Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: CB00CG06

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

14.01.2023 - 15.04.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Oppimateriaalit

• Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (soveltuvin osin)
• Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59: 1-175.
• Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
• Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178.
• Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 161: 1-156.
• Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
• Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Strategista johtamista kehitetään todellisissa maatalousyrityksissä. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta lähiopetusta noin 32 h ja itsenäistä työskentelyä noin 103 h.
Ryhmätehtäviä ohjataan Teamsin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

– Osallistuminen kontaktiopetukseen. (80 % tai lopputentti (lopputentillä korvataan osallistumisen poissaolot kontaktiopetuksesta)
– Ryhmäohjaukset (pakolliset, ei voi korvata tentillä).
-Hyväksytty harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

14.01.2023 - 11.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
Opiskelijaryhmät
 • YRKK22R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK22I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Oppimateriaalit

Artikkelikokoelma
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja: 20 työkalua. Helsinki: Talentum.
Kamensky, M. 2014. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. 4. tark. p. Helsinki: Talentum.
Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2019. Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta lähiopetusta noin 25 h ja itsenäistä työskentelyä 110 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
-harjoitukset

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi

Ilmoittautumisaika

24.08.2020 - 11.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Matti Ryhänen
Vastuuhenkilö

Matti Ryhänen

Opiskelijaryhmät
 • YRKK20A
  Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • MAAJOHT20
  Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Oppimateriaalit

Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2019. Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (osin)
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
Ryhänen, M. & Nissinen, K. (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31.
Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.
Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (toim.) 2015. Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon –hanke. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 81: 1-84.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Strategista johtamista kehitetään todellisissa maatalousyrityksissä. Opiskelijat toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa maatalousyrittäjien kanssa. Opettaja tukee opiskelijoita tässä työssä. Opiskelijat laativat kirjallisen raportin maatalousyrittäjille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta lähiopetusta noin 32 h ja itsenäistä työskentelyä noin 103 h.
Ryhmätehtäviä ohjataan myös Teamsin avulla.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

– Osallistuminen kontaktiopetukseen. (80 % tai lopputentti (lopputentillä korvataan osallistumisen poissaolot kontaktiopetuksesta)
– Ryhmäohjaukset (pakolliset, ei voi korvata tentillä).
-Hyväksytty harjoitustyö

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi

Ilmoittautumisaika

24.08.2020 - 11.01.2021

Ajoitus

04.01.2021 - 31.07.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
 • Margit Närvä
Vastuuhenkilö

Margit Närvä

Opiskelijaryhmät
 • YRKK19I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK19R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK20I
  Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
 • YRKK20R
  Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida strategista johtamista prosessina, joka koostuu tiedon hankinnasta ja analysoimisesta, vaihtoehtojen valitsemisesta ja valintojen toteuttamisesta. Opiskelija sisäistää strategisen ajattelun ja suunnittelun merkityksen ruokaketjun yrityksissä. Opintojakson suoritettuaan hän osaa arvioida ruokaketjussa toimivan yrityksen toimintaa kokonaisuutena, tunnistaa eri liiketoiminta-alueet (maatalousyrityksissä vaihtoehtoiset toimintamallit osaprosesseissa ja toiminnoissa). Opiskelija osaa hyödyntää strategisessa suunnittelussa analyyseja ja synteesejä sovellettuna ruokaketjun yrityksiin.

Sisältö

- Strateginen ajattelu, suunnittelu ja johtaminen
- Strategisen suunnittelun analyysit ja synteesit ruokaketjun yrityksissä
- Restonomi (ylempi AMK), Insinööri (ylempi AMK) opiskelijat: Strateginen arkkitehtuuri
- Agrologi (ylempi AMK) opiskelijat: vaihtoehtoiset toimintamallit, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kannattavuus

Oppimateriaalit

Kamensky, M. 2014. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. 4. tark. p. Helsinki: Talentum.
Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2019. Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2019. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31.
Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja: 20 työkalua. Helsinki: Talentum.
Artikkelikokoelma

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 tuntia, josta lähiopetusta noin 25 h ja itsenäistä työskentelyä 110 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson työskentelyyn. Opiskelija osoittaa opintojakson tehtävissä saavuttavansa opintojakson oppimistavoitteet ja suorittaa opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
-harjoitukset

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi