Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat (5 op)

Toteutuksen tunnus: BH00BS29-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2021 - 15.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Opettaja

  • Kaija Loppela
  • Katja Valkama
  • Tiina Hautamäki

Opiskelijaryhmät

  • YSOS20
    Sosionomi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä suhteita osana sosiaalipalveluita ja kykenee selittämään erilaisia asiakaslähtöisyyden periaatteita, rajoja ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Ammattilaisten ja asiakkaiden oletetut roolit, asiakaslähtöisyys, asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden tuottamisen tapoihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta esim.

Hoppania, Hanna-Kaisa; Karsio, Olli; Näre, Lena; Olakivi, Antero; Sointu, Liina; Vaittinen, Tiina; Zechner, Minna: Hoivan arvoiset — Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Gaudeamus 2016. Myös e-kirjana.

Jokinen, Arja & Juhila Kirsi (2008) (toim.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.

Juhila, Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö. Vastapaino.

Kulmala, Jenni (2019) (toim.) Hyvä vanhuus - Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseksi. PS-Kustannus.

Raitakari, Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät minuuksista - vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. Acta Universitatis Tamperensis; 1183, Tampereen yliopisto, Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67648/951-44-6753-1.pdf?sequence=1

Lisäksi opintojaksolla käytetään ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuskirjallisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa esitellä ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja nimetä asiakaslähtöisyyden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla ammattilaisten ja asiakkaiden erilaisia rooleja ja niiden seuraamuksia palveluissa. Opiskelija osaa tulkita asiakaslähtöisyyden periaatteita ja käytäntöjä eri näkökulmista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida ammattilaisen ja asiakkaan rooleja ja asiakaslähtöisyyden keinoja ja rajoja. Opiskelija osaa suhteuttaa näitä yhteiskunnan sosiaalipalveluille asettamiin rajoihin ja mahdollisuuksiin.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.