Siirry suoraan sisältöön

Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaanLaajuus (5 op)

Tunnus: CB00CK18

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin ruoka- ja ravitsemuskysymyksiin ja niiden tieteelliseen taustaan. Opiskelija osaa analysoida alan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja hyödyntää sekä soveltaa niitä sekä analyysitehtävään että omaan mediatekstiinsä. Opiskelija osaa tarkastella ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä tekstejä kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää rooliaan alansa asiantuntijana. Opiskelija perehtyy ravitsemusviestintään, mediakenttään ja kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan ruoka- ja ravitsemusaiheiseen viestintään mediassa sekä osaa analysoida omaa ja muiden tekstiä mediakirjoittamisen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Sisältö

- Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja niiden tieteellinen tausta
- Ravitsemusviestinnän ja mediatekstin erityispiirteet
- Ravitsemus- ja viestintäaiheinen analyysitehtävä
- Ruoka- ja/tai ravitsemusaiheisen mediatekstin suunnittelu ja toteutus

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediatekstin koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja hahmottaa osittain niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää pääosin luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän hallitsee joitakin periaatteita, miten kirjoittaa ruoasta ja/tai ravitsemuksesta mediaan. Opiskelija osaa joiltakin osin perustella tekemänsä valinnat sekä osaa antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstiä sekä rakenteen että kielen osalta joistakin näkökulmista. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja tuntee niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän osaa laatia sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään sopivan tekstin mediaan. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja ymmärtää niiden tieteellistä taustaa. Hän tuntee luotettavia ravitsemustutkimustiedon lähteitä ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Hän kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan viestintään ruoka- ja ravitsemusaiheista medioihin. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Lisätiedot

Verkkokurssi, CampusOnline

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 23.04.2023

Ajoitus

03.05.2023 - 17.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Opiskelijaryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin ruoka- ja ravitsemuskysymyksiin ja niiden tieteelliseen taustaan. Opiskelija osaa analysoida alan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja hyödyntää sekä soveltaa niitä sekä analyysitehtävään että omaan mediatekstiinsä. Opiskelija osaa tarkastella ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä tekstejä kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää rooliaan alansa asiantuntijana. Opiskelija perehtyy ravitsemusviestintään, mediakenttään ja kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan ruoka- ja ravitsemusaiheiseen viestintään mediassa sekä osaa analysoida omaa ja muiden tekstiä mediakirjoittamisen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Sisältö

- Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja niiden tieteellinen tausta
- Ravitsemusviestinnän ja mediatekstin erityispiirteet
- Ravitsemus- ja viestintäaiheinen analyysitehtävä
- Ruoka- ja/tai ravitsemusaiheisen mediatekstin suunnittelu ja toteutus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi: webinaarit, harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit. Itse- ja vertaisarviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan kesällä 2023.

Kurssin aikana tarvittavat välineet:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys,
laitteisto, joka mahdollistaa Moodlen BigBlueButton -verkkokokousympäristön hyödyntämisen,
Web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediatekstin koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja hahmottaa osittain niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää pääosin luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän hallitsee joitakin periaatteita, miten kirjoittaa ruoasta ja/tai ravitsemuksesta mediaan. Opiskelija osaa joiltakin osin perustella tekemänsä valinnat sekä osaa antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstiä sekä rakenteen että kielen osalta joistakin näkökulmista. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja tuntee niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän osaa laatia sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään sopivan tekstin mediaan. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja ymmärtää niiden tieteellistä taustaa. Hän tuntee luotettavia ravitsemustutkimustiedon lähteitä ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Hän kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan viestintään ruoka- ja ravitsemusaiheista medioihin. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Lisätiedot

Verkkokurssi, CampusOnline

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 14.04.2021

Ajoitus

04.05.2021 - 25.08.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Sirkka Nieminen
 • Kaija Nissinen
Vastuuhenkilö

Sirkka Nieminen

Opiskelijaryhmät
 • RAVIYAMK20
  Kehity ruokaketjun ravitsemusosaajana ja -viestijänä, Avoin YAMK
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin ruoka- ja ravitsemuskysymyksiin ja niiden tieteelliseen taustaan. Opiskelija osaa analysoida alan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja hyödyntää sekä soveltaa niitä sekä analyysitehtävään että omaan mediatekstiinsä. Opiskelija osaa tarkastella ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä tekstejä kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää rooliaan alansa asiantuntijana. Opiskelija perehtyy ravitsemusviestintään, mediakenttään ja kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan ruoka- ja ravitsemusaiheiseen viestintään mediassa sekä osaa analysoida omaa ja muiden tekstiä mediakirjoittamisen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Sisältö

- Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja niiden tieteellinen tausta
- Ravitsemusviestinnän ja mediatekstin erityispiirteet
- Ravitsemus- ja viestintäaiheinen analyysitehtävä
- Ruoka- ja/tai ravitsemusaiheisen mediatekstin suunnittelu ja toteutus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi: webinaarit, harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit. Itse- ja vertaisarviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Opintojakso kuuluu ammattikorkeakoulujen CampusOnline -tarjontaan kesällä 2021.

Kurssin aikana tarvittavat välineet:
tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys,
laitteisto, joka mahdollistaa Moodlen BigBlueButton -verkkokokousympäristön hyödyntämisen,
Web-kamera ja headset.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediatekstin koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja hahmottaa osittain niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää pääosin luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän hallitsee joitakin periaatteita, miten kirjoittaa ruoasta ja/tai ravitsemuksesta mediaan. Opiskelija osaa joiltakin osin perustella tekemänsä valinnat sekä osaa antaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstiä sekä rakenteen että kielen osalta joistakin näkökulmista. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja tuntee niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän osaa laatia sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään sopivan tekstin mediaan. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja ymmärtää niiden tieteellistä taustaa. Hän tuntee luotettavia ravitsemustutkimustiedon lähteitä ja osaa käyttää niitä sujuvasti. Hän kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan viestintään ruoka- ja ravitsemusaiheista medioihin. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- verkkotentti (-tentit)
- itsearviointi ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Lisätiedot

Verkkokurssi, CampusOnline