Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaatLaajuus (5 op)

Tunnus: BH00BS29

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä suhteita osana sosiaalipalveluita ja kykenee selittämään erilaisia asiakaslähtöisyyden periaatteita, rajoja ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Ammattilaisten ja asiakkaiden oletetut roolit, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden tuottamisen tapoihin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esitellä ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja nimetä asiakaslähtöisyyden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ammattilaisten ja asiakkaiden erilaisia rooleja ja niiden seuraamuksia palveluissa. Opiskelija osaa tulkita asiakaslähtöisyyden periaatteita ja käytäntöjä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja asiakaslähtöisyyden keinoja ja rajoja. Opiskelija osaa suhteuttaa näitä yhteiskunnan sosiaalipalveluille asettamiin rajoihin ja mahdollisuuksiin.

Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 15.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Opettaja
 • Kaija Loppela
 • Katja Valkama
 • Tiina Hautamäki
Opiskelijaryhmät
 • YSOS20
  Sosionomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä suhteita osana sosiaalipalveluita ja kykenee selittämään erilaisia asiakaslähtöisyyden periaatteita, rajoja ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Ammattilaisten ja asiakkaiden oletetut roolit, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden tuottamisen tapoihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta esim.

Hoppania, Hanna-Kaisa; Karsio, Olli; Näre, Lena; Olakivi, Antero; Sointu, Liina; Vaittinen, Tiina; Zechner, Minna: Hoivan arvoiset — Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus 2016. Myös e-kirjana.

Jokinen, Arja & Juhila Kirsi (2008) (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö. Vastapaino.

Kulmala, Jenni (2019) (toim.) Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseksi. PS-Kustannus.

Raitakari, Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät minuuksista - vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. Acta Universitatis Tamperensis; 1183, Tampereen yliopisto, Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67648/951-44-6753-1.pdf?sequence=1

Lisäksi opintojaksolla käytetään ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuskirjallisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esitellä ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja nimetä asiakaslähtöisyyden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ammattilaisten ja asiakkaiden erilaisia rooleja ja niiden seuraamuksia palveluissa. Opiskelija osaa tulkita asiakaslähtöisyyden periaatteita ja käytäntöjä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja asiakaslähtöisyyden keinoja ja rajoja. Opiskelija osaa suhteuttaa näitä yhteiskunnan sosiaalipalveluille asettamiin rajoihin ja mahdollisuuksiin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Ilmoittautumisaika

02.12.2019 - 31.12.2019

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
Opettaja
 • Minna Zechner
 • Tarja Tapio
Opiskelijaryhmät
 • YSOS18
  Sosionomi (ylempiAMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä suhteita osana sosiaalipalveluita ja kykenee selittämään erilaisia asiakaslähtöisyyden periaatteita, rajoja ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Ammattilaisten ja asiakkaiden oletetut roolit, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden tuottamisen tapoihin.

Oppimateriaalit

Esitellään opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojakson materiaali koostuu luennoista ja kirjallisuudesta. Nämä ja suorituksen edellyttämä(t) tehtävä(t) esitellään opintojakson alussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisia vierailevia luennoitsijoita ja työelämälähtöisiä tehtäviä.

Kansainvälisyys

Vieraskielinen kirjallinen ja visuaalinen materiaali tai vieraskieliset vierailevat luennoitsijat ovat mahdollisia.
.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esitellä ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja nimetä asiakaslähtöisyyden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ammattilaisten ja asiakkaiden erilaisia rooleja ja niiden seuraamuksia palveluissa. Opiskelija osaa tulkita asiakaslähtöisyyden periaatteita ja käytäntöjä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja asiakaslähtöisyyden keinoja ja rajoja. Opiskelija osaa suhteuttaa näitä yhteiskunnan sosiaalipalveluille asettamiin rajoihin ja mahdollisuuksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointiasteikko on esitelty opetussuunnitelmassa.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.