Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus: MBIELI24

Tunnus: MBIELI24

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Bio- ja elintarviketekniikan opinnot antavat valmiuksia elintarvikkeiden teolliseen valmistamiseen ja kehittämiseen. Koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan.
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit voivat toimia erilaisissa tehtävissä elintarviketeollisuudessa, ympäristöterveydenhuollossa, julkisissa ruokapalveluissa, kehittämis- ja tutkimushankkeissa sekä yrittäjinä. Elintarviketeollisuudessa bio- ja elintarviketekniikan insinöörit sijoittuvat tyypillisesti tuotannon esimies- ja asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen ja laadun hallintaan. Opinnot mahdollistavat työllistymisen elintarviketeollisuuden eri toimialoille.
Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään eri raaka-aineiden ominaisuuksiin ja prosessointiin, prosessien kehittämiseen, tuotantoyrityksen johtamiseen, ruokaturvallisuuteen ja prosessihygieniaan sekä automaatioon. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruoka-alan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.
Syventävissä opinnoissa valitaan joko vilja- ja kasvisteknologia, meijeri- ja juomateknologia tai lihateknologia. Lisäksi valitaan vaihtoehtoinen syventävä kokonaisuus liittyen hygieeniseen suunnitteluun, automaatioon tai elintarviketeollisuuden prosessien kehittämiseen. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoisesti voi valita muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, ravitsemusta tai kestävää kehitystä.
SeAMK:n ruoka-alan koulutus muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Bio- ja elintarviketekniikan opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun: elintarviketeollisuuden lisäksi maatalouteen, ruokapalveluihin sekä kuluttajan näkökulmaan.
Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. On luontevaa hankkia hyvä kielitaito ja hyvät kansainvälisyystaidot jo opintojen aikana. Bio- ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet tehdä opintoja ulkomailla. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojen laajuus on 240 op ja kesto noin 4 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä projektiopintoja, harjoittelua ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset laboratoriotyöt.
Bio- ja elintarviketekniikan harjoittelu sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan perusosaamista on elävän ja eloperäisen materiaalin sekä bioprosessien hallinta. Turvallisuus- ja laatuosaaminen profiloi ammatillista osaamista. Teknis-taloudellinen osaaminen kuuluu myös bio- ja elintarviketekniikan ammattilaisen työkaluihin. Esimiestauidot lisäävät merkittävästi valmistuneen opiskelijan työelämäkelpoisuutta. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä kuntien ja valtion palveluksessa ovat valvonta- ja opetustehtävät. Osa bio- ja elintarviketekniikan insinööreistä toimii yrittäjinä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Useimmat alan työtehtävät vaativat automaatiotekniikan hallintaa ja hyviä digitaalisia taitoja. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja omaa kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.

Monimuoto-opiskelijoiden opinnot järjestetään kontakti- ja etäopetusjaksojen yhdistelmänä. Kontaktijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin. Etäjaksojen aikana on mahdollisesti opintojaksojen verkkoluentoja, mitkä tallennetaan. Lisäksi vaihtoehtoinen laboratorioryhmän opetus voidaan järjestää lähiviikon tiistaina tai keskiviikkona.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunitelmaa kehitetään opiskelijoiden ja valmistuvien palautteen perusteella. Opiskelijat pitävätä lukukausittain opettajien kanssa opiskelijafoorumin, jossa käydään yleisen koulutukseen ja opintojaksojen toteuttamiseen liittyvät seikat. Lisäksi työelämän kanssa järjestetään säännöllisesti pyöreän pöydän neuvottelut.

Tutkinto-ohjelman henkilöstö on tiiviissä kontaktissa valtakunnallisesti toimivien yritysten henkilöstön kanssa. He ovat mukana haastavissa yritysten kehittämisprojekteissa.Tässä yhteistyössä saatua kokemusta käytetään sitten opetussuunnitelman kehittämistyössä hyväksi.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on tunnistaa biologisen materiaalin prosessointiin ja liiketoimintaan liittyvän osaamisen sisältö. He osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
MBIELI24-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MBIELI24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
MBIELI24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8B00DM08 Yrittäjyys ruoka-alalla 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 2
MBIELI24-1004
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MBIELI24-1005
Matemaattis-luonnontieteet

(Valitaan kaikki)

20
8B00CZ16 Algebra ja geometria 5 5 5 2.5 2.5
8B00CZ17 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5 5 5 2.5 2.5
KC03FYSI11 Mekaniikka ja lämpöoppi 5 5 5 5
KC03FYSI12 Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1006
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 2
YELRUOTS031 Svenska 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI07 English 2 2 2 2 1 1
MBIELI24-1007
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

104
MBIELI24-1008
Luonnontieteelliset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 27)

27
8B00CX53 Kemia 5 5 5 2.5 2.5
8B00BS80 Kemian laboratoriotyöt 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX54 Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7 7 7 3.5 3.5
8B00CX55 Elintarvikekemia 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT46 Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1009
Elintarviketeknologia

(Valitaan kaikki)

14
8B00CX56 Elintarviketeknologian perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8B00DK53 Lihateknologia 3 3 3 1.5 1.5
8B00DK54 Meijeriteknologia 3 3 3 1.5 1.5
8B00DK55 Vilja- ja kasvisteknologia 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
MBIELI24-1010
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset

(Valitaan kaikki)

15
8B00CX60 Pakkaustekniikka 3 3 3 1 1 1
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX61 Automaatiotekniikka 4 4 4 2 2
8B00CX62 Biokemia ja -prosessitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MBIELI24-1011
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 1 1 1
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 3
8B00CX64 Elintarvikealan lainsäädäntö 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8B00CX65 Ravitsemuksen perusteet 2 2 2 1 1
MBIELI24-1012
Tuotantoyrityksen johtaminen

(Valitaan kaikki)

28
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 2.5 2.5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT49 Tuotantotalous 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT50 Tilaus-toimitusketjun hallinta 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT51 Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1013
Projektiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10 3.3 6.7 3.3 6.7 3.3 3.3 3.3
MBIELI24-1014
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
MBIELI24-1015
Vilja- ja kasvisteknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX66 Vilja- ja leipomoprosessit 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX67 Kasvistuotteet 5 5 5 2.5 2.5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1016
Meijeri- ja juomateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX69 Meijeriprosessit 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX70 Juomaprosessit 5 5 5 2.5 2.5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1017
Lihateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CY96 Lihateknologian prosessit ja laatu 5 5 5 2.5 2.5
8B00CY95 Lihatuotteiden kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1018
VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ KOKONAISUUS

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI24-1019
Hygienic design in food facilities and food equipment

(Valitaan kaikki)

10
8B00CX99 Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment 4 4 4 2 2
8B00CY01 Contact Materials in Process Lines and Equipment 2 2 2 1 1
8B00CY00 Project Work in Hygienic Designing 4 4 4 2 2
MBIELI24-1020
Process development in food industry

(Valitaan kaikki)

10
8B00CY02 Food Plant Design 5 5 5 2.5 2.5
8B00CY03 Lean Thinking 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI24-1021
Automation and digitalisation

(Valitaan kaikki)

10
AE00CM65 Measuring Technology and Instrumentation 3 3 3 1 1 1
AE00CM66 Control Engineering 3 3 3 1.5 1.5
AE00CM86 Robotics 4 4 4 1.3 1.3 1.3
MBIELI24-1022
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI24-1023
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI24-1024
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI24-1025
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
9A00CI30 Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5
9A00CL17 Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5
9A00CN28 Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 2 - 3
MBIELI24-1026
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI31 Harjoittelu 30 30 30 10 10 10
MBIELI24-1027
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

21
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
8B00CX71 Tutkimus- ja kehittämistyö 4 4 4 2 2
8B00CX96 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 240 33 62 73 97 15 33 28 34 29 44 48 49 15 13.5 13.5 6 16.5 11.5 13.5 13.5 7 14.5 14.5 21.2 21.2 1.7 24 24 18.8 18.8 11.3 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Bio- ja elintarviketekniikka kompetenssit

1 Elävän ja eloperäisen materiaalin hallinta

- tuntee biologisten materiaalien erityisominaisuudet
- ymmärtää miten elävä solu toimii

Kemian laboratoriotyöt
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Lihateknologia
Meijeriteknologia
Vilja- ja kasvisteknologia
Elintarvikeprosessit
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Ajankohtainen projekti
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Harjoittelu
Opinnäytetyö
2 Bioprosessien hallinta

- tuntee alalla käytettävät prosessitekniset operaatiot
- hallitsee bio- ja elintarvikeprosessit ja tuntee prosessoitavien materiaalien asettamat erityisvaatimukset niille
- ymmärtää tuotantojärjestelmät kokonaisuuksina
- prosessitekniikka
- bio- ja elintarvikeprosessit
- tuotantojärjestelmät

Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Lihateknologia
Meijeriteknologia
Vilja- ja kasvisteknologia
Elintarvikeprosessit
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Tuotekehitysprojekti
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Tuotekehitysprojekti
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Tuotekehitysprojekti
Lean Thinking
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Turvallisuus- ja laatuosaaminen

- tunnistaa ja hallitsee tuotantoprosesseihin liittyvät laatu- ja hygieniariskitekijät
- ymmärtää laatutyön merkityksen tuotannolle ja tuotteille
- tuntee alaan liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä esim. omavalvonnassa
- hygienia
- lainsäädäntö
- laatutyö

Svenska
English 2
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Elintarviketeknologian perusteet
Lihateknologia
Meijeriteknologia
Vilja- ja kasvisteknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Elintarvikealan lainsäädäntö
Ravitsemuksen perusteet
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Measuring Technology and Instrumentation
Control Engineering
Kestävä ruokajärjestelmä
Harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Teknistaloudellinen osaaminen

- pyrkii markkinalähtöiseen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
- ymmärtää alan tuotantotaloudelliset ominaispiirteet esim. päivittäistavaratuotannossa
- markkinaorientoituminen

Tieto- ja viestintätekniikka
Innovaatiot ja kehittäminen
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Automaatiotekniikka
Ruokaketjun vastuullisuus
Ravitsemuksen perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Lean Thinking
Robotics
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Opinnäytetyö
5 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- omaa alan vaatimat matematiikan ja fysiikan valmiudet
- omaa alan vaatimat kemian ja biokemian tiedot ja taidot
- matematiikan ja fysiikan valmiudet
- kemian ja biokemian valmiudet
- tietotekniset taidot

Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikekemia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Measuring Technology and Instrumentation
Control Engineering
Robotics
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
6 Esimiestaidot

- osaa toimia työnjohtotehtävissä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Yrittäjyys ruoka-alalla
Työelämän viestintä
Projektitoiminnan perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Lean Thinking
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys ruoka-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Työelämän viestintä
Svenska
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Lihateknologia
Meijeriteknologia
Vilja- ja kasvisteknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Elintarvikealan lainsäädäntö
Ravitsemuksen perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Lean Thinking
Measuring Technology and Instrumentation
Control Engineering
Robotics
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyys ruoka-alalla
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Työelämän viestintä
Svenska
English 1
English 2
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun vastuullisuus
Projektitoiminnan perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Valmisruokateknologia
Food Plant Design
Lean Thinking
Measuring Technology and Instrumentation
Control Engineering
Robotics
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Harjoittelu
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Yrittäjyys ruoka-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Työelämän viestintä
Svenska
English 1
English 2
Kemian laboratoriotyöt
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Lihateknologia
Meijeriteknologia
Vilja- ja kasvisteknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Automaatiotekniikka
Ruokaketjun toiminta
Elintarvikealan lainsäädäntö
Projektitoiminnan perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Valmisruokateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Food Plant Design
Lean Thinking
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Kemia
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Lihateknologia
Meijeriteknologia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun vastuullisuus
Ravitsemuksen perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Vilja- ja kasvisteknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Tuotekehitysprojekti
Tuotekehitysprojekti
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
English 1
English 2
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyys ruoka-alalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Kemia
Elintarvikekemia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ravitsemuksen perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Tuotekehitysprojekti
Tuotekehitysprojekti
Lihatuotteiden kehittäminen
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyys ruoka-alalla
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotekehitysprojekti
Tuotekehitysprojekti
Tuotekehitysprojekti
Project Work in Hygienic Designing
Lean Thinking
Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op)
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MBIELI24-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MBIELI24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
MBIELI24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8B00DM08 Yrittäjyys ruoka-alalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
MBIELI24-1004
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MBIELI24-1005
Matemaattis-luonnontieteet

(Valitaan kaikki)

20
8B00CZ16 Algebra ja geometria 5
8B00CZ17 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
KC03FYSI11 Mekaniikka ja lämpöoppi 5
KC03FYSI12 Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5
MBIELI24-1006
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YELRUOTS031 Svenska 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3
YELENGLI07 English 2 2
MBIELI24-1007
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

104
MBIELI24-1008
Luonnontieteelliset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 27)

27
8B00CX53 Kemia 5
8B00BS80 Kemian laboratoriotyöt 5
8B00CX54 Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7
8B00CX55 Elintarvikekemia 5
8B00BT46 Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5
MBIELI24-1009
Elintarviketeknologia

(Valitaan kaikki)

14
8B00CX56 Elintarviketeknologian perusteet 4
8B00DK53 Lihateknologia 3
8B00DK54 Meijeriteknologia 3
8B00DK55 Vilja- ja kasvisteknologia 4
MBIELI24-1010
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset

(Valitaan kaikki)

15
8B00CX60 Pakkaustekniikka 3
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5
8B00CX61 Automaatiotekniikka 4
8B00CX62 Biokemia ja -prosessitekniikka 3
MBIELI24-1011
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
8B00CX64 Elintarvikealan lainsäädäntö 2
8B00CX65 Ravitsemuksen perusteet 2
MBIELI24-1012
Tuotantoyrityksen johtaminen

(Valitaan kaikki)

28
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
8B00BT49 Tuotantotalous 5
8B00BT50 Tilaus-toimitusketjun hallinta 5
8B00BT51 Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5
MBIELI24-1013
Projektiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI24-1014
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
MBIELI24-1015
Vilja- ja kasvisteknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX66 Vilja- ja leipomoprosessit 5
8B00CX67 Kasvistuotteet 5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5
MBIELI24-1016
Meijeri- ja juomateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX69 Meijeriprosessit 5
8B00CX70 Juomaprosessit 5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5
MBIELI24-1017
Lihateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CY96 Lihateknologian prosessit ja laatu 5
8B00CY95 Lihatuotteiden kehittäminen 5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5
MBIELI24-1018
VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ KOKONAISUUS

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI24-1019
Hygienic design in food facilities and food equipment

(Valitaan kaikki)

10
8B00CX99 Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment 4
8B00CY01 Contact Materials in Process Lines and Equipment 2
8B00CY00 Project Work in Hygienic Designing 4
MBIELI24-1020
Process development in food industry

(Valitaan kaikki)

10
8B00CY02 Food Plant Design 5
8B00CY03 Lean Thinking 5
MBIELI24-1021
Automation and digitalisation

(Valitaan kaikki)

10
AE00CM65 Measuring Technology and Instrumentation 3
AE00CM66 Control Engineering 3
AE00CM86 Robotics 4
MBIELI24-1022
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI24-1023
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI24-1024
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI24-1025
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
9A00CI30 Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5
9A00CL17 Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5
9A00CN28 Food Business Challenge - ideakilpailu (2-3 op) 2 - 3
MBIELI24-1026
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI31 Harjoittelu 30
MBIELI24-1027
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

21
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
8B00CX71 Tutkimus- ja kehittämistyö 4
8B00CX96 Opinnäytetyö 15