Siirry suoraan sisältöön

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus: SOS23A

Tunnus: SOS22

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman ytimenä on sosiaalisen asiantuntijuus ihmisten arkipäivän elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Se merkitsee kykyä ymmärtää ihmisen elämäntilanne voimavaroineen ja tarpeineen, sekä nähdä se osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta. Tutkinto-ohjelma antaa taidot edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta psykososiaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, valtaistavia menetelmiä ja johtamisen menetelmiä käyttäen.

Sosionomi (AMK) kohtaa työssään eri-ikäisiä ihmisiä ja kulkee heidän rinnallaan kasvua, kehitystä ja sosiaalista toimintakykyä tukien. Sosionomin työhön sisältyy paitsi palveluiden tuottamista, myös yhteiskunnallista vaikuttamista, palveluihin ohjausta ja sekä työn kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen ja korkeatasoisen sosiaalialan ammattitaidon muodostumisen sekä mahdollistaa työllistymisen eri asiakasryhmien pariin. Ne antavat vahvan teoreettisen pohjan sosiaalialalla tehtävälle työlle ja opintoihin sisältyy runsaasti työelämän oppimisympäristöjä sekä käytännönläheisiä oppimismenetelmiä. Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta opinnot sisältävät valinnaisuutta sosionomin työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin liittyen. Opinnoissa on myös Opintokokonaisuus: Empowerment in Social Work on mahdollista opiskella englannin kielellä.

Opintojen kokonaisuudessa on huomioitu ammatilliset kompetenssit, jotka on laadittu yhteistyössä kaikkien Suomessa sosionomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Kompetenssit: eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Sosionomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Opiskelijan oppimista edistävät erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät. Oppimismenetelmiä käytetään monipuolisesti: teoriaopintoja luentoina, digitaalisia oppimisympäristöjä, pienryhmäharjoituksia, simulaatioharjoituksia ja erilaisten menetelmien harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina, etäopintoina sekä kontaktiopetuksena. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin:

Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen sekä on osa työeläämäosaamista. Tiedon etsiminen ja käyttäminen ovat olennainen osa oppimista kaikissa tutkinto-ohjelman opinnoissa.

Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Sosionomi työskentelee monikulttuurisissa ja kansainvälistyvissä työympäristöissä sekä kohtaa asiakkaita monista eri kulttuureista. Tästä johtuen koulutuksen sisällöissä tulee esille monikulttuurisuus, eri kulttuuritaustaisten ihmisten kohtaaminen, vieraskielinen opetus ja oppimateriaali, kv-vaihdot, kv-tutorina toimiminen sekä kotikansainvälistyminen.

Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa. Yrittäjämäisesti toimiminen on tärkeä osa sosiaalialan työtehtävissä. Opintojen sisällöissä on sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä talousajattelua sekä johtamisen opintoja. Palvelurakenteiden uudistamisessa yksityinen sektori ja 3. sektori ovat tulevaisuudessa suuria palvelujen tuottajia ja se otetaan huomioon opintojen sisällöissä.

Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona. Koulutuksen sisällöissä kestävä kehitys tulee esiin eri näkökulmista eri vaiheissa koulutusta.

Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Opintoihin kuuluu oman ammatillisen kasvun reflektointia ja moniammatillisen työn merkitysten tunnistamista. Oman ammatillisen kokonaiskuvan kehittymiseen kuuluvia aihealueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekä elinikäinen oppiminen.
Uraohjaus, moniammatillinen ja monialainen yhteistyö ovat selkeästi esillä koulutuksen eri vaiheissa ja niiden käsittelyssä hyödynnetään alumneja ja työelämän ammatinharjoittajia monipuolisesti.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittämisessä huomioidaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset kehittämishaasteet, tutkitun tiedon tulokset sekä työelämän ilmaisemat osaamistarpeet. Hyödynnetään valtakunnallisten osaamistarveselvitysten tuloksia sekä eri tutkimus- ja kehittäjätahojen tuottamaa tietoa osaamistarpeista.

Lisätiedot

Opetusjärjestelyissä pyritään lähentämään päivätoteutusta ja monimuotototeutusta toistensa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä että valinnaiset opinnot ovat tarjolla molemmille ryhmille samanaikaisesti. Myös muissa opinnoissa on mahdollisuus hyödyntää kaikkea tutkinto-ohjelman opetustarjontaa.
Tutkinto-ohjelmaan sisältyviä valinnaisia opintoja voi sisällyttää myös vapaasti valittaviin opintoihin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty ammattiopintoihin.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet perustuvat ammattikorkeakoulutuksen yleisiin kompetensseihin sekä sosionomi (AMK) -koulutuksen alakohtaisiin kompetensseihin. Osaamistavoiteet ilmenevät yksityiskohtaisesti opintojaksojen kuvauksista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
SOS22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
SOS22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
SOS22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 1 1
SOS22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
SOS22-1005
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
STPO101 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 1 1
STPO201 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 1 1
STPO301 Englanti 3 3 3 1.5 1.5
STPO401 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
SOS22-1006
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

28
SOS22-1007
Sosiaalialan tietoperusta

(Valitaan kaikki)

28
BE00CK46 Sosiaalityön perusteet 3 3 3 1 1 1
SOSPST30 Kasvu ja sosialisaatio 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BE00BJ17 Hyvinvointi ja elinolot 6 6 6 2 2 2
BE00CW35 Kulttuuri ja elämäntapa 4 4 4 2 2
SOSPST40 Osallisuus ja marginaalisuus 5 5 5 2.5 2.5
BE00CK48 Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu 5 5 5 2.5 2.5
SOS22-1008
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

137 - 166
SOS22-1009
Sosiaalialan eettinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

7
BE00BS05 Sosiaalialan etiikka 3 3 3 1.5 1.5
BE00CG07 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
BE00CG08 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
SOS22-1010
Palvelujärjestelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

24
SOSAPJ10 Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
BE00CW36 Sosiaalilainsäädännön perusteet 4 4 4 2 2
SOSAPJ50 Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00CW37 Palveluohjaus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS22-1011
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

5
SOSAPJ20 Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5 5 5 2.5 2.5
BE00CW38 Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS22-1012
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

3
SOSAPJ70 Teknologia ja arki 3 2 2 1 1
SOSAPJ80 Kommunikaation apuvälineet 3 3 3 1.5 1.5
SOSAPJ00 Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3 3 3 1.5 1.5
BE00DC27 Hyvinvointiteknologia 3 2 2 1 1
SOS22-1013
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan kaikki)

15
SOSAPS10 Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5 5 5 2.5 2.5
BE00CW39 Lääkehoito sosionomin työssä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SOS22-1014
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
SOSAPS80 Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4 4 4 2 2
BE00DC28 Perheohjaus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00DC29 Opintoihin ja työhön valmentaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSAPS50 Sosiaalinen kuntoutus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSAPS60 Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4 4 4 2 2
SOSAPS70 Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOS22-1015
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan opintopisteitä: 23)

23
SOS22-1016
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4
SOSATO10 Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4 4 4 2 2
BE00BS11 Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSATO30 Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4 4 4 2 2
SOS22-1017
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4 - 15
SOSATO60 Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4 4 4 2 2
SOSATO50 Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSATO40 Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00DC30 Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15 15 15 7.5 7.5
SOS22-1018
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 18)

18
BE00BS13 Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10 10 10 3.3 3.3 3.3
SOS22-1019
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
BE00CW49 Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00DC31 Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00CW51 Rakenteellinen sosiaalityö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSAVY40 Valtaistava sosiaalityö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOS22-1020
Johtamisosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
SOSAJO10 Palvelujen johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
SOSAJO20 Henkilöstöhallinto 5 5 5 2.5 2.5
BE00BJ16 Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3 3 3 1.5 1.5
SOSAJO40 Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12 12 12 6 6
SOS22-1021
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
SOSATK10 Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5 5 5 2.5 2.5
SOSPST70 Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SOS22-1022
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

3
SOSATK30 Vaikuttavuuden arvioiminen 3 3 3 1 1 1
SOSATK40 Ennakoiva kehittäminen 3 3 3 1.5 1.5
BE00CW97 Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3 3 3 1.5 1.5
SOS22-1023
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
BE00BS14 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00BS15 Opinnäytetyöseminaari 1 4 4 4 2 2
BE00BS16 Opinnäytetyöseminaari 2 4 2.7 2.7 1.3 1.3
BE00BS17 Opinnäytetyön raportointi 3 2 2 1 1
SOS22-1024
Empowerment in Social Work

(Valitaan opintopisteitä: 29)

0 - 29
BE00BT36 Introduction to Social Work Studies in Finland 3 3 3 1.5 1.5
SOSEM20 Introduction to Welfare Society 3 3 3 1.5 1.5
SOSEM30 Empowering Social Work 4 4 4 2 2
SOSEM40 Facilitating Activity-Based Groups 4 4 4 2 2
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4 4 4 2 2
SOSEM60 Communication and Media in Social Work 4 4 4 2 2
SOSEM70 Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10 10 10 5 5
SOS22-1025
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
SOS22-1026
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus

(Valitaan kaikki)

15
BE00DB33 Lapsen kehitys ja oppiminen 3 3 3 1.5 1.5
BE00BT37 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00CG22 Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3 3 3 1.5 1.5
BE00BS21 Lapsen ja perheen varhainen tuki 3 3 3 1 1 1
BE00DC22 Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2 2 2 1 1
SOS22-1027
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
SOS22-1028
Kohtaamistaiteen ohjaajaopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
BE00CI27 Kohtaamistaiteen perusteet 5
BE00CL36 Kohtaamistaiteen ohjaaminen 10
XX00DE48 Toimiva vuorovaikutus 1
BE00CI07 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4
Yhteensä 210 41 108 88 60.7 41 52 56 49 39 52 8.7 16.1 16.1 9.1 26 26 19.8 19.8 15.8 24.5 24.5 12.8 12.8 12.8 26 26 4.3 4.3 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityön perusteet
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Teknologia ja arki
Kommunikaation apuvälineet
Digitaalisuus sosionomin työkentillä
Hyvinvointiteknologia
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Introduction to Social Work Studies in Finland
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kohtaamistaiteen perusteet
Kohtaamistaiteen ohjaaminen
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Sosiaalityön perusteet
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Valtaistava sosiaalityö
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Introduction to Welfare Society
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kohtaamistaiteen perusteet
Kohtaamistaiteen ohjaaminen
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Palveluohjaus
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Teknologia ja arki
Kommunikaation apuvälineet
Digitaalisuus sosionomin työkentillä
Hyvinvointiteknologia
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Valtaistava sosiaalityö
Introduction to Social Work Studies in Finland
Introduction to Welfare Society
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Rakenteellinen sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Introduction to Welfare Society
Communication and Media in Social Work
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Rakenteellinen sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Luokittelemattomat
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Toimiva vuorovaikutus
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Sosionomi kompetenssit

1 Sosiaalialan eettinen osaaminen

- Sosionomi (AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti
- Sosionomi (AMK) kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen reflektioon
- Sosionomi (AMK) kykenee ottamaan huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toiminaan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa
- Sosionomi (AMK) edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemineen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmasta

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityön perusteet
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Teknologia ja arki
Kommunikaation apuvälineet
Digitaalisuus sosionomin työkentillä
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Facilitating Activity-Based Groups
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kohtaamistaiteen perusteet
Kohtaamistaiteen ohjaaminen
2 Asiakastyön osaaminen

- Sosionomi (AMK) tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä
- Sosionomi (AMK) osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen
- Sosionomi (AMK) ymmärtää asiakkaan tarpeet sekä osaa tukea voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista yksilön kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja elämäntilanteissa
- Sosionomi (AMK) osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä
- Sosionomi (AMK) osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan
- Sosionomi (AMK) osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Sosiaalityön perusteet
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Teknologia ja arki
Kommunikaation apuvälineet
Digitaalisuus sosionomin työkentillä
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Introduction to Social Work Studies in Finland
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kohtaamistaiteen perusteet
Kohtaamistaiteen ohjaaminen
3 Sosiaalialan palvelujärjestelmä-osaaminen

- Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät ja niihin liittyvän juridisen säädöspohjan ja tietojärjestelmät sekä osaa soveltaa niitä
- Sosionomi (AMK) osaa ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
- Sosionomi (AMK) osaa arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden palvelutarpeita ja hallitsee palveluohjauksen sekä ennalta ehkäisevän työn lähtökohdat ja menetelmiä
- Sosionomi (AMK) osaa toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa

Englanti
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Teknologia ja arki
Kommunikaation apuvälineet
Digitaalisuus sosionomin työkentillä
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Introduction to Social Work Studies in Finland
Introduction to Welfare Society
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
4 Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen

- Sosionomi (AMK) osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- Sosionomi (AMK) osaa käyttää erilaisia yhteisösosiaalityön, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja
- Sosionomi (AMK) osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa

Sosiaalityön perusteet
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Introduction to Welfare Society
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Kohtaamistaiteen perusteet
Kohtaamistaiteen ohjaaminen
5 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Sosionomi (AMK) on sisäistänyt reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen
- Sosionomilla (AMK) on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa uutta tietoa
- Sosionomi (AMK) osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehittämishakkeita

Hyvinvointi ja elinolot
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
6 Johtamisosaaminen

- Sosionomi (AMK) tuntee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet; Sosionomi (AMK) osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä
- Sosionomi (AMK) osaa kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluprosesseja
- Sosionomi (AMK) kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- Sosionomi (AMK) omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä

Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Hyvinvointiteknologia
Toimiva vuorovaikutus
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Sosiaalityön perusteet
Kasvu ja sosialisaatio
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
2 Ammattiopinnot
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Teknologia ja arki
Kommunikaation apuvälineet
Digitaalisuus sosionomin työkentillä
Hyvinvointiteknologia
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Introduction to Social Work Studies in Finland
Introduction to Welfare Society
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
3 Vapaasti valittavat opinnot
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kohtaamistaiteen perusteet
Kohtaamistaiteen ohjaaminen
4 Harjoittelu
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Toimiva vuorovaikutus
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOS22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
SOS22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
SOS22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
SOS22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
SOS22-1005
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
STPO101 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
STPO201 Lääkehoidon perusteet 2
STPO301 Englanti 3
STPO401 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
SOS22-1006
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

28
SOS22-1007
Sosiaalialan tietoperusta

(Valitaan kaikki)

28
BE00CK46 Sosiaalityön perusteet 3
SOSPST30 Kasvu ja sosialisaatio 5
BE00BJ17 Hyvinvointi ja elinolot 6
BE00CW35 Kulttuuri ja elämäntapa 4
SOSPST40 Osallisuus ja marginaalisuus 5
BE00CK48 Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu 5
SOS22-1008
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

137 - 166
SOS22-1009
Sosiaalialan eettinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

7
BE00BS05 Sosiaalialan etiikka 3
BE00CG07 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 2
BE00CG08 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 2
SOS22-1010
Palvelujärjestelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

24
SOSAPJ10 Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
BE00CW36 Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
SOSAPJ50 Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4
BE00CW37 Palveluohjaus 5
SOS22-1011
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

5
SOSAPJ20 Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
BE00CW38 Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
SOS22-1012
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

3
SOSAPJ70 Teknologia ja arki 3
SOSAPJ80 Kommunikaation apuvälineet 3
SOSAPJ00 Digitaalisuus sosionomin työkentillä 3
BE00DC27 Hyvinvointiteknologia 3
SOS22-1013
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan kaikki)

15
SOSAPS10 Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5
BE00CW39 Lääkehoito sosionomin työssä 2
SOS22-1014
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
SOSAPS80 Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4
BE00DC28 Perheohjaus 4
BE00DC29 Opintoihin ja työhön valmentaminen 4
SOSAPS50 Sosiaalinen kuntoutus 4
SOSAPS60 Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4
SOSAPS70 Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4
SOS22-1015
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan opintopisteitä: 23)

23
SOS22-1016
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4
SOSATO10 Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4
BE00BS11 Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4
SOSATO30 Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4
SOS22-1017
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4 - 15
SOSATO60 Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4
SOSATO50 Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4
SOSATO40 Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4
BE00DC30 Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15
SOS22-1018
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 18)

18
BE00BS13 Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10
SOS22-1019
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
BE00CW49 Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4
BE00DC31 Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4
BE00CW51 Rakenteellinen sosiaalityö 4
SOSAVY40 Valtaistava sosiaalityö 4
SOS22-1020
Johtamisosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
SOSAJO10 Palvelujen johtaminen 5
SOSAJO20 Henkilöstöhallinto 5
BE00BJ16 Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3
SOSAJO40 Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12
SOS22-1021
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

10
SOSATK10 Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5
SOSPST70 Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2
SOS22-1022
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

3
SOSATK30 Vaikuttavuuden arvioiminen 3
SOSATK40 Ennakoiva kehittäminen 3
BE00CW97 Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3
SOS22-1023
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
BE00BS14 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4
BE00BS15 Opinnäytetyöseminaari 1 4
BE00BS16 Opinnäytetyöseminaari 2 4
BE00BS17 Opinnäytetyön raportointi 3
SOS22-1024
Empowerment in Social Work

(Valitaan opintopisteitä: 29)

0 - 29
BE00BT36 Introduction to Social Work Studies in Finland 3
SOSEM20 Introduction to Welfare Society 3
SOSEM30 Empowering Social Work 4
SOSEM40 Facilitating Activity-Based Groups 4
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4
SOSEM60 Communication and Media in Social Work 4
SOSEM70 Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10
SOS22-1025
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
SOS22-1026
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus

(Valitaan kaikki)

15
BE00DB33 Lapsen kehitys ja oppiminen 3
BE00BT37 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4
BE00CG22 Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3
BE00BS21 Lapsen ja perheen varhainen tuki 3
BE00DC22 Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2
SOS22-1027
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
SOS22-1028
Kohtaamistaiteen ohjaajaopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
BE00CI27 Kohtaamistaiteen perusteet 5
BE00CL36 Kohtaamistaiteen ohjaaminen 10
XX00DE48 Toimiva vuorovaikutus 1
BE00CI07 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4