Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Koulutusala

Palvelualat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Valinnoilla voi syventää osaamistaan joko ravitsemukseen tai ruokatuotannon tai tila- ja elämyspalvelujen kehittämiseen.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Restonomi (AMK), ravitsemispalvelut

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Restonomin tutkinto-ohjelmassa on vaihtoehtoisia syventäviä opintoja kaikkiaan 30 op. Syventävät opinnot alkavat opiskelijan valintojen mukaan toisena opiskeluvuotena.
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskitytään ruokapalvelujen tuottamisen prosessiin ja siihen liittyvän taustaosaamiseen. Painopiste on teoreettisten ammattiopintojen ja kädentaitojen yhdistämisessä.
Toisen opiskeluvuoden teemana on johtaminen ja prosessien hallinta. Opiskelijan taidot työyhteisön johtamisessa, laadun ja prosessien sekä liiketoiminnan johtamisessa kehittyvät. Opiskelija aloittaa syventävät opinnot valintojensa mukaisesti.
Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääpaino on syventävissä opinnoissa ja harjoittelussa. Opinnäytetyöhön valmentavat opinnot päättyvät ja valitaan opinnäytetyön aihe. Opinnäytetyössä sovelletaan hankittuja tietoja ja taitoja.
Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita SeAMKin Vapaasti valittavien opintojen tarjonnan lisäksi opintoja esimerkiksi oman tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisista opinnoista sekä muiden tutkinto-ohjelmien ja ammattikorkeakoulujen (CampusOnline) tarjoamia opintojaksoja.
Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys omaan ammattialaansa tietyn aiheen kautta. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.
Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Monialaisia projektiopintoja voi sisällyttää toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Restonomin koulutus perustuu monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen ruokapalvelualan erityispiirteisiin. Tutkinto-ohjelman vaihtoehtoiset syventävät opinnot (kaikkiaan 30 op) syventävät opiskelijan osaamista ruokatuotannon kehittämisessä, ammattikeittiöiden digitaalisissa ratkaisuissa, ravitsemusosaamisessa ja ruokakasvatuksessa, tuotekehityksessä sekä matkailu- ja elämyspalveluissa. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.
Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen ruokapalvelujen tuottamiseen, johtamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen ja digitaalisten järjestelmien tuottaman datan hyödyntämiseen. Opinnoissa perehdytään elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen, ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen ja palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruokapalvelualan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opinnollistamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Tutkinto-ohjelman OT-menettelyistä vastaa koulutusohjelmapäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin OT-menettelyohjeisiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Restonomin tutkinnossa kädentaitojen ja työelämäosaamisen kehittyminen on työllistymisen kannalta tärkeää. Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelujaksoa: ensimmäisenä vuonna Perusharjoittelu ja syventävien opintojen vaiheessa tehtävä Syventävä harjoittelu. Lisäksi ensimmäisenä vuonna on opintojakso Ruokapalvelut suurkeittiöissä, mikä suoritetaan yhteistyökumppaneiden suurkeittiöissä.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä ja huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esimies- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.
Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö tai alan yrittäjä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoitteluita ulkomailla sekä osa opinnoista ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai virtuaalisesti – ja siihen kannustetaan aktiivisesti.
Tutkinto-ohjelman kansainväliset vaihto-opiskelijat opiskelevat suomalaisten opiskelijoiden kanssa samoilla opintojaksoilla, jolloin opintojakso toteutetaan osittain tai kokonaan englannin kielellä. Opintojaksoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan englanninkielistä oppimateriaalia. Kansainvälinen ja monikulttuurinen näkemys on keskeisesti mukana opintokokonaisuuksissa.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Restonomikoulutusta järjestetään sekä päivä- että monimuotototeutuksena.
Monimuotoryhmien opiskelu on etä- ja lähijaksojen yhdistelmä. Lähijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin, jonka lisäksi on itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Paula Juurakko, puh. 040 830 2293, paula.juurakko(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 25.02.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä aistivaraisen arvioinnin perusteet. Opiskelija osaa arvioida tuotteen aistittavia ominaisuuksia. Opiskelija osaa esitellä tuotteiden aistivaraiset arviointimenetelmät ja mieltymysmenetelmät. Opiskelija osaa suunnitella aistinvaraisen arvioinnin raadin arvioijille. Opiskelija osaa toteuttaa aistinvaraista arviointia tuotekehityksen työkaluna ja laadunvarmistuksessa.

Sisältö

Aistit ja niiden merkitys
Elintarvikkeiden aistittavat ominaisuudet
Aistinvarainen mittaaminen - tuotteiden aistinvaraiset arviointimenetelmät ja mieltymysmenetelmät
Aistinvaraisen arvioinnin raadin järjestäminen
Aistinvaraisen arvioinnin hyödyntäminen tuotekehitysprosessissa

Oppimateriaalit

Tuorila, H., Parkkinen, K., & Tolonen, K. (2008). Aistit ammattikäyttöön. WSOY Oppimateriaalit.
Tuorila, H., & Appelbye, U. (2008). Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät (2. p.). Palmenia Helsinki University Press.
Meilgaard, M. C., Civille, G. V., & Carr, B. T. (2016). Sensory evaluation techniques (Fifth edition.). CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa business.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä 2 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h, josta itsenäistä opiskelua 40 h, ja lähiopetusta 12 h (josta monimuotoryhmällä 6 h etäopetusta). Opetus Prikassa (6 h) edellyttää läsnäoloa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä aistivaraisen arvioinnin perusteet. Opiskelija osaa tunnistaa tuotteen aistittavia ominaisuuksia. Opiskelija osaa nimetä tuotteiden aistivaraisia arviointimenetelmiä ja mieltymysmenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa aistinvaraisen arvioinnin raadin arvioijille. Opiskelija osaa määritellä kuinka aistinvaraista arviointia voidaan käyttää tuotekehityksen työkaluna ja laadunvarmistuksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä aistivaraisen arvioinnin perusteet. Opiskelija osaa nimetä tuotteen aistittavia ominaisuuksia. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tuotteiden aistivaraisista arviointimenetelmistä ja mieltymysmenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa aistinvaraisen arvioinnin raadin arvioijille. Opiskelija osaa toteuttaa aistinvaraista arviointia tuotekehityksen työkaluna ja laadunvarmistuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä aistivaraisen arvioinnin perusteet. Opiskelija osaa arvioida tuotteen aistittavia ominaisuuksia. Opiskelija osaa esitellä tuotteiden aistivaraiset arviointimenetelmät ja mieltymysmenetelmät. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa aistinvaraisen arvioinnin raadin arvioijille. Opiskelija osaa soveltaa aistinvaraista arviointia tuotekehityksen työkaluna ja laadunvarmistuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset, tentti ja aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Ruokatuotantoprosessit, Planning of menus

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisen projektin. Opiskelija osaa käyttää tiedonhankinnan menetelmiä ja rakentaa projektille teoreettisen viitekehyksen. Hän soveltaa tietojaan ravitsemuksesta ja osaa selittää ja tehdä johtopäätöksiä projektista.

Sisältö

Ravitsemusprojektin suunnittelu ja toteutus ajankohtaisesta ravitsemusaiheesta sekä sen raportointi.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, ravitsemusprojektin toteuttaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä 81h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset n. 20 h
- itsenäinen opiskelu ja projektityöskentely n. 60 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tarvitsee runsaasti ohjausta projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän toimii kaavamaisesti. Raportissa esitetään heikosti projektin tuotoksia ja johtopäätökset ovat hajanaiset ja kytkeytyvät vähäisesti teoriaan.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja toteuttaa projektin. Hän osaa käyttää projektin aikana tietojaan ravitsemuksesta. Raportissa esitetään projektin tuotoksia ja johtopäätökset perustuvat pääsääntöisesti projektiin sekä teoriaan.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hyödyntää tehokkaasti saamaansa ohjausta projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän soveltaa tietojaan ravitsemuksesta luovasti ja pätevästi. Raportissa esitetään kattavasti projektin tuotokset ja johtopäätökset perustuvat selkeästi projektiin sekä teoreettiseen viitekehykseen.
Opiskelija on aktiivinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät, portfolio/oppimispäiväkirja, projektiraportti

Esitietovaatimukset

Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.10.2023

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tietää palvelun ja palvelujen tuottamisen erityispiirteet. Opiskelija tunnistaa asiakkaan odotukset ja osaa valita toimintavan palvelutilanteen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa soveltaa työelämässä ja asiakaspalvelussa tarvittavia käytöstapoja ja tapakulttuuria ja osaa toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opiskelija hallitsee tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot.

Sisältö

- asiakaspalvelun perusteet
- käytös- ja tapakulttuuri
- tarjoilujärjestelmät
- alkoholianniskelun perusteet
- anniskelupassin suorittaminen

Oppimateriaalit

Hemmi, M., Häkkinen, U. & Lahdenkauppi, M. Avec - Asiakaspalvelua ravintolassa. Helsinki: WSOY. Uusin painos.
Määttälä, S., Nuutila, J. & Saranpää, T. 2008. Juhlapalvelu - Suunnittela ja toteuta. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

-Luennot ja harjoitukset
-Verkossa tapahtuva työskentely
-Ryhmätyö Mystery Chopping

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteet. Opiskelija tietää työelämään ja asiakaspalvelun tapakulttuuriin liittyviä asioita. Opiskelija tiedostaa oman roolinsa monikulttuurisen toimintaympäristön palveluntuottajana sekä tunnistaa omat asiakaspalveluvalmiudet. Opiskelija osaa tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luokitella palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä ja osaa toteuttaa niitä toiminnassaan. Opiskelija osaa ottaa huomioon työssään työelämän ja asiakaspalvelun tapakulttuurin. Hän tiedostaa oman roolinsa monikulttuurisen toimintaympäristön palveluntuottajana sekä tunnistaa omat asiakaspalveluvalmiudet ja pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa mainituissa tehtävissä. Opiskelija osaa tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luokitella palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan. Opiskelija tiedostaa ja ottaa hyvin huomioon työssään työelämän ja asiakaspalvelun tapakulttuurin. Hän sisäistää vastuullisen roolinsa monikulttuurisen toimintaympäristön palveluntuottajana sekä tunnistaa omat asiakaspalveluvalmiudet ja pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa mainituissa tehtävissä. Opiskelija osaa tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, käytännön harjoitus

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käytännössä toteuttaa markkinoinnin kolmivaiheisen kokonaisuuden: suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija ymmärtää messuosaston esteettisyyden ja eettisen toiminnan kannattavan markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija tietää messutoiminnan toimintaperiaatteet ja osaa hyödyntää tapahtumaa osana tuotteen tai palvelun markkinointia. Hän osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja osaa hyödyntää saamaansa palautetta yrityksen toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja yrittäjämäisesti.

Sisältö

Messuosaston suunnittelu
Messuosaston toteutus
Toiminta messuosastolla
Messujen jälkimarkkinointi

Oppimateriaalit

Huges, P. 2015. Exhibition Design
Jansson,M. 2007. Messuguru; messumarkkinoijan ideakirja
Keinonen,S. ; Keinonen. T. & Koponen, P. 2001. Menesty messuilla: yrityksen opas.
Lorenc, J.; Skolnick, L. & Berger, C. 2007. What is exhibition design?
Rämö, S. 2019. viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt / käytännön suunnittelu ja toteutus, tehtävällä mahdollinen toimeksiantaja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla mahdollisesti yrityksen toimeksianto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op - 108 tuntia.
Teorian osuus n. 10 tuntia.
Muut kontaktitunnit sovitaan opintojaksokohtaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laaditun markkinointiviestintästrategiaan perustuvan messuprojektin, joka tunnistaa myyntiä edistäviä, visuaalisia sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneen messuprojektin pääpiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laaditun markkinointiviestintästrategiaan perustuvan messuprojektin, joka on myyntiä edistävä, visuaalinen sekä toiminnallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti onnistunut tapahtuma.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yrityksen markkinointiviestintästrategian mukaisen messuprojektin, joka on pitkällä aikavälillä myyntiä edistävä, visuaalinen sekä toiminnallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti onnistunut tapahtuma, jossa yrittäjämäinen ote näkyy koko projektin ajan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyö, toteutus, raportti.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot, Työelämän viestintä, Projektitoiminnan perusteet

Lisätiedot

T&K osuus 2 op

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Merja Kyntäjä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tietää mikrobiologian ja hygienian osalta olennaisimmat elintarvikelainsäädännön kohdat. Opiskelija tuntee yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehdot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ammattikeittiössä tapahtuvan elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen varastoinnin, valmistuksen ja tarjoilun. Opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon ruokatuotantoon liittyvät riskit. Hän osaa toimia vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Opiskelija osaa soveltaa ammattikeittiössä puhtaanapidon periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Elintarvikehygienian perusteet ja viranomaisvelvoitteet
Puhtaanapidon perusteet
Mikrobiryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja elinehdot
Laboratoriotyöskentely ja näytteiden käsittely

Oppimateriaalit

- Korkeala, H. Toim. 2007. Elintarvikehygienia: ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki. Elintarvikehygienia.
- Publication of Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. Hygieniaopas- Elintarvikehygienian perusteet. Uusin painos.
- Publication of Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy: Pintahygieniaopas - Opas suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan, elintarvikealan opetuksen ja terveydensuojelun käyttöön. Uusin painos.
- Koskinen, M., Kakko, L. & Välikylä, T. (toim.) 2018. Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu. Uusin painos.
- Verkossa oleva muu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratoriotyöskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osan opintojaksosta voi opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op - 108 tuntia.
Laboratoriotöissä tulee olla läsnä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa käyttää niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ammattikeittiötoimintaan sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan itsenäisesti tietoa elintarvikelainsäädännöstä.?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ja osaa ottaa huomioon ammattikeittiötoimintaa sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoja elintarvikelainsäädännöstä ja osaa soveltaa niitä työssään.?

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, huomioi ja hallitsee ammattikeittiötoimintaan?sisältyviä riskejä. Hän kykenee toimimaan yrittäjämäisesti ja ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, raportit, tentti.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Merja Kyntäjä
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO24
  Restonomi (AMK), Monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija tietää mikrobiologian ja hygienian osalta olennaisimmat elintarvikelainsäädännön kohdat. Opiskelija tuntee yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehdot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ammattikeittiössä tapahtuvan elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen varastoinnin, valmistuksen ja tarjoilun. Opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon ruokatuotantoon liittyvät riskit. Hän osaa toimia vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Opiskelija osaa soveltaa ammattikeittiössä puhtaanapidon periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Elintarvikehygienian perusteet ja viranomaisvelvoitteet
Puhtaanapidon perusteet
Mikrobiryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja elinehdot
Laboratoriotyöskentely ja näytteiden käsittely

Oppimateriaalit

Korkeala, H. Toim. 2007. Elintarvikehygienia:ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki. Elintarvikehygienia.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu: Hygieniaopas- Elintarvikehygienian perusteet. Uusin painos.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu: Pintahygieniaopas - Opas suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan, elintarvikealan opetuksen ja terveydensuojelun käyttöön.
- Koskinen, M., Kakko, L. & Välikylä, T. (toim.) Uusin painos. Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu.
- Laboratoriotöistä erillinen ohje.
- Verkossa oleva muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot toteutetaan pääsääntöisesti etänä, Teamsin kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson osan voi opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa käyttää niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ammattikeittiötoimintaan sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan itsenäisesti tietoa elintarvikelainsäädännöstä.?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ja osaa ottaa huomioon ammattikeittiötoimintaa sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoja elintarvikelainsäädännöstä ja osaa soveltaa niitä työssään.?

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, huomioi ja hallitsee ammattikeittiötoimintaan?sisältyviä riskejä. Hän kykenee toimimaan yrittäjämäisesti ja ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt ja raportit.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

7 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Carolin Kolmeder
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Elintarvikekemian näkökulmasta opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa.
Ihmisen ravitsemuksen näkökulmasta opiskelija osaa nimetä ruoansulatukseen osallistuvat elimet ja vaiheet. Hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Opiskelija osaa arvioida elintarvikkeita ja ruokavalioita ravintoaineiden lähteinä. Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuosituksia ruokapalveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä.
Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (ihmisen ravitsemus, tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

Elintarvikkeissa tyypillisesti esiintyvien aineiden kemialliset merkinnät ja aineiden kierto
Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
Veden kemiallisia ilmiöitä - pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia kemian laskutehtäviä
Ruoansulatuskanavan anatomia ja toiminnan perusteet
Ravitsemussuositukset (yleiset ja eri väestöryhmien)
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Ravinnonsaannin laskentaohjelma Fineli
Elintarvikkeet ja erityisruokavaliot ravintoaineiden lähteinä
Kemiaa keittiössä

Oppimateriaalit

Parkkinen, K. & Rautavirta, K. (2020). Utelias kokki: Elintarviketietoa ja -kemiaa ruoanvalmistajalle (Kokonaisuudessaan tarkistettu ja uudistettu painos.). Restamark.

Lisää kirjallisuutta ilmoitetaan kurssin alussa

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät ja käytännön harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 189 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämyksen syntymisen edellytykset ja sen monipuoliseen tuottamiseen liittyvät periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa moniaistisen ja mieleenpainuvan ruokaelämystapahtuman. Hän osaa edistää omaa luovuuttaan ja innovoida erilaisia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Opiskelija hallitsee monialaisissa projektitehtävissä toimimisen sekä osaa arvioida elämystuotannon laatua kokonaisvaltaisesti.

Sisältö

- ruokaelämystapahtuman suunnittelu ja toteutus
- tila ja tunnelma
- ruokatuote
- ohjelma
- palvelupolku

Oppimateriaalit

Gustafsson, I-B., Öström, Å., Johansson, J. & Mossberg, L. 2006. The Five Aspects Meal model: a tool for developing meal services in restaurant.
Hynynen, A., Hopia, A., Uimonen, H.,Pitkäkoski, T., Aaltojärvi, I., Paakki, M. & Kontukoski, M. 2018. Ei ainoastaan leivästä.
Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen. Palvelukokemuksen punainen lanka.
Pine, B.J. & Gilmore, J.H. 1999. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage.
Pitkäkoski, T. 2015. Elämysperusteisen ruokapalvelutapahtuman tuottamisen konseptointi.
Tarssanen, S. 2005. Elämystuottajan käsikirja.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu.
Vallo, H.& Häyrinen, E. 2012. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen.

Ohjaajan jakama luentomateriaali. Muu oheislukemisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Ruokaelämystapahtuman suunnittelu ja käytännön toteutus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tapahtumalla mahdollisesti toimeksiantaja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteita.
Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon elämysteeman.
Opiskelija tiedostaa palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyviä näkökohtia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteita ja arvioida niiden merkitystä elämystuotannossa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon resurssit sekä elämysteeman.
Opiskelija huomioi palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyviä näkökohtia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteet ja arvioida elämystuotantoa asiakkaan kokemuksesta lähtien.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja organisoida elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon vaadittavan laatutason, resurssit sekä elämysteeman.
Opiskelija huomioi monipuolisesti palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyvät näkökohdat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelujen johtaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • BIELI23
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelijalla saavuttaa hyvän englannin yleiskielen taidon. Lisäksi hän pystyy käyttämään alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.

Sisältö

Kielen rakenteiden teoriaa ja harjoitustehtäviä.
Yleiskielen ja ammattikielen sanastoa kartuttavia tehtäviä.

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Oppitunnit verkossa ja lähiopetuksena ja itsenäinen verkko-opiskelu Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti lukuvuoden alussa, jonka perusteella kurssia suositellaan osalle opiskelijoista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava kurssi esim Campus Onlinessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 10 oppituntia (mieluusti lähiopetuksessa), muu kuormitus itsenäistä opiskelua verkossa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80%) ja suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Hän käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa ja ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.
Hylätty: Opintojaksolle ei osallistuta tai tehtäviä ei tehdä vaatimusten mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytysti suoritetut tehtävät. Kurssiarviointi : hyväksytty /hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja
Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka saavat lähtötasotestistä hylätyn tai tyydyttävän (T1, T2) arvosanan.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali ja muu opettajan osoittama aineisto.
Oppikirjana/oheisaineistona esim Engineer your English / Way to Go tms

Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset lähi ja verkko-opetus (hybridi)
Moodle-ympäristössä itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö ( OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunteja yhteensä n 24 h , muu kuormitus itsenäistä Moodle-työskentelyä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty tentti ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 10.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa. Oheislukemistona esim : Engineer your English tai Way to Go

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, suulliset ja kirjalliset harjoitukset (hybridi)
Moodle-ympäristössä itsenäiset harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT (kirjallinen ja suullinen osaamisen tunnistaminen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunteja n 20 h, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty tentti ja suullinen näyttö.
Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Moodlessa, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Oppitunnit (hybridi) ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 20 h oppitunteja yhdessä, muu kuormitus itsenäistä opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Oppitunnit (hybridi) ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h josta 12 h oppitunteja

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävien ja tenttien hyväksytty suorittaminen (kirjalliset ja suulliset)

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.06.2024

Laajuus

12 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan ruokatuotantoon liittyvä ammatillinen osaaminen on kehittynyt ja hänellä on selkeä kuva ravitsemispalvelualan operatiivisesta toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hänellä on hyvät yhteistyötaidot, hän toimii yrittäjämäisesti ja vastuullisesti ja hän on kehittynyt työyhteisön jäsenenä. Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee harjoittelupaikkansa tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelupaikkana voi olla julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys. Opiskelija työskentelee osana työyhteisöä, osallistuen osaltaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, työyhteisön viestintään ja vuorovaikutukseen.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

12 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on selkeä kuva ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hän toimii vastuullisesti osana työyhteisöä. Hänellä on hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot, hän osaa arvioida omia ammatillisia ja työyhteisöllisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai ammatillinen osaaminen ei ole syventynyt ja opiskelijalla ei ole kuvaa ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Osallistuminen ruokatuotantoon ja asiakaspalveluun on jäänyt yksipuoliseksi tai opiskelija ei osoita vastuullisuutta, viestintä- ja yhteistyötaitoja eikä osaa arvioida omaa ammatillista suoriutumistaan ja kehittymistään työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti, ohjaajan palaute

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen (Ruokapalvelut suurkeittiöissä)
Asiakkaan kohtaaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 19.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Nina Sillvan
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
- Opiskelija osaa esitellä esihenkilötyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
- Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esihenkilönä ja työntekijänä.
- Opiskelija osaa muodostaa kuvan työsuhteeseen vaikuttavien lakien kokonaisuudesta. Hän tuntee työsopimuslain keskeisen sisällön ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä, osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
- Opiskelija osaa kuvailla työehtosopimusjärjestelmän pääpiirteet. Hän kykenee kertomaan, miten työsuhteen ehdot määräytyvät.
- Opiskelija tuntee työturvallisuutta säätelevät keskeiset lait ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

- Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esihenkilötyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esihenkilön tehtävät, hyvät työntekijätaidot, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi,organisaatioviestintä
- Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
- Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki.
- Työturvallisuuslaki sekä työtapaturma- ja ammattitautilaki pääpiirteittäin.

Oppimateriaalit

Viitala, Riitta (2014) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
tai Viitala, Riitta (2021) Henkilöstöjohtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit
Hyppänen, Riitta (2013) Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki.
- Työturvallisuuslaki sekä työtapaturma- ja ammattitautilaki pääpiirteittäin.

- Muu opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, yksilö- ja paritehtävät, moodletentit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*27 = 135 h, joka muodostuu itsenäisestä perehtymisestä opintojakson teemoihin, harjoitustehtävistä ja tenteistä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esihenkilötyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esihenkilötyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esihenkilötyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.06.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen

Tavoitteet

The student is familiar with the national and international environment of health promotion. He/she is also able to analyze the environment where health promotion projects are carried out. He/she can view nutrition health promotion from theoretical perspectives. The student's health promotion planning and analysis skills evolve. She/he can analyse the structure, the elements and the content of the health promotion projects and compare them internationally. Student participates in the international project in which the nutrition health promotion tasks are analyzed, estimated and developed internationally. Her/his international and cultural understanding skills improves.

Sisältö

- intercultural dimensions
- national and international challenges in health and health promotion
- nutrition health promotion project work where health promotion projects are analyzed, estimated and developed

Oppimateriaalit

will be announced in the beginning of the course

Opetusmenetelmät

on-line lectures and meetings
independent working and international teamworking
intensive week abroad: week 17/2024 (compulsory)

Kansainvälisyys

Course will be organised in international co-operation

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- on line lessons/meetings 14 h
- intensive week 40 h
- independent learning, teamwork and group exercises 28 h

Lisätietoja opiskelijoille

The course includes common studying and pre-work for exercises in Finland and also international group meetings and learning on-line. In the course there are students from Finland, Belgium and Spain. The culmination of the course is the compusory intensive week in aooroximately in the end of April (22.-27.4.2024) Remember to reserve extra days for travelling. ERASMUS-funding for students guaranteed.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student can give examples of main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can take part and analyze nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it is some respects to already known, is able to search information and integrate it to generate some solutions. The student builds up a in some respect quality reasoning in a group, has his/her own input, has respect for the input of others and proposes solutions. Student shows interest to the field of the course. He can only in some case follow instructions and operate on schedule.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student can name main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can analyze and develop nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it to already known, is able to search information and integrate it to generate solutions. The student builds up a quality reasoning in a group, has his/her own input, has respect for the input of others and proposes constructive solutions. He/she demonstrates insight and analysis capacity in his own work. He can mainly follow the instructions and can operate on schedule.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can define main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can analyze, strengthen, and develop nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it to already known, is bale to search information and integrate it to generate creative solutions. The student builds up a quality reasoning in a group, has his own active input, has respect for the input of others and proposes constructive solutions. He/she demonstrates insight and analysis capacity in his own work. He/she can follow the instructions and can operate exactly during the process on schedule.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Course assignments
self-evaluation and peer review

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (restonomiopiskelijat)
Ravitsemuspassi (muut kuin restonomiopiskelijat) tai oman tutkinto-ohjelman ravitsemusopinnot

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 05.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa erotella ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa havainnollistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita ja oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutusta.

Sisältö

Ammattikeittiön suunnittelu- ja rakentamisprosessi
Ammattikeittiön toiminnallinen suunnittelu
Ravintolaprojektiin liittyvät lupa-asiat
Ravintolan konseptin ilmentäminen ravintolasalissa
Ravintolasalin esteettisyys ja toiminnallinen suunnittelu
LVIS-suunnittelu, laite- ja kalustehankinnat, IT-järjestelmät
Keittiön ja salin layout-suunnittelu

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja työelämälähtöinen kehittämisprojekti 5 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen kehittämisprojekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen (OT) ja opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, josta itsenäistä opiskelua 102 h ja hybridiopetusta 33 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa luetella ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa kuvata ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa tunnistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa selittää ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa selittää tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ravintolan rakennus-, tila- ja sisustussuunnittelun perusteita. Opiskelija osaa erotella ravintolasalin ja keittiön toiminnallisen suunnittelun vaiheet ja selittää niiden merkityksen ravintolan rakennusprojektissa. Opiskelija osaa havainnollistaa tilasuunnittelun merkityksen yrityksen markkinointiviestinnän osa-alueena ja kuvata kokonaisvaltaisen yrityskuvan muodostumisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa suunnitella käyttäjän toimintaa palvelevat tilat, jotka vastaavat tila-, työpiste ja laiteratkaisuiltaan tuotteisiin ja palveluihin perustuvia toimintoja. Opiskelija tunnistaa käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämisen perusteita. ja oppii ymmärtämään erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämisprojekti ja aktiivinen osallistuminen

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa markkinoinnin suunnittelun, toteutuksen ja tulosten mittaamisen periaatteet
Opiskelija osaa ruokaketjun markkinoinnin erityispiirteet.
Opiskelija tietää markkinointiprosessissa rakennettavan arvonluonnin mahdollisuudet.
Opiskelija osaa soveltaa tietämystään joko alkutuotteiden, teollisten tuotteiden tai ravintolapalveluiden markkinoinnissa.

Sisältö

- Kuluttaja- ja yritysmarkkinoiden ostopäätösprosessit
- Asiakassegmentoinnin merkitys markkinoinnissa
- Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutus
- Markkinoinnin kehittäminen ja arviointi
- Markkinoinnin kilpailukeinot yritys- ja kuluttajamarkkinoilla
- Digitaalisen markkinoinnin perusteet
- Harjoitukset, joissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan joko alkutuotteiden, teollisten tuotteiden tai ravintolapalveluiden markkinointia.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu
painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta
Harjoitukset ja tehtävät
Työpaja

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset:
Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa markkinoinnin perusperiaatteet ja kykenee soveltamaan niitä jossain määrin ruokaketjun tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa markkinoinnin perusperiaatteet ja kykenee soveltamaan niitä hyvin ruokaketjun tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa markkinoinnin perusperiaatteet ja kykenee soveltamaan niitä erinomaisesti ruokaketjun tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Opiskelija osaa myös kehittää luovia markkinointiratkaisuja tuote- ja palvelukonsepteihin.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • MRESTO24
  Restonomi (AMK), Monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa luokitella matkailuun ja ruokamatkailuun liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä. Opiskelija osaa erotella, mistä elämyskokemukset syntyvät ja mikä on asiakaskohtaamisen merkitys elämysperusteisessa ruokapalvelussa. Opiskelija osaa selittää ja soveltaa lisämyyntitekniikoita ravintolan asiakaspalvelutyössä.

Sisältö

Matkailu ilmiönä ja ruokamatkailun kehittäminen
Elämyksellisyys ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä
Ruokapalveluiden elämyksellisyys
Asiakaspalvelun rooli elämysten tuottajana ja ohjaajana
Asiakaspalvelijan keinot vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa tapahtuva opiskelu, tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet. Opiskelija osaa määritellä elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selittää matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa luokitella palvelujen myyntiin sekä palvelun kokemuksellisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti toiminnassaan. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä ja osaa soveltaa periaatteita käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, aktiivinen osallistuminen ja koe

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Paula Juurakko
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
 • Eija Putula-Hautala
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimus-, suunnittelu- tai kehityshankkeen, joka yhdistää koulutusohjelman keskeisen oppiaineksen ja työelämän tarpeet. Opiskelija osaa kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän osaa esitellä työtään opinnäyteseminaareissa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja raportointi
Opinnäytetyöseminaarit
Kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto
SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.Tutki ja kirjoita. Uusin painos. Helsinki: Tammi.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Vilkka, H. Uusin painos. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
Muu ajankohtainen tutkimus- ja kehittämistyökirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn käytännön toteutuksessa ja työn raportoinnissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja. Opiskelija määrittelee ohjauksen tarpeen työn eri vaiheissa ja hankkii ohjausta työlle nimetyltä ohjaajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

405 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella. Kypsyysnäyte arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteen vaatimukset ja arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella. Kypsyysnäyte arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteen vaatimukset ja arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella. Kypsyysnäyte arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteen vaatimukset ja arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi. SeAMK opinnäytetyön arviointikriteeristö.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 21.02.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimus-, suunnittelu- tai kehityshankkeen, joka yhdistää koulutusohjelman keskeisen oppiaineksen ja työelämän tarpeet. Opiskelija osaa kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän osaa esitellä työtään opinnäyteseminaareissa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja raportointi
Opinnäytetyöseminaarit
Kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto
SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.Tutki ja kirjoita. Uusin painos. Helsinki: Tammi.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Vilkka, H. Uusin painos. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
Muu ajankohtainen tutkimus- ja kehittämistyökirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn käytännön toteutuksessa ja työn raportoinnissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja. Opiskelija määrittelee ohjauksen tarpeen työn eri vaiheissa ja hankkii ohjausta työlle nimetyltä ohjaajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

405 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella. Kypsyysnäyte arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteen vaatimukset ja arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella. Kypsyysnäyte arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteen vaatimukset ja arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointikriteereiden perusteella. Kypsyysnäyte arvioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteen vaatimukset ja arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi. SeAMK opinnäytetyön arviointikriteeristö.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation perusrakenteet ja niiden merkityksen organisaation toimintaan. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa soveltaa niitä työyhteisössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja arvioimaan omia ja työyhteisön jäsenten vahvuuksia ja kehityskohteita. Hän osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Sisältö

Yksilöt ja ryhmät organisaatiossa
Tunteet ja tunneäly
Työmotivaatio
Stressi, työuupumus
Organisaation psykologinen pääoma

Oppimateriaalit

Dunderfelt, T. Tunnista temperamentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. 2010. PS-kustannus.
Lämsä, A-K. & Hautala, T. 2005. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. E-kirja.
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia –Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Toteutus verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä yhteisön hyvinvointia ylläpitäen. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisössä toimiessaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä edistäen yhteisön hyvinvointia. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisön johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tehtävät

Esitietovaatimukset

Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Ruokapalvelujen tuottaminen
Harjoittelu

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

0.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation perusrakenteet ja niiden merkityksen organisaation toimintaan. Hän tuntee organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa soveltaa niitä työyhteisössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan ja arvioimaan omia ja työyhteisön jäsenten vahvuuksia ja kehityskohteita. Hän osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Sisältö

Yksilöt ja ryhmät organisaatiossa
Tunteet ja tunneäly
Työmotivaatio
Stressi, työuupumus
Organisaation psykologinen pääoma

Oppimateriaalit

Dunderfelt, T. Tunnista temperamentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. 2010. PS-kustannus.
Lämsä, A-K. & Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. E-kirja
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia –Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentojen lisäksi ryhmätyöskentelyä sekä verkko-opintoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Organisaatiokäyttäytyminen 2 op.
12 h kontaktiopetusta
42 h itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä yhteisön hyvinvointia ylläpitäen. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisössä toimiessaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ottaa huomioon organisaatiokäyttäytymisen eri näkökulmat ja osaa toimia monikulttuurisen työyhteisön jäsenenä edistäen yhteisön hyvinvointia. Hän tunnistaa omat ja työyhteisön jäsenten erilaisuudet, vahvuudet ja kehityskohteet ja osaa ottaa ne huomioon työyhteisön johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Ruokapalvelujen tuottaminen
Harjoittelu

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää hospitality-alan yritystä asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Opiskelija huomioi kehittämistyössään asiakasnäkökulman, palveluprosessit ja resurssit. Opiskelija osaa nimetä strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita ja yhdistää kehittämistyönsä yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa hyödyntää innovatiivisuutta ja luovuutta yrityksen kehittämisessä. Opiskelija osaa arvioida kehitysprojektin liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät
- Innovatiivisuus ja luovuus liiketoiminnassa
- Kehittämisprojektin kannattavuuden arviointi
- Yrityksen strateginen johtaminen

Oppimateriaalit

-materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Opetusmenetelmät

-Luennot, oppimistehtävät, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu
Monimuoto-opiskelijalle opintojakso sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta. Luennot tallennetaan.
Päiväopiskelijalle opintojakso sisältää myös luentoja. Luentoja voi seurata etänä ja luennot tallennetaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollisuus opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45h, Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 90 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmiä
Opiskelija osaa yhdistää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa luetella strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita.
Opiskelija tunnistaa innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tulkita kehittämisprojektin budjettia ja rahoitusta ja luetella siihen kuuluvia osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa selittää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa selittää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä.
Opiskelija osaa perustella innovatiivisuuden ja luovuuden merkitystä yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella sen rahoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman palvelumuotoilun menetelmiä käyttämällä.
Opiskelija huomioi liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.
Opiskelija osaa suunnitella kehittämisprojektin, joka ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden sekä prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteet.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä osana palvelumuotoiluprojektia.
Opiskelija soveltaa innovatiivisuuden ja luovuuden keinoja yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia perustellun kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella rahoituksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävät, palveluliiketoiminnan konsepti 60 %, talouslaskelmat 40 %.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 14.04.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Sisältö

Prosessisuunnittelu
Laadunhallinta ja -varmistus, laatujärjestelmät
Kestävät hankinta-, palvelu- ja tuotantoprosessit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä 4 op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä108 h, josta itsenäistä opiskelua 97 h ja hybridiopetusta 21 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija tiedostaa asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa tulkita palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija tunnistaa prosessisuunnittelussa käytettävät menetelmät. Opiskelija tiedostaa kuinka tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia hallitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun ja osaa arvioida palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa hallita tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä laaja-alaisesti prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä ja aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ravitsemuksessa tai Elintarvikkeet ja ravitsemus
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.03.2024

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sari Rimpelä
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään alan tieto- ja viestintätekniikan merkityksen ja mahdollisuudet palveluliiketoiminnassa. Opiskelija osaa hyödyntää tietojärjestelmien tuottamaa dataa ruokapalvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Hän osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää osana ruokapalvelujen suunnittelua, toteutusta ja johtamista. Hän osaa tulkita ja soveltaa alan työehtosopimusta sekä laatia tietotekniikkaa hyödyntäen työyhteisön hyvinvointia edistäviä työvuorosuunnitelmia.

Sisältö

Alan digitaaliset tietojärjestelmät ja niistä saatavan datan hyödyntäminen
Jamix-ruokatuotanto -ohjelmisto
Muuntolaskut
Työvuorosuunnittelun perusteet
Työvuorosuunnitteluohjelma

Oppimateriaalit

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja Jamix Ruokatuotanto-ohjelma, Planier työvuorosuunnittelu-ohjelma 3,5 op
Verkkoluennot- ja tehtävät 2 op
Muuntolaskut 0,5 op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 op / 162 h, josta 81 h verkko-opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mitä toiminnanohjausjärjestelmällä ja ergonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan. Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän tietää hyvän suunnittelun merkityksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija osaa käyttää ruokatuotanto- ja työvuorosuunnitteluohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää, mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä ja ergonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija osaa käyttää ruokatuotanto- ja työvuorosuunnitteluohjelman perustoimintoja hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää, mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä ja ergonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija osaa käyttää ruokatuotanto- ja työvuorosuunnitteluohjelman perustoimintoja kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentti 3 op
Verkko-opiskelu ja oppimistehtävät 3 op

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Harjoittelu

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

6 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sari Rimpelä
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään alan tieto- ja viestintätekniikan merkityksen ja mahdollisuudet palveluliiketoiminnassa. Opiskelija osaa hyödyntää tietojärjestelmien tuottamaa dataa ruokapalvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Hän osaa käyttää tuotannonohjausjärjestelmää osana ruokapalvelujen suunnittelua, toteutusta ja johtamista. Hän osaa tulkita ja soveltaa alan työehtosopimusta sekä laatia tietotekniikkaa hyödyntäen työyhteisön hyvinvointia edistäviä työvuorosuunnitelmia.

Sisältö

Alan digitaaliset tietojärjestelmät ja niistä saatavan datan hyödyntäminen
Jamix-ruokatuotanto -ohjelmisto
Muuntolaskut
Työvuorosuunnittelun perusteet
Työvuorosuunnitteluohjelma

Oppimateriaalit

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja Jamix Ruokatuotanto-ohjelma, Planier työvuorosuunnittelu-ohjelma 3,5 op
Verkkoluennot- ja tehtävät 2 op
Muuntolaskut 0,5 op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 op / 162 h, josta 81 h verkko-opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Osa opintojakson tehtävistä integroidaan Prikan johtovuorojen tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mitä toiminnanohjausjärjestelmällä ja ergonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan. Opiskelija tunnistaa digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän tietää hyvän suunnittelun merkityksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija osaa käyttää ruokatuotanto- ja työvuorosuunnitteluohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää, mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä ja ergonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija osaa käyttää ruokatuotanto- ja työvuorosuunnitteluohjelman perustoimintoja hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää, mitä alan toiminnanohjausjärjestelmällä ja ergonomisella työvuorosuunnittelulla tarkoitetaan. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti digitaalisia keinoja palvelujen tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä. Hän ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen yrityksen tulokseen ja työyhteisön hyvinvointiin liittyen. Opiskelija osaa käyttää ruokatuotanto- ja työvuorosuunnitteluohjelman perustoimintoja kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentti 3 op
Verkko-opiskelu ja oppimistehtävät 3 op

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Harjoittelu

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Tiina Wakaume
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia toiminnalle strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita ja osaa hyödyntää investointilaskennan periaatteita projektissaan.
Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa hakea tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa kuvata irtaimen kaupan pääpiirteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä liikekaupassa että kuluttajakaupassa.

Sisältö

- Sopimustekniikka
- Kauppalaki (355/1987)
- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- Strategiset mittarit
- Johtamisjärjestelmät
- Investoinnin kannattavuuden arviointi
- Johdon laskentatoimi käytännössä

Opetusmenetelmät

- Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta
- Oikeustapaharjoitukset
- Itsenäinen työskentely
- Kehittämistyö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset:
Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.
Opiskelija tunnistaa ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämisen merkityksen ja sen osa-alueita.
Hän tuntee liiketoiminnan käsitteistöä ja osaa käyttää jotakin kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia suunniteltavan / toteutettavan hankkeen talousarvion osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa.
Hän osaa käyttää liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia ja perustella talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia liiketoimintastrategian mukaisen ja perustellun talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Esitietovaatimukset

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna tai Palvelujen konseptointi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Tiina Wakaume
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia toiminnalle strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita.
Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa hakea tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa kuvata irtaimen kaupan pääpiirteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä liikekaupassa että kuluttajakaupassa.

Sisältö

- Sopimustekniikka
- Kauppalaki (355/1987)
- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- Strategiset mittarit
- Johtamisjärjestelmät
- Johdon laskentatoimi käytännössä

Aika ja paikka

-www.finlex.fi
-Luennot
-Muu materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Oppimateriaalit

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Oikeustapaharjoitukset
- Itsenäinen työskentely
- Kehittämistyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot
- Ryhmätyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.
Opiskelija tunnistaa ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämisen merkityksen ja sen osa-alueita.
Hän tuntee liiketoiminnan käsitteistöä ja osaa käyttää jotakin kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia suunniteltavan / toteutettavan hankkeen talousarvion osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa.
Hän osaa käyttää liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia ja perustella talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia liiketoimintastrategian mukaisen ja perustellun talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallinen tentti
- Ryhmätyön tuotokset

Esitietovaatimukset

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna tai Palvelujen konseptointi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • From Field to Fork
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • IEPFF23F
  From Field to Fork

Tavoitteet

Students can analyze develop high-quality and customer-oriented menus. The student identifies the professional kitchen business idea and customer needs. Students can analyse the nutrition quality, accountability and profitability of menus. Students can develop menus with ecological, economic, nutritional, cultural and social dimensions. The student knows how to develop recipes in his work and understand the importance of standardized recipes as part of quality.

Sisältö

Menu planning, menu analysis and recipe optimization
Nutritional content, carbon footprint and cost calculations
Food cultures and social dimensions of food

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot ja työelämälähtöinen kehittämisprojekti 5 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen kehittämisprojekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen (OT) ja opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, josta itsenäistä opiskelua 97 h, hybridiopetusta 17 h ja lähiopetusta 21 h. Lähiopetus Prikassa edellyttää lukujärjestyksen mukaista läsnäoloa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Student can give examples of high quality and customer-oriented menus. The student identifies the professional kitchen business idea and customer needs. Student is able to name factors related to the quality of nutrition, accountability and profitability of menus.
Student is able to name ecological, economic, nutritional, cultural and social dimensions of menus. The student can identify the benefits of optimized recipes in his work and recognizes the importance of standardized recipes as part of quality.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Student know how to implement high quality and customer-oriented menus. The student identifies the professional kitchen business idea and customer needs, as well as interpret them. Student can analyze the nutrition quality, accountability and profitability of menus. Student can plan menus with ecological, economic, nutritional, cultural and social dimensions. The student knows how to develop recipes in his work and know how to explain the importance of standardized recipes as part of quality.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Student can analyze develop high quality and customer-oriented menus. The student identifies the professional kitchen business idea and customer needs, as well as interpret and apply them. Student can analyze and evaluate the nutrition quality, accountability and profitability of menus. Student can plan and develop menus with ecological, economic, nutritional, cultural and social dimensions. The student knows how to develop recipes in his work and know how to explain and justify the importance of standardized recipes as part of quality.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämisprojekti, itse- ja vertaisarvioinnit ja aktiivinen osallistuminen.

Esitietovaatimukset

Food Production Processes

Lisätiedot

Three credits for R&D

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.03.2024

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelu- ja oppimisympäristön tuotanto- ja palveluprosessin. Hän osaa suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Opiskelija toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti sekä kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen. Hän kykenee työn johtamisen yhteydessä toimimaan alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sekä huomioimaan erilaiset toimijat työskentelyssään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa.

Sisältö

Ruokapalvelujen johtaminen toimintaympäristössä

Oppimateriaalit

Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Määttälä, S., Nuuttila, J. & Saranpää, T. 2008. Juhlapalvelu, suunnittele ja toteuta. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruokapalvelujen johtaminen 4op
24h kontaktiopetusta
32h käytännön johtamista
52h itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Opiskelija tietää sekä oman että muiden opiskelijoiden toiminnan merkityksen eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija organisoi työtä ja ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa antaa palautetta ja arvioida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja soveltaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja operatiivisessa johtamisessa.
Opiskelija organisoi työtä selkeästi ja johdonmukaisesti, sekä ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa laaja-alaisesti arvioida, antaa palautetta ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä.
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus tai Asiakkaan kohtaaminen ja Elämykselliset ruokapalvelut / Matkailu- ja elämyspalvelut
Ruokapalvelujen tuottaminen
Harjoittelu

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Carolin Kolmeder
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa (ruoansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, tarve ja ravitsemustila). Opiskelija osaa perusteet ruokavalion merkityksestä elämäntapasairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Sisältö

Ravitsemusfysiologia (ruoansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, tarve ja ravitsemustila)
Ravitsemuksen yhteydet suomalaisten elämäntapasairauksiin ja niiden ennaltaehkäisy
Lihavuus ja painonhallinta

Oppimateriaalit

Marja Mutanen, Harri Niinikoski, Ursula Schwab, Matti Uusitupa (toim.) Ravitsemustiede, 8., uudistettu painos 2021, Kustannus OY DUODECIM

Eeva Voutilainen, Mikael Fogelholm, Marja Mutanen; Ravitsemustaito; Sanoma Pro 2015.

Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa ja anatomiaa. Opiskelija osaa nimetä ruokavalion terveyttä edistäviä ja heikentäviä piirteitä. Opiskelija osaa kuvailla suomalaisten tavallisimpia elämäntapasairauksia. Hän osaa määritellä lihavuuden ja painonhallintaan vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa ja anatomiaa ja selittää kuinka ravintoaineet päätyvät elimistön käyttöön. Opiskelija osaa perustella ravitsemusfysiologian avulla ruokavalion merkitystä elämäntapasairauksien ja lihavuuden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa monipuolisesti nimetä ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa ja anatomiaa ja selittää, kuinka ravintoaineet päätyvät elimistön käyttöön. Opiskelija osaa perustella ravitsemusfysiologian avulla ruokavalion merkitystä elämäntapasairauksien ja lihavuuden ennaltaehkäisyssä ja kuvailla hoitoon liittyviä haasteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa ja anatomiaa. Opiskelija osaa nimetä ruokavalion terveyttä edistäviä ja heikentäviä piirteitä. Opiskelija osaa kuvailla suomalaisten tavallisimpia elämäntapasairauksia ja ravitsemuksen yhteyksiä niihin. Hän osaa määritellä lihavuuteen ja painonhallintaan vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa ja anatomiaa ja selittää kuinka ravintoaineet päätyvät elimistön käyttöön. Opiskelija osaa kertoa ravitsemusfysiologian avulla ruokavalion yhteyksiä elämäntapasairauksiin. Hän tuntee lihavuuteen ja painonhallintaan vaikuttavia moninaisia tekijöitä. Opiskelija tuntee ylipainon terveydelliset yhteydet ja osaa kuvailla painonhallinnan perusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa monipuolisesti nimetä ravinnon hyväksikäyttöön liittyvää fysiologiaa ja anatomiaa ja selittää, kuinka ravintoaineet päätyvät elimistön käyttöön. Opiskelija osaa perustellen kertoa ravitsemusfysiologian avulla ruokavalion yhteyksiä elämäntapasairauksiin. Hän tuntee laajasti lihavuuteen ja painonhallintaan vaikuttavia moninaisia tekijöitä. Opiskelija tuntee ylipainon terveydelliset yhteydet ja osaa kuvailla painonhallinnan perusteet ja vertailla eri menetelmiä.

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus tai vastaavat tiedot

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoankäytön tutkimusmenetelmät ja niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja osaa löytää luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Sisältö

Ruoankäytön tutkimusmenetelmät
Ravitsemustiedonhaku
Ajankohtaiset ravitsemustutkimusaiheet

Oppimateriaalit

Ravitsemustiede: Marja Mutanen, Harri Niinikoski, Ursula Schwab, Matti Uusitupa (toim.). Uusin painos.
Muu opettajan osoittama materiaali kurssin alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, sisältää aikaan sidottua opetusta: luennot, ohjatut harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodlessa tehtävä verkkotentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 54 h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 10 h
- itsenäinen opiskelu 44 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ruoankäytön tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hakea luotettavaa ravitsemustietoa satunnaisesti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään joiltain osin. Opiskelija osoittaa kiinnostusta ravitsemustutkimukseen. Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä ja selittää ruoankäytön tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tietää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään suurimmalta osin. Opiskelija tiedostaa kehittymistarvetta omassa toiminnassaan ja havaitsee siinä kehittämismahdollisuuksia. Hän osoittaa toiminnassaan näkemyksellisyyttä ja analysointikykyä.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja selittää ruoankäytön tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta, osaa käyttää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä laajasti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa perustellusti.
Opiskelija on aloitteellinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkossa tehtävä tentti
Oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa (suoritettu)

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä tekstin rakenteen, kielen ja sisällön osalta. Hän perehtyy mediakenttään ja median käyttöön ravitsemusviestinnässä ja osaa kirjoittaa alaansa liittyvistä aiheista mediaan. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Hän osaa arvioida tiedon luotettavuutta.

Sisältö

Ravitsemus- ja mediaviestinnän erityispiirteitä
Ravitsemusaiheisten mediatekstien analysointi
Ravitsemusaiheinen mediajuttu (tiedonhaku, suunnittelu, toteutus, itse- ja vertaisarviointi)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

-lähi-, hybridi- ja etäopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida ja tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä ohjatusti. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediajutun koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti tekstin rakennetta, kieltä ja sisältöä. Opiskelija osaa käyttää luotettavia tiedonlähteitä ohjatusti. Hän osaa perustella joiltakin osin tekemänsä valinnat. Hän osaa antaa palautetta muille. Opiskelija osoittaa kiinnostusta opintojakson aihealueeseen. Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä rakenteen, kielen ja sisällön osalta suurimmalta osin. Opiskelija osaa käyttää luotettavia tiedonlähteitä. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti ja osaa antaa rakentavaa palautetta. Hän osoittaa toiminnassaan näkemyksellisyyttä ja analysointikykyä ja kykenee havaitsemaan kehittymistarpeita omassa toiminnassaan. Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida ja tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä rakenteen, kielen ja sisällön osalta. Opiskelija osaa käyttää luotettavia tiedonlähteitä perustellusti. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä pystyy antamaan rakentavaa palautetta muille. Opiskelija on aloitteellinen, osaa analysoida toimintaansa ja kykenee havaitsemaan kehittämismahdollisuuksia. Hän on osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa (suoritettu)

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia valmistustapoja ruuan laitossa.
- Opiskelija pystyy valitsemaan erilaisia viinejä eri ruokien kanssa ja suunnittelemaan viinilistan siten, että se tukee ruokalistalle valittuja annoksia.
- Opiskelija osaa määritellä eri alueiden, rypälelajikkeiden ja valmistustapojen vaikutukset viinin makuun.
- Opiskelija osaa nimetä erilaisten vahvojen alkoholien ja Cocktailien valmistuksen perusteet
- Opiskelija osaa selittää erilaisten oluiden valmistuksen pääpiirteet ja pystyy yhdistämään eri oluita ruokien kanssa

Sisältö

- Viinien maistaminen, viinin rakenne ja viinin yhdistäminen ruokaan.
- Viinialueet, viinien laatuluokitukset ja eri rypälelajikkeiden erot
- Ruuan ja cocktailien valmistaminen ja erilaiset valmistustavat.
- Oluiden ja väkevien alkoholijuomien valmistamisen perusteet

Oppimateriaalit

- Hopia, Anu. Kemiaa keittössä
- Oz,Clarke. 2001. Nautittava viini. Mäkelä. Karkkila
- Berglund,J. Rinta-Huumo, A. VIINISTÄ VIINIIN: Viininystävän vuosikirja.
- Eri keittokirjat
- Muut tunneilla ja verkon kautta välitettävä materiaali

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoitustyöt ravintola Prikassa, luennot, virtuaalinen materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu 57 h

Sisällön jaksotus

Verkkotentti 70% ja aktiivisuus kontaktiopetuksessa 30%

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin materiaalimaksu on 65€

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä auttavasti viinivalintansa käyttäen hyväksi makujen yhdistämisen teoriaa ja hankittua viinitietoutta. Opiskelija osaa määritellä erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa listata erilaisia oluita ja alkoholijuomien valmistustapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa raportoida viinivalintansa käyttäen makujen yhdistämisen teoriaa ja viinitietoutta hyväksikäyttäen. Opiskelija osaa valita erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa esitellä eri oluiden ja alkoholijuomien valmistuksen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustellen valita viinit ruokalistalle käyttäen makujen yhdistämisen teoriaa ja viinitietoutta hyväksikäyttäen. Opiskelija osaa erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa selittää eri oluiden ja alkoholijuomien valmistuksen.

Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
• Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
• Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
• Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu
Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet
Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen
Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, osaamistestit ja essee 2 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h itsenäistä verkko-opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ruokahävikin muodostumisen perusteita ja luettelee tärkeimpiä hävikkiin liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun ruokahävikin pääasiat. Hän kykenee laskemaan ruokahävikin määrään liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ruokaketjussa. Hän osaa tunnistaa ruokahävikin vähentämisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa ruokahävikin muodostumisen perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon ruokahävikkiin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä ruokahävikin vähentämiseksi (sovellukset, toimintamallit). Opiskelija arvioi ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin ilmiöihin ruokahävikin muodostuminen ja hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (hävikkilajit ja lainsäädäntö). Opiskelija selittää ruokahävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistestit ja essee

Ilmoittautumisaika

18.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
• Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
• Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
• Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu
Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet
Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen
Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, osaamistestit ja essee 2 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h itsenäistä verkko-opetusta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ruokahävikin muodostumisen perusteita ja luettelee tärkeimpiä hävikkiin liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun ruokahävikin pääasiat. Hän kykenee laskemaan ruokahävikin määrään liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ruokaketjussa. Hän osaa tunnistaa ruokahävikin vähentämisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa ruokahävikin muodostumisen perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon ruokahävikkiin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä ruokahävikin vähentämiseksi (sovellukset, toimintamallit). Opiskelija arvioi ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin ilmiöihin ruokahävikin muodostuminen ja hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (hävikkilajit ja lainsäädäntö). Opiskelija selittää ruokahävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistestit ja essee

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ruokakasvatuskäsitettä. Opiskelija tunnistaa ruokakasvatuksen osana hyvinvoinnin edistämisen kenttää. Opiskelija osaa vertailla erilaisia kasvatustieteen lähestymistapoja ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen taustalla. Opiskelija osaa myös tarkastella ruokakasvatusta eri näkökulmien kautta. Opiskelijan ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen suunnittelu- ja analysointitaidot kehittyvät. Opiskelija osaa perustella erilaisten opetusmenetelmien, -materiaalien ja -välineiden käyttöä.

Sisältö

Ruokakasvatus ja hyvinvoinnin edistäminen
Eettiset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, psykologiset näkökulmat ruokakasvatuksessa
Kasvatustieteen lähestymistapoja
Ruoka- ja ravitsemuskasvatusprojektien analysointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Pääosin verkko-opetus, sisältää aikaan sidottua opetusta: luennot, ohjatut harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä 108 h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset n. 25 h
- itsenäinen opiskelu 83 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida ravitsemuskasvatuksen käsitettä. Hän osaa kuvata ruokakasvatuksen merkitystä osana hyvinvoinnin kenttää. Opiskelija tunnistaa kasvatustieteen lähestymistapoja ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen taustalla. Opiskelija tunnistaa erilaisia ruokakasvatukseen liittyviä näkökulmia. Opiskelija osaa analysoida erilaisten opetusmenetelmien käyttöä. Opiskelija osoittaa kiinnostusta ruokakasvatukseen. Hän noudattaa joiltakin osin annettuja ohjeita ja toimii annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ravitsemuskasvatuksen käsitettä monipuolisesti. Hän osaa kuvata hyvin ruokakasvatuksen merkitystä osana hyvinvoinnin kenttää. Opiskelija osaa esittää kasvatustieteen lähestymistapoja ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen taustalla. Opiskelija osaa analysoida erilaisia ruokakasvatukseen liittyviä näkökulmia. Opiskelija osaa analysoida erilaisten opetusmenetelmien käyttöä perustellen. Opiskelija tiedostaa kehittymistarvetta omassa toiminnassaan ja havaitsee kehittämismahdollisuuksia toiminnassaan. Hän osoittaa toiminnassaan näkemyksellisyyttä ja analysointikykyä. Hän noudattaa annettuja ohjeita ja toimii annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ravitsemuskasvatuksen käsitettä monipuolisesti ja syvällisesti. Hän osaa kuvata laaja-alaisesti ruokakasvatuksen merkitystä osana hyvinvoinnin kenttää. Opiskelija osaa esitellä hyvin kasvatustieteen lähestymistapoja ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen taustalla. Opiskelija osaa analysoida syvällisesti erilaisia ruokakasvatukseen liittyviä näkökulmia. Opiskelija osaa analysoida erilaisten opetusmenetelmien käyttöä hyvin perustellen. Opiskelija on aloitteellinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Hän noudattaa annettuja ohjeita ja toimii prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti, oppimispäiväkirja, harjoitustyöt

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa (suoritettu)

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Samu Palander
 • Leena Arjanne
 • Matti-Pekka Pasto
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • BIELI23
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa ja haetaan tietoa itsenäisesti

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 tuntia, joka sisältää:
- luentoja
- työpajoja
- itsenäistä työskentelyä
- ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, menetelmät ja toimijat sekä kykenee hyödyntämään osaamistaan tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojakson tavoitteisiin nähden. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti opintojakson aikana tehtävien tekemiseen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Samu Palander
 • Anu Latva-Reinikka
 • Leena Arjanne
 • Matti-Pekka Pasto
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO24
  Restonomi (AMK), Monimuotototeutus
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)
 • MBIELI24
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa. Itsenäinen tiedonhaku on keskeisessä roolissa

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot online
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 tuntia, joka sisältää:
- luentoja
- työpajoja
- itsenäistä työskentelyä
- ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, menetelmät ja toimijat sekä kykenee hyödyntämään osaamistaan tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita osaamistaan opintojakson tavoitteisiin nähden. Opiskelija ei osallistu aktiivisesti opintojakson aikana tehtävien tekemiseen.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.03.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Eija Putula-Hautala
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • BIELI23
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus
 • AGRO23
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23A
  Agrologi (AMK)
 • AGRO23B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Oppimateriaalit

Opettajien koostama ja ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niiden aikainen tuntityöskentely
Luentoja edeltävä ennakkomateriaali ja ennakkotehtävät
Oppitunneille osallistuminen on pakollista. Poissaolevat tekevät korvaavat tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h. Kontaktiopetus noin 25 h, itsenäinen opiskelu noin 65 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppitunneille osallistuminen on pakollista. Poissaolevat tekevät korvaavat tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja osallistuminen opetukseen.

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 05.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Eija Putula-Hautala
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO24
  Restonomi (AMK), Monimuotototeutus
 • MAGRO24
  Agrologi (AMK)
 • MBIELI24
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Oppimateriaalit

Opettajien koostama ja ilmoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, omatoimiset tehtävät verkossa, aikaan sidottu.
Luennot nauhoituksena suurimmaksi osaksi etukäteen. Etäopetustuntien luennollinen ja ohjeellinen sisältö nauhoitetaan. Etäopetustuntien ryhmätyöskentelyosuuksiin liittyen voi tehdä tehtävät jälkikäteen, jos tunneille ei pääse.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä, arvioidaan tehtävien ja aktiivisen osallistumisen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h
Kontaktiopetus verkossa noin 20 h, itsenäinen työskentely noin 60 h.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Luennot nauhoituksena suurimmaksi osaksi etukäteen. Etäopetustuntien luennollinen ja ohjeellinen sisältö nauhoitetaan. Etäopetustuntien ryhmätyöskentelyosuuksiin liittyen voi tehdä tehtävät jälkikäteen, jos tunneille ei pääse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytyt oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
 • Leena Arjanne
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ja perustella, miksi syömme niin kuin syömme. Hän osaa nimetä ja antaa esimerkkejä ruokakäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan vaikuttavista yksilön sisäisistä, yhteisöllisistä, yhteiskunnallisista ja maailmanlaajuisista tekijöistä. Hän osaa tutkia ja vertailla ruokaympäristöjen piirteitä ja arvioida niiden merkityksiä ruokakäyttäytymiseen. Opiskelija osaa nimetä ja arvioida ravitsemuspoliittisten toimien tavoitteita ja keinoja.

Sisältö

Ruokakäyttäytymiseen vaikuttavat yksilön sisäiset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
Ruokapalvelu ruokaympäristönä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, sisältää aikaan sidottua opetusta: luennot, ohjatut harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä 81 h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset n. 20 h
- itsenäinen opiskelu n. 60 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, miksi syömme niin kuin syömme. Hän osaa nimetä syömiskäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan vaikuttavia psykologisia, fysiologisia, sosiaalisia ja ympäristötekijöitä. Hän tunnistaa ruokaympäristöstä erilaisten ominaisuuksien merkityksiä ruokakäyttäytymiseen. Opiskelija osaa nimetä ja ravitsemuspoliittisia toimijoita, toimien tavoitteita ja keinoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ja perustella, miksi syömme niin kuin syömme. Hän osaa nimetä ja antaa esimerkkejä ruokakäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan vaikuttavista tekijöistä. Hän osaa tutkia ja vertailla ruokaympäristöjen ja -kulttuurien piirteitä ja arvioida niiden merkityksiä ruokakäyttäytymiseen. Opiskelija osaa nimetä ja arvioida ravitsemuspoliittisten toimien tavoitteita ja keinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja perustella monipuolisesti eri näkökulmista, miksi syömme niin kuin syömme ja perustella. Hän osaa nimetä ruokakäyttäytymiseen ja ruoanvalintaan vaikuttavia tekijöitä ja antaa näistä monipuolisesti esimerkkejä. Hän osaa tutkia, vertailla ja kehittää ruokaympäristöjä arvioiden niiden merkityksiä ruokakäyttäytymiseen. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää ravitsemuspoliittisten toimien tavoitteita ja keinoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tentti, oppimispäiväkirja, harjoitustyöt

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa laadunhallinnan ja -varmistuksen perusteet. Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta laadunhallinnan keinoja käyttäen. Opiskelija osaa selittää huoltovarmuuden ja tunnistaa siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija osaa määritellä elintarvikehuollon mahdollisuudet turvata kansalaisten ravinnon tarve ja tietää siihen liittyvät toimijat. Hän näkee oman roolinsa elintarvikeketjun ammattilaisena elintarvikehuollon turvaamisessa.

Sisältö

Laadunhallinta ja -varmistus ammattikeittiössä
Lainsäädännön mukainen omavalvonta
Omavalvonnan tukijärjestelmä osana laadunhallintaa
Huoltovarmuus ja sen organisaatio
Elintarvikehuolto ja toimijat
Varautumisjärjestelyt

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävä 3 op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h, josta itsenäistä opiskelua 65 h ja hybridiopetusta 16 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee laadunhallinnan ja -varmistuksen perusteet, sekä ammattikeittiön hygienian ja omavalvonnan suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa määritellä hatarasti huoltovarmuuden ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä satunnaisesti elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja toimijoita. Hän osoittaa vain vähän kiinnostusta asiaan.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ammattikeittiön laatua, ja hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa määritellä pääpiirteissään huoltovarmuuden ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää elintarvikehuoltoon liittyviä asioita ja toimijoita. Hän on kiinnostunut omasta roolistaan elintarvikehuollossa alan ammattilaisena ja tunnistaa myös varautumisjärjestelyiden merkityksen. Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön laatua, ja hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa esitellä huoltovarmuuden ja siihen liittyvät käsitteet ja lainsäädännön. Opiskelija osaa kattavasti määritellä elintarvikehuollon mahdollisuudet kansalaisten ravinnon tarpeen turvaamisessa ja siihen liittyvät erityispiirteet. Hän osaa perustella oman roolinsa elintarvikehuollossa alan ammattilaisena ja osaa arvioida varautumisjärjestelyitä. Opiskelija on aktiivinen ja hänellä on valmius soveltaa oppimaansa käytäntöön sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä toimintaa. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä ja aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.03.2024

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RESTO23
  Restonomi (AMK), Päivätoteutus
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu toimimaan ruokapalvelukonseptin mukaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa kehittää ja soveltaa osaamistaan ja toimii vastuullisena jäsenenä työyhteisössä. Hän osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija hallitsee hyvät hygieeniset käytäntötavat ja ottaa vastuuta elintarvike- ja ravintolatilojen työympäristön puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä ympäristöä säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja käyttäen.

Sisältö

Ruokapalvelujen perusteet
Elintarviketuntemus
Ravintolapalvelujen tuottaminen toimintaympäristöissä
10 työpäivää suurkeittiössä

Oppimateriaalit

Lehtinen, M,, Peltonen, H. & Taurén, P. 2011. Ruoanvalmistuksen käsikirja. WSOY.
Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T. & Hämäläinen, J. 2014. Ravintolakokin käsikirja. Sanoma Pro.
Mauno S. & Lipre E. 2005. Älykäs kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Mauno,S. & Lipre E. 2008. Taitava kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ravintolapalvelujen tuottaminen palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää 10 työpäivää suurkeittiössä. Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

155h kontaktitunteja
40h itsenäistä opiskelua

Suurkeittiöharjoittelu 75h/10 työpäivää

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla vaaditaan asianmukainen työvaatetus.
Opintojakson alussa mahdollisuus tilata työvaatteet keskitetysti.
Työvaatteet hankitaan omakustanteisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa ohjatusti toimia joissakin tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija tunnistaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää perusosaamista erilaisissa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa toimia erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa käyttää ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää tietoa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa ja ratkaista palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalvelutilanteita.
Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen ja liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Suurkeittiöharjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty

Lisätiedot

Suurkeittiöosio arvioidaan HYV/HYL

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Sisältö

Ruokatuotantotavat (cook and hold/serve, cook and chill, cook cold, hot fill, sous vide) ja laiteteknologia
Tuotantotapojen vaikutus ruoan aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun
Energiankulutuksen mittaaminen laite- ja prosessitasolla, tuotantotapojen kustannusvaikutusten arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja kehittämistehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistehtävällä mahdollisesti toimeksiantaja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h
kontaktiopetus 24 h
itsenäinen opiskelu 111 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaa tietää kuinka ruokaa valmistetaan eri tuotantotavoilla uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija tunnistaa eri tuotantotapojen vaikutuksen elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä hyödyntää tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijaa osaa valmistaa ruokaa eri tuotantotavoilla uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikututtavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantotapojen vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantotapoja ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantotapojen vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kehittämistehtävät.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 17.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja småprat
Kirjallinen ja suullinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Oppitunnit (hybridi) ,suulliset ja kirjalliset harjoitukset, itsenäinen Moodle-työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen testi, suullinen näyttö (työhaastattelu, esitys)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen, näytöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 24 oppituntia, muu osa itsenäistä opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt tehtävät, tentit ja suullinen näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja småprat
Kirjallinen ja suullinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Oppitunnit (hybridi), suulliset ja kirjalliset harjoitukset, itsenäinen Moodle-työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 20 kontaktituntia (hybridi) , muu osa itsenäistä opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt ( 2 op)
Oman alan erityisterminologia
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Moodle-aineisto, oheislukemistona Expert, Svenska för matproffs

Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja itsenäinen verkko-opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa kirjallinen tentti tai mahd useita pienempiä testejä, suullinen näyttö (esitykset)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n 20 h oppituntia, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentit /suulliset näytöt hyväksytysti suoritettu

Esitietovaatimukset

Svenska 1

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt ( 2 op)
Oman alan erityisterminologia
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Moodlessa, oheislukemistona Expert, Svenska för matproffs

Opetusmenetelmät

Oppitunnit (hybridi) ja itsenäinen verkko-opiskelu Moodlessa, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

n 12 h oppitunteja, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät ja tentit hyväksytysti suoritettu

Esitietovaatimukset

Svenska 1

Ilmoittautumisaika

30.05.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 28.04.2024

Laajuus

18 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteet ja asettaa näiden pohjalta tavoitteet urasuunnitelmia ja työllistymistä tukevalle harjoittelulle. Hän tarkastelee kriittisesti reflektoiden omaa ammatillista kehittymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan operatiivisen johtamisen periaatteisiin ja toimintatapoihin ja osallistuu myös vastuullisiin tehtäviin. Hän kehittyy yrittäjähenkiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi, joka tiedostaa alan ja harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja osaa ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä.
Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee erikoistumisharjoittelupaikkansa uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti. Työtehtävät liittyvät esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelu- ym. tehtäviin.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista. Hän osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Hän kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa alan työtehtävissä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija ei kykene johtamaan eikä toimimaan itsenäisesti asiantuntijatehtävissä eikä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa alan työtehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ja harjoittelun ohjaajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Palvelujen johtaminen, Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä, opintopistekertymä vähintään 100 op.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.05.2024

Laajuus

18 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteet ja asettaa näiden pohjalta tavoitteet urasuunnitelmia ja työllistymistä tukevalle harjoittelulle. Hän tarkastelee kriittisesti reflektoiden omaa ammatillista kehittymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan operatiivisen johtamisen periaatteisiin ja toimintatapoihin ja osallistuu myös vastuullisiin tehtäviin. Hän kehittyy yrittäjähenkiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi, joka tiedostaa alan ja harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja osaa ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä.
Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee erikoistumisharjoittelupaikkansa uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti. Työtehtävät liittyvät esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelu- ym. tehtäviin.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista. Hän osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Hän kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa alan työtehtävissä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija ei kykene johtamaan eikä toimimaan itsenäisesti asiantuntijatehtävissä eikä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa alan työtehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ja harjoittelun ohjaajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Palvelujen johtaminen, Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä, opintopistekertymä vähintään 100 op.

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa. Opiskelija löytää teknologian avulla ratkaisuja ajankohtaisiin kehittämisongelmiin. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia käytettävissä olevan datan pohjalta. Opiskelija osaa havainnollistaa teknologian mahdollisuudet elämyksissä.

Sisältö

Johdanto teknologian mahdollisuuksiin (muun muassa ruokapalveluiden tuottaman datan hyödyntäminen, mobiiliapplikaatiot, robotiikka, IOT-sensorit, VR- ja AR-todellisuus)
Teknologian käyttöönotto ja digitaalisen datan hyödyntäminen ruokatuotantoprosessien hallinnassa
Sensorien hyödyntäminen ruokapalveluiden kehittämisessä
Teknologian hyödyntäminen elämysten tuottamisessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä 5 op

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä135 h, josta itsenäistä opiskelua 113 h, hybridiopetusta 16 h ja verkko-opetusta 6 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa. Opiskelija osaa määritellä teknologisia ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvata ongelmia käytettävissä olevan datan pohjalta. Opiskelija osaa selittää teknologian mahdollisuudet elämyksissä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa. Opiskelija tunnistaa teknologisia ratkaisuja. Opiskelija osaa kuvata ongelmia käytettävissä olevan datan pohjalta. Opiskelija osaa havainnollistaa teknologian mahdollisuudet elämyksissä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa. Opiskelija löytää teknologian avulla ratkaisuja ajankohtaisiin kehittämisongelmiin. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia käytettävissä olevan datan pohjalta. Opiskelija osaa havainnollistaa teknologian mahdollisuudet elämyksissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä ja aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu

Lisätiedot

T&K osuus 3 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 24.03.2024

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1.5 op

T&K-osuus

2.5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa soveltaa asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija osaa johtaa reseptiikan suunnittelua, testaamista ja vakiointia. Opiskelija osaa soveltaa elintarvikekemiaa ja aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä ruokatuotteen kehittämisprojektissa.

Sisältö

Ruokatrendit
Ideasta tuotteeksi - tuotekehitysprosessin vaiheet
Työelämälähtöinen tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti
Käyttäjätiedon kerääminen ja hyödyntäminen ideoinnissa ja tuotesuunnittelussa
Tuotekehitys, reseptioptimointi ja tuotteiden aistinvarainen arviointi
Mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointi
Pakkausmerkinnät ja -suunnittelu

Oppimateriaalit

Fuller, G. W. (2011). New food product development: From concept to marketplace (3rd ed.). CRC Press.
Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tuotekehitysprojekti ryhmätyönä 4 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen kehittämisprojekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen (OT) ja opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 108 h, josta itsenäistä opiskelua 81 h, lähiopetusta 27 h. Lähiopetus Prikassa edellyttää lukujärjestyksen mukaista läsnäoloa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa esittää asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija osaa suorittaa reseptiikan suunnittelua, testaamista ja vakiointia. Opiskelija osaa tulkita elintarvikekemiaa ja aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä ruokatuotteen kehittämisprojektissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esitellä tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa selittää asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija osaa johtaa reseptiikan suunnittelua, testaamista ja vakiointia. Opiskelija osaa soveltaa elintarvikekemiaa ja aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä ruokatuotteen kehittämisprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa soveltaa asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija osaa johtaa reseptiikan suunnittelua, testaamista ja vakiointia. Opiskelija osaa soveltaa elintarvikekemiaa ja aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä ruokatuotteen kehittämisprojektissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämisprojekti, itse- ja vertaisarvioinnit ja aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Projektitoiminnan perusteet, Ruokatuotantoprosessit, Planning of menus, Aistinvarainen arviointi

Lisätiedot

T&K osuus 3 op
Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Anu Latva-Reinikka
 • Ilkka Latomäki
 • Sari Rimpelä
 • Paula Juurakko
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja lähestymistapoja. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa sekä osaa arvioida kriittisesti tietoa sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen ja/tai laadulliseen tutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen aineistonkeruun, analysoida aineistoa, raportoida sen tulokset, pohtia niiden merkitystä sekä arvioida työprosessiaan. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita työssään. Opiskelija osaa laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan tutkimus- ja/tai kehittämisraportin. Opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja hän tuntee opinnäytetyöprosessin.

Sisältö

- tutkimuksen peruskäsitteiden soveltaminen
- verkkotiedonhaku, tietokannat ja niiden käyttö
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tutkimus- ja kehittämistyön raportin rakenne, tyyli ja kieli, referointi, lähteet ja niihin viittaaminen
- tilastomatematiikka
- tilastollinen tietojenkäsittely
- tilastollisen tutkimuksen menetelmät ja raportointi
- kehittämistyön menetelmät ja raportointi

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Uusin painos. Tutki ja kirjoita.
Vilkka H. Uusin painos. Tutki ja kehitä.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus.
Muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

• Tutkimusprojektin toteuttaminen, luennot, ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistyö tehdään työelämästä saadusta aiheesta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

työmäärä 135h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 46 h
- itsenäinen opiskelu 89 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa avustetusti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Opiskelija osaa raportoida tulokset joiltakin osin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa käyttää jotain tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa tieteellisen tekstin konventioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan joiltakin osin tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija toimii tieteellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen tai laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset pääosin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä. Opiskelija käyttää itsenäisesti joitakin tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa. Opiskelija käyttää opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja osaa laatia rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata ja analysoida aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, käyttää löytämäänsä tietoa sekä arvioi tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa soveltaa määrällisen tai laadullisen tutkimustyön tuloksia kehittämistyössään. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tuotetaan yksi tutkimusraportti, jonka perusteella arvioidaan:
Tilastomatematiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely: tutkimusraportti, tietyin osin, (hyväksytty/hylätty)
Tutkimusprojekti: tutkimusraportti ja sen julkinen esittely, numeerinen arviointi SeAMK opinnäytetyöarviointikriteeristön pohjalta (ohjaajan arviointi)
Tutkimusviestintä: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Tiedonhankinta: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Academic writing: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Anu Latva-Reinikka
 • Ilkka Latomäki
 • Sari Rimpelä
 • Paula Juurakko
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja lähestymistapoja. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa sekä osaa arvioida kriittisesti tietoa sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen ja/tai laadulliseen tutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen aineistonkeruun, analysoida aineistoa, raportoida sen tulokset, pohtia niiden merkitystä sekä arvioida työprosessiaan. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita työssään. Opiskelija osaa laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan tutkimus- ja/tai kehittämisraportin. Opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja hän tuntee opinnäytetyöprosessin.

Sisältö

- tutkimuksen peruskäsitteiden soveltaminen
- verkkotiedonhaku, tietokannat ja niiden käyttö
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tutkimus- ja kehittämistyön raportin rakenne, tyyli ja kieli, referointi, lähteet ja niihin viittaaminen
- tilastomatematiikka
- tilastollinen tietojenkäsittely
- tilastollisen tutkimuksen menetelmät ja raportointi
- kehittämistyön menetelmät ja raportointi

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Uusin painos. Tutki ja kirjoita.
Vilkka H. Uusin painos. Tutki ja kehitä.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus.
Muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Tutkimusprojektin toteuttaminen, luennot, ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistyö tehdään työelämästä saadusta aiheesta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 135h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 38 h
- itsenäinen opiskelu 97 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa avustetusti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Opiskelija osaa raportoida tulokset joiltakin osin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa käyttää jotain tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa tieteellisen tekstin konventioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan joiltakin osin tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija toimii tieteellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen tai laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset pääosin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä. Opiskelija käyttää itsenäisesti joitakin tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa. Opiskelija käyttää opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja osaa laatia rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata ja analysoida aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, käyttää löytämäänsä tietoa sekä arvioi tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa soveltaa määrällisen tai laadullisen tutkimustyön tuloksia kehittämistyössään. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tuotetaan yksi tutkimusraportti, jonka perusteella arvioidaan:
Tilastomatematiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely: tutkimusraportti, tietyin osin, (hyväksytty/hylätty)
Tutkimusprojekti: tutkimusraportti ja sen julkinen esittely, numeerinen arviointi SeAMK opinnäytetyöarviointikriteeristön pohjalta (ohjaajan arviointi)
Tutkimusviestintä: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Tiedonhankinta: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Academic writing: tutkimusraportti, abstrakti, (hyväksytty/hylätty)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op

Ilmoittautumisaika

13.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän esiintymis-ja ryhmäviestintätilanteissa ja osaa laatia tavallisimmat työelämässä tarvittavat tekstit. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioihin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sisältö

- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Oppimateriaalit

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. 2015. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.
Juholin, E. 2022. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi.
sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

- lähi-, hybridi- ja etäopetus
- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, josta luentoja 16 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Esitietovaatimukset

Viestintätaidot

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Sari Rimpelä
Opiskelijaryhmät
 • RESTO22
  Restonomi (AMK)
 • MRESTO23
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa huomioida ulkoisen laskentatoimen vaatimukset ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa tulkita ja selittää ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa määritellä katetuottolaskennan periaatteet
- Opiskelija osaa nimetä kirjanpidon tehtävät ja periaatteet
- Opiskelija osaa suunnitella kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa soveltaa tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija selittää hinnoittelun perusteet toimialalla
- Opiskelija osaa prosenttilaskennan. Hän osaa laskea prosentuaalisia eroja ja muutoksia.
- Opiskelija osaa talousmatematiikan perusteet.

Sisältö

- Talousmatematiikan perusteet
- HoReCa-alan ulkoisen laskentatoimen vaatimukset
- Ulkoisen laskentatoimen raportit
- Sisäisen laskentatoimen raportit
- Ulkoisen laskentatoimen perusteet
- Sisäisen laskentatoimen perusteet
- Hinnoittelu

Oppimateriaalit

Heikkilä, Pekka, and Timo Saranpää. Hotelli- Ja Ravintola-alan Sisäinen Laskentatoimi. 5. tark. p. Helsinki: Restamark, 2013.
Heikkilä, Pekka. Hotelli- Ja Ravintola-alan Sisäisen Laskentatoimen Harjoituskirja. Kolmas, tarkistettu painos. Helsinki: Restamark, 2013.
Viitala, J. 2006. Yrittäjän taloushallinnon perusteet. Helsinki: Tietosanoma.
Muu materiaali julkaistaan kurssin alussa

Opetusmenetelmät

Sisältää aikaan sidottua verkossa toteutettavaa opetusta
Harjoitukset ja tehtävät
Koe

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Matematiikan osio voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).
Yrtiystalouden hallinnan osion voi suorittaa myös opinnollistamalla:
Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- Opiskelija tunnistaa ulkoisen laskentatoimen vaatimukset ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa nimetä ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa laskea myyntikatteen
- Opiskelija osaa nimetä kirjanpidon tehtäviä ja periaatteita
- Opiskelija osaa toistaa kassavirtalaskelman osat
- Opiskelija osaa laskea ravintolan joitakin keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa esittää hinnoittelun perusteita toimialalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- Opiskelija osaa nimetä ulkoisen laskentatoimen vaatimuksia ravintolan operatiivisessa toiminnassa
- Opiskelija osaa tulkita ulkoisen laskentatoimen tuottamia raporttien osia
- Opiskelija osaa selittää katetuottolaskennan periaatteita
- Opiskelija osaa nimetä ja luokitella kirjanpidon tehtäviä ja periaatteita
- Opiskelija osaa osittain suunnitella kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa selittää laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa nimetä joitain kohteita, miten voi käyttää tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija osaa tulkita ja selittää hinnoittelun perusteita toimialalla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa toteuttaa ravintolan operatiivisen toiminnan ulkoisen laskentatoimen vaatimukset huomioiden
- Opiskelija osaa muokata ja selittää ulkoisen laskentatoimen tuottamia raportteja
- Opiskelija osaa selittää katetuottolaskennan periaatteet
- Opiskelija osaa esitellä kirjanpidon tehtävät ja periaatteet
- Opiskelija osaa raportoida kassavirtalaskelman
- Opiskelija osaa laskea ravintolan keskeisiä sisäisiä tunnuslukuja
- Opiskelija osaa soveltaa tuotettua taloudellista tietoa yrityksen kehittämisessä
- Opiskelija osaa selittää, laskea ja valita hinnoittelun perusteet toimialalla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Matematiikan osio: Moodle tentti
Yritystalouden osio: Moodle tentti