Siirry suoraan sisältöön

Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkasteluLaajuus (5 op)

Tunnus: 9B00BT11

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tuotanto- ja taloussuunnitelmia strategian laadinnan yhteydessä.
Opiskelija osaa hyödyntää taloudellista ja laskentatoiminnallista osaamistaan laatimalla laskelmia vaihtoehtoisten toimintamallien kannattavuudesta. Hän kykenee niiden pohjalta tekemään maatalousyrittäjälle suosituksen yritystoiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

-Tuotannon suunnittelu strategiatyön tukena
-Tuotanto- ja taloussuunnitelmien laadinta
-Tulos- ja kannattavuuslaskelmia

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille. Opiskelija on tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan suoritus hyväksytään, kun hän osaa modifioida laskelmia ja suunnitelmia siten, että hän kykenee perustellusti arvioimaan riskejä ja selvittämään vaihtoehtoisten toimintamallien kannattavuuden.

Ilmoittautumisaika

01.04.2021 - 21.08.2021

Ajoitus

28.08.2021 - 30.11.2021

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Opettaja
  • Matti Ryhänen
Opiskelijaryhmät
  • YRKK20A
    Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia tuotanto- ja taloussuunnitelmia strategian laadinnan yhteydessä.
Opiskelija osaa hyödyntää taloudellista ja laskentatoiminnallista osaamistaan laatimalla laskelmia vaihtoehtoisten toimintamallien kannattavuudesta. Hän kykenee niiden pohjalta tekemään maatalousyrittäjälle suosituksen yritystoiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

-Tuotannon suunnittelu strategiatyön tukena
-Tuotanto- ja taloussuunnitelmien laadinta
-Tulos- ja kannattavuuslaskelmia

Oppimateriaalit

Niemi, J. & Väre, M. (toim.) 2017. Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/20117. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 17/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki.
Olson, K.D. 2004. Farm management: Principles and strategies (osin)
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2012. Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla. Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 59
Ryhänen, M. & Laitila, E. (toim.) 2014. Yhteistyö ja verkostosuhteet. Strateginen tarkastelu maidontuotantoon sovellettuna. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 19: 1-204.
Ryhänen, M. & Nissinen, K. (toim.) 2011. Kilpailukykyä maidontuotantoon. Toimintaympäristön tarkastelu ja ennakointi. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 8
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2019. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 31: 1-178.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen käsikirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B161.
Ryhänen, M. & Närvä, M. (toim.) 2021. Maitotilayrityksen kokonaisvaltaisen johtamisen työkirja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C13.
Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. & Rajakorpi, J. 2015. Yhteisnavetan perustaminen ja johtaminen. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 82: 57-90.
Ryhänen & Sipiläinen 2018. Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittämien – Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena.
Sipiläinen, T. & Ryhänen, M. (toim.) 2015. Tuotannon järjestämisen ja yhteistyön vaikutus tekniseen tehokkuuteen. Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon –hanke. Helsingin yliopisto. Taloustieteen laitos. Selvityksiä 81: 1-84.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, harjoitustyö ja omatoiminen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 133,5 tuntia, josta teoriaopetusta 29 h ja ryhmätehtävän tekoa ja tarkastusta 104,5 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut aktiivisesti kontaktijaksoille. Opiskelija on tehnyt tehtävät annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan suoritus hyväksytään, kun hän osaa modifioida laskelmia ja suunnitelmia siten, että hän kykenee perustellusti arvioimaan riskejä ja selvittämään vaihtoehtoisten toimintamallien kannattavuuden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo lähiopetuksessa 80 % tai tentti. Lisäksi hyväksytty harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi
Strateginen johtaminen
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit