Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Tutkinto-ohjelman nimi

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Koulutusala

Palvelualat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Valinnoilla voi syventää osaamistaan joko ravitsemukseen tai ruokatuotannon tai tila- ja elämyspalvelujen kehittämiseen.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Restonomi (AMK), ravitsemispalvelut

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ammattikorkeakoulututkintoon, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 6.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä vuodessa.
Restonomin tutkinto-ohjelmassa on vaihtoehtoisia syventäviä opintoja kaikkiaan 30 op. Syventävät opinnot alkavat opiskelijan valintojen mukaan toisena opiskeluvuotena.
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana keskitytään ruokapalvelujen tuottamisen prosessiin ja siihen liittyvän taustaosaamiseen. Painopiste on teoreettisten ammattiopintojen ja kädentaitojen yhdistämisessä.
Toisen opiskeluvuoden teemana on johtaminen ja prosessien hallinta. Opiskelijan taidot työyhteisön johtamisessa, laadun ja prosessien sekä liiketoiminnan johtamisessa kehittyvät. Opiskelija aloittaa syventävät opinnot valintojensa mukaisesti.
Kolmantena ja neljäntenä vuonna pääpaino on syventävissä opinnoissa ja harjoittelussa. Opinnäytetyöhön valmentavat opinnot päättyvät ja valitaan opinnäytetyön aihe. Opinnäytetyössä sovelletaan hankittuja tietoja ja taitoja.
Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita SeAMKin Vapaasti valittavien opintojen tarjonnan lisäksi opintoja esimerkiksi oman tutkinto-ohjelman vaihtoehtoisista opinnoista sekä muiden tutkinto-ohjelmien ja ammattikorkeakoulujen (CampusOnline) tarjoamia opintojaksoja.
Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys omaan ammattialaansa tietyn aiheen kautta. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.
Opetussuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.
Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Monialaisia projektiopintoja voi sisällyttää toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Restonomin koulutus perustuu monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen ruokapalvelualan erityispiirteisiin. Tutkinto-ohjelman vaihtoehtoiset syventävät opinnot (kaikkiaan 30 op) syventävät opiskelijan osaamista ruokatuotannon kehittämisessä, ammattikeittiöiden digitaalisissa ratkaisuissa, ravitsemusosaamisessa ja ruokakasvatuksessa, tuotekehityksessä sekä matkailu- ja elämyspalveluissa. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.
Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen ruokapalvelujen tuottamiseen, johtamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen ja digitaalisten järjestelmien tuottaman datan hyödyntämiseen. Opinnoissa perehdytään elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen, ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen ja palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruokapalvelualan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opittavat asiat pyritään ymmärtämään. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja.

Oppimisen piirteitä:

1. Opiskelija asettaa omia oppimistavoitteita.
2. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma.
3. Opittavat asiat liitetään opiskelijoiden omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön.
4. Vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja opettajien kesken pyritään syventämään opittavia asioita ja arvioimaan oppimiskokemuksia.
5. Oppimisessa korostetaan opiskelun prosessiluonnetta, ei pelkästään tavoitteita ja sisältöjä.
6. Opiskelija seuraa ja arvioi omaa ja ryhmän oppimista yhdessä opettajien kanssa. Oppimista kehitetään järjestelmällisesti koottavan palautteen pohjalta. Palautteet käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ne johtavat oppimistilanteiden kehittämiseen.

Opetuksessa käytetään erilaisia aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Monipuolisilla menetelmillä tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi luennot, itsenäinen tiedonhankinta, projektit, etä- ja verkko-opetus, oppimistehtävät, käytännön harjoitustyöt ja erilaiset yhteistoiminnallisen oppimisen muodot.

Ahot-menettelyt

OT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä opinnollistamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastatteluja
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.
OT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
Tutkinto-ohjelman OT-menettelyistä vastaa koulutusohjelmapäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin OT-menettelyohjeisiin.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Restonomin tutkinnossa kädentaitojen ja työelämäosaamisen kehittyminen on työllistymisen kannalta tärkeää. Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelujaksoa: ensimmäisenä vuonna Perusharjoittelu ja syventävien opintojen vaiheessa tehtävä Syventävä harjoittelu. Lisäksi ensimmäisenä vuonna on opintojakso Ruokapalvelut suurkeittiöissä, mikä suoritetaan yhteistyökumppaneiden suurkeittiöissä.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen voidaan todentaa esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä ja huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esimies- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.
Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö tai alan yrittäjä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

Kansainvälisyys

Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoitteluita ulkomailla sekä osa opinnoista ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai virtuaalisesti – ja siihen kannustetaan aktiivisesti.
Tutkinto-ohjelman kansainväliset vaihto-opiskelijat opiskelevat suomalaisten opiskelijoiden kanssa samoilla opintojaksoilla, jolloin opintojakso toteutetaan osittain tai kokonaan englannin kielellä. Opintojaksoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan englanninkielistä oppimateriaalia. Kansainvälinen ja monikulttuurinen näkemys on keskeisesti mukana opintokokonaisuuksissa.

Jatko-opintokelpoisuus

Antaa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintokelpoisuuden alan ylempään amk-tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Restonomikoulutusta järjestetään sekä päivä- että monimuotototeutuksena.
Monimuotoryhmien opiskelu on etä- ja lähijaksojen yhdistelmä. Lähijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin, jonka lisäksi on itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Eija Putula-Hautala, puh. 040 830 3953, eija.putula-hautala(at)seamk.fi

Harjoittelun koordinointi

Paula Juurakko, puh. 040 830 2293, paula.juurakko(at)seamk.fi

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, Monimuotototeutus

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tietää palvelun ja palvelujen tuottamisen erityispiirteet. Opiskelija tunnistaa asiakkaan odotukset ja osaa valita toimintavan palvelutilanteen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa soveltaa työelämässä ja asiakaspalvelussa tarvittavia käytöstapoja ja tapakulttuuria ja osaa toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opiskelija hallitsee tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot.

Sisältö

- asiakaspalvelun perusteet
- käytös- ja tapakulttuuri
- tarjoilujärjestelmät
- alkoholianniskelun perusteet
- anniskelupassin suorittaminen

Oppimateriaalit

- Hemmi, M., Häkkinen, U. & Lahdenkauppi, M. Avec - Asiakaspalvelua ravintolassa. Helsinki: WSOY. Uusin painos.
- Saarijärvi,H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus - Miksi, mitä, miten?

Opetusmenetelmät

- Luennot ja harjoitukset
- Ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 tuntia

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyvät erityispiirteet. Opiskelija tietää työelämään ja asiakaspalvelun tapakulttuuriin liittyviä asioita. Opiskelija tiedostaa oman roolinsa monikulttuurisen toimintaympäristön palveluntuottajana sekä tunnistaa omat asiakaspalveluvalmiudet. Opiskelija osaa tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa luokitella palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä ja osaa toteuttaa niitä toiminnassaan. Opiskelija osaa ottaa huomioon työssään työelämän ja asiakaspalvelun tapakulttuurin. Hän tiedostaa oman roolinsa monikulttuurisen toimintaympäristön palveluntuottajana sekä tunnistaa omat asiakaspalveluvalmiudet ja pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa mainituissa tehtävissä. Opiskelija osaa tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa luokitella palvelujen tuottamiseen sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä ja osaa soveltaa niitä toiminnassaan. Opiskelija tiedostaa ja ottaa hyvin huomioon työssään työelämän ja asiakaspalvelun tapakulttuurin. Hän sisäistää vastuullisen roolinsa monikulttuurisen toimintaympäristön palveluntuottajana sekä tunnistaa omat asiakaspalveluvalmiudet ja pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa mainituissa tehtävissä. Opiskelija osaa tarjoilun sekä alkoholianniskelun perustaidot kiitettävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.11.2021

Ajoitus

29.11.2021 - 10.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Risto Lauhanen
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

: After the course, the student can…
Build project concerning to circular economy
Knows business models for circular economy: product as a service, renewable, sharing platforms, product lifecycle extensions, resource efficiency & recycling
Can use his / her expertise to develop companies or other organizations in the field
Identify the financial opportunities and limitations of the circular economy business models
Can name examples of companies using circular business models and develop business ideas based on circular business models

Sisältö

Introduction, objectives and practices, assignment
Circular economy business models: product as a service, renewable, sharing platforms
Circular economy business models: product lifecycle extensions, resource efficiency & recycling
Models of projects in circular economy
Company visit
Developing your own business idea based on circular economy business models or project connected in circular economy

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The assingments is a partly missing the real subject
The subject is schematic.
The work is unstructured and the boundaries are unclear
The results to be achieved are unclear.
There are development goals set for project work, but they remain loose and unsubstantiated.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The assignment is useful and well-grounded for working life.
The assignment handle current issues, but it is common in the field
The work is based on knowledge and its limits are clear.
The results of the assignments are aimed at practical value and the purpose of the work is to bring a new perspective to the topic.
The role of the working life is taken into account.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The work is useful for practical activities and relevant for the working life and its development.
The work is relevant, new, creative, and demanding.
The limits are clear.
The results of the assignment aim to add value and the aim of the work is to bring a new innovative perspective to the topic.
The purpose and objectives of the work are well justified from the viewpoint of working life and knowledge base. The results of the work will be applied to the development of the circular economy

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Paula Juurakko

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija tietää mikrobiologian ja hygienian osalta olennaisimmat elintarvikelainsäädännön kohdat. Opiskelija tuntee yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehdot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ammattikeittiössä tapahtuvan elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen varastoinnin, valmistuksen ja tarjoilun. Opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon ruokatuotantoon liittyvät riskit. Hän osaa toimia vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Opiskelija osaa soveltaa ammattikeittiössä puhtaanapidon periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Elintarvikehygienian perusteet ja viranomaisvelvoitteet
Puhtaanapidon perusteet
Mikrobiryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja elinehdot
Laboratoriotyöskentely ja näytteiden käsittely

Oppimateriaalit

- Korkeala, H. Toim. 2007. Elintarvikehygienia:ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki. Elintarvikehygienia.
- Publication of Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. 2020. Hygieniaopas- Elintarvikehygienian perusteet.
- Publication of Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy.:Pintahygieniaopas - Opas suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan, elintarvikealan opetuksen ja terveydensuojelun käyttöön.
- Koskinen, M., Kakko, L. & Välikylä, T. (toim.) 2018. Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu.
- From laboratory work separate instruction
- Verkossa oleva muu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratoriotyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.
Laboratoriotöissä tulee olla läsnä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa käyttää niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ammattikeittiötoimintaan sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan itsenäisesti tietoa elintarvikelainsäädännöstä.?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ja osaa ottaa huomioon ammattikeittiötoimintaa sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoja elintarvikelainsäädännöstä ja osaa soveltaa niitä työssään.?

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, huomioi ja hallitsee ammattikeittiötoimintaan?sisältyviä riskejä. Hän kykenee toimimaan yrittäjämäisesti ja ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, raportit, tentti.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Seinäjoki (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pitkämatka (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • Seinäjoki
 • Pitkämatka

Tavoitteet

Opiskelija tietää mikrobiologian ja hygienian osalta olennaisimmat elintarvikelainsäädännön kohdat. Opiskelija tuntee yleiset elintarvikealan mikrobit ja niiden elinehdot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ammattikeittiössä tapahtuvan elintarvikkeiden turvallisen ja hygieenisen varastoinnin, valmistuksen ja tarjoilun. Opiskelija tiedostaa ja ottaa huomioon ruokatuotantoon liittyvät riskit. Hän osaa toimia vastuullisesti ja yrittäjämäisesti. Opiskelija osaa soveltaa ammattikeittiössä puhtaanapidon periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Elintarvikehygienian perusteet ja viranomaisvelvoitteet
Puhtaanapidon perusteet
Mikrobiryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet ja elinehdot
Laboratoriotyöskentely ja näytteiden käsittely

Aika ja paikka

18.5.-22 vieraillaan alamme suurimmassa messutapahtumassa Helsingin messukeskuksessa, kyseessä Gastro -messut.

Oppimateriaalit

- Korkeala, H. Toim. 2007. Elintarvikehygienia:ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. Helsinki. Elintarvikehygienia.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu: Hygieniaopas- Elintarvikehygienian perusteet. 2020.
- Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu:Pintahygieniaopas - Opas suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan, elintarvikealan opetuksen ja terveydensuojelun käyttöön.
- Koskinen, M., Kakko, L. & Välikylä, T. (toim.) 2018. Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisu.
- Laboratoriotöistä erillinen ohje.
- Verkossa oleva muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset
18.5.-22 vieraillaan alamme suurimmassa messutapahtumassa Helsingin messukeskuksessa, kyseessä Gastro -messut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.
Laboratoriotöissä tulee olla läsnä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa käyttää niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ammattikeittiötoimintaan sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan itsenäisesti tietoa elintarvikelainsäädännöstä.?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja hallitsee hyvin elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää ja osaa ottaa huomioon ammattikeittiötoimintaa sisältyvät riskit. Hän toimii vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja elintarvikehygienia- ja omavalvontaohjeiden mukaisesti. Opiskelija pystyy hankkimaan tietoja elintarvikelainsäädännöstä ja osaa soveltaa niitä työssään.?

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kiitettävästi elintarvikehygienian ja mikrobiologian perusteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tietää, huomioi ja hallitsee ammattikeittiötoimintaan?sisältyviä riskejä. Hän kykenee toimimaan yrittäjämäisesti ja ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyöt, raportit, tentti.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita ruokapalveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Hän osaa arvioida ruokaa ja ruokavalioita ravintoaineiden lähteenä. Hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Hän osaa selittää ruoansulatuksen vaiheet. Opiskelija osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistuksen kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä.

Sisältö

Ravitsemussuositukset (yleiset ja erillisryhmien)
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Ruoansulatuksen anatomia ja toiminta
Elintarvikkeet ja ruokavalio ravintoaineiden lähteenä
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt ruoanvalmistuksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä. Hän osaa kaavamaisesti hyödyntää ravitsemustietoaan valitessaan ruokia erilaisiin ruokalajeihin. Hän tunnistaa erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön. Hän osaa nimetä suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita. Hän osaa nimetä ruoansulatuskanavan osat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa selittää erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön ja tulkita tuloksia. Hän osaa tunnistaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa kuvailla ruoansulatuskanavan osien tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa kehittää erilaisia ruokavalioita huomioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön, tulkita tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä. Hän osaa soveltaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa selittää ruoansulatuskanavan toiminnan.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 18.04.2022

Ajoitus

18.04.2022 - 31.07.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita ruokapalveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Hän osaa arvioida ruokaa ja ruokavalioita ravintoaineiden lähteenä. Hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Hän osaa selittää ruoansulatuksen vaiheet. Opiskelija osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistuksen kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä.

Sisältö

Ravitsemussuositukset (yleiset ja erillisryhmien)
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Ruoansulatuksen anatomia ja toiminta
Elintarvikkeet ja ruokavalio ravintoaineiden lähteenä
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt ruoanvalmistuksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä. Hän osaa kaavamaisesti hyödyntää ravitsemustietoaan valitessaan ruokia erilaisiin ruokalajeihin. Hän tunnistaa erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön. Hän osaa nimetä suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita. Hän osaa nimetä ruoansulatuskanavan osat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa selittää erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön ja tulkita tuloksia. Hän osaa tunnistaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa kuvailla ruoansulatuskanavan osien tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa kehittää erilaisia ruokavalioita huomioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön, tulkita tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä. Hän osaa soveltaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa selittää ruoansulatuskanavan toiminnan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.07.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa tulkita ravitsemussuositusten tavoitteita ruokapalveluiden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Hän osaa kuvailla suomalaisten ruoankäyttöä. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla elintarvikkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Hän osaa arvioida ruokaa ja ruokavalioita ravintoaineiden lähteenä. Hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Hän osaa selittää ruoansulatuksen vaiheet. Opiskelija osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistuksen kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä.

Sisältö

Ravitsemussuositukset (yleiset ja erillisryhmien)
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Ruoansulatuksen anatomia ja toiminta
Elintarvikkeet ja ruokavalio ravintoaineiden lähteenä
Suomalaisten ruoankäyttö ja ravintoaineiden saanti
Kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt ruoanvalmistuksessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä ruoasta ravintoaineiden lähteenä. Hän osaa kaavamaisesti hyödyntää ravitsemustietoaan valitessaan ruokia erilaisiin ruokalajeihin. Hän tunnistaa erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön. Hän osaa nimetä suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita. Hän osaa nimetä ruoansulatuskanavan osat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa selittää erilaisten ruokavalioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön ja tulkita tuloksia. Hän osaa tunnistaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa kuvailla ruoansulatuskanavan osien tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja arvioida ruokia ravintoaineiden lähteenä. Opiskelija osaa soveltaa ja perustella ravitsemustietoaan valitessaan raaka-aineita erilaisiin ruokalajeihin. Hän osaa kehittää erilaisia ruokavalioita huomioiden ravitsemukselliset ja terveyteen vaikuttavat ominaisuudet. Hän osaa laskea erilaisten aterioiden ravintosisällön, tulkita tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä. Hän osaa soveltaa suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja toteuttaa niitä käytännössä. Hän osaa selittää ruoansulatuskanavan toiminnan.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa luokitella matkailuun ja ruokamatkailuun liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä. Opiskelija osaa erotella, mistä elämyskokemukset syntyvät ja mikä on asiakaskohtaamisen merkitys elämysperusteisessa ruokapalvelussa. Opiskelija osaa selittää ja soveltaa lisämyyntitekniikoita ravintolan asiakaspalvelutyössä.

Sisältö

Matkailu ilmiönä ja ruokamatkailun kehittäminen
Elämyksellisyys ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä
Ruokapalveluiden elämyksellisyys
Asiakaspalvelun rooli elämysten tuottajana ja ohjaajana
Asiakaspalvelijan keinot vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa tapahtuva opiskelu, tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet. Opiskelija osaa määritellä elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selittää matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa luokitella palvelujen myyntiin sekä palvelun kokemuksellisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti toiminnassaan. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä ja osaa soveltaa periaatteita käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, aktivinen osallistuminen ja koe

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa luokitella matkailuun ja ruokamatkailuun liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä. Opiskelija osaa erotella, mistä elämyskokemukset syntyvät ja mikä on asiakaskohtaamisen merkitys elämysperusteisessa ruokapalvelussa. Opiskelija osaa selittää ja soveltaa lisämyyntitekniikoita ravintolan asiakaspalvelutyössä.

Sisältö

Matkailu ilmiönä ja ruokamatkailun kehittäminen
Elämyksellisyys ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä
Ruokapalveluiden elämyksellisyys
Asiakaspalvelun rooli elämysten tuottajana ja ohjaajana
Asiakaspalvelijan keinot vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa tapahtuva opiskelu, tehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa nimetä palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet. Opiskelija osaa määritellä elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selittää matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa luokitella palvelujen myyntiin sekä palvelun kokemuksellisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa esitellä matkailun ilmiönä ja siihen liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija osaa selittää palvelujen myyntiin sekä asiakkaiden kokemuksiin liittyvät erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti toiminnassaan. Opiskelija osaa selittää elämyksellisyyden ja vieraanvaraisuuden keskeisen merkityksen ruoka- ja matkailuelinkeinon laatutekijänä ja osaa soveltaa periaatteita käytäntöön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, aktivinen osallistuminen ja koe

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Paula Juurakko

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämyksen syntymisen edellytykset ja sen monipuoliseen tuottamiseen liittyvät periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa moniaistisen ja mieleenpainuvan ruokaelämystapahtuman. Hän osaa edistää omaa luovuuttaan ja innovoida erilaisia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Opiskelija hallitsee monialaisissa projektitehtävissä toimimisen sekä osaa arvioida elämystuotannon laatua kokonaisvaltaisesti.

Sisältö

- ruokaelämystapahtuman suunnittelu ja toteutus
- tila ja tunnelma
- ruokatuote
- ohjelma
- palvelupolku

Aika ja paikka

Elämystapahtuma toteutetaan Ähtäri Zoon Farmilla perjantaina 29.4 (Resto19).
MResto20 ryhmä toteuttaa oman tapahtumansa Nature Paavolan tilalla, Soinissa perjantaina 13.5

Oppimateriaalit

Gustafsson, I-B., Öström, Å., Johansson, J. & Mossberg, L. 2006. The Five Aspects Meal model: a tool for developing meal services in restaurant.
Hynynen, A., Hopia, A., Uimonen, H.,Pitkäkoski, T., Aaltojärvi, I., Paakki, M. & Kontukoski, M. 2018. Ei ainoastaan leivästä.
Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen. Palvelukokemuksen punainen lanka.
Pine, B.J. & Gilmore, J.H. 1999. The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage.
Pitkäkoski, T. 2015. Elämysperusteisen ruokapalvelutapahtuman tuottamisen konseptointi.
Tarssanen, S. 2005. Elämystuottajan käsikirja.
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu.
Vallo, H.& Häyrinen, E. 2012. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen.

Ohjaajan jakama luentomateriaali. Muu oheislukemisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Ruokaelämystapahtuman suunnittelu ja käytännön toteutus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Elämystapahtuma toteutetaan Ähtäri Zoon Farmilla perjantaina 29.4 (Resto19).
MResto20 ryhmä toteuttaa oman tapahtumansa Nature Paavolan tilalla, Soinissa perjantaina 13.5

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteita.
Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon elämysteeman.
Opiskelija tiedostaa palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyviä näkökohtia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteita ja arvioida niiden merkitystä elämystuotannossa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon resurssit sekä elämysteeman.
Opiskelija huomioi palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyviä näkökohtia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa elämyksen tuottamisen pääperiaatteet ja arvioida elämystuotantoa asiakkaan kokemuksesta lähtien.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja organisoida elämyksellisen ruokatapahtuman ottaen huomioon vaadittavan laatutason, resurssit sekä elämysteeman.
Opiskelija huomioi monipuolisesti palvelukokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa itse ruokatuotteeseen, tunnelmaan, asiakkaan kohtaamiseen sekä kokonaisuuden johtamiseen liittyvät näkökohdat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelujen johtaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelijalla saavuttaa hyvän englannin yleiskielen taidon. Lisäksi hän pystyy käyttämään alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa englannin kielen oppimistaan.suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.

Sisältö

Kielen rakenteiden teoriaa ja harjoitustehtäviä.
Yleiskielen ja ammattikielen sanastoa kartuttavia tehtäviä.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali, verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja itsenäinen verkko-opiskelu Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti lukuvuoden alussa, jonka perusteella kurssia suositellaan osalle opiskelijoista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 10 kontaktituntia, muu kuormitus itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80%) ja suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Hän käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa ja ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.
Hylätty: Opintojaksolle ei osallistuta tai tehtäviä ei tehdä vaatimusten mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytysti suoritetut tehtävät. Kurssiarviointi : hyväksytty /hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja
Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka saavat lähtötasotestistä hylätyn tai tyydyttävän (T1, T2) arvosanan.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali ja muu opettajan osoittama aineisto.
Oppikirjana/oheisaineistona esim Engineer your English / Way to Go tms

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Moodleympäristössä itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö ( mahd OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja yhteensä n 26 h , muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty kirjallinen tentti ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali ja muu opettajan osoittama aineisto.
Oppikirjana/oheisaineistona esim Engineer your English / Way to Go tms

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Moodleympäristössä itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö ( mahd OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja yhteensä n 26 h , muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty tentti ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 06.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Christopher Hudson
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali ja muu opettajan osoittama aineisto.
Oppikirjana/oheisaineistona esim Engineer your English / Way to Go tms

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Moodleympäristössä itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö ( mahd OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja yhteensä n 26 h , muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty tentti ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 16.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset tavoitteet ( 3 op):
Opiskelija osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista englanniksi ja kehittää oman alansa tietämystään englanninkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisista viestintätilanteista
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja small talkia

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja small talk
Kirjallinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, alan ammattitekstit

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali ja muu opettajan osoittama aineisto.
Oppikirjana/oheisaineistona esim Engineer your English / Way to Go tms

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitukset
Moodleympäristössä itsenäiset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti
Suulliset näytöt :työhaastattelu ja esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö ( mahd OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja yhteensä n 26 h , muu kuormitus itsenäistä Moodletyöskentelyä

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana aktiivinen osallistuminen, suullisista ja kirjallisista tehtävistä suoriutuminen hyväksytysti. Hyväksytty tentti ja suullinen näyttö.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti ja suullinen näyttö (esitykset)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 12, muu kuormitus itsenäisiä verkko-opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ja suullinen näyttö (tentit, esitykset)

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti ja suullinen näyttö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 12, muu kuormitus itsenäisiä verkko-opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ja suullinen näyttö (tentit, esitykset)

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, English for Food Professionals

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu (Moodle), suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti ja suullinen näyttö (esitykset)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 12, muu kuormitus itsenäisiä verkko-opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvollisuus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ja suullinen näyttö (tentit, esitykset)

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2 op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään sekä kirjallisesti että suullisesti
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt (2 op)
Oman alan erityisterminologia, ammattitekstit
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa ammattisanastoa. Virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää oman ammattialansa ammattisanastoa tyydyttävästi. Hän ymmärtää alansa perustekstejä ja selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa taitavasti. Hän ymmärtää ja tuottaa vaativaa ammattiaineistoa. Selviytyy hyvin oman alansa työtilanteissa.

Esitietovaatimukset

English 1

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla erityisruokavaliotuotteita ja valmistaa erityisruokavalioita turvallisesti ja taloudellisesti.

Sisältö

Erityisruokavaliot (maidoton, laktoositon, gluteeniton, viljaton, FODMAP, kananmunaton)
Erityisruokavaliotuotteiden valmistus
Eettiset ja etniset ruokavaliot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Hän osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita. Hän osaa nimetä erityisruokavalioiden valmistukseen liittyvät turvallisuusnäkökulmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Hän tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita. Hän osaa käytännössä valmistaa erityisruokavaliotuotteita turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Hän tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita. Hän osaa valmistaa ja kehittää erityisruokavaliotuotteita turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Lisätiedot

Päiväopiskelijoilla yhteinen Elintarvikkeet ja ravitsemus -opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RAVI22
  RAVI22, Ravitsemusosaaja, Avoin amk, Ruoka
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Opiskelija osaa nimetä ja vertailla erityisruokavaliotuotteita ja valmistaa erityisruokavalioita turvallisesti ja taloudellisesti.

Sisältö

Erityisruokavaliot (maidoton, laktoositon, gluteeniton, viljaton, FODMAP, kananmunaton)
Erityisruokavaliotuotteiden valmistus
Eettiset ja etniset ruokavaliot

Oppimateriaalit

Materiaalit osoitetaan opintojakson Moodle-sivustolla opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Teorialuennot
Oppimistehtävä ruokapalvelussa ja kaupassa
Monivalintatentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan ruokapalveluyrityksen ja elintarvikapakkauksen erityisruokavalioihin liittyvään asiakasviestintään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tehdään verkossa opintojakson alussa osoitettuna ajanjaksona.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää. Opintojakso toteutetaan aloitustapaamisen jälkeen kokonaan verkossa.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa tentissä tietonsa erityisruokavalioista ja ymmärryksensä niiden merkityksestä ruokapalveluiden ja asiakkaan näkökulmasta.

Hylätty: Opiskelija ei osoita osaamistaan yllä mainituissa asioissa.

Sisällön jaksotus

Erityisruokavaliot ravitsemussuosituksissa, asiakasviestintä ja turvallisuus (0,25 op)
Keliakia ja gluteiinittomat ruokavaliot (0,5 op)
Ruoka-allergiat (0,5 op)
Herkän vatsan ja suolistosairauksien ruokavaliot ja intoleranssiruokavaliot (0,5 op)
Eettiset ja etniset ruokavaliot (0,25 op)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Hän osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita. Hän osaa nimetä erityisruokavalioiden valmistukseen liittyvät turvallisuusnäkökulmat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Hän tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita. Hän osaa käytännössä valmistaa erityisruokavaliotuotteita turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot sekä eettiset ja etniset ruokavaliot. Hän tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita. Hän osaa valmistaa ja kehittää erityisruokavaliotuotteita turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Lisätiedot

Päiväopiskelijoilla yhteinen Elintarvikkeet ja ravitsemus -opintojakson kanssa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 22.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Juha Tiainen
 • Anna Tall
 • Kari Laasasenaho
 • Leena Arjanne
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Juha Tiainen

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows the origin of Finnish food and history of food, from primary production to the consumer, as well as each step of the main processes in such a way that he is able to combine future studies knowledge of primary production, food industry, trade and catering services, processes, and thus be able to solve their own special area development issues as part of a whole and will be able to cooperate with other stair experts chain. Students identify changes in the food chain in action in recent years and understand the importance of change in the future. Students get also familiar with circular and bioeconomy, especially the role of Finnish forest.

Sisältö

- Finnish food system
- circular economy and bioeconomy as concept
- the main crops of Finnish agricultural production and the use of food as well as quality factors
-animal husbandry: the main products and fodders, as well as the main product quality factors
-most significant global food raw materials and product features
-basic technological processes in the bakery-, dairy- and meat sector, the quality of the raw material and its importance in production processes
-basic food processing methods and the importance of the quality elements of food service production
-the most typical by products of food chain and forests
-the main dimensions of the chemical, biological and microbiological quality which are common for the whole food chain
-main actors working in the food chain

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of bioeconomy and Finnish food system and can compare them to the systems of own country.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of food system and bioeconomy.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in some parts.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of Finnish food system and bioeconomy in all parts.

Lisätiedot

Obligatory to the exchange student at School of Food and Agriculture

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Kirta Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

The student masters the R & D process and the phases, as well as be able to apply a customer-oriented product development process and methods. Students are able to design, implement and manage a customer-oriented, cost-efficient, notices nutritional quality aspects and being innovative in food product development. The student knows the recipe / manufacture optimization. He is able to apply sensory methods in the development project.

Sisältö

Career-oriented R & D project. Consumer research, ideation, product design, recipe optimization, cost calculations, process design, product tests, sensory evaluation, product test and compression tests, design of experiments, test marketing, marketing and various methods of analyzing the results.

Oppimateriaalit

Tuorila, H. & Appelbye, U. 2008. Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Helsinki: Yliopistopaino.
Fuller, G. 2011. New Food Product Development: from concept to marketplace.
Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja tuotekehitysprojekti ryhmätyönä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 135 h, luennot ja tuotekehitysprojekti 49 h, itsenäinen opiskelu ja tuotekehitysprojekti 86 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student understands the basic concepts of the product development process steps and methods, as well as be able to apply them to the usual R & D projects to solve. Students are able to develop and test a recipe.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student knows well the food industry product development steps and methods, as well as be able to apply them to solve different types of R & D projects. The student can carry out the design and testing of recipes.The student is able to combine his knowledge with previous experiences in the subject.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student knows excellently food industry product development process steps and methods, as well as be able to apply them to a variety of different types of R & D project issues and problems. Students are able to organize and carry out design and testing of recipes. The student has demonstrated the ability to create new meanings and to show innovation in applying what he has learned.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (80 %), harjoitukset, tuotekehitysprojekti, itse- ja vertaisarvioinnit

Esitietovaatimukset

Planning of menus (RESTO)
or
Packaging Technology and Legislation (BIELI)
Food processes (BIELI)

Lisätiedot

R&D part 5

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Kirta Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

After the course, the student can…
• Estimate the amount of food loss and different types of losses (kitchen, plate and serving losses)
• Can use his / her expertise to develop companies or other organizations to prevent food loss
• Identify financial opportunities and limitations of food loss in working life
• Understand the importance of legislation and regulation related to food loss

Sisältö

Introduction, objectives and practices, assignment
Food loss types and timely variation in food loss amounts
The economic meaning and environmental impact of food loss
Food loss business and utilization of food loss
Case studies and regulation

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 54 h, josta kontaktiopetus 16 h, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 38 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The assingments is a partly missing the real subject
The subject is schematic.
The work is unstructured and the boundaries are unclear
The results to be achieved are unclear.
There are development goals set for project work, but they remain loose and unsubstantiated.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The assignment is useful and well-grounded for working life.
The assignment handle current issues, but it is common in the field
The work is based on knowledge and its limits are clear.
The results of the assignments are aimed at practical value and the purpose of the work is to bring a new perspective to the topic.
The role of the working life is taken into account.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The work is useful for practical activities and relevant for the working life and its development.
The work is relevant, new, creative, and demanding.
The limits are clear.
The results of the assignment aim to add value and the aim of the work is to bring a new innovative perspective to the topic.
The purpose and objectives of the work are well justified from the viewpoint of working life and knowledge base. The results of the work will be applied to the development of the circular economy

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset tehtävät, oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Marja Salonen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Mieluiten vuoden 2021 painos.
Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Mieluiten vuoden 2013 painos.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muu opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitutyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Marja Salonen
Vastuuhenkilö

Nina Sillvan

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähioetus, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 29.11.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Marja Salonen
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • AGRO18B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO18A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 02.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 18.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Marja Salonen
 • Marjo Latva-Kyyny
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

• Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten ruoka-alan organisaatioiden ja yritysten toiminnassa.
• Opiskelija osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle.
• Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä.
• Opintojakson käytyään opiskelija osaa selittää henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen merkittävimmät kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.
• Opiskelija osaa esitellä järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä.
• Opiskelija osaa työsopimuslain ja yhteistoimintalain keskeisen sisällön. Hän osaa muodostaa kuvan työsuhteen ehdoista ja niiden määräytymisestä.

Sisältö

• Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, hyvät työntekijätaidot, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja organisaation keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, muutoksen johtaminen, organisaatioviestintä
• Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys
• Työsopimuslain, työehtosopimuslain, yhteistoimintalain keskeiset säännökset
• Työntekijän sosiaaliturva pääpiirteittäin

Oppimateriaalit

- Viitala Riitta: Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä.
- Hyppänen Riitta: Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä.

- Työsopimuslaki
- Laki yhteistoiminnasta yrityksessä
- Tapaturmavakuutuslaki
- Työttömyysturvalaki
- Työaikalaki
- Työturvallisuuslaki
- Työehtosopimus

- Muut opettajan osoittama oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Etä- ja lähiopetus, harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 5*26,6 = 134 h, joka muodostuu, lähiopetuksesta, harjoitustehtävistä ja itsenäisestä perehtymisestä opintojaksojen teemoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä organisaation, johtamisen ja työtä koskevia käsitteitä. Hän osaa esitellä esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkitystä tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa esitellä johtamisen peruskäsitteitä ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita.
Opiskelija osaa etsiä Finlexistä lainsäädäntöä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Hän osaa selittää työehtosopimusta. Opiskelija osaa esitellä minkälaista lainsäädäntöä työntekijän sosiaaliturvaan ja työsuhteen ehtoihin kuuluu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarkastella organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa tulkita esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet.
Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelijalla on kokonaiskuva työntekijän sosiaaliturvasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tarkastella ja analysoida organisaatioita, johtamista ja työtä erilaisten käsitejärjestelmien kautta. Hän osaa selittää esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä johtamisen merkityksen tulokselliselle toiminnalle. Hän osaa erotella johtamisen peruskäsitteet ja henkilöstöjohtamisen osa-alueet sekä osaa analysoida niitä.
Opiskelija osaa hakea oikeudellista tietoa ja soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä ja osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Hän osaa tulkita työehtosopimusta ja toimia työehtosopimuksen mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä työsuhdetta koskevat lait.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista sekä annettujen harjoitustehtävien laatimista ja raportointia hyväksyttävästi.

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 19.12.2021

Ajoitus

01.02.2022 - 31.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 10

Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Vastuuhenkilö

Kaija Nissinen

Tavoitteet

The student is familiar with the national and international environment of health promotion. He/she is also able to analyze the environment where health promotion projects are carried out. He/she can view nutrition health promotion from theoretical perspectives. The student's health promotion planning and analysis skills evolve. She/he can analyse the structure, the elements and the content of the health promotion projects and compare them internationally. Student participates in the international project in which the nutrition health promotion tasks are analyzed, estimated and developed internationally. Her/his international and cultural understanding skills improves.

Sisältö

- intercultural dimensions
- national and international challenges in health and health promotion
- nutrition health promotion project work where health promotion projects are analyzed, estimated and developed

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

verkko-opetus
lähiopetus (hybridi)
itsenäinen työskentely ja kansainvälinen ryhmätyöskentely
intensiiviviikko vko 17/2022 Belgiassa (pakollinen osallistuminen)

Kansainvälisyys

Kurssi toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h, josta
etä- tai kontaktiopetusta 10 h
intensiiviviikko 40 h
itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä 31 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää yhteistä opiskelua ja tehtäviin valmentautumista Suomessa, ja kansainvälisiä ryhmätapaamisia ja ryhmäopiskelua verkossa. Opintojaksolla on SeAMK opiskleijoiden lisäksi opiskelijoita Belgiasta ja Espanjasta. Opintojakso huipentuu yhteiseen intensiiviiikkoon Belgiassa 25-29.4.2022 (pakollinen läsnäolo). Varaa myös matkapäivät. Opiskelija saa kurssiin ERASMUS-rahoitusta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student can give examples of main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can take part and analyze nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it is some respects to already known, is able to search information and integrate it to generate some solutions. The student builds up a in some respect quality reasoning in a group, has his/her own input, has respect for the input of others and proposes solutions. Student shows interest to the field of the course. He can only in some case follow instructions and operate on schedule.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student can name main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can analyze and develop nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it to already known, is able to search information and integrate it to generate solutions. The student builds up a quality reasoning in a group, has his/her own input, has respect for the input of others and proposes constructive solutions. He/she demonstrates insight and analysis capacity in his own work. He can mainly follow the instructions and can operate on schedule.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can define main health concerns in international level and compare them with national issues. The student can analyze, strengthen, and develop nutrition health promotion projects in co-operation with international partners. The student can analyze challenges, relate it to already known, is bale to search information and integrate it to generate creative solutions. The student builds up a quality reasoning in a group, has his own active input, has respect for the input of others and proposes constructive solutions. He/she demonstrates insight and analysis capacity in his own work. He/she can follow the instructions and can operate exactly during the process on schedule.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävät
itse- ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (restonomiopiskelijat)
Ravitsemuspassi (muut kuin restonomiopiskelijat) tai oman tutkinto-ohjelman ravitsemusopinnot

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.04.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 31.08.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin kasviproteiinivalmisteisiin ja osaa kertoa mistä ja miten valmisteet on valmistettu. Opiskelija osaa arvioida valmisteiden ympäristövaikutukset verrattuna muihin proteiinilähteisiin. Opiskelija osaa korvata lihan tai kalan näillä valmisteilla ja osaa valmistaa erilaisia ruokia valmisteita käyttäen.

Sisältö

- erilaiset kasviproteiinivalmisteet ja mistä ne valmistetaan
- valmisteiden ravintosisältö
- valmisteiden käyttö ruoanvalmistuksessa
- kasviproteiinivalmisteet vs. liha; hävikki, ympäristövaikutukset, hinta, valmistusaika

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi.
Luento, kirjallisia ja käytännön tehtäviä itsenäisesti.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä suorita kaikkia opintojaksoon kuuluvia tehtäviä hyväksytysti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso ensisijaisesti ravitsemisalan opiskelijoille.
Opintojaksolla valmistetaan ruokia kasviproteiineista.
Ruokien valmistukseen tarvittavat raaka-aineet hankitaan omakustanteisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä suorita kaikkia opintojaksoon kuuluvia tehtäviä hyväksytysti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja harjoitustyöt.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 20.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen yrityksen markkinoinnillisena lisäarvona. Hän osaa perustella kokonaisvaltaisen yrityskuvan luomisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija perehtyy käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämiseen ja osaa tehdä johtopäätöksiä erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutuksista ja sitä, kuinka niiden avulla synnytetään tasapainoinen ravintolakonsepti. Opiskelija osaa selittää ja vertailla tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita yhden ravintolakonseptin luomisessa.

Sisältö

- ruokapalvelujen esteettisyys ja toiminnallinen suunnittelu
- konseptin ilmentäminen palvelumuotoilun avulla
- keittiön ja salin layout suunnittelu

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta kontaktiopetusta 44 h, itsenäistä opiskelua 99 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kokonaisvaltaisen viestinnän merkityksestä markkinoinnillisena lisäarvona. Hän osaa erotella kokonaisvaltaisen yrityskuvan luomisen periaatteet ruokapalvelualalla.
Opiskelija osaa selittää visuaalista ilmaisua ja esteettisyyttä harjoitusten avulla ja oppii ratkaisemaan materiaaleihin, väreihin ja valaistukseen liittyviä ongelmia ravintolakonseptin luomisessa.
Opiskelija osaa nimetä joitakin tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää kokonaisvaltaista viestintää ja antaa esimerkkejä kokonaisvaltaisen viestinnän merkityksestä markkinoinnillisena lisäarvona.
Hän osaa toteuttaa kokonaisvaltaisen yrityskuvan luomisen periaatteita ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa soveltaa visuaalista ilmaisua ja esteettisyyttä harjoitusten avulla ja oppii ratkaisemaan materiaalien, värien ja valaistuksen valintaan liittyviä ongelmia luodakseen tasapainoisen ravintolakonseptin.
Opiskelija osaa selittää tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida kokonaisvaltaisen viestinnän merkitystä markkinoinnillisena lisäarvona. Hän osaa soveltaa ja arvioida periaatteita yrityskuvan luomisessa ruokapalvelualalla.
Opiskelija osaa harjoitusten avulla toteuttaa ja erotella visuaalisuutta ja esteettisyyttä sekä osaa yhdistellä materiaaleja, värejä ja valaistusta tasapainoiseksi ravintolakonseptiksi.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa esitellä kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän merkityksen yrityksen markkinoinnillisena lisäarvona. Hän osaa perustella kokonaisvaltaisen yrityskuvan luomisen periaatteet ruokapalvelualalla. Opiskelija perehtyy käytännön harjoitteiden kautta visuaalisuuden ja esteettisyyden ilmentämiseen ja osaa tehdä johtopäätöksiä erilaisten materiaalien, värien ja esillepanojen viestinnällistä vaikutuksista ja sitä, kuinka niiden avulla synnytetään tasapainoinen ravintolakonsepti. Opiskelija osaa selittää ja vertailla tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita yhden ravintolakonseptin luomisessa.

Sisältö

- ruokapalvelujen esteettisyys ja toiminnallinen suunnittelu
- konseptin ilmentäminen palvelumuotoilun avulla
- keittiön ja salin layout suunnittelu

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta kontaktiopetusta 44 h, itsenäistä opiskelua 99 h

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovaatimus 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kokonaisvaltaisen viestinnän merkityksestä markkinoinnillisena lisäarvona. Hän osaa erotella kokonaisvaltaisen yrityskuvan luomisen periaatteet ruokapalvelualalla.
Opiskelija osaa selittää visuaalista ilmaisua ja esteettisyyttä harjoitusten avulla ja oppii ratkaisemaan materiaaleihin, väreihin ja valaistukseen liittyviä ongelmia ravintolakonseptin luomisessa.
Opiskelija osaa nimetä joitakin tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää kokonaisvaltaista viestintää ja antaa esimerkkejä kokonaisvaltaisen viestinnän merkityksestä markkinoinnillisena lisäarvona.
Hän osaa toteuttaa kokonaisvaltaisen yrityskuvan luomisen periaatteita ruokapalvelualalla. Opiskelija osaa soveltaa visuaalista ilmaisua ja esteettisyyttä harjoitusten avulla ja oppii ratkaisemaan materiaalien, värien ja valaistuksen valintaan liittyviä ongelmia luodakseen tasapainoisen ravintolakonseptin.
Opiskelija osaa selittää tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida kokonaisvaltaisen viestinnän merkitystä markkinoinnillisena lisäarvona. Hän osaa soveltaa ja arvioida periaatteita yrityskuvan luomisessa ruokapalvelualalla.
Opiskelija osaa harjoitusten avulla toteuttaa ja erotella visuaalisuutta ja esteettisyyttä sekä osaa yhdistellä materiaaleja, värejä ja valaistusta tasapainoiseksi ravintolakonseptiksi.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa tila- ja sisustussuunnittelun periaatteita

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • IEPFF21F
  From Field to Fork

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Luentoja 24 h
Itsenäistä ja ryhmätyötä 111h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
 • Ilmari Äijö
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinoint

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Lähiopetusta (Luennot on mahdollista seurata etänä tai jälkikäteen nauhoitteena)
Verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.09.2021

Ajoitus

28.09.2021 - 29.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinointi

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
Lähiopetus
Itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.08.2021

Ajoitus

06.09.2021 - 31.01.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

The student knows principles of marketing planning, implementation and measurement. Student understands the special characteristics of marketing in the food chain and is able to position a product or a service in the chain. During the course, students improve their skills in the marketing planning either in primary products, processed food or restaurant services.

Sisältö

- Consumer and business purchasing processes
- The role of the customer segmentation in marketing
- Marketing planning and implementation
- Factors affecting pricing in different parts of the food chain
- Marketing mix in B2B and B2C markets
- Measurement and development of marketing
- Advanced section (2 credits) in which the student chooses the marketing of either in primary products, processed food or restaurant services.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. 13 uudistettu painos. Edita. Helsinki. Saatavissa myös e-kirjana.
Kotler, Philip. Marketing Management 2006.
Grönroos, Christian. Palveluiden johtaminen ja markkinoint

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset ja tentti. Opintojakson kokonaisuus muodostuu teorialuennoista, yksin tai ryhmässä tapahtuvasta käytäntöön soveltavasta perehtymisestä oppimismateriaaliin sekä harjoitustehtävistä, joiden tekeminen edellyttää alan kirjallisuuden ja kohdeorganisaatioista saatavissa olevan tiedon hyväksikäyttöä. Opiskelijat etsivät ja luovat tietoa itseohjautuvasti ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135h
Lähiopetusta (Luennot on mahdollista seurata etänä tai jälkikäteen nauhoitteena)
Verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The student masters the key principles of marketing and know how to apply them to some extent in the food chain of products and services marketing.

Satisfactory completion of the course requires that the student has written and reported all the given tasks successfully and satisfactorily completed a part examination which focuses on the general principles of the marketing

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student masters the main principles of marketing and can adapt them to the sales and marketing of the products and services of advanced area he has chosen. The student is also able to build marketing product- and service packages creatively.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on erityisesti opiskelijan soveltava osaaminen, joka osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi teoriaan ja käsitteisiin painottuva verkkotentti sekä laatimalla annetut harjoitustehtävät hyväksyttävällä tavalla.

Esitietovaatimukset

No prerequisites.

Lisätiedot

online-learning 1 point

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 10.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa ratkaista yhtälön. Opiskelija osaa prosenttilaskennan. Hän osaa laskea prosentuaalisia eroja ja muutoksia. Opiskelija osaa talousmatematiikan perusteet. Opiskelija osaa yksikkömuunnokset.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtoluvut, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Liuos- ja seoslaskut. Talousmatematiikan perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot/harjoitukset ja hyväksytysti suoritetut välitentit.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä).

Sisällön jaksotus

Kokonaistyömäärä 80 tuntia, mistä kontakstiopetuksen osuus 36 tuntia ja oman työn osuus 44 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin matematiikan ja talousmatematiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä palvelualan tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin matematiikkaan ja talousmatematiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä palvelualan erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi matematiikkaan ja talousmatematiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti palvelualan erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset kuulustelut (välitentit)

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sari Rimpelä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää matematiikkaa työssään ja opinnoissaan kohtaamiensa ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa ratkaista yhtälön. Opiskelija osaa prosenttilaskennan. Hän osaa laskea prosentuaalisia eroja ja muutoksia. Opiskelija osaa talousmatematiikan perusteet. Opiskelija osaa yksikkömuunnokset.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, likiarvot, murtoluvut, yksikkömuunnokset, prosenttilaskenta, potenssi ja juuri, polynomit, suhde ja verranto, yhtälöt ongelmanratkaisussa. Liuos- ja seoslaskut. Talousmatematiikan perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot/harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös opintojakson alussa järjestettävällä tentillä (läpimenoraja 50 % maksimipistemäärästä)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 80 tuntia, mistä kontakstiopetuksen osuus 18 tuntia ja oman työn osuus 62 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin matematiikan ja talousmatematiikan peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä palvelualan tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin matematiikkaan ja talousmatematiikkaan liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä palvelualan erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi matematiikkaan ja talousmatematiikkaan liittyvät käsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti palvelualan erityyppisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe

Esitietovaatimukset

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää messutoiminnan toimintaperiaatteet ja osaa hyödyntää tapahtumaa osana tuotteen tai palvelun markkinointia. Opiskelija osaa käytännössä toteuttaa markkinoinnin kolmivaiheisen kokonaisuuden: suunnittelun, toteutuksen ja seurannan. Suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija ymmärtää messuosaston visuaalisen ja toiminnallisen merkityksen kannattavan markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija osaa toimia hyvässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja hyödyntää saamaansa palautetta yrityksen toiminnan kehittämisessä.

Sisältö

- messuosallistumisen suunnittelu
- messuosallistumisen toteutus
- messuosallistumisen markkinoinnillinen sadonkorjuu

Oppimateriaalit

Huges, P. 2010. Exhibition Design
Jansson,M. 2007. Messuguru; messumarkkinoijan ideakirja
Keinonen,S. ; Keinonen. T. & Koponen, P. 2001. Menesty messuilla: yrityksen opas.
Lorenc, J.; Skolnick, L. & Berger, C. 2007. What is exhibition design?
Vuokko, P. 2003. Markkinointiviestintä: merkitys, vaikutus ja keinot.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt / käytännön suunnittelu ja toteutus, tehtävällä mahdollinen toimeksiantaja.
Vierailu Gastro -messuilla 18.5

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla mahdollisesti yrityksen toimeksianto.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op - 135 tuntia.
Teorian osuus n. 10 tuntia.
Muut kontaktitunnit sovitaan opintojaksokohtaisesti.
Yksi päivä varataan Gastro-messuille osallistumiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Gastro-messuille osallistuminen mahdollistetaan myös muille restonomiopiskelijoille, koska kyseessä on alamme suurimmat kotimaan messut.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa laaditun markkinointiviestintästrategiaan perustuvan messuprojektin joka tunnistaa myyntiä edistäviä, visuaalisia sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneen messuprojektin pääpiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja seurata laatimansa markkinointiviestintästrategian mukailevan messuprojektin joka edistää myyntiä, on visuaalisesti toimiva ja pysyy budjetissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida laatimansa markkinointiviestintästrategian mukaisen messuprojektin joka on pitkällä aikavälillä myyntiä edistävä, visuaalinen sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, harjoitustyö, toteutus, raportti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Ilkka Latomäki
 • Paula Juurakko
 • Kaija Nissinen
 • Eija Putula-Hautala
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tutkimus-, suunnittelu-, tuote-tai muun kehityshankkeen, joka yhdistää koulutusohjelman keskeisen oppiaineksen ja työelämän tarpeet. Hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Hän osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman ja esitellä suunnitelman sekä valmista työtään opinnäyteseminaarissa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö

- opinnäytetyön suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportointi
- aiheanalyysi
- suunnitelmaseminaari
- tulosten julkistaminen
- kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto
SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.Tutki ja kirjoita. Uusin painos. Helsinki: Tammi.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
Muu ajankohtainen tutkimus- ja kehittämistyökirjallisuus

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn käytännön toteutuksessa ja työn raportoinnissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja. Opiskelija määrittelee ohjauksen tarpeen työn eri vaiheissa ja hankkii ohjausta työlle nimetyltä ohjaajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

405 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi. SeAMK opinnäytetyön arviointikriteeristö.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Ilkka Latomäki
 • Kaija Nissinen
 • Paula Juurakko
 • Leena Arjanne
 • Eija Putula-Hautala
 • Kirta Nieminen
 • Eliisa Ylinen
 • Terhi Junkkari
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tutkimus-, suunnittelu-, tuote-tai muun kehityshankkeen, joka yhdistää koulutusohjelman keskeisen oppiaineksen ja työelämän tarpeet. Hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Hän osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman ja esitellä suunnitelman sekä valmista työtään opinnäyteseminaarissa. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan.

Sisältö

- opinnäytetyön suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportointi
- aiheanalyysi
- suunnitelmaseminaari
- tulosten julkistaminen
- kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto
SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P.Tutki ja kirjoita. Uusin painos. Helsinki: Tammi.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita.
Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
Muu relevantti tutkimus- ja kehittämistyökirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely tavoitteellisesti, järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti tiedonhankinnassa ja käsittelyssä, menetelmien hallinnassa, työn käytännön toteutuksessa ja työn raportoinnissa. Jokaisella työllä on nimetty ohjaaja. Opiskelija määrittelee ohjauksen tarpeen työn eri vaiheissa ja hankkii ohjausta työlle nimetyltä ohjaajalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

405 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi, ja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät SeAMK:n opinnäytetyöohjeesta ja kypsyysnäytteen vaatimus- ja arviointikriteereistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi. SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteeristö.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 15.06.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Eija Putula-Hautala
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Eija Putula-Hautala

Ajoitusryhmät
 • BIELI21 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • RESTO21 (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Koulutusryhmat
 • BIELI21
 • RESTO21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali
- Moodle-alustalla oleva perehdytysmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset, osallistuminen tutoreiden järjestämään toimintaan, SeAMK Yrityspäivä, alumniluennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

SeAMKin alumnien luennot

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on aikaisemmin suoritettu orientoiva opintojakso korkeakoulussa, oppimisessee hyväksiluetaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkkoalustalla)

Sisällön jaksotus

Opintojakson tunnit painottuvat syyslukukauteen, mutta jakso kestää koko lukuvuoden ja arvioidaan vasta huhti-toukokuussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Kirta Nieminen
 • Eija Putula-Hautala
Vastuuhenkilö

Eija Putula-Hautala

Ajoitusryhmät
 • BIELI (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • RESTO (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • MBIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus
Koulutusryhmat
 • BIELI
 • RESTO

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia ammattikorkeakoulussa
- kehittää omia oppimis-, opiskelu- ja työnhakutaitojaan
- käyttää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- tutustua omaan opiskelualaansa ja työmahdollisuuksiin alalla
- tunnistaa omat kansainvälistymismahdollisuutena

Sisältö

opintojen rakenne ja eri opiskelumahdollisuudet
- opiskeluun orientoituminen ja SeAMK yhteisönä
- korkeakouluopiskelua ohjaavat säädökset, SeAMKin toimintaperiaatteet ja säännöt
- opiskelijajärjestön toiminta
- SeAMKin kirjastopalvelut
- opiskelu- ja oppimistaidot sekä niissä kehittyminen
- opintososiaaliset palvelut ja hyvinvointipalvelut SeAMKissa
- urasuunnittelu ja työnhakutaidot
- kansainvälisen osaamisen merkitys
- jatko-opintomahdollisuudet

Oppimateriaalit

- SeAMK www- ja intra-sivut sekä niiden informaatio käsiteltävistä asioista, http://www.seamk.fi
- tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, ops.seamk.fi
- opettajan osoittama materiaali
- Moodle-alustalla oleva perehdytysmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentelyt, verkko-opiskelu, ohjatut harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelijalla on aikaisemmin suoritettu orientoiva opintojakso korkeakoulussa, oppimisessee hyväksiluetaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 53 tuntia, joka koostuu kontaktiopetuksesta, tehtävistä ja harjoituksista (osin verkkoalustalla)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu opintojakson tapaamisiin ja osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisen niiden aikana ja/tai suorittamalla opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Läsnäolo opinnoissa, osallistuminen harjoituksiin ja oppimistehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 07.11.2021

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää hospitality-alan yritystä asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Opiskelija huomioi kehittämistyössään asiakasnäkökulman, palveluprosessit ja resurssit. Opiskelija osaa nimetä strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita ja yhdistää kehittämistyönsä yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa hyödyntää innovatiivisuutta ja luovuutta yrityksen kehittämisessä. Opiskelija osaa arvioida kehitysprojektin liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät
- Innovatiivisuus ja luovuus liiketoiminnassa
- Kehittämisprojektin kannattavuuden arviointi
- Yrityksen strateginen johtaminen

Oppimateriaalit

-materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Opetusmenetelmät

-Luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, verkko-opiskelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollisuus opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45h, Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 90 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmiä
Opiskelija osaa yhdistää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa luetella strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita.
Opiskelija tunnistaa innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tulkita kehittämisprojektin budjettia ja rahoitusta ja luetella siihen kuuluvia osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa selittää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa selittää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä.
Opiskelija osaa perustella innovatiivisuuden ja luovuuden merkitystä yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella sen rahoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman palvelumuotoilun menetelmiä käyttämällä.
Opiskelija huomioi liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.
Opiskelija osaa suunnitella kehittämisprojektin, joka ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden sekä prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteet.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä osana palvelumuotoiluprojektia.
Opiskelija soveltaa innovatiivisuuden ja luovuuden keinoja yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia perustellun kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella rahoituksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävät, palveluliiketoiminnan konsepti 60 %, talouslaskelmat 40 %.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää hospitality-alan yritystä asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Opiskelija huomioi kehittämistyössään asiakasnäkökulman, palveluprosessit ja resurssit. Opiskelija osaa nimetä strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita ja yhdistää kehittämistyönsä yrityksen strategiaan. Opiskelija osaa hyödyntää innovatiivisuutta ja luovuutta yrityksen kehittämisessä. Opiskelija osaa arvioida kehitysprojektin liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.

Sisältö

- Palvelumuotoilun prosessit ja menetelmät
- Innovatiivisuus ja luovuus liiketoiminnassa
- Kehittämisprojektin kannattavuuden arviointi
- Yrityksen strateginen johtaminen

Oppimateriaalit

-materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Opetusmenetelmät

-Luennot, oppimistehtävät, ryhmätyöt, verkko-opiskelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollisuus opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20h, Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 115 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa palvelumuotoilun menetelmiä
Opiskelija osaa yhdistää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa luetella strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteita.
Opiskelija tunnistaa innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tulkita kehittämisprojektin budjettia ja rahoitusta ja luetella siihen kuuluvia osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä.
Opiskelija osaa selittää asiakaslähtöisyyden, prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteita.
Opiskelija osaa selittää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä.
Opiskelija osaa perustella innovatiivisuuden ja luovuuden merkitystä yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella sen rahoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman palvelumuotoilun menetelmiä käyttämällä.
Opiskelija huomioi liiketaloudelliset realiteetit ja tavoitteet.
Opiskelija osaa suunnitella kehittämisprojektin, joka ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden sekä prosessi- ja resurssilähtöisen kehittämisen periaatteet.
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida strategisen suunnittelun ja johtamisen merkitystä osana palvelumuotoiluprojektia.
Opiskelija soveltaa innovatiivisuuden ja luovuuden keinoja yrityksen kehittämisessä.
Opiskelija osaa laatia perustellun kehittämisprojektin budjetin ja suunnitella rahoituksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävät, palveluliiketoiminnan konsepti 60 %, talouslaskelmat 40 %.

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö ruokaketjussa
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 21.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Sisältö

Prosessisuunnittelu
Laadunhallinta ja -varmistus, laatujärjestelmät
Kestävät hankinta-, palvelu- ja tuotantoprosessit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta kontaktiopetus 15 h (läsnäolo, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 96 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija tiedostaa asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa tulkita palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija tunnistaa prosessisuunnittelussa käytettävät menetelmät. Opiskelija tiedostaa kuinka tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia hallitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun ja osaa arvioida palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa hallita tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä laaja-alaisesti prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kirjalliset tehtävät, oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

- Elintarvikkeet ravitsemuksessa tai Elintarvikkeet ja ravitsemus
- Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
- Ruokapalvelujen laadun kehittäminen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Sisältö

Prosessisuunnittelu
Laadunhallinta ja -varmistus, laatujärjestelmät
Kestävät hankinta-, palvelu- ja tuotantoprosessit

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta kontaktiopetus 24 h (läsnäolo, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu 111 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija tiedostaa asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa tulkita palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija tunnistaa prosessisuunnittelussa käytettävät menetelmät. Opiskelija tiedostaa kuinka tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia hallitaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun ja osaa arvioida palvelu- ja tuotantoprosessien laatua ja kannattavuutta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa hallita tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tunnistaa, kuvata, analysoida ja kehittää organisaation palvelu- ja tuotantoprosesseja. Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen prosessisuunnittelun tavoitteet ja osaa vastata palvelu- ja tuotantoprosessien laadusta ja kannattavuudesta. Opiskelija osaa hyödyntää eri menetelmiä laaja-alaisesti prosessisuunnittelussa. Opiskelija osaa johtaa, vertailla ja kehittää tuotteiden ja palveluiden kustannustehokasta ja kestävää hankintaprosessia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kirjalliset tehtävät, oppimistehtävä

Esitietovaatimukset

- Elintarvikkeet ravitsemuksessa tai Elintarvikkeet ja ravitsemus
- Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
- Ruokapalvelujen laadun kehittäminen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Marja Salonen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO18
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia toiminnalle strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita.
Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa hakea tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa kuvata irtaimen kaupan pääpiirteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä liikekaupassa että kuluttajakaupassa.

Sisältö

- Sopimustekniikka
- Kauppalaki (355/1987)
- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- Strategiset mittarit
- Johtamisjärjestelmät
- Johdon laskentatoimi käytännössä

Aika ja paikka

-www.finlex.fi
-Luennot
-Muu materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Oppimateriaalit

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Oikeustapaharjoitukset
- Itsenäinen työskentely
- Ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot
- Ryhmätyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.
Opiskelija tunnistaa ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämisen merkityksen ja sen osa-alueita.
Hän tuntee liiketoiminnan käsitteistöä ja osaa käyttää jotakin kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia suunniteltavan / toteutettavan hankkeen talousarvion osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa.
Hän osaa käyttää liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia ja perustella talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia liiketoimintastrategian mukaisen ja perustellun talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallinen tentti
- Ryhmätyön tuotokset

Esitietovaatimukset

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna tai Palvelujen konseptointi

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
 • Marja Salonen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yrityksen liiketoimintaympäristöä, kilpailijoita ja toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia toiminnalle strategisten tavoitteiden mukaisia tulosmittareita.
Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Hän osaa toimia sopimusosapuolena. Opiskelija osaa hakea tietoa oikeudellisista tietolähteistä sekä soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön. Hän osaa kuvata irtaimen kaupan pääpiirteet, erityisesti myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet sekä liikekaupassa että kuluttajakaupassa.

Sisältö

- Sopimustekniikka
- Kauppalaki (355/1987)
- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
- Oikeudellinen tiedonhaku
- Strategisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä
- Strategiset mittarit
- Johtamisjärjestelmät
- Johdon laskentatoimi käytännössä

Aika ja paikka

-www.finlex.fi
-Luennot
-Muu materiaali ilmoitetaan luentojen alussa

Oppimateriaalit

Opiskelijalla on mahdollista opinnollistaa kurssi, jos opiskelija täyttää seuraavat vaatimukset: Opiskelija työskentelee esimiesasemassa
Työnantajalta on mahdollista saada kurssin sisältöön liittyvä kehittämisprojekti
Opiskelija voi suorittaa kurssin tehtävät yritystallissa. Ota yhteys yritystallipäällikköön
Aikaisemman osaamisen tunnistaminen on mahdollista aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

Opetusmenetelmät

- Luennot
- Oikeustapaharjoitukset
- Itsenäinen työskentely
- Ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot
- Ryhmätyö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait.
Opiskelija tunnistaa ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämisen merkityksen ja sen osa-alueita.
Hän tuntee liiketoiminnan käsitteistöä ja osaa käyttää jotakin kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia suunniteltavan / toteutettavan hankkeen talousarvion osa-alueita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jossa on huomioitu olennaiset asiat. Opiskelija osaa etsiä keskeiset liikekauppaa ja kuluttajakauppaa koskevat lait ja soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa.
Hän osaa käyttää liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia ja perustella talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia sopimuksen, jota eivät rasita tulkinnalliset epäselvyydet. Opiskelija osaa etsiä ja vertailla liikekauppaa ja kuluttajakauppa koskevaa lainsäädäntöä ja soveltaa hankkimaansa tietoa käytäntöön.
Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja raportoida ravitsemisalan liiketoimintaa. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan käsitteistöä ja erilaisia kehittämismenetelmiä toteutettavana olevassa projektissaan. Hän osaa laatia liiketoimintastrategian mukaisen ja perustellun talousarvion suunnitellulle / toteutettavalle hankkeelle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Kirjallinen tentti
- Ryhmätyön tuotokset

Esitietovaatimukset

Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna tai Palvelujen konseptointi

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 30.06.2022

Laajuus

12 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun päätyttyä opiskelijan ruokatuotantoon liittyvä ammatillinen osaaminen on kehittynyt ja hänellä on selkeä kuva ravitsemispalvelualan operatiivisesta toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hänellä on hyvät yhteistyötaidot, hän toimii yrittäjämäisesti ja vastuullisesti ja hän on kehittynyt työyhteisön jäsenenä. Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee harjoittelupaikkansa tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelupaikkana voi olla julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys. Opiskelija työskentelee osana työyhteisöä, osallistuen osaltaan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, työyhteisön viestintään ja vuorovaikutukseen.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

12 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on selkeä kuva ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Hän on osallistunut monipuolisesti ruokatuotannon eri toimintoihin huomioiden työskentelyssään taloudellisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden sekä asiakaspalvelun periaatteet. Hän toimii vastuullisesti osana työyhteisöä. Hänellä on hyvät viestintä- ja yhteistyötaidot, hän osaa arvioida omia ammatillisia ja työyhteisöllisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai ammatillinen osaaminen ei ole syventynyt ja opiskelijalla ei ole kuvaa ravitsemispalvelualan yritysten ja toimipaikkojen toiminnasta ja liikeideasta. Osallistuminen ruokatuotantoon ja asiakaspalveluun on jäänyt yksipuoliseksi tai opiskelija ei osoita vastuullisuutta, viestintä- ja yhteistyötaitoja eikä osaa arvioida omaa ammatillista suoriutumistaan ja kehittymistään työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Asiakkaan kohtaaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 11.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Englanti
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Kirta Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Students can analyze and develop high-quality and customer-oriented menus. Students can take into consideration the food production process when planning.
- Students can develop menus and recipes from an ecological, economical, nutritional, cultural and social point of view.

Sisältö

- Menu analysis, planning & recipe optimization
- Calculations of nutritional values
- Cost calculations

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luennot, kehitysprojekti ryhmätyönä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä 135 h, luennot ja kehitysprojekti 43 h (päivä)/36 h (monimuoto), itsenäinen opiskelu ja kehitysprojekti 92 h (päivä) ja 99 h (monimuoto)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students recognize high quality and customer oriented menus.
Students recognize ecological, economical, nutritional, cultural and social aspects of the menus and recipes.
Students are able to name chemical reactions of the food stuff and food preparation.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students can develop high quality and customer oriented menus and food production processes for the place of business.
Students are able to plan menus and recipes taking account of ecological, economical, nutritional, cultural and social aspects.
Students manage chemical reactions of food stuff and food preparation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students are able to analyze and develop high quality and customer oriented menus for different places of business in accordance to their food production processes.
Students can plan and develop menus and recipes taking account of ecological, economical, nutritional, cultural and social aspects.
Students can apply chemical reactions of foodstuff and food preparation.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (80 %), kehitysprojekti, itse- ja vertaisarvioinnit

Esitietovaatimukset

Food service production, Foodstuffs and Nutrition

Lisätiedot

- Three credits for R&D

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 16.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Nina Sillvan
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
- esitellä perustiedot ja ?valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
- selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnitte-lun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
- esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.

Sisältö

- projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
- projektin vaiheet ja prosessi
- projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
- projektiorganisaatio ja sidosryhmät
- projektin muutokset, riskit ja ongelmat
- projektiviestintä ja raportointi
- projektin päättäminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija hallitsee projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään projektisuunnitelman ja hänellä on ymmärtämystä projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4:
Opiskelija hallitsee hyvin projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja hänellä on hyvä ymmärtämys projektin läpiviennistä ja hallinnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5:
Opiskelija hallitsee erinomaisesti projektin keskeisimmät käsitteet ja hallintamenetelmät. Hän kykenee tekemään erilaisia projektisuunnitelmia ja analysoimaan niitä. Hänellä erittäin hyvä ymmärrys projektin läpiviennistä ja hallinnasta sekä johtamisesta.

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Ajoitusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Koulutusryhmat
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa arvioida ravinnonsaannin riittävyyttä sekä suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot. Hän osaa vertailla markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Sisältö

- ravinnonoton säätely
- ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
- ravintoaineiden imeytyminen
- virheravitsemus
- tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

Oppimateriaalit

1 Ravitsemushoito -suositus
Ravitsemushoito, suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. 2010. [Verkkojulkaisu]. Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

2 Ravitsemustaito
Voutialainen E., Fogelholm M. & Mutanen M. 2016. 1.-3. painos. Ravitsemustaito. [Verkkokirja]. kpl 3, kpl 4 s.162-168, kpl 5. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Saatavana Ellibs-e-kirjakokoelmasta. Vaatii käyttöoikeuden.

3 Fysiologia ja anatomia
Ravinnonsaantiin liittyvän fysiologian ja anatomian ymmärtämisen tueksi:

Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lauri, T. 2019. 9. uudistettu painos. kpl 11 Ruoansulatus. Teoksessa: Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. [Verkkokirja / Painettu kirja]. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Saatavana Ellibs-kirjakokoelmasta. Vaatii käyttöoikeuden.

TAI

Nienstedt, W., Hänninen, O. & Arstila, A. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Ruoansulatus. Uusin painos.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen, erityisruokavaliot,
Elintarvikkeet ja ravitsemus tai Elintarvikkeet ravitsemuksessa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa arvioida ravinnonsaannin riittävyyttä sekä suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot. Hän osaa vertailla markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Sisältö

- ravinnonoton säätely
- ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
- ravintoaineiden imeytyminen
- virheravitsemus
- tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa.
Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen, erityisruokavaliot,
Elintarvikkeet ja ravitsemus tai Elintarvikkeet ravitsemuksessa.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
 • Leena Arjanne
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ravitsemuskasvatukseen osana terveyden edistämistä. Opiskelijan ravitsemuskasvatuksen taidot kehittyvät ja hän osaa käyttää vaihtelevia opetusmenetelmiä, -materiaaleja ja välineitä. Hän osaa toteuttaa itsenäisesti ravitsemuskasvatustilanteita ja -ohjausta erilaisissa ympäristöissä ja projekteissa.

Sisältö

Ravitsemuskasvatus
Opetus- ja ohjausmenetelmät
Ravitsemuskasvatusprojekti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja osaa soveltaa niitä tavanomaisissa ravitsemuskasvatustilanteissa. Hän osaa hakea ja käyttää joiltakin osin luotettavaa ravitsemustietoa. Hän osaa suunnitella ja ohjattuna toteuttaa yhdessä suunnitellun ravitsemuskasvatustilanteen. Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja osaa soveltaa niitä vaihtelevissa ympäristöissä. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustietoa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ravitsemuskasvatustilanteen itsenäisesti ja pystyy perustelemaan tekemänsä valinnat. Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää ravitsemuskasvatuksen periaatteita ja soveltaa niitä vaihtelevissa ympäristöissä. Hän osaa käyttää ja soveltaa uusinta ravitsemustietoa monipuolisesti oman toimintansa ohjauksessa. Hän osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa ravitsemuskasvatustilanteen ja osaa perustella tekemänsä valinnat laajasti. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Esitietovaatimukset

Elintarvikkeet ja ravitsemus (suoritettu)
Erityisryhmien ravitsemus (suoritettu)
Ravitsemuslaatu (osallistuminen)
Ravitsemusviestintä- ja tutkimus (osallistuminen)

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 07.11.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä..
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö

- ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
- kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
- alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
- ravitsemuksellisen laadun kehittämistehtävä

Aika ja paikka

Ilmoittautuminen alkaa 19.4.2021 ja päättyy 29.8.2021.
Kurssi alkaa 21.9.2021 ja päättyy 3.11.2021.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät opintojakson verkkoalustalta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
- webinaarit (ti 21.9.2021 klo 9:00-10:45 (aloitus), ti 5.10.2021 klo 9:00-10:45 (tehtävänanto), ke 3.11.2021 klo 9:00-10:45 (opintojakson päätös).
- esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
- verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
- ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
- vertaisarviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa. Opintojakson aikana tarvittavat työkalut: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa Teams -ympäristön hyödyntämisen (web-kamera, headset). Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.

Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.


Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.
Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, kehittämistehtävä, itse- ja ryhmänarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Lisätiedot

T&K-osuus 2 op

Ilmoittautumisaika

16.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä..
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö

- ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
- kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
- alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
- ravitsemuksellisen laadun kehittämistehtävä

Aika ja paikka

Ilmoittautuminen alkaa 16.8.2021 klo 8:00 ja päättyy x.x.2021.
Kurssi alkaa 21.9.2021 ja päättyy 3.11.2021.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät opintojakson verkkoalustalta

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
- webinaarit (ti 21.9.2021 klo 9:00-10:45 (aloitus), ti 5.10.2021 klo 9:00-10:45 (tehtävänanto), ke 3.11.2021 klo 9:00-10:45 (opintojakson päätös).
- esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
- verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
- ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
- vertaisarviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa. Opintojakson aikana tarvittavat työkalut: tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa Teams -ympäristön hyödyntämisen (web-kamera, headset). Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.

Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.


Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa.

Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa.
Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.
Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, kehittämistehtävä, itse- ja ryhmänarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Lisätiedot

T&K-osuus 2 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 15.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Sisältö

• Ravitsemusviestintä
• Ravitsemusaiheinen mediajuttu tai sen analysointi
• Ravitsemustutkimus
• Ravitsemustiedonhaku
• Ajankohtaiset ravitsemustutkimusaiheet

Oppimateriaalit

Fogelholm, M. (toim.) 2003. Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari.
Vertio 2003. Terveyden edistäminen.
Torkkola, S. (toim.). 2002. Terveysviestintä.
Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän opas
Upola, T. 2018. Livenä ja läsnä.
Kotilainen, L. 2003. Parempi lehtijuttu.
Mykkänen, P. 1998. Yhteisölehti. Tekijän opas.
Muu opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- verkkoluennot
- harjoitukset (analyysitehtävä)
- vertais- ja itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan keväällä 2022. Ilmoittautuminen alkaa ja päättyy CampusOnlinessa ilmoitettuina ajankohtina.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Kurssin aikana tarvittavat työkalut:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys
laitteisto, joka mahdollistaa verkkokokousympäristön hyödyntämisen. Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediajutun koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Hän osaa antaa palautetta muille. Hän osaa perustella joiltakin osin tekemänsä valinnat.
Opiskelija osaa nimetä ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hakea luotettavaa ravitsemustietoa satunnaisesti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään joiltain osin.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida joistakin näkökulmista. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti ja osaa antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tietää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään suurimmalta osin.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä pystyy antamaan rakentavaa palautetta muille.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta, osaa käyttää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä laajasti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa perustellusti.
Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

07.02.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Sisältö

• Ravitsemusviestintä
• Ravitsemusaiheinen mediajuttu tai sen analysointi
• Ravitsemustutkimus
• Ravitsemustiedonhaku
• Ajankohtaiset ravitsemustutkimusaiheet

Oppimateriaalit

Fogelholm, M. (toim.) 2003. Ratkaisuja ravitsemukseen. Ravitsemuskasvatus ja elämänkaari.
Vertio 2003. Terveyden edistäminen.
Torkkola, S. (toim.). 2002. Terveysviestintä.
Wiio, O. & Puska, P. 1993. Terveysviestinnän opas.
Upola, T. 2018. Livenä ja läsnä.
Kotilainen, L. 2003. Parempi lehtijuttu.
Mykkänen, P. 1998. Yhteisölehti. Tekijän opas.
Muu opettajien osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

- verkkoluennot
- harjoitukset (analyysitehtävä)
- vertais- ja itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan keväällä 2022. Ilmoittautuminen alkaa ja päättyy CampusOnlinessa ilmoitettuina ajankohtina.

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Kurssin aikana tarvittavat työkalut:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys
laitteisto, joka mahdollistaa verkko-oppimisympäristön hyödyntämisen. Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediajutun koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Hän osaa antaa palautetta muille. Hän osaa perustella joiltakin osin tekemänsä valinnat.
Opiskelija osaa nimetä ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja hakea luotettavaa ravitsemustietoa satunnaisesti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään joiltain osin.
Hän osaa vain joiltakin osin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida joistakin näkökulmista. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti ja osaa antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tietää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa työssään suurimmalta osin.
Hän osaa pääosin noudattaa annettuja ohjeita ja toimia annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä pystyy antamaan rakentavaa palautetta muille.
Opiskelija osaa määritellä ja selittää ravitsemustutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta, osaa käyttää luotettavan ravitsemustiedon lähteitä laajasti. Opiskelija osaa referoida ravitsemustutkimuksia ja käyttää uusinta ravitsemustutkimustietoa perustellusti.
Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Restonomiopiskelijat:
* Elintarvikkeet ja ravitsemus
* Ravitsemuksen erityiskysymykset
* tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat:
* Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Ilmoittautumisaika

11.10.2021 - 19.12.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Ilkka Latomäki
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa erilaisia valmistustapoja ruuan laitossa.
- Opiskelija pystyy valitsemaan erilaisia viinejä eri ruokien kanssa ja suunnittelemaan viinilistan siten, että se tukee ruokalistalle valittuja annoksia.
- Opiskelija osaa määritellä eri alueiden, rypälelajikkeiden ja valmistustapojen vaikutukset viinin makuun.
- Opiskelija osaa nimetä erilaisten vahvojen alkoholien ja Cocktailien valmistuksen perusteet
- Opiskelija osaa selittää erilaisten oluiden valmistuksen pääpiirteet ja pystyy yhdistämään eri oluita ruokien kanssa

Sisältö

- Viinien maistaminen, viinin rakenne ja viinin yhdistäminen ruokaan.
- Viinialueet, viinien laatuluokitukset ja eri rypälelajikkeiden erot
- Ruuan ja cocktailien valmistaminen ja erilaiset valmistustavat.
- Oluiden ja väkevien alkoholijuomien valmistamisen perusteet

Oppimateriaalit

- Hopia, Anu. Kemiaa keittössä
- Oz,Clarke. 2001. Nautittava viini. Mäkelä. Karkkila
- Berglund,J. Rinta-Huumo, A. VIINISTÄ VIINIIN: Viininystävän vuosikirja.
- Eri keittokirjat
- Muut tunneilla ja verkon kautta välitettävä materiaali

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoitustyöt ravintola Prikassa, luennot, virtuaalinen materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 24 h
Itsenäinen opiskelu 57 h

Sisällön jaksotus

Verkkotentti 70% ja aktiivisuus kontaktiopetuksessa 30%

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin materiaalimaksu on 60€

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä auttavasti viinivalintansa käyttäen hyväksi makujen yhdistämisen teoriaa ja hankittua viinitietoutta. Opiskelija osaa määritellä erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa listata erilaisia oluita ja alkoholijuomien valmistustapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa raportoida viinivalintansa käyttäen makujen yhdistämisen teoriaa ja viinitietoutta hyväksikäyttäen. Opiskelija osaa valita erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa esitellä eri oluiden ja alkoholijuomien valmistuksen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustellen valita viinit ruokalistalle käyttäen makujen yhdistämisen teoriaa ja viinitietoutta hyväksikäyttäen. Opiskelija osaa erilaisia lähestymistapoja ruuan valmistuksessa saadakseen toivotun lopputuloksen ruoka-annokseen. Opiskelija osaa selittää eri oluiden ja alkoholijuomien valmistuksen.

Ilmoittautumisaika

22.11.2021 - 08.06.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 07.08.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Opiskelijaryhmät
 • VVO
  VVO-ryhmä Peppiä varten

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
• Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
• Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
• Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Sisältö

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu
Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet
Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen
Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää ruokahävikin muodostumisen perusteita ja luettelee tärkeimpiä hävikkiin liittyviä käsitteitä. Opiskelija määrittelee ruokaketjun ruokahävikin pääasiat. Hän kykenee laskemaan ruokahävikin määrään liittyviä laskuja. Opiskelija nimeää ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ruokaketjussa. Hän osaa tunnistaa ruokahävikin vähentämisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa ruokahävikin muodostumisen perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä. Opiskelija tekee yhteenvedon ruokahävikkiin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä ruokahävikin vähentämiseksi (sovellukset, toimintamallit). Opiskelija arvioi ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä. Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin ilmiöihin ruokahävikin muodostuminen ja hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (hävikkilajit ja lainsäädäntö). Opiskelija selittää ruokahävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy kuvailemaan ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sarita Ventelä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 28 h luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kolmella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sarita Ventelä
Vastuuhenkilö

Sarita Ventelä

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta sovitaan ensimmäisellä luennolla. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 18 h luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kolmella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 19.09.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 24.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sarita Ventelä
Vastuuhenkilö

Sarita Ventelä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 28 h luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kolmella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 24.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sarita Ventelä
Vastuuhenkilö

Sarita Ventelä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 28 h luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kolmella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sarita Ventelä
Vastuuhenkilö

Sarita Ventelä

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää aineiden kierron kokonaisuutta ja merkitystä elintarvikeketjussa sekä rehujen ja elintarvikkeiden kemiallisen koostumuksen merkityksen ketjun eri vaiheissa. Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata ravintoaineiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia ja rektioita. Opiskelija osaa soveltaa kemian teoreettista tietoa ammatillisessa yhteydessä ja ymmärtää raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallisen koostumuksen merkityksen laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opintojakso antaa pohjatiedot elintarvike- ja biokemian opiskeluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös osaa nimetä (kirjallisuuden avulla) ja luokitella keskeisimpiä proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja ja ymmärtää niiden perusrakenteen ja kemialliset ominaisuudet sekä esiintymisen ja merkityksen ruokaketjussa. Opiskelija osaa soveltaen hyödyntää oppimaansa käytännössä (kuten eläimen ruokinta ja ravitsemusfysiologia (agro), ihmisen ravitsemus (resto, bieli), tuotetun ja käytettävän kasvi- tai eläinperäisen elintarvikeraaka-aineen laatu ja ominaisuudet (agro, resto, bieli)) sekä osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen.

Sisältö

- Aineiden kierto
- Ravintoaineiden (proteiinit, hiilihydraatit, rasvat) kemiallinen koostumus ja käyttäytyminen elintarvikeketjussa
- Aminohapot ja proteiinien muodostuminen, rasvahapot ja rasvat, hiilihydraatit (sokerit, tärkkelys, selluloosa)
- Tärkeimpien kivennäis- ja hivenaineiden kemiaa
- Veden kemiallisia ilmiöitä
- pH ja happamuuden merkitys elintarvikeketjussa
- Käsiteltäviin aihepiireihin liittyviä soveltavia laskutehtäviä

Oppimateriaalit

Tekniikan kemia 2018 (e-kirja tai hyllykirja): Hänninen, Karppinen, Leskelä & Pohjakallio. EDITA.
Opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta sovitaan ensimmäisellä luennolla. Kaksi uusintamahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 x 27 h opiskelijan työtä, josta 18 h luentoja ja harjoituksia,
loppu itsenäistä opiskelua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan kolmella Moodletentillä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 08.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Samu Palander
 • Ilkka Latomäki
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa ja etsitään itse

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 oh, joka sisältää
- luentoja ja muuta johdettua toimintaa
- työpajoja
- Itseinäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, menetelmät ja toimijat sekä kykenee hyödyntämään osaamistaan tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 23.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 08.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Samu Palander
 • Ilkka Latomäki
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa ja etsitään itse

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 oh, joka sisältää
- luentoja ja muuta johdettua toimintaa
- työpajoja
- Itseinäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, menetelmät ja toimijat sekä kykenee hyödyntämään osaamistaan tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

19.01.2022 - 24.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Samu Palander
 • Anu Latva-Reinikka
 • Ilkka Latomäki
 • Merja Kyntäjä
Vastuuhenkilö

Ilkka Latomäki

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MBIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa raportoida ruoan alkuperän ja reitin maataloustuotannosta kuluttajalle. Hän osaa yhdistää tulevissa opinnoissaan alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalveluiden prosessien tuntemustaan. Opiskelija osaa myöhemmin opinnoissaan ratkaista oman erityisalueensa kehittämisen ongelmia osana kokonaisuutta ja pystyy toimimaan yhteistyössä ketjun muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija osaa nimetä ruokaketjun toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja muutosten merkityksiä. Opiskelija pystyy myös nimeämään elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivia yrityksiä.

Sisältö

-suomalaisen maataloustuotannon tärkeimmät viljelykasvit ja niiden elintarvikekäyttö sekä laatutekijät
-kotieläintuotannon toimintatapa, merkittävimmät rehut, keskeiset tuotteet sekä näitten tuotteiden tärkeimmät laatutekijät
-merkittävimmät globaalit elintarvikeraaka-aineet ja niiden tuoteominaisuuksia
-leipomo-, meijeri- ja lihateknologiset perusprosessit, raaka-aineen laatu ja sen merkitys tuotantoprosesseille
-ruokapalveluiden tuottamisen toimintatavat, vaikuttavuus yksilölle ja yhteiskunnalle, ruokapalveluihin vaikuttavat laatutekijät ja laatutekijöiden vaikutus hankittaviin elintarvikkeisiin
-ruoka-alan keskeiset toimijat, taloudellinen koko ja työllistävyys Suomessa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa ja etsitään itse

Opetusmenetelmät

Luennot
Tehtävät
Pienryhmätyöskentely
Verkossa oleva materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnon laajuus on 134 oh, joka sisältää
- luentoja ja muuta johdettua toimintaa
- työpajoja
- Itseinäistä työskentelyä ja ryhmätyöskentelyä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus: Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija osaa selittää aiheeseen liittyvät peruskäsitteet, menetelmät ja toimijat sekä kykenee hyödyntämään osaamistaan tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin ja opiskelijan aktiivisuuteen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 10.10.2021

Ajoitus

27.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Margit Närvä
 • Anna Tall
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • AGRO20B
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20A
  Agrologi (AMK)
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 133,5h.

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 08.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Margit Närvä
 • Leena Arjanne
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • AGRO21A
  Agrologi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h
josta kontaktiopetus 15 h, isenäinen opiskelu noin 65 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt tehtävät

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 08.04.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Margit Närvä
 • Leena Arjanne
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • AGRO21B
  Agrologi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h
josta kontaktiopetus 15 h, isenäinen opiskelu noin 65 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt tehtävät

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 17.02.2022

Ajoitus

17.02.2022 - 24.04.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Leena Arjanne
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • MAGRO22
  Agrologi (AMK)
 • MBIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi vastuullisuuden ulottuvuutena
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 80 h
josta kontaktiopetus 15 h, isenäinen opiskelu noin 65 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt tehtävät

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

16.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Avoin amk
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Anu Latva-Reinikka
 • Margit Närvä
 • Anna Tall
 • Leena Arjanne
 • Kirta Nieminen
 • Merja Kyntäjä
 • Teija Rönkä
Vastuuhenkilö

Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MAGRO21
  Agrologi (AMK)
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuudet: ympäristövastuullisuus, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, taloudellinen vastuu ja paikallisuus.

Sisältö

- Ruokaketjun vastuullisuuden merkitys globaalissa maailmassa
- Ruokaketjun ympäristövastuullisuus
- Ruokaketjun tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys
- Ravitsemussuositukset laadun ja vastuullisuuden ohjaajana
- Työhyvinvoinnin eri ulottuvuudet vastuullisessa ruokaketjussa
- Eläinten hyvinvointi
- Taloudellinen vastuu ja paikallisuus

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 133,5h

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa esitellä ruokaketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät
Aktiivinen osallistuminen

Esitietovaatimukset

Ruokaketjun toiminta

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 10.04.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija hallitsee palvelu- ja oppimisympäristön tuotanto- ja palveluprosessin. Opiskelija toteuttaa operatiivista johtamista ja testaa palvelu- ja oppimisympäristössä johtamis-, ongelmanratkaisu- ja organisointitaitojaan sekä paineensietokykyään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Hän osaa tulkita ja soveltaa alan työehtosopimusta sekä laatia ergonomisia työvuorosuunnitelmia. Opiskelija osaa soveltaa palvelukonseptin johtamisessa ruokapalvelujen turvallisuutta, terveellisyyttä, taloudellisuutta ja elämyksellisyyttä.

Sisältö

- Ruokapalvelujen johtaminen
- Työvuorosuunnittelun perusteet
- Organisaatiokäyttäytyminen

Aika ja paikka

18.5.-22 vieraillaan alamme suurimmassa messutapahtumassa Helsingin messukeskuksessa, kyseessä Gastro -messut.

Oppimateriaalit

Dunderfelt, T. Tunnista temepramentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. 2010. PS-kustannus.
Lämsä, A-K. & Hautala, T. 2005. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät.
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia –Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki.
Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Määttälä, S., Nuuttila, J. & Saranpää, T. 2008. Juhlapalvelu, suunnittele ja toteuta. Helsinki: WSOY.
Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessit. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksia ja raportteja.

Opetusmenetelmät

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää verkko-oppimista.
18.5.-22 vieraillaan alamme suurimmassa messutapahtumassa Helsingin messukeskuksessa, kyseessä Gastro -messut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruokapalvelujen johtaminen 4op
22h kontaktiopetusta
32h käytännön johtamista
54h itsenäistä opiskelua
Työvuorosuunnittelu 2op:
- 8 h kontaktiopetusta
- 46 h verkko-opetusta
Organisaatiokäyttäytyminen 2op:
- 18 h kontaktiopetusta
- 34 h itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja johtaa eri palvelukonsepteja turvallisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja elämyksellisesti.
Opiskelija organisoi ohjatusti työtä.
Opiskelija tietää sekä oman että muiden opiskelijoiden toiminnan merkityksen eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija tietää työvuorosuunnitelmien ja hankintojen tuloksellisen merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa eri palvelukonsepteja turvallisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja elämyksellisesti.
Opiskelija organisoi työtä ja ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa arvioida ja antaa palautetta sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa laatia työvuorosuunnitelmia ja suunnitella ohjatusti tuloksellisia hankintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja soveltaa ruokapalvelujen turvallisuutta, terveellisyyttä, taloudellisuutta ja elämyksellisyyttä palvelukonseptien operatiivisessa johtamisessa.
Opiskelija organisoi työtä selkeästi ja johdonmukaisesti, sekä ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa laaja-alaisesti arvioida, antaa palautetta ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa laatia tarpeen mukaisia työvuorosuunnitelmia ja suunnitella itsenäisesti tuloksellisia hankintoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä.
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmän arviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

- Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus tai Ruokapalvelujen kokemuksellisuus
- Ruokapalvelujen tuottaminen
- Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 06.03.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, organisoida ja johtaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija hallitsee palvelu- ja oppimisympäristön tuotanto- ja palveluprosessin. Opiskelija toteuttaa operatiivista johtamista ja testaa palvelu- ja oppimisympäristössä johtamis-, ongelmanratkaisu- ja organisointitaitojaan sekä paineensietokykyään. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Hän osaa tulkita ja soveltaa alan työehtosopimusta sekä laatia ergonomisia työvuorosuunnitelmia. Opiskelija osaa soveltaa palvelukonseptin johtamisessa ruokapalvelujen turvallisuutta, terveellisyyttä, taloudellisuutta ja elämyksellisyyttä.

Sisältö

- Ruokapalvelujen johtaminen
- Työvuorosuunnittelun perusteet
- Organisaatiokäyttäytyminen

Aika ja paikka

18.5.-22 vieraillaan alamme suurimmassa messutapahtumassa Helsingin messukeskuksessa, kyseessä Gastro -messut.

Oppimateriaalit

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät.
Dunderfelt, T. Tunnista temepramentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. 2010. PS-kustannus.
Lämsä, A-K. & Hautala, T. 2005. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. 2013. Pääasia –Organisaation psykologinen pääoma. Helsinki.

Opetusmenetelmät

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää verkko-oppimista.
18.5.-22 vieraillaan alamme suurimmassa messutapahtumassa Helsingin messukeskuksessa, kyseessä Gastro -messut.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksot voidaan suorittaa myös opinnollistamalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ruokapalvelujen johtaminen 4 op
- 22 h kontaktiopetusta
- 32 h käytännön johtamista
Työvuorosuunnittelu 2 op
- 6 h kontaktiopetusta, loput verkkokurssina
Organisaatiokäyttäytyminen 2op
-verkkokurssi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja johtaa eri palvelukonsepteja turvallisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja elämyksellisesti.
Opiskelija organisoi ohjatusti työtä.
Opiskelija tietää sekä oman että muiden opiskelijoiden toiminnan merkityksen eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija tietää työvuorosuunnitelmien ja hankintojen tuloksellisen merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja johtaa eri palvelukonsepteja turvallisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja elämyksellisesti.
Opiskelija organisoi työtä ja ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa arvioida ja antaa palautetta sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa laatia työvuorosuunnitelmia ja suunnitella ohjatusti tuloksellisia hankintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja soveltaa ruokapalvelujen turvallisuutta, terveellisyyttä, taloudellisuutta ja elämyksellisyyttä palvelukonseptien operatiivisessa johtamisessa.
Opiskelija organisoi työtä selkeästi ja johdonmukaisesti, sekä ratkaisee ongelmia paineesta huolimatta.
Opiskelija osaa laaja-alaisesti arvioida, antaa palautetta ja analysoida sekä omaa että muiden opiskelijoiden toimintaa eri palvelu- ja oppimisympäristöissä.
Opiskelija osaa laatia tarpeen mukaisia työvuorosuunnitelmia ja suunnitella itsenäisesti tuloksellisia hankintoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ruokapalvelujen suunnittelu, organisointi ja johtaminen palvelu- ja oppimisympäristössä.
Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmän arviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

- Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus tai Ruokapalvelujen kokemuksellisuus
- Ruokapalvelujen tuottaminen
- Perusharjoittelu

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 13.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta laadunhallinnan keinoja käyttäen. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ruokapalvelujen toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Sisältö

- lainsäädännön mukainen omavalvonta
- omavalvonnan tukijärjestelmä osana laadunhallintaa
- laadunhallinta ja -varmistus ammattikeittiössä
- kestävä kehitys ammattikeittiössä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, Ympäristöpassi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta kontaktiopetusta 28 h, itsenäistä opiskelua 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammattikeittiön hygienian ja omavalvonnan suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa määritellä kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kirjalliset tehtävät, oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

- Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 27.10.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 17.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta laadunhallinnan keinoja käyttäen. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ruokapalvelujen toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Sisältö

- lainsäädännön mukainen omavalvonta
- omavalvonnan tukijärjestelmä osana laadunhallintaa
- laadunhallinta ja -varmistus ammattikeittiössä
- kestävä kehitys ammattikeittiössä

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, Ympäristöpassi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 108 h, josta etäopetusta 16 h, itsenäistä opiskelua 90 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ammattikeittiön hygienian ja omavalvonnan suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa määritellä kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija tuntee kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja osaa kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, ylläpitää ja kehittää ammattikeittiön hygieniaa ja omavalvontaa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida omavalvonnan tukijärjestelmän toimivuutta osana laatujärjestelmää. Opiskelija osaa selittää kestävän kehityksen käsitteen sisällön ja kehittää ammattikeittiön toiminnan laatua ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kirjalliset tehtävät, oppimistehtävät

Esitietovaatimukset

- Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 10.04.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa palvelukonseptien mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija hallitsee hyvät hygieeniset käytäntötavat ja ottaa vastuuta elintarvike- ja ravintolatilojen työympäristön puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä ympäristöä säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja käyttäen.

Sisältö

- Ruokapalvelujen perusteet
- Elintarviketuntemus
- Ravintolapalvelujen tuottaminen toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Lehtinen, M,, Peltonen, H. & Taurén, P. 2011. Ruoanvalmistuksen käsikirja. WSOY.
Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T. & Hämäläinen, J. 2014. Ravintolakokin käsikirja. Sanoma Pro.
Mauno S. & Lipre E. 2005. Älykäs kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Mauno,S. & Lipre E. 2008. Taitava kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Taskinen T. 2007. Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessit. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksia ja raportteja.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ravintolapalvelujen tuottaminen palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

183h kontaktitunteja
33h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla vaaditaan asianmukainen työvaatetus.
Opintojakson alussa mahdollisuus tilata työvaatteet keskitetysti.
Työvaatteet hankitaan omakustanteisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa ohjatusti toimia joissakin tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija tunnistaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää perusosaamista erilaisissa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa toimia erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa käyttää ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää tietoa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa ja ratkaista palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalvelutilanteita.
Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen ja liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 10.04.2022

Laajuus

8 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa palvelukonseptien mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija hallitsee hyvät hygieeniset käytäntötavat ja ottaa vastuuta elintarvike- ja ravintolatilojen työympäristön puhtaanapidosta ja viihtyvyydestä ympäristöä säästäviä ja kestävää kehitystä tukevia valintoja käyttäen.

Sisältö

- Ruokapalvelujen perusteet
- Elintarviketuntemus
- Ravintolapalvelujen tuottaminen toimintaympäristöissä

Oppimateriaalit

Lehtinen, M,, Peltonen, H. & Taurén, P. 2011. Ruoanvalmistuksen käsikirja. WSOY.
Lehtinen, M., Peltonen, H. & Talvinen, P. 2007. Mestarikokin käsikirja. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T & Hämäläinen, J. 2007. Ravintolakokista mestariksi. Helsinki: WSOY.
Lehtovaara, T. & Hämäläinen, J. 2014. Ravintolakokin käsikirja. Sanoma Pro.
Mauno S. & Lipre E. 2005. Älykäs kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Mauno,S. & Lipre E. 2008. Taitava kokki ammattikeittiössä. Helsinki: WSOY.
Taskinen T. 2007. Ammattikeittiön ruokatuotantoprosessit. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksia ja raportteja.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ravintolapalvelujen tuottaminen palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

183h kontaktitunteja
33h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla vaaditaan asianmukainen työvaatetus.
Opintojakson alussa mahdollisuus tilata työvaatteet keskitetysti.
Työvaatteet hankitaan omakustanteisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa ohjatusti toimia joissakin tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija tunnistaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää perusosaamista erilaisissa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tuottaa palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalveluja.
Osaa toimia erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa käyttää ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen liittyvää tietoa palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tuottaa ja ratkaista palvelukonseptin mukaisia ruoka- ja asiakaspalvelutilanteita.
Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa.
Opiskelija osaa soveltaa ruokapalvelujen turvallisuuteen ja taloudellisuuteen ja liittyvää osaamistaan palvelu- ja oppimisympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, itsearviointi, ryhmäarviointi, asiakaspalautteet, harjoitustyöt ja raportit.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 21.01.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija harjaantuu toimimaan ruokapalvelukonseptin mukaisissa tuotanto- ja palveluprosesseissa. Hän osaa kehittää ja soveltaa osaamistaan ja toimii vastuullisena jäsenenä työyhteisössä.

Sisältö

10 työpäivää suurkeittiössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan suurkeittiöissä tekemällä 10 työpäivää.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen ateriapalveluita tuottava yritys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoittelu 75h
Itsenäinen opiskelu 6h

realization.localizedApproveRejectDescription

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ruokapalvelukonseptin mukaisiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tehtävissä ottaen vastuuta omasta toiminnastaan. Hän on kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan.
Hylätty:
Opiskelija ei osallistu hänelle annettuihin tuotanto- ja palveluprosesseihin.
Hän ei kykene toimimaan työyhteisön jäsenenä, eikä toimi vastuullisesti.
Opiskelija ei ole motivoitunut oman osaamisen kehittämisestä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ruokapalvelukonseptin mukaisiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä erilaisissa tehtävissä ottaen vastuuta omasta toiminnastaan. Hän on kiinnostunut ja motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan.
Hylätty:
Opiskelija ei osallistu hänelle annettuihin tuotanto- ja palveluprosesseihin.
Hän ei kykene toimimaan työyhteisön jäsenenä, eikä toimi vastuullisesti.
Opiskelija ei ole motivoitunut oman osaamisen kehittämisestä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut työpäivät, oppimispäiväkirja.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Sisältö

- Ruokatuotantotavat (cook & hold/serve, cook & chill, cook cold, sous vide ym.) ja laiteteknologia
- Aistittavan, hygieenisen ja ravitsemuksellisen laadun tutkimusmenetelmät
- Energiankulutuksen mittaaminen laite- ja prossesitasolla, tuotantotapojen kustannusvaikutusten arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h
kontaktiopetus 22 h
itsenäinen opiskelu 113 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaa tietää kuinka ruokaa valmistetaan eri tuotantomenetelmillä uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija tunnistaa eri tuotantomenetelmien vaikutuksen elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä hyödyntää tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijaa osaa valmistaa ruokaa eri tuotantomenetelmillä uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikututtavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kehittämistehtävät.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Lisätiedot

T&K osuus 3 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Eliisa Ylinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Sisältö

- Ruokatuotantotavat (cook & hold/serve, cook & chill, cook cold, sous vide ym.) ja laiteteknologia
- Aistittavan, hygieenisen ja ravitsemuksellisen laadun tutkimusmenetelmät
- Energiankulutuksen mittaaminen laite- ja prossesitasolla, tuotantotapojen kustannusvaikutusten arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135h
- kontaktiopetus 45h
- itsenäinen opiskelu 90h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaa tietää kuinka ruokaa valmistetaan eri tuotantomenetelmillä uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija tunnistaa eri tuotantomenetelmien vaikutuksen elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä hyödyntää tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijaa osaa valmistaa ruokaa eri tuotantomenetelmillä uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikututtavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolovaatimus 80 %), kehittämistehtävä.

Esitietovaatimukset

Ruokapalvelujen tuottaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus

Lisätiedot

T&K osuus 3 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Kirta Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • RESTO18
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Sisältö

- Ruokatuotantotavat (cook & hold/serve, cook & chill, cook cold, sous vide ym.) ja laiteteknologia
- Aistittavan, hygieenisen ja ravitsemuksellisen laadun tutkimusmenetelmät
- Energiankulutuksen mittaaminen laite- ja prossesitasolla, tuotantotapojen kustannusvaikutusten arviointimenetelmät

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön kehittämisprojekti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaistyömäärä 135 h, josta kontaktiopetus 38 h, kehittämisprojekti ja itsenäinen opiskelu 97 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan tarvittaessa englanniksi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaa tietää kuinka ruokaa valmistetaan eri tuotantomenetelmillä uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija tunnistaa eri tuotantomenetelmien vaikutuksen elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa esitellä tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä hyödyntää tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijaa osaa valmistaa ruokaa eri tuotantomenetelmillä uusinta teknologiaa hyödyntäen ja osaa selittää kuinka eri tuotantotavat vaikututtavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaa osaa kehittää ruokatuotantoprosesseja hyödyntäen eri tuotantomenetelmiä ja uusinta teknologiaa sekä osaa selittää ja perustella kuinka eri tuotantotavat vaikuttavat tuotteiden loppulaatuun. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla eri tuotantomenetelmien vaikutusta elintarvikkeiden aistittavaan, hygieeniseen ja ravitsemukselliseen laatuun. Opiskelija osaa tulkita ja analysoida tuotantoprosessien energia- ja kustannustehokkuutta laite- ja prosessitasolla, sekä soveltaa tietoa mm. tuotannonsuunnittelussa ja tuotekehitystyössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen (80 %), kehittämisprojekti, oppimispäiväkirja, itse- ja vertaisarvioinnit

Esitietovaatimukset

Ruokalistasuunnittelu
Tuotekehitys

Lisätiedot

T&K osuus 3 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa hyvän ruotsin yleiskielen taidon. Lisäksi hän pystyy käyttämään alakohtaista ja opinnoissa tarvittavaa sanastoa sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
Opiskelija osaa ohjata ja arvioida omaa ruotsin kielen oppimistaan.suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.

Sisältö

Kielen rakenteiden teoriaa ja harjoitustehtäviä.
Yleiskielen ja ammattikielen sanastoa kartuttavia tehtäviä.

Oppimateriaalit

Materiaali ilmoitetaan kurssin alussa. Oppikirjana esim Reflex

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit ja virtuaalinen opiskelu (Moodle)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähtötasotesti kurssin alussa, jonka perusteella suositellaan kurssia osalle opiskelijoista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 10 h kontaktitunteja ja loput 2op:n kuormituksesta itsenäistä opiskelua Moodlessa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktiopetukseen (80%) ja suorittaa annetut tehtävät hyväksytysti. Hän käyttää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässään perusrakenteita ja suppeahkoa sanastoa ja ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta sekä helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää kohtuullisesti tutuista arkielämän kielenkäyttötilanteista. Ääntäminen on ymmärrettävää.
Hylätty: Opintojaksolle ei osallistuta tai tehtäviä ei tehdä vaatimusten mukaan

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät suoritettava hyväksytysti. Arviointi: hyväksytty /hylätty.

Esitietovaatimukset

Ei edeltäviä opintoja.
Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka saavat ruotsin lähtötasotestistä hylätyn tai tyydyttävän (T1, T2) arvosanan.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja småprat
Kirjallinen ja suullinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, ammattitekstit

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (suulliset ja kirjalliset harjoitukset), itsenäinen Moodle-työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisia testejä, suullinen näyttö (työhaastattelu, esitys)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 kontaktituntia, muu osa itsenäistä opiskelua Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

80 % läsnäolo

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt tehtävät, tentit ja suullinen näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Yleiset osaamistavoitteet (3 op)
Opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy keskustelemaan omaan alaansa ja työpaikkaansa liittyvistä asioista ja kehittää oman alansa tietämystään ruotsinkielisen kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin avulla.
Opiskelija
- osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksistaan.
- osaa kirjoittaa cv:n ja työhakemuksen ja selviää työnhakutilanteista.
- osaa kirjoittaa työelämään liittyviä viestejä ja selviytyy suullisissa viestintätilanteissa
- hallitsee kohteliaisuusfraseologiaa ja arkisia puhetilanteita
- tuntee alansa perusterminologiaa

Sisältö

Itsestä ja opinnoista kertominen
Työnhaku, cv, työhakemus, työhaastattelu
Esitystaidot (esim. oman alan yrityksen esittely)
Kohteliaisuusfraasit ja småprat
Kirjallinen ja suullinen viestintä työelämässä
Oman alan perusterminologiaa, ammattitekstit

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (suulliset ja kirjalliset harjoitukset), itsenäinen Moodle-työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen testi, suullinen näyttö (työhaastattelu, esitys)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö, osaamisen tunnistaminen (OT)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

N 20 kontaktituntia, muu osa itsenäistä opiskelua Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

80 % läsnäolo

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt tehtävät, tentit ja suullinen näyttö

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt ( 2 op)
Oman alan erityisterminologia
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, Svenska för matproffs

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa kirjallinen tentti tai mahd useita pienempiä testejä, suullisia näyttöjä kurssin aikana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Noin 20 kontaktituntia, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolo 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentit /suulliset näytöt hyväksytysti suoritettu

Esitietovaatimukset

Svenska 1

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 15.05.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Alakohtaiset osaamistavoitteet ( 2op)
Opiskelija:
-osaa oman erityisalansa terminologiaa ja sanastoa
-osaa soveltaa yllämainittuja taitojaan käytännön tilanteissa eri työtehtävissään
-osaa hankkia uutta tietoa alaltaan eri lähteistä ja soveltaa sitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussaan

Sisältö

Alakohtaiset sisällöt ( 2 op)
Oman alan erityisterminologia
Ammattialan työtehtävät ja työympäristöt
Palvelutilanteet
Alaan liittyvät keskustelut ja suulliset esitykset

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali, oheislukemistona Expert, Svenska för matproffs

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja itsenäinen verkko-opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa kirjallinen tentti tai mahd useita pienempiä testejä, suullinen näyttö (esitykset)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

12 h kontaktituntia, muu kuormitus itsenäistä verkko-opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolo 80 %

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Hän ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Hän selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Hän selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa ja ääntää ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää viestinnässään monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattialan sanastoa lähes virheettömästi. Hän on aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen on kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävät ja tentit /suulliset näytöt hyväksytysti suoritettu

Esitietovaatimukset

Svenska 1

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.03.2022

Laajuus

18 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
 • Kirta Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteet ja asettaa näiden pohjalta tavoitteet urasuunnitelmia ja työllistymistä tukevalle harjoittelulle. Hän tarkastelee kriittisesti reflektoiden omaa ammatillista kehittymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan operatiivisen johtamisen periaatteisiin ja toimintatapoihin ja osallistuu myös vastuullisiin tehtäviin. Hän kehittyy yrittäjähenkiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi, joka tiedostaa alan ja harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja osaa ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä.
Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee erikoistumisharjoittelupaikkansa uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti. Ennen harjoittelua opiskelija laatii työnantajansa kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa määritellään harjoittelun sisältö ja siihen kuuluvat tehtävät. Työtehtävät liittyvät esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelu- ym. tehtäviin. Harjoittelua valvova opettaja hyväksyy suunnitelman. Opiskelija laatii raportin erikoistumisharjoittelustaan ja esittelee sen yhteisessä seminaarissa.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista. Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ja harjoittelun ohjaajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Palvelujen johtaminen, Palvelujen johtamisen perusteet (arvioitavana), yhteensä vähintään 100 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

15.11.2021 - 31.05.2023

Laajuus

18 op

Yksikkö

SeAMK Bio- ja elintarviketekniikka sekä restonomi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat ammatilliset vahvuudet ja kehityskohteet ja asettaa näiden pohjalta tavoitteet urasuunnitelmia ja työllistymistä tukevalle harjoittelulle. Hän tarkastelee kriittisesti reflektoiden omaa ammatillista kehittymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä. Opiskelija perehtyy harjoittelupaikan operatiivisen johtamisen periaatteisiin ja toimintatapoihin ja osallistuu myös vastuullisiin tehtäviin. Hän kehittyy yrittäjähenkiseksi ja vastuulliseksi ammattilaiseksi, joka tiedostaa alan ja harjoittelupaikan kehittämistarpeita ja osaa ottaa ne huomioon toiminnan kehittämisessä.
Harjoittelun suorittaminen osittain tai kokonaan ulkomailla on suositeltavaa.

Sisältö

Opiskelija valitsee erikoistumisharjoittelupaikkansa uratoiveidensa ja -tavoitteidensa mukaisesti. Ennen harjoittelua opiskelija laatii työnantajansa kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa määritellään harjoittelun sisältö ja siihen kuuluvat tehtävät. Työtehtävät liittyvät esimies-, neuvonta-, markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelu- ym. tehtäviin. Harjoittelua valvova opettaja hyväksyy suunnitelman. Opiskelija laatii raportin erikoistumisharjoittelustaan ja esittelee sen yhteisessä seminaarissa.

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelupaikka on julkinen tai yksityinen yritys.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18 op.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista. Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Raportti ja harjoittelun ohjaajan arviointi.

Esitietovaatimukset

Perusharjoittelu, Palvelujen johtaminen, Palvelujen johtamisen perusteet (arvioitavana), yhteensä vähintään 100 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21A
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
 • RESTO21
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21A
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus ja itsenäiset harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi tai itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 h, (kontaktiopetusta 34 h, itsenäistä työskentelyä 46 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakoliiset tehtävät osioista, 3 kpl

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO21B
  Restonomi (AMK)
 • BIELI21B
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus ja itsenäiset harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT-testi tai itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 h, (kontaktiopetusta 34 h, itsenäistä työskentelyä 46 h)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pakoliiset tehtävät osioista, 3 kpl

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 27.05.2022

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Raija Kangassalo
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MBIELI22
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
 • MRESTO22
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää käytössä olevia toimisto-ohjelmia, erilaisia verkkopalveluita ja verkko-oppimisympäristöä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoteknisiä perustaitoja uusissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Sisältö

- Johdatus toimisto-ohjelmiin
- Tekstinkäsittely
kirjallisten töiden ohjeen mukaiset asetukset
asiakirjastandardi
- Taulukkolaskenta
laskentamallit
kaaviot
- Esitysgrafiikka
esityksen sisältö ja rakenne
esityksen asetukset
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
pilvipalvelut
verkkoneuvottelu työvälineenä

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu verkossa ja itsenäiset harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tunnistaa yleisimpien toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia. Opiskelija hallitsee toimisto-ohjelmien yksinkertaisen peruskäytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet ja käyttömahdollisuudet henkilökohtaisen työskentelyn apuväli-neinä. Opiskelija osaa käyttää toimisto-ohjelmia erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa toimisto-ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia ja ymmär-tää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja monipuolisesti soveltaa toimisto-ohjelmia ja verkkopalveluita erilaisissa käyttötilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät (3 kpl)

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 24.10.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää alan tuotannonohjausjärjestelmää ruokapalvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa. Hän ymmärtää tuotannonohjausjärjestelmän tarjoaman mahdollisuuden ekologisen, taloudellisen ja ravitsemuksellisen ruokalistan suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Sisältö

- Jamix-ruoka, reseptiohjelma

Opetusmenetelmät

Jamix Ruokatuotanto-ohjelma

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 tuntia.
18 tuntia kontaktiopetusta,
36 tuntia itseohjautuvaa opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Osa opintojakson tehtävistä integroidaan Prikan johtovuorojen tehtäviin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mitä toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ruokapalvelujen päivittäisessä toiminnassa. Opiskelija osaa käyttää ohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa syöttää tietoja toiminnanohjausjärjestelmään ja osaa hyödyntää ohjelmaa ruokapalvelujen päivittäisessä toiminnassa. Opiskelija tietää ja ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet ruokapalvelujen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää monipuolisesti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ruokapalvelujen kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja tentti.

Esitietovaatimukset

- Ruokapalvelujen tuottaminen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Paula Juurakko
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää alan tuotannonohjausjärjestelmää ruokapalvelun suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa. Hän ymmärtää tuotannonohjausjärjestelmän tarjoaman mahdollisuuden ekologisen, taloudellisen ja ravitsemuksellisen ruokalistan suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Sisältö

- Jamix-ruoka, reseptiohjelma

Opetusmenetelmät

Jamix Ruokatuotanto-ohjelma.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista opinnollistaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op - 54 tuntia.
12 tuntia kontaktiopetusta
39 tuntia itseohjautuvaa opiskelua
3 tuntia tenttiin

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, mitä toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan ja kuinka toiminnanohjausjärjestelmää käytetään ruokapalvelujen päivittäisessä toiminnassa. Opiskelija osaa käyttää ohjelman perustoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa syöttää tietoja toiminnanohjausjärjestelmään ja osaa hyödyntää ohjelmaa ruokapalvelujen päivittäisessä toiminnassa. Opiskelija tietää ja ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet ruokapalvelujen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää ja hyödyntää monipuolisesti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ruokapalvelujen kehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tentti.

Esitietovaatimukset

- Ruokapalvelujen tuottaminen

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 03.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Matti-Pekka Pasto
Vastuuhenkilö

Matti-Pekka Pasto

Opiskelijaryhmät
 • BIELI19
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tuotekehitysprosessin ja tuotteistamisen vaiheet, sekä osaa soveltaa asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisen laadun näkökulmat huomioiden ja innovatiivisesti ruokatuotteen tuotekehitys- ja tuotteistamisprosessin. Opiskelija hallitsee resepti/tuotannonoptimoinnin. Hän osaa soveltaa aistinvaraisia menetelmiä kehittämisprojektissa.

Sisältö

Työelämälähtöinen tuotekehitys- ja tuotteistamisprojekti. Kuluttajatutkimukset, ideointi, tuotesuunnittelu, reseptioptimointi, kustannuslaskelmat, prosessin suunnittelu, tuotetestit, aistinvarainen arviointi, mikrobiologisen laadun ja säilyvyyden arviointi, pakkausmerkinnät ja -suunnittelu, koesuunnittelumenetelmät ja tutkimustulosten analysoinnin eri menetelmät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee elintarvikealaan liittyviä tuotekehityksen peruskäsitteitä, tuotekehitysprosessin vaiheet ja menetelmiä sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten tuotekehitysprojektien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa kehittää ja testata reseptiikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin elintarvikealaan liittyvät tuotekehityksen peruskäsitteet, tuotekehitysprosessin vaiheet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten tuotekehitysprojektien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa toteuttaa reseptiikan suunnittelua ja testaamista. Opiskelija kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kiitettävästi elintarvikealaan liittyvän tuotekehityksen peruskäsitteet, tuotekehitysprosessin vaiheet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä monipuolisesti erityyppisten tuotekehitysprojektin kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osaa organisoida ja toteuttaa reseptiikan suunnittelun ja testaamisen. Opiskelija osoittaa kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä sekä osoittaa innovatiivisuutta oppimaansa soveltaen.

Esitietovaatimukset

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat: Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö sekä Elintarvikeprosessit

Restonomiopiskelijat: Ruokalistasuunnittelu

Lisätiedot

T&K osuus 5 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Anu Latva-Reinikka
 • Ilkka Latomäki
 • Sari Rimpelä
 • Paula Juurakko
 • Kaija Nissinen
 • Kirta Nieminen
 • Leena Arjanne
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO19
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja lähestymistapoja. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa sekä osaa arvioida kriittisesti tietoa sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen ja/tai laadulliseen tutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen aineistonkeruun, analysoida aineistoa, raportoida sen tulokset, pohtia niiden merkitystä sekä arvioida työprosessiaan. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita työssään. Opiskelija osaa laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan tutkimus- ja/tai kehittämisraportin. Opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja hän tuntee opinnäytetyöprosessin.

Sisältö

- tutkimuksen peruskäsitteiden soveltaminen
- verkkotiedonhaku, tietokannat ja niiden käyttö
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tutkimus- ja kehittämistyön raportin rakenne, tyyli ja kieli, referointi, lähteet ja niihin viittaaminen
- tilastomatematiikka
- tilastollinen tietojenkäsittely
- tilastollisen tutkimuksen menetelmät ja raportointi
- kehittämistyön menetelmät ja raportointi

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Uusin painos. Tutki ja kirjoita.
Vilkka H. Uusin painos. Tutki ja kehitä.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus.
Muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Tutkimusprojektin totetuttaminen, luennot, ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistyö tehdään työelämästä saadusta aiheesta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 135h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 46 h
- itsenäinen opiskelu 89 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa avustetusti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Opiskelija osaa raportoida tulokset joiltakin osin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa käyttää jotain tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa tieteellisen tekstin konventioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan joiltakin osin tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija toimii tieteellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen tai laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset pääosin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä. Opiskelija käyttää itsenäisesti joitakin tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa. Opiskelija käyttää opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja osaa laatia rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata ja analysoida aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, käyttää löytämäänsä tietoa sekä arvioi tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa soveltaa määrällisen tai laadullisen tutkimustyön tuloksia kehittämistyössään. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla tuotetaan yksi tutkimusraportti, jonka perusteella arvioidaan:
Tilastomatematiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely: tutkimusraportti, tietyin osin, (hyväksytty/hylätty)
Tutkimusprojekti: tutkimusraportti ja sen julkinen esittely, numeerinen arviointi SeAMK opinnäytetyöarviointikriteeristön pohjalta (ohjaajan arviointi)
Tutkimusviestintä: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)
Tiedonhankinta: tutkimusraportti (hyväksytty/hylätty)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Anu Latva-Reinikka
 • Ilkka Latomäki
 • Sari Rimpelä
 • Kaija Nissinen
 • Paula Juurakko
 • Eija Putula-Hautala
 • Leena Arjanne
 • Kirta Nieminen
 • Eliisa Ylinen
 • Erja Heikkilä
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO20
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja lähestymistapoja. Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa sekä osaa arvioida kriittisesti tietoa sekä hahmottaa kokonaisuuksia. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen ja/tai laadulliseen tutkimusaineistoon perustuvan tutkimuksen aineistonkeruun, analysoida aineistoa, raportoida sen tulokset, pohtia niiden merkitystä sekä arvioida työprosessiaan. Opiskelija soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita työssään. Opiskelija osaa laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan tutkimus- ja/tai kehittämisraportin. Opiskelijalla on valmiudet opinnäytetyön tekemiseen ja hän tuntee opinnäytetyöprosessin.

Sisältö

- tutkimuksen peruskäsitteiden soveltaminen
- verkkotiedonhaku, tietokannat ja niiden käyttö
- tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tutkimus- ja kehittämistyön raportin rakenne, tyyli ja kieli, referointi, lähteet ja niihin viittaaminen
- tilastomatematiikka
- tilastollinen tietojenkäsittely
- tilastollisen tutkimuksen menetelmät ja raportointi
- kehittämistyön menetelmät ja raportointi

Oppimateriaalit

SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Uusin painos. Tutki ja kirjoita.
Vilkka H. Uusin painos. Tutki ja kehitä.
Heikkilä, T. Uusin painos. Tilastollinen tutkimus.
Muu opettajien osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Tutkimusprojektin toteuttaminen, luennot, ohjatut harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tutkimus- ja kehittämistyö tehdään työelämästä saadusta aiheesta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

työmäärä 135h, josta
- luennot ja ohjatut harjoitukset 38 h
- itsenäinen opiskelu 97 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa avustetusti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen ja kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Opiskelija osaa raportoida tulokset joiltakin osin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa käyttää jotain tiedonhankintamenetelmiä ja tunnistaa tieteellisen tekstin konventioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan joiltakin osin tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija toimii tieteellisen ajattelun periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa toteuttaa määrälliseen tai laadulliseen aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset pääosin tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä. Opiskelija käyttää itsenäisesti joitakin tiedonhankintamenetelmiä ja käyttää löytämäänsä tietoa. Opiskelija käyttää opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja osaa laatia rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiä ja lähestymistapoja sekä tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa kerättyyn aineistoon perustuvan tutkimuksen, kuvata ja analysoida aineistoa tarvittaessa tilasto-ohjelmalla tai laadullisen tutkimusanalyysin keinoin. Hän osaa raportoida tulokset tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä arvioida niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää itsenäisesti erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, käyttää löytämäänsä tietoa sekä arvioi tietoa kriittisesti. Opiskelija osaa tarvittaessa soveltaa määrällisen tai laadullisen tutkimustyön tuloksia kehittämistyössään. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössä tarvittavia tieteellisen tekstin konventioita omassa tekstissään ja laatia tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin vaatimuksia vastaavan raportin.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • RESTO20
  Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos tai uudempi. Helsinki: Tammi.
- SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Moodle-tehtävät ja lähitunnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia, josta itsenäistä työskentelyä 46 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.03.2022

Ajoitus

07.03.2022 - 15.05.2022

Laajuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
Opettaja
 • Kaija Nissinen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • MRESTO21
  Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Oppimateriaalit

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos tai uudempi. Helsinki: Tammi.
- SeAMK:n opinnäytetyöohjeisto ja SeAMK:n kirjallisten töiden ohje
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Moodle-tehtävät ja lähitunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 tuntia, josta itsenäistä työskentelyä 48 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

x

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan osaamistaan niissä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Hyväksytty/hylätty
- Hyväksytty: Opiskelija osoittaa osaamistavoitteissa esitetyn osaamisensa suorittamalla opintojaksoon kuuluvat tehtävät hyväksytysti.
- Hylätty: Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita eikä pysty osoittamaan harjoitustehtävissä osaamistaan niissä

Esitietovaatimukset

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 06.03.2022

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (AMK)
 • Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut
 • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • BIELI20
  Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän esiintymis-ja ryhmäviestintätilanteissa ja osaa laatia tavallisimmat työelämässä tarvittavat tekstit. Opiskelija tutustuu opinnäytetyössä tarvittaviin tieteellisen tekstin konventioihin ja osaa soveltaa niitä omassa tekstissään. Hän osaa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti.

Sisältö

- yhteisöviestinnän perusteet
- alan keskeiset tekstit, liikekirjeet, tiedottaminen
- tutkimusviestinnän perusteet

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2012. Tekniikan viestintä. Edita.
Juholin, E. 2013 (tai uudempi). Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF.
sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

- kontakti- ja verkko-opetus
- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

54 h, josta kontaktiopetusta n. 16 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Hän osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumentointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. Hän tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan ottaa taitavasti ja uskottavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta. Hän osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen.