Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Monimuotototeutus: MRESTO22

Tunnus: MRESTO22

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Restonomin opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä. Tutkinto-ohjelman opinnot perustuvat monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen ruokapalvelualan erityispiirteisiin.
Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai esimerkiksi yrittäjänä. Elintarviketeollisuudessa restonomit työskentelevät myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen ja laadun varmistamisen tehtävissä.
Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen ruokapalvelujen tuottamiseen, johtamiseen ja asiakkaan kohtaamiseen ja digitaalisten järjestelmien tuottaman datan hyödyntämiseen. Opinnoissa perehdytään elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen, ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen ja palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruokapalvelualan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.
Syventävissä opinnoissa voi valita seuraavia kokonaisuuksia: Ruokatuotannon kehittäminen, ammattikeittiöiden Älykkäät ratkaisut, Syventävät ravitsemusopinnot, Ruokakasvatus ja -käyttäytyminen, Tuotekehitys sekä Matkailu- ja elämyspalvelut. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoisesti voi valita muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, bio- ja elintarviketekniikkaa tai kestävää kehitystä.
SeAMK Ruoka -yksikkö muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Restonomin opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun – ruokapalvelujen lisäksi maatalouteen sekä elintarviketeollisuuteen.
Matkailu- ja ravitsemisalalla asiakkaat ovat usein kansainvälisiä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurien tuntemus on eduksi. Alan yritykset ovat usein monikansallisia. Ravintolat ja suurkeittiöt sijaitsevat siellä, missä asiakkaatkin. On siis luontevaa hankkia hyvä kielitaito ja hyvät kansainvälisyystaidot jo opintojen aikana. Restonomin tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet lähteä harjoittelemaan ulkomaille, tehdä opintoja ulkomailla tai virtuaalisia vaihto-opintoja. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojen laajuus on 210 op ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä kesäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyötä. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset käytännön harjoitustyöt.
Restonomiohjelmassa Perusharjoittelu sijoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevääseen. Syventävä harjoittelu sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä ja huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) esimies- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.
Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja asiakaspalvelupäällikkö tai alan yrittäjä.
Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä kohdekielillä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Prosesseista projekteihin. Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opintojen alussa opiskelija oppii palvelutuotannon ja johtamisen prosessit. Syventävät opinnot perustuvat pääsääntöisesti projektioppimiseen. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjusta tai muilta koulutusaloilta.
Keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Soveltavaan ja mielekkääseen oppimiseen päästään monimuotoisissa projekteissa. Opiskelijat osallistuvat SeAMK Ruoka -yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erilaisten projektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Oppimista tapahtuu myös työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa.
Monimuoto-opiskelijoiden opinnot järjestetään kontakti- ja etäopetusjaksojen yhdistelmänä. Kontaktijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin. Etäjaksojen aikana on mahdollisesti opintojaksojen verkkoluentoja, mitkä tallennetaan.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025
MRESTO22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRESTO22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MRESTO22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO22-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

18
MRESTO22-1006
Matemaattis-luonnontieteet

(Valitaan kaikki)

6
CA00CY34 Matematiikka 3 3 3 3
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1.5 1.5
MRESTO22-1007
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

12
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 2
YELRUOTS06 Svenska 1 3 3 3 1.5 1.5
YELRUOTS07 Svenska 2 2 2 2 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI07 English 2 2 2 2 1 1
MRESTO22-1008
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

82
MRESTO22-1009
Kestävä ruokaketju

(Valitaan kaikki)

6
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 3
MRESTO22-1010
Ruokapalvelut ja johtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
CA00CW02 Ruokapalvelujen tuottaminen 8
CA00CX00 Ruokapalvelut suurkeittiöissä 3
CA00CZ14 Palvelujen tuottaminen 11
CA00CX01 Asiakkaan kohtaaminen 2
CA00CX02 Elämykselliset ruokapalvelut 2 2 2 2
CA00CX07 Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä 4 4 2 2 1 1 1 1
CA00CX08 Ruokapalvelujen johtaminen 6 2 4 2 4 2 2 2
MRESTO22-1011
Elintarviketurvallisuus ja laatu

(Valitaan kaikki)

16
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX11 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4 4 4 4
CA00CX09 Huoltovarmuus elintarvikeketjussa 2 2 2 1 1
CA00CX12 Palveluprosessien laadun kehittäminen 5 5 5 5
MRESTO22-1012
Ravitsemus ja elintarviketieto

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX13 Erityisruokavaliot 2 2 2 1 1
CA00CX14 Elintarvikkeet ja ravitsemus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
CA00CX15 Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa 4 4 4 2 2
MRESTO22-1013
Liiketoiminta ja johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 2.5 2.5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX17 Organisaatiokäyttäytyminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00CX18 Yritystalouden hallinta 3 3 3 1.5 1.5
CA00CL42 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX19 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRESTO22-1014
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MRESTO22-1015
Ruokatuotannon kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
CA00CY38 Ruokatuotantoprosessit 5 5 5 5
CA00CX22 Planning of Menus 5 5 5 2.5 2.5
MRESTO22-1016
Älykkäät ratkaisut

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX23 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CX24 Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5 5 5 2.5 2.5
MRESTO22-1017
Syventävät ravitsemusopinnot

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX25 Ravitsemusfysiologia ja terveys 3 3 3 1.5 1.5
CA00CX26 Ravitsemustutkimus 2 2 2 1 1
CA00CX27 Ravitsemusviestintä 5 5 5 2.5 2.5
MRESTO22-1018
Ruokakasvatus ja syömiskäyttäytyminen

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX28 Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3 3 3 3
CA00CX29 Ruokakasvatus 4 4 4 4
CA00CX30 Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3 3 3 3
MRESTO22-1019
Tuotekehitys - ideasta lanseeraukseen

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX31 Tuotekehitysprojekti 4 4 4 4
CA00CX32 Aistinvarainen arviointi 2 2 2 2
CA00CX33 Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla 4 4 4 4
MRESTO22-1020
Matkailu- ja elämyspalvelut

(Valitaan kaikki)

10
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5 5 5 2.5 2.5
CA00CL47 Elämystapahtuma 5 5 5 5
MRESTO22-1021
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1022
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1023
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1024
HOPSin mukaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1025
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
MRESTO22-1026
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
CA00CX34 Perusharjoittelu 12
CA00CX35 Syventävä harjoittelu 18 15 9 6 4.5 4.5 3 3
MRESTO22-1027
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

20
CA00BS65 Tutkimus- ja kehittämistyö 5 5 5 2.5 2.5
CA00CY04 Opinnäytetyö 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 3.8 3.8
Yhteensä 210 35 62 75 30 35 23 39 43 32 16.5 13.5 10.7 10.7 13.7 11.5 11.5 9.1 11.1 19.1 21.5 21.5 2.7 2.7 26.7 8.25 8.25 6.75 6.75 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Palvelujen tuottaminen
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Erityisruokavaliot
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Ruokatuotantoprosessit
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakasvatus
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Palvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Huoltovarmuus elintarvikeketjussa
Erityisruokavaliot
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Tuotekehitysprojekti
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Kestävä ruokajärjestelmä
Perusharjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Palvelujen tuottaminen
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Huoltovarmuus elintarvikeketjussa
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Erityisruokavaliot
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Tuotekehitysprojekti
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Ruokatuotantoprosessit
Planning of Menus
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Syventävä harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Ruokapalvelujen tuottaminen
Palvelujen tuottaminen
Organisaatiokäyttäytyminen
Planning of Menus
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Ravitsemustutkimus
Tuotekehitysprojekti
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Ruoka ja viini
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Ruokapalvelujen johtaminen
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Tuotekehitysprojekti
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Erityisruokavaliot
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Planning of Menus
Tuotekehitysprojekti
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Kestävä ruokajärjestelmä
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Palvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Huoltovarmuus elintarvikeketjussa
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Erityisruokavaliot
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokatuotantoprosessit
Planning of Menus
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
3 Vapaasti valittavat opinnot
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
4 Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Restonomi kompetenssit 2021

01 Palvelukulttuuriosaaminen

- Osaa soveltaa vieraanvaraisuutta (Hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä palveluliiketoiminnassa
- Osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää kannattavia ja asiakaslähtöisiä Mara-alan palveluja
- Osaa valita esteettiset ja eettiset ratkaisut palvelutoimintaan (palvelutuotteet, tilat, toimijat ja viestintä)
-Osaa analysoida asiakkuuksia ja osaa hyödyntää/käyttää asiakasymmärrystä

Työelämän viestintä
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Palvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Ruokapalvelujen johtaminen
Erityisruokavaliot
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
02 Palveluliiketoiminta- ja esimiesosaaminen

- osaa myydä ja kehittää palvelutuotteita asiakaslähtöisesti ja kannattavasti
- osaa mallintaa ja soveltaa palveluprosesseja
- osaa soveltaa strategia-ajattelua palveluliiketoiminnan ohjauksen välineenä (liiketoiminnan käsitteet, ajattelumallit, eettisyys liiketoiminnassa)
- toimii yrittäjämäisesti
- osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa
- hyödyntää taloudellisia tunnuslukuja liiketoiminnan kehittämisessä
- osaa käyttää soveltuvaa teknologiaa ja hyödyntää digilisaatiota palveluliiketoiminnassa

Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Ruokaketjun toiminta
Ruokapalvelujen tuottaminen
Ruokapalvelut suurkeittiöissä
Palvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Elämykselliset ruokapalvelut
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Huoltovarmuus elintarvikeketjussa
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokatuotantoprosessit
Planning of Menus
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
03 Globaaliymmärrys

- toimii vastuullisesti
- toimii tuloksellisesti monikulttuurisissa organisaatioissa
- hyödyntää ennakointitietoa palveluliiketoiminnan kehittämisessä

Svenska 1
Svenska 2
English 1
English 2
Ruokaketjun vastuullisuus
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä
Ruokapalvelujen johtaminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Huoltovarmuus elintarvikeketjussa
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokatuotantoprosessit
Planning of Menus
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Ravitsemusfysiologia ja terveys
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Tuotekehitysprojekti
Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRESTO22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRESTO22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MRESTO22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MRESTO22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MRESTO22-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

18
MRESTO22-1006
Matemaattis-luonnontieteet

(Valitaan kaikki)

6
CA00CY34 Matematiikka 3
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3
MRESTO22-1007
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

12
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YELRUOTS06 Svenska 1 3
YELRUOTS07 Svenska 2 2
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3
YELENGLI07 English 2 2
MRESTO22-1008
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

82
MRESTO22-1009
Kestävä ruokaketju

(Valitaan kaikki)

6
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
MRESTO22-1010
Ruokapalvelut ja johtaminen

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
CA00CW02 Ruokapalvelujen tuottaminen 8
CA00CX00 Ruokapalvelut suurkeittiöissä 3
CA00CZ14 Palvelujen tuottaminen 11
CA00CX01 Asiakkaan kohtaaminen 2
CA00CX02 Elämykselliset ruokapalvelut 2
CA00CX07 Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä 4
CA00CX08 Ruokapalvelujen johtaminen 6
MRESTO22-1011
Elintarviketurvallisuus ja laatu

(Valitaan kaikki)

16
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
CA00CX11 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4
CA00CX09 Huoltovarmuus elintarvikeketjussa 2
CA00CX12 Palveluprosessien laadun kehittäminen 5
MRESTO22-1012
Ravitsemus ja elintarviketieto

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX13 Erityisruokavaliot 2
CA00CX14 Elintarvikkeet ja ravitsemus 4
CA00CX15 Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa 4
MRESTO22-1013
Liiketoiminta ja johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
CA00CX17 Organisaatiokäyttäytyminen 2
CA00CX18 Yritystalouden hallinta 3
CA00CL42 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 5
CA00CX19 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5
MRESTO22-1014
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
MRESTO22-1015
Ruokatuotannon kehittäminen

(Valitaan kaikki)

10
CA00CY38 Ruokatuotantoprosessit 5
CA00CX22 Planning of Menus 5
MRESTO22-1016
Älykkäät ratkaisut

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX23 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5
CA00CX24 Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5
MRESTO22-1017
Syventävät ravitsemusopinnot

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX25 Ravitsemusfysiologia ja terveys 3
CA00CX26 Ravitsemustutkimus 2
CA00CX27 Ravitsemusviestintä 5
MRESTO22-1018
Ruokakasvatus ja syömiskäyttäytyminen

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX28 Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3
CA00CX29 Ruokakasvatus 4
CA00CX30 Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3
MRESTO22-1019
Tuotekehitys - ideasta lanseeraukseen

(Valitaan kaikki)

10
CA00CX31 Tuotekehitysprojekti 4
CA00CX32 Aistinvarainen arviointi 2
CA00CX33 Buustia tuotteelle messumarkkinoinnilla 4
MRESTO22-1020
Matkailu- ja elämyspalvelut

(Valitaan kaikki)

10
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5
CA00CL47 Elämystapahtuma 5
MRESTO22-1021
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1022
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1023
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1024
HOPSin mukaiset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MRESTO22-1025
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
MRESTO22-1026
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
CA00CX34 Perusharjoittelu 12
CA00CX35 Syventävä harjoittelu 18
MRESTO22-1027
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

20
CA00BS65 Tutkimus- ja kehittämistyö 5
CA00CY04 Opinnäytetyö 15