaa, arvioida ja argumentoida ravitsemuslaatua kuvaavia ja perusteltuja mediasisältöjä.

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Erityisruokavaliot (suoritettu)

Lisätiedot

Opintojakso sisältää ravitsemuslaatuun liittyviä käytännön oppimistehtäviä.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

07.02.2023 - 02.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Ravitsemusosaaja
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Sisältö

• Ravitsemusviestintä
• Ravitsemusaiheinen mediajuttu tai sen analysointi
• Ravitsemustutkimus
• Ravitsemustiedonhaku
• Ajankohtaiset ravitsemustutkimusaiheet

Oppimateriaalit

Fogelholm, M. (toim.) 2003. Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari.
Vertio 2003. Terveyden edistäminen.
Torkkola, S. (toim.). 2002. Terveysviestintä.
Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän opas
Upola, T. 2018. Livenä ja läsnä.
Kotilainen, L. 2003. Parempi lehtijuttu.
Mykkänen, P. 1998. Yhteisölehti. Tekijän opas.
Muu opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- kolme webinaaria, joista kaksi ensimmäistä tallennetaan
- harjoitukset (analyysitehtävä)
- vertais- ja itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan keväällä 2022. Ilmoittautuminen alkaa ja päättyy CampusOnlinessa ilmoitettuina ajankohtina.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Kurssin aikana tarvittavat työkalut:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys
laitteisto, joka mahdollistaa verkkokokousympäristön hyödyntämisen. Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediajutun koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Hän osaa antaa palautetta muille. Hän osaa perustella joiltakin osin tekemänsä valinnat.
Opiskelija osaa nimetä ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hakea luotettavaa ravitsemustietoa satunnaisesti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään joiltain osin.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida joistakin näkökulmista. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti ja osaa antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tietää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään suurimmalta osin.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä pystyy antamaan rakentavaa palautetta muille.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta, osaa käyttää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä laajasti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa perustellusti.
Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia valmistustapoja ruuan laitossa.
- Opiskelija pystyy valitsemaan erilaisia viinejä eri ruokien kanssa ja suunnittelemaan viinilistan siten, että se tukee ruokalistalle valittuja annoksia.
- Opiskelija osaa määritellä eri alueiden, rypälelajikkeiden ja valmistustapojen vaikutukset viinin makuun.
- Opiskelija osaa nimetä erilaisten vahvojen alkoholien ja Cocktailien valmistuksen perusteet
- Opiskelija osaa selittää erilaisten oluiden valmistuksen pääpiirteet ja pystyy yhdistämään eri oluita ruokien kanssa

Sisältö

- Viinien maistaminen, viinin rakenne ja viinin yhdistäminen ruokaan.
- Viinialueet, viinien laatuluokitukset ja eri rypälelajikkeiden erot
- Ruuan ja cocktailien valmistaminen ja erilaiset valmistustavat.
- Oluiden ja väkevien alkoholijuomien valmistamisen perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä auttavasti viinivalintansa käyttäen hyväksi makujen yhdistämisen teoriaa ja hankittua viinitietoutta. Opiskelija osaa määritellä erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa listata erilaisia oluita ja alkoholijuomien valmistustapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa raportoida viinivalintansa käyttäen makujen yhdistämisen teoriaa ja viinitietoutta hyväksikäyttäen. Opiskelija osaa valita erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa esitellä eri oluiden ja alkoholijuomien valmistuksen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustellen valita viinit ruokalistalle käyttäen makujen yhdistämisen teoriaa ja viinitietoutta hyväksikäyttäen. Opiskelija osaa erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa selittää eri oluiden ja alkoholijuomien valmistuksen.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 15.04.2023

Ajoitus

15.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
• Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
• Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
• Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu
Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet
Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen
Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ruokahävikin muodostumisen perusteita ja luettelee tärkeimpiä hävikkiin liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun ruokahävikin pääasiat. Hän kykenee laskemaan ruokahävikin määrään liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ruokaketjussa. Hän osaa tunnistaa ruokahävikin vähentämisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa ruokahävikin muodostumisen perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon ruokahävikkiin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä ruokahävikin vähentämiseksi (sovellukset, toimintamallit). Opiskelija arvioi ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin ilmiöihin ruokahävikin muodostuminen ja hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (hävikkilajit ja lainsäädäntö). Opiskelija selittää ruokahävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.04.2023

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelu- ja oppimisympäristön tuotanto- ja palveluprosessin. Hän osaa suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Opiskelija toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti sekä kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Hän kykenee työn johtamisen yhteydessä toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sekä huomioida erilaiset toimijat työskentelyssään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa. Hän osaa tulkita ja soveltaa alan työehtosopimusta sekä laatia tietotekniikkaa hyödyntäen työyhteisön hyvinvointia edistäviä työvuorosuunnitelmia.

Sisältö

Ruokapalvelujen johtaminen toimintaympäristössä
Työvuorosuunnittelun perusteet
Työvuorosuunnitteluohjelma

Oppimateriaalit

Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Määttälä, S., Nuuttila, J. & Saranpää, T. 2008. Juhlapalvelu, suunnittele ja toteuta. Helsinki: WSOY.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät.

Opetusmenetelmät

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää verkko-oppimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruokapalvelujen johtaminen 4op
22h kontaktiopetusta
32h käytännön johtamista
54h itsenäistä opiskelua
Työvuorosuunnittelu 2op:
- 8 h kontaktiopetusta
- 46 h verkko-opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija tietää sekä oman että muiden opiskelijoiden toiminnan merkityksen eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa käyttää teknologiaa työvuorolistojen suunnittelussa. Hän tietää työvuorosuunnittelun vaikutuksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija ymmärtää tasa-arvoisuuden periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija organisoi työtä ja ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa antaa palautetta ja arvioida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa käyttää teknologiaa työvuorolistojen suunnittelussa. Hän ymmärtää työvuorosuunnittelun vaikutuksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija ymmärtää ja ottaa huomioon tasa-arvoisuuden periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja soveltaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja operatiivisessa johtamisessa. Opiskelija organisoi työtä selkeästi ja johdonmukaisesti, sekä ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta. Opiskelija osaa laaja-alaisesti arvioida, antaa palautetta ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa työvuorolistojen suunnittelussa. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää teknologian merkityksen kannattavan työvuorosuunnitelman laatimisessa. Opiskelija osaa laatia työyhteisön hyvinvointia ja tasa-arvoa edistäviä työvuorosuunnitelmia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä.
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

- Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus tai Asiakkaan kohtaaminen ja Elämykselliset ruokapalvelut
- Ruokapalvelujen tuottaminen
- Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 04.11.2022

Laajuus

6 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelu- ja oppimisympäristön tuotanto- ja palveluprosessin. Hän osaa suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Opiskelija toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti sekä kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Hän kykenee työn johtamisen yhteydessä toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sekä huomioida erilaiset toimijat työskentelyssään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa. Hän osaa tulkita ja soveltaa alan työehtosopimusta sekä laatia tietotekniikkaa hyödyntäen työyhteisön hyvinvointia edistäviä työvuorosuunnitelmia.

Sisältö

Ruokapalvelujen johtaminen toimintaympäristössä
Työvuorosuunnittelun perusteet
Työvuorosuunnitteluohjelma

Oppimateriaalit

Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Määttälä, S., Nuuttila, J. & Saranpää, T. 2008. Juhlapalvelu, suunnittele ja toteuta. Helsinki: WSOY.
Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessit. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksia ja raportteja.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät.

Opetusmenetelmät

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää verkko-oppimista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa myös opinnollistamalla.
Suoritus on mahdollista myös syventävän harjoittelun yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruokapalvelujen johtaminen 4 op
- 22 h kontaktiopetusta
- 32 h käytännön johtamista
Työvuorosuunnittelu 2 op
- 6 h kontaktiopetusta, loput verkkokurssina

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija tietää sekä oman että muiden opiskelijoiden toiminnan merkityksen eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa käyttää teknologiaa työvuorolistojen suunnittelussa. Hän tietää työvuorosuunnittelun vaikutuksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija ymmärtää tasa-arvoisuuden periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija organisoi työtä ja ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa antaa palautetta ja arvioida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa käyttää teknologiaa työvuorolistojen suunnittelussa. Hän ymmärtää työvuorosuunnittelun vaikutuksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija ymmärtää ja ottaa huomioon tasa-arvoisuuden periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja soveltaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja operatiivisessa johtamisessa. Opiskelija organisoi työtä selkeästi ja johdonmukaisesti, sekä ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta. Opiskelija osaa laaja-alaisesti arvioida, antaa palautetta ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää teknologiaa työvuorolistojen suunnittelussa. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää teknologian merkityksen kannattavan työvuorosuunnitelman laatimisessa. Opiskelija osaa laatia työyhteisön hyvinvointia ja tasa-arvoa edistäviä työvuorosuunnitelmia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä.
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmän arviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

- Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus tai Asiakkaan kohtaaminen ja Elämykselliset ruokapalvelut
- Ruokapalvelujen tuottaminen
- Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta laadunhallinnan keinoja käyttäen. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ruokapalvelujen toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Sisältö

Laadunhallinta ja -varmistus ammattikeittiössä
Lainsäädännön mukainen omavalvonta
Omavalvonnan tukijärjestelmä osana laadunhallintaa
Kestävä kehitys ammattikeittiössä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, monivalintatestit, essee, oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta lähiopetusta 28 h, itsenäistä opiskelua 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammattikeittiön hygienian ja omavalvonnan suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa määritellä kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (läsnäolovaatimus 80 %), monivalintatestit, essee, oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 23.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta laadunhallinnan keinoja käyttäen. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ruokapalvelujen toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Sisältö

Laadunhallinta ja -varmistus ammattikeittiössä
Lainsäädännön mukainen omavalvonta
Omavalvonnan tukijärjestelmä osana laadunhallintaa
Kestävä kehitys ammattikeittiössä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, monivalintatestit, essee, oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi opinnollistaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta etäopetusta 16 h, itsenäistä opiskelua 90 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammattikeittiön hygienian ja omavalvonnan suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa määritellä kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen etäopetukseen (läsnäolovaatimus 80 %), monivalintatestit, essee, oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Sisältö

Ruokatuotantotavat (cook and hold/serve, cook and chill, cook cold, hot fill, sous vide) ja laiteteknologia
Tuotantotapojen vaikutus ruoan aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun
Energiankulutuksen mittaaminen laite- ja prosessitasolla, tuotantotapojen kustannusvaikutusten arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja kehittämistehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävällä mahdollisesti toimeksiantaja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135h
- kontaktiopetus 45h
- itsenäinen opiskelu 90h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaa tietää kuinka ruokaa valmistetaan eri tuotantotavoilla uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija tunnistaa eri tuotantotapojen vaikutuksen elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä hyödyntää tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijaa osaa valmistaa ruokaa eri tuotantotavoilla uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikututtavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantotapojen vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantotapoja ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantotapojen vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kehittämistehtävä.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Sisältö

Ruokatuotantotavat (cook and hold/serve, cook and chill, cook cold, hot fill, sous vide) ja laiteteknologia
Tuotantotapojen vaikutus ruoan aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun
Energiankulutuksen mittaaminen laite- ja prosessitasolla, tuotantotapojen kustannusvaikutusten arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja kehittämistehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävällä mahdollisesti toimeksiantaja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h
kontaktiopetus 24 h
itsenäinen opiskelu 111 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaa tietää kuinka ruokaa valmistetaan eri tuotantotavoilla uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija tunnistaa eri tuotantotapojen vaikutuksen elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä hyödyntää tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijaa osaa valmistaa ruokaa eri tuotantotavoilla uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikututtavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantotapojen vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantotapoja ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantotapojen vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kehittämistehtävät.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa hyvän ruotsin yleiskielen taidon. Lisäksi hän pystyy käyttämään alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa ruotsin kielen oppimistaan.suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.

Sisältö

Kielen rakenteiden teoriaa ja harjoitustehtäviä.
Yleiskielen ja ammattikielen sanastoa kartuttavia tehtäviä.

Oppimateriaalit

Materiaali ilmoitetaan kurssin alussa. Moodle-aineistot ja oheisaineistona esim esim Reflex.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja virtuaalinen opiskelu (Moodle)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti lukuvuoden alussa, jonka perusteella suositellaan kurssia osalle opiskelijoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 10 h kontaktitunteja ja loput 2op:n kuormituksesta itsenäistä opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80%) ja suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Hän käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa ja ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.
Hylätty: Opintojaksolle ei osallistuta tai tehtäviä ei tehdä vaatimusten mukaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät suoritettava hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty /hylätty.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja.
Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka saavat ruotsin lähtötasotestistä hylätyn tai tyydyttävän (T1, T2) arvosanan.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 05.03.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
 • Merja Juppo
Opiskelijaryhmät
 • MGERO22
  Geronomi (AMK), monimuotototeutus
 • MAGRO23
  Agrologi (AMK)
 • MLITA22
  Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • MKONE22
  Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus
 • MPK23
  Tradenomi (AMK), monimuotototeutus
 • MSOS22SV
  Sosionomi (AMK)
 • MSH22SB
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus
 • MSH22SA
  Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

1. Käyttäjäkeskeisen ongelmanratkaisumenetelmän ymmärtäminen ja sen hyödynnettävyys kehitystehtävissä
2. Kehitystehtävän analysointi
3. Asiakasongelman ymmärtäminen
4. Kehitystehtävän määrittely
5. Konseptointi
6. Asiakaspalautteen hankkiminen
7. Ryhmätyöskentelytaidot

Sisältö

Opintojakso toteutetaan päiväopinnoissa viikon mittaisena intensiiviopintojaksona. Sen aikana opiskelijat eivät osallistu muuhun SeAMKin opetukseen. SeAMK Innovaatioviikon aikana ratkotaan todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijaryhmissä Design Thinking -menetelmän mukaisesti. Sen mukaisesti perehdytään asiakas- ja liiketoimintanäkökulmiin. Innovaatioviikon tuotos on testattu ratkaisukonsepti.
Monimuoto-opinnoissa opinto toteutetaan verkko-opetuksena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Läsnäolon seuranta, aktiivinen työskentelyyn osallistuminen, tehtävien kriteerien mukainen suoritus. Monimuotototeutuksessa hyväksytty suoritus edellyttä aktiivista osallistumista ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja småprat
Kirjallinen ja suullinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, ammattitekstit

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (suulliset ja kirjalliset harjoitukset), itsenäinen Moodle-työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen testi, suullinen näyttö (työhaastattelu, esitys)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö, osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 20 kontaktituntia, muu osa itsenäistä opiskelua Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

80 % läsnäolo

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt tehtävät, tentit ja suullinen näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 14.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja småprat
Kirjallinen ja suullinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, ammattitekstit

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (suulliset ja kirjalliset harjoitukset), itsenäinen Moodle-työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 20 kontaktituntia, muu osa itsenäistä opiskelua Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

80 % läsnäolo

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt ( 2 op)
Oman alan erityisterminologia
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, Svenska för matproffs

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa kirjallinen tentti tai mahd useita pienempiä testejä, suullinen näyttö (esitykset)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

20 h kontaktituntia, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolo 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentit /suulliset näytöt hyväksytysti suoritettu

Esitietovaatimukset

Svenska 1

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt ( 2 op)
Oman alan erityisterminologia
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, Svenska för matproffs

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu Moodlessa, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n 12 h kontaktituntia, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolo 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit hyväksytysti suoritettu

Esitietovaatimukset

Svenska 1

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.04.2023

Laajuus

18 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteet ja asettaa näiden pohjalta tavoitteet urasuunnitelmia ja työllistymistä tukevalle harjoittelulle. Hän tarkastelee kriittisesti reflektoiden omaa ammatillista kehittymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan operatiivisen johtamisen periaatteisiin ja toimintatapoihin ja osallistuu myös vastuullisiin tehtäviin. Hän kehittyy yrittäjähenkiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi, joka tiedostaa alan ja harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja osaa ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä.
Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee erikoistumisharjoittelupaikkansa uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti. Ennen harjoittelua opiskelija laatii työnantajansa kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa määritellään harjoittelun sisältö ja siihen kuuluvat tehtävät. Työtehtävät liittyvät esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelu- ym. tehtäviin. Harjoittelua valvova opettaja hyväksyy suunnitelman. Opiskelija laatii raportin erikoistumisharjoittelustaan ja esittelee sen yhteisessä seminaarissa.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18 op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista. Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ja harjoittelun ohjaajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Palvelujen johtaminen, Palvelujen johtamisen perusteet (arvioitavana), yhteensä vähintään 100 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 30.04.2023

Laajuus

18 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteet ja asettaa näiden pohjalta tavoitteet urasuunnitelmia ja työllistymistä tukevalle harjoittelulle. Hän tarkastelee kriittisesti reflektoiden omaa ammatillista kehittymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan operatiivisen johtamisen periaatteisiin ja toimintatapoihin ja osallistuu myös vastuullisiin tehtäviin. Hän kehittyy yrittäjähenkiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi, joka tiedostaa alan ja harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja osaa ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä.
Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee erikoistumisharjoittelupaikkansa uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti. Ennen harjoittelua opiskelija laatii työnantajansa kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa määritellään harjoittelun sisältö ja siihen kuuluvat tehtävät. Työtehtävät liittyvät esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelu- ym. tehtäviin. Harjoittelua valvova opettaja hyväksyy suunnitelman. Opiskelija laatii raportin erikoistumisharjoittelustaan ja esittelee sen yhteisessä seminaarissa.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista. Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ja harjoittelun ohjaajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Palvelujen johtaminen, Palvelujen johtamisen perusteet (arvioitavana), yhteensä vähintään 100 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen ja mahdollisuudet palveluliiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää tietojärjestelmien tuottamaa dataa ruokapalvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Hän osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää osana ruokapalvelujen suunnittelua, toteutusta ja johtamista.

Sisältö

Alan digitaaliset tietojärjestelmät ja niistä saatavan datan hyödyntäminen
Jamix-ruokatuotanto -ohjelmisto

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja Jamix Ruokatuotanto-ohjelma 2 op
Verkkoluennot- ja tehtävät 2 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, 108 h, josta 54 h verkko-opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Osa opintojakson tehtävistä integroidaan Prikan johtovuorojen tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän tietää, mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ruokapalvelujen päivittäisen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää Jamix -ruokatuotannon ohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ruokapalvelujen päivittäisen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää Jamix -ruokatuotannon ohjelman perustoimintoja hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää alan toiminnanohjausjärjestelmää ruokapalvelujen päivittäisen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää Jamix -ruokatuotannon ohjelman perustoimintoja kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentti 2 op
Verkko-opiskelu ja oppimistehtävät 2 op

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiössä
Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 14.05.2023

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen ja mahdollisuudet palveluliiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää tietojärjestelmien tuottamaa dataa ruokapalvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Hän osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää osana ruokapalvelujen suunnittelua, toteutusta ja johtamista.

Sisältö

Alan digitaaliset tietojärjestelmät ja niistä saatavan datan hyödyntäminen
Jamix-ruokatuotanto -ohjelmisto

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja Jamix Ruokatuotanto-ohjelma 2 op
Verkkoluennot- ja tehtävät 2 op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

4 op, 108 h, josta 54 h verkko-opiskelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op lähiopetusta, 2 op verkko-opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän tietää, mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ruokapalvelujen päivittäisen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää Jamix -ruokatuotannon ohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ruokapalvelujen päivittäisen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää Jamix -ruokatuotannon ohjelman perustoimintoja hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää alan toiminnanohjausjärjestelmää ruokapalvelujen päivittäisen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää Jamix -ruokatuotannon ohjelman perustoimintoja kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentti 2 op
Verkko-opiskelu ja oppimistehtävät 2 op

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiössä
Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

28.09.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Matti-Pekka Pasto
Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa soveltaa asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija hallitsee resepti/tuotannonoptimoinnin. Hän osaa soveltaa aistinvaraisia menetelmiä kehittämisprojektissa.

Sisältö

Työelämälähtöinen tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti. Kuluttajatutkimukset, ideointi, tuotesuunnittelu, reseptioptimointi, kustannuslaskelmat, prosessin suunnittelu, tuotetestit, aistinvarainen arviointi, mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointi, pakkausmerkinnät ja -suunnittelu, koesuunnittelumenetelmät ja tutkimustulosten analysoinnin eri menetelmät.

Oppimateriaalit

Tuorila, H. & Appelbye, U. 2008. Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Helsinki: Yliopistopaino.
O'Sullivan, M. (2016). A handbook for sensory and consumer-driven new product development: Innovate technologies for the food and beverage industry.
Fuller, G. 2011. New Food Product Development: from concept to marketplace.
Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tuotekehitysprojekti ryhmätyönä (läsnäolo ja osallistuminen harjoitustöihin ja projektiin pakollinen).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Raportoitu työelämäosaaminen ja erillistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 135 h
- luennot ja ohjatut harjoitukset 20 h
- itsenäinen opiskelu 115 h, josta osa työjärjestykseen sidotusti keittiö- tai laboratoriotiloissa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikealaan liittyviä tuotekehityksen peruskäsitteitä, tuotekehitysprosessin vaiheet ja menetelmiä sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten tuotekehitysprojektien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa kehittää ja testata reseptiikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin elintarvikealaan liittyvät tuotekehityksen peruskäsitteet, tuotekehitysprosessin vaiheet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten tuotekehitysprojektien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa toteuttaa reseptiikan suunnittelua ja testaamista. Opiskelija kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi elintarvikealaan liittyvän tuotekehityksen peruskäsitteet, tuotekehitysprosessin vaiheet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten tuotekehitysprojektin kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa organisoida ja toteuttaa reseptiikan suunnittelun ja testaamisen. Opiskelija osoittaa kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu seuraavista osioista:tehtävät, tuotekehitysprojekti ja sen raportointi sekä tehtävät/itsearviointi/tentti.

Esitietovaatimukset

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat: Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö sekä Elintarvikeprosessit

Restonomiopiskelijat: Ruokalistasuunnittelu

Lisätiedot

T&K osuus 5 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Anu Latva-Reinikka
 • Sari Rimpelä
 • Kaija Nissinen
 • Nina Sillvan
 • Kirta Nieminen
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja lähestymistapoja. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa sekä osaa arvioida kriittisesti tietoa sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen ja/tai laadulliseen tutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen aineistonkeruun, analysoida aineistoa, raportoida sen tulokset, pohtia niiden merkitystä sekä arvioida työprosessiaan. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita työssään. Opiskelija osaa laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan tutkimus- ja/tai kehittämisraportin. Opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja hän tuntee opinnäytetyöprosessin.

Sisältö

- tutkimuksen peruskäsitteiden soveltaminen
- verkkotiedonhaku, tietokannat ja niiden käyttö
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tutkimus- ja kehittämistyön raportin rakenne, tyyli ja kieli, referointi, lähteet ja niihin viittaaminen
- tilastomatematiikka
- tilastollinen tietojenkäsittely
- tilastollisen tutkimuksen menetelmät ja raportointi
- kehittämistyön menetelmät ja raportointi

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohje ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Uusin painos. Tutki ja kirjoita.
Vilkka H. Uusin painos. Tutki ja kehitä.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus.
Muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Tutkimusprojektin totetuttaminen, luennot, ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistyö tehdään työelämästä saadusta aiheesta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 135h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 46 h
- itsenäinen opiskelu 89 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa avustetusti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Opiskelija osaa raportoida tulokset joiltakin osin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa käyttää jotain tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa tieteellisen tekstin konventioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan joiltakin osin tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija toimii tieteellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen tai laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset pääosin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä. Opiskelija käyttää itsenäisesti joitakin tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa. Opiskelija käyttää opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja osaa laatia rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata ja analysoida aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, käyttää löytämäänsä tietoa sekä arvioi tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa soveltaa määrällisen tai laadullisen tutkimustyön tuloksia kehittämistyössään. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tuotetaan yksi tutkimusraportti, jonka perusteella arvioidaan:
Tilastomatematiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely: tutkimusraportti, tietyin osin, (hyväksytty/hylätty)
Tutkimusprojekti: tutkimusraportti ja sen julkinen esittely, numeerinen arviointi SeAMK opinnäytetyöarviointikriteeristön pohjalta (ohjaajan arviointi)
Tutkimusviestintä: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Tiedonhankinta: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Anu Latva-Reinikka
 • Ilkka Latomäki
 • Sari Rimpelä
 • Kaija Nissinen
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja lähestymistapoja. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa sekä osaa arvioida kriittisesti tietoa sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen ja/tai laadulliseen tutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen aineistonkeruun, analysoida aineistoa, raportoida sen tulokset, pohtia niiden merkitystä sekä arvioida työprosessiaan. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita työssään. Opiskelija osaa laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan tutkimus- ja/tai kehittämisraportin. Opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja hän tuntee opinnäytetyöprosessin.

Sisältö

- tutkimuksen peruskäsitteiden soveltaminen
- verkkotiedonhaku, tietokannat ja niiden käyttö
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tutkimus- ja kehittämistyön raportin rakenne, tyyli ja kieli, referointi, lähteet ja niihin viittaaminen
- tilastomatematiikka
- tilastollinen tietojenkäsittely
- tilastollisen tutkimuksen menetelmät ja raportointi
- kehittämistyön menetelmät ja raportointi

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohje ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Uusin painos. Tutki ja kirjoita.
Vilkka H. Uusin painos. Tutki ja kehitä.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus.
Muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Tutkimusprojektin toteuttaminen, luennot, ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistyö tehdään työelämästä saadusta aiheesta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 135h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 38 h
- itsenäinen opiskelu 97 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa avustetusti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Opiskelija osaa raportoida tulokset joiltakin osin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa käyttää jotain tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa tieteellisen tekstin konventioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan joiltakin osin tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija toimii tieteellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen tai laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset pääosin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä. Opiskelija käyttää itsenäisesti joitakin tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa. Opiskelija käyttää opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja osaa laatia rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata ja analysoida aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, käyttää löytämäänsä tietoa sekä arvioi tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa soveltaa määrällisen tai laadullisen tutkimustyön tuloksia kehittämistyössään. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tuotetaan yksi tutkimusraportti, jonka perusteella arvioidaan:
Tilastomatematiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely: tutkimusraportti, tietyin osin, (hyväksytty/hylätty)
Tutkimusprojekti: tutkimusraportti ja sen julkinen esittely, numeerinen arviointi SeAMK opinnäytetyöarviointikriteeristön pohjalta (ohjaajan arviointi)
Tutkimusviestintä: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Tiedonhankinta: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.04.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän esiintymis-ja ryhmäviestintätilanteissa ja osaa laatia tavallisimmat työelämässä tarvittavat tekstit. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioihin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sisältö

- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Oppimateriaalit

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.
Juholin, E. 2013 (tai uudempi). Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF.
sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

- lähi-, hybridi- ja etäopetus
- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, josta luentoja 16 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 14.05.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän esiintymis-ja ryhmäviestintätilanteissa ja osaa laatia tavallisimmat työelämässä tarvittavat tekstit. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioihin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sisältö

- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Oppimateriaalit

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.
Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2012. Tekniikan viestintä. Edita.
Juholin, E. 2013 (tai uudempi). Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF.
sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

- etäopetus
- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, josta etäluentoja 16 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän esiintymis-ja ryhmäviestintätilanteissa ja osaa laatia tavallisimmat työelämässä tarvittavat tekstit. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioihin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sisältö

- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Oppimateriaalit

Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF.
Opettajan määrittämä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmätyö- kirjalliset ja suulliset tehtävät - itsearviointi, vertaisarviointi - mahdollinen tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

51 h työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson sisältö
- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo on edellytys kurssin suoritukseen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Elisa Kannasto
Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän esiintymis-ja ryhmäviestintätilanteissa ja osaa laatia tavallisimmat työelämässä tarvittavat tekstit. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioihin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sisältö

- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Oppimateriaalit

Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF. sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmätyö- kirjalliset ja suulliset tehtävät - itsearviointi, vertaisarviointi - mahdollinen tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 51 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson sisältö
- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo on edellytys kurssin suoritukseen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija osaa huomioida ulkoisen laskentatoimen vaatimukset ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa tulkita ja selittää ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa määritellä katetuottolaskennan periaatteet
- Opiskelija osaa nimetä kirjanpidon tehtävät ja periaatteet
- Opiskelija osaa suunnitella kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa soveltaa tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija selittää hinnoittelun perusteet toimialalla

Sisältö

- HoReCa-alan ulkoisen laskentatoimen vaatimukset
- Ulkoisen laskentatoimen raportit
- Sisäisen laskentatoimen raportit
- Ulkoisen laskentatoimen perusteet
- Sisäisen laskentatoimen perusteet
- Hinnoittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tunnistaa ulkoisen laskentatoimen vaatimukset ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa nimetä ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa laskea myyntikatteen
- Opiskelija osaa nimetä kirjanpidon tehtäviä ja periaatteita
- Opiskelija osaa toistaa kassavirtalaskelman osat
- Opiskelija osaa laskea ravintolan joitakin keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa esittää hinnoittelun perusteita toimialalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija osaa nimetä ulkoisen laskentatoimen vaatimuksia ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa tulkita ulkoisen laskentatoimen tuottamia raporttien osia
- Opiskelija osaa selittää katetuottolaskennan periaatteita
- Opiskelija osaa nimetä ja luokitella kirjanpidon tehtäviä ja periaatteita
- Opiskelija osaa osittain suunnitella kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa selittää laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa nimetä joitain kohteita, miten voi käyttää tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija osaa tulkita ja selittää hinnoittelun perusteita toimialalla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa toteuttaa ravintolan operatiivisen toiminnan ulkoisen laskentatoimen vaatimukset huomioiden
- Opiskelija osaa muokata ja selittää ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa selittää katetuottolaskennan periaatteet
- Opiskelija osaa esitellä kirjanpidon tehtävät ja periaatteet
- Opiskelija osaa raportoida kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa soveltaa tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija osaa selittää, laskea ja valita hinnoittelun perusteet toimialalla

Esitietovaatimukset

Matematiikka

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa huomioida ulkoisen laskentatoimen vaatimukset ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa tulkita ja selittää ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa määritellä katetuottolaskennan periaatteet
- Opiskelija osaa nimetä kirjanpidon tehtävät ja periaatteet
- Opiskelija osaa suunnitella kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa soveltaa tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija selittää hinnoittelun perusteet toimialalla

Sisältö

- HoReCa-alan ulkoisen laskentatoimen vaatimukset
- Ulkoisen laskentatoimen raportit
- Sisäisen laskentatoimen raportit
- Ulkoisen laskentatoimen perusteet
- Sisäisen laskentatoimen perusteet
- Hinnoittelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tunnistaa ulkoisen laskentatoimen vaatimukset ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa nimetä ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa laskea myyntikatteen
- Opiskelija osaa nimetä kirjanpidon tehtäviä ja periaatteita
- Opiskelija osaa toistaa kassavirtalaskelman osat
- Opiskelija osaa laskea ravintolan joitakin keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa esittää hinnoittelun perusteita toimialalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija osaa nimetä ulkoisen laskentatoimen vaatimuksia ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa tulkita ulkoisen laskentatoimen tuottamia raporttien osia
- Opiskelija osaa selittää katetuottolaskennan periaatteita
- Opiskelija osaa nimetä ja luokitella kirjanpidon tehtäviä ja periaatteita
- Opiskelija osaa osittain suunnitella kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa selittää laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa nimetä joitain kohteita, miten voi käyttää tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija osaa tulkita ja selittää hinnoittelun perusteita toimialalla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa toteuttaa ravintolan operatiivisen toiminnan ulkoisen laskentatoimen vaatimukset huomioiden
- Opiskelija osaa muokata ja selittää ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa selittää katetuottolaskennan periaatteet
- Opiskelija osaa esitellä kirjanpidon tehtävät ja periaatteet
- Opiskelija osaa raportoida kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa soveltaa tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija osaa selittää, laskea ja valita hinnoittelun perusteet toimialalla

Esitietovaatimukset

Matematiikka