Siirry suoraan sisältöön

Sosionomi (AMK), Päivätoteutus: SOS24B

Tunnus: SOS24

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman ytimenä on sosiaalisen asiantuntijuus ihmisten arkipäivän elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Se merkitsee kykyä ymmärtää ihmisen elämäntilanne voimavaroineen ja tarpeineen, sekä nähdä se osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta. Tutkinto-ohjelma antaa taidot edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta psykososiaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, valtaistavia menetelmiä ja johtamisen menetelmiä käyttäen.

Sosionomi (AMK) kohtaa työssään eri-ikäisiä ihmisiä ja kulkee heidän rinnallaan kasvua, kehitystä ja sosiaalista toimintakykyä tukien. Sosionomin työhön sisältyy paitsi palveluiden tuottamista, myös yhteiskunnallista vaikuttamista, palveluihin ohjausta ja sekä työn kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen ja korkeatasoisen sosiaalialan ammattitaidon muodostumisen sekä mahdollistaa työllistymisen eri asiakasryhmien pariin. Ne antavat vahvan teoreettisen pohjan sosiaalialalla tehtävälle työlle ja opintoihin sisältyy runsaasti työelämän oppimisympäristöjä sekä käytännönläheisiä oppimismenetelmiä. Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta opinnot sisältävät valinnaisuutta sosionomin työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin liittyen. Opinnoissa on myös Opintokokonaisuus: Empowerment in Social Work, joka on mahdollista opiskella englannin kielellä.

Opintojen kokonaisuudessa on huomioitu ammattikorkeakoulujen yhteisesti sopimat yleiset kompetenssit ja ammatilliset kompetenssit, jotka on laadittu yhteistyössä kaikkien Suomessa sosionomikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Kompetenssit: eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Sosionomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään pedagogisena taustateoriana sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä. Opiskelijan oppimista edistävät erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät. Oppimismenetelmiä käytetään monipuolisesti: teoriaopintoja luentoina, digitaalisia oppimisympäristöjä, pienryhmäharjoituksia, simulaatioharjoituksia ja erilaisten menetelmien harjoittelua. Osa opinnoista voidaan toteuttaa verkko-opintoina, etäopintoina sekä kontaktiopetuksena. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro-oppimisympäristössä sekä Wellbeing Labs - Opiskelijatyön oppimisympäristössä. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa vapaasti valittavia opintoja sekä valinnaisia ammattiopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittämisessä huomioidaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiset kehittämishaasteet, tutkitun tiedon tulokset sekä työelämän ilmaisemat osaamistarpeet. Hyödynnetään valtakunnallisten osaamistarveselvitysten tuloksia sekä eri tutkimus- ja kehittäjätahojen tuottamaa tietoa osaamistarpeista. Kehittämisessä huomioidaan keskeisesti myös opiskelijapalaute.

Lisätiedot

Opetusjärjestelyissä pyritään lähentämään päivätoteutusta ja monimuotototeutusta toistensa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä että valinnaiset opinnot ovat tarjolla molemmille ryhmille samanaikaisesti. Myös muissa opinnoissa on mahdollisuus hyödyntää kaikkea tutkinto-ohjelman opetustarjontaa.
Tutkinto-ohjelmaan sisältyviä valinnaisia opintoja voi sisällyttää myös vapaasti valittaviin opintoihin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty ammattiopintoihin.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet perustuvat ammattikorkeakoulutuksen yleisiin kompetensseihin sekä sosionomi (AMK) -koulutuksen alakohtaisiin kompetensseihin. Osaamistavoiteet ilmenevät yksityiskohtaisesti opintojaksojen kuvauksista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
SOS24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
SOS24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
SOS24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SOS24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

36
STPO301 Englanti 3 3 3 1 1 1
ST00DS96 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
BE00DK42 Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BE00DS95 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SOS24-1006
Sosiaalialan tietoperusta

(Valitaan kaikki)

26
BE00CK46 Sosiaalityön perusteet 3 3 3 1.5 1.5
BE00DS22 Hyvinvointi ja elinolot 5 5 5 2.5 2.5
BE00CW35 Kulttuuri ja elämäntapa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00DS23 Osallisuus ja marginaalisuus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00DK63 Kasvu ja sosialisaatio 5 5 5 2.5 2.5
BE00CK48 Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOS24-1007
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

124 - 153
SOS24-1008
Sosiaalialan eettinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

5
BE00BS05 Sosiaalialan etiikka 3 3 3 1 1 1
BE00DS18 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 1 1 1 0.5 0.5
BE00DS19 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 1 1 1 0.5 0.5
SOS24-1009
Palvelujärjestelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

20
SOSAPJ10 Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
BE00DS20 Sosiaalilainsäädännön perusteet 3 3 3 1 1 1
SOSAPJ50 Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00CW37 Palveluohjaus 5 5 5 2.5 2.5
SOS24-1010
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

5
SOSAPJ20 Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5 5 5 2.5 2.5
BE00CW38 Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5 5 5 2.5 2.5
SOS24-1012
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan kaikki)

18
SOSAPS10 Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5 5 5 2.5 2.5
BE00DS97 Lääkehoito sosionomin työssä 2 2 2 1 1
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3 3 3 1 1 1
SOS24-1013
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
SOSAPS80 Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00DC28 Perheohjaus 4 4 4 2 2
BE00DC29 Opintoihin ja työhön valmentaminen 4 4 4 2 2
SOSAPS50 Sosiaalinen kuntoutus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSAPS60 Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4 4 4 2 2
SOSAPS70 Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOS24-1014
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan opintopisteitä: 23)

23
SOS24-1015
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4
SOSATO10 Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00BS11 Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4 4 4 2 2
SOSATO30 Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOS24-1016
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4 - 15
SOSATO60 Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SOSATO50 Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4 4 4 2 2
SOSATO40 Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4 4 4 2 2
BE00DC30 Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15 15 15 5 5 5
SOS24-1017
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 18)

18
BE00BS13 Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10 10 10 5 5
SOS24-1018
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
BE00CW49 Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4 4 4 2 2
BE00DC31 Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4 4 4 2 2
BE00CW51 Rakenteellinen sosiaalityö 4 4 4 2 2
SOSAVY40 Valtaistava sosiaalityö 4 4 4 2 2
SOS24-1019
Johtamisosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
SOSAJO10 Palvelujen johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SOSAJO20 Henkilöstöhallinto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BE00BJ16 Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3 3 3 1 1 1
SOSAJO40 Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12 12 12 4 4 4
SOS24-1020
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
BE00DT13 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
BC00DK39 Projektityö 3 3 3 1 1 1
SOSATK10 Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5 5 5 2.5 2.5
SOSPST70 Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2 2 2 1 1
SOS24-1021
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

3
SOSATK30 Vaikuttavuuden arvioiminen 3 3 3 1.5 1.5
SOSATK40 Ennakoiva kehittäminen 3 3 3 1 1 1
BE00CW97 Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3 3 3 1.5 1.5
SOS24-1023
Empowerment in Social Work

(Valitaan opintopisteitä: 29)

0 - 29
BE00BT36 Introduction to Social Work Studies in Finland 3 3 3 1.5 1.5
SOSEM20 Introduction to Welfare Society 3 3 3 1.5 1.5
SOSEM30 Empowering Social Work 4 4 4 2 2
SOSEM40 Facilitating Activity-Based Groups 4 4 4 2 2
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4 4 4 2 2
SOSEM60 Communication and Media in Social Work 4 4 4 2 2
SOSEM70 Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10 10 10 5 5
SOS24-1022
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
BE00BS14 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4 4 4 2 2
BE00BS15 Opinnäytetyöseminaari 1 4 4 4 1.3 1.3 1.3
BE00BS16 Opinnäytetyöseminaari 2 4 4 4 2 2
BE00BS17 Opinnäytetyön raportointi 3 3 3 1.5 1.5
SOS24-1028
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
SOS24-1025
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus

(Valitaan kaikki)

15
BE00DB33 Lapsen kehitys ja oppiminen 3 3 3 1 1 1
BE00BT37 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4 4 4 2 2
BE00CG22 Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3 3 3 1 1 1
BE00BS21 Lapsen ja perheen varhainen tuki 3 3 3 1.5 1.5
BE00DC22 Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SOS24-1030
Hyvinvointiteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 9)

0 - 9
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3 3 3 1 1 1
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3 3 3 1.5 1.5
SOSAPJ80 Kommunikaation apuvälineet 3 3 3 1.5 1.5
SOS24-1026
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
SOS24-1031
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
SOS24-1024
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
BE00DK43 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4 4 4 2 2
SOS24-1032
Muut vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
Yhteensä 210 74 103 108 14 42 32 52 51 68 40 14 21 21 10.7 10.7 10.7 26 26 16.8 16.8 16.8 34 34 13.4 13.4 13.4 7 7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi kompetenssit

1 Sosiaalialan eettinen osaaminen

- Sosionomi (AMK) on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti
- Sosionomi (AMK) kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään eettiseen reflektioon
- Sosionomi (AMK) kykenee ottamaan huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toiminaan arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa
- Sosionomi (AMK) edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemineen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmasta

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Lääkehoidon perusteet
Sosiaalityön perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Kasvu ja sosialisaatio
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Facilitating Activity-Based Groups
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kommunikaation apuvälineet
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
2 Asiakastyön osaaminen

- Sosionomi (AMK) tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä
- Sosionomi (AMK) osaa luoda asiakkaan osallisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen
- Sosionomi (AMK) ymmärtää asiakkaan tarpeet sekä osaa tukea voimavarojen käyttöönottoa ja vahvistumista yksilön kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja elämäntilanteissa
- Sosionomi (AMK) osaa soveltaa ja arvioida erilaisia asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja työmenetelmiä
- Sosionomi (AMK) osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan
- Sosionomi (AMK) osaa arvioida ja kuvata asiakasprosessin eri vaiheita ja kehittää työtään sen pohjalta

Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Lääkehoidon perusteet
Sosiaalityön perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Kasvu ja sosialisaatio
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Projektityö
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Introduction to Social Work Studies in Finland
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kommunikaation apuvälineet
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
3 Sosiaalialan palvelujärjestelmä-osaaminen

- Sosionomi (AMK) tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat palvelujärjestelmät ja niihin liittyvän juridisen säädöspohjan ja tietojärjestelmät sekä osaa soveltaa niitä
- Sosionomi (AMK) osaa ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
- Sosionomi (AMK) osaa arvioida erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden palvelutarpeita ja hallitsee palveluohjauksen sekä ennalta ehkäisevän työn lähtökohdat ja menetelmiä
- Sosionomi (AMK) osaa toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Projektityö
Introduction to Social Work Studies in Finland
Introduction to Welfare Society
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Lapsen kehitys ja oppiminen
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kommunikaation apuvälineet
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
4 Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen

- Sosionomi (AMK) osaa analysoida epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
- Sosionomi (AMK) osaa käyttää erilaisia yhteisösosiaalityön, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja
- Sosionomi (AMK) osaa tukea kansalaisten osallisuutta ja kykenee osallistumaan vaikuttamistyöhön yhteistyössä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa

Sosiaalityön perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Kasvu ja sosialisaatio
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Introduction to Welfare Society
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
5 Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

- Sosionomi (AMK) on sisäistänyt reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen
- Sosionomilla (AMK) on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa uutta tietoa
- Sosionomi (AMK) osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida sosiaalialan kehittämishakkeita

Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
6 Johtamisosaaminen

- Sosionomi (AMK) tuntee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet; Sosionomi (AMK) osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä
- Sosionomi (AMK) osaa kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluprosesseja
- Sosionomi (AMK) kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- Sosionomi (AMK) omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Osallisuus ja marginaalisuus
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Englanti
Ruotsi
Lääkehoidon perusteet
Sosiaalityön perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Kasvu ja sosialisaatio
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
2 Ammattiopinnot
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Introduction to Social Work Studies in Finland
Introduction to Welfare Society
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
3 Vapaasti valittavat opinnot
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Kommunikaation apuvälineet
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
4 Harjoittelu
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Englanti
Ruotsi
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityön perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Kasvu ja sosialisaatio
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Sosiaalityön perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Kulttuuri ja elämäntapa
Osallisuus ja marginaalisuus
Kasvu ja sosialisaatio
Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu
Sosiaalialan etiikka
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1
Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita
Palveluohjaus
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta
Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä
Lääkehoito sosionomin työssä
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä
Perheohjaus
Opintoihin ja työhön valmentaminen
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä
Sosiaaliohjaus avopalveluissa
Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen
Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa
Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa
Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät
Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät
Viestintä ja media sosiaalialan työssä
Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
Rakenteellinen sosiaalityö
Valtaistava sosiaalityö
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Kommunikaation apuvälineet
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Lääkehoidon perusteet
Hyvinvointi ja elinolot
Lääkehoito sosionomin työssä
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Lapsen kehitys ja oppiminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa
Lapsen ja perheen varhainen tuki
Sosionomina varhaiskasvatuksessa
Kommunikaation apuvälineet
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Englanti
Ruotsi
Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla
Kulttuuri ja elämäntapa
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Introduction to Social Work Studies in Finland
Introduction to Welfare Society
Empowering Social Work
Facilitating Activity-Based Groups
Use of Pictures in Group Activities
Communication and Media in Social Work
Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Projektityö
Sosiaalialan tutkimusmenetelmät
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma
Opinnäytetyöseminaari 1
Opinnäytetyöseminaari 2
Opinnäytetyön raportointi
Kommunikaation apuvälineet
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Palvelujen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen
Harjoittelu: Johtamisen menetelmät
Vaikuttavuuden arvioiminen
Ennakoiva kehittäminen
Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Sosiaalilainsäädännön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOS24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
SOS24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
SOS24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
SOS24-1005
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

36
STPO301 Englanti 3
ST00DS96 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
BE00DK42 Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla 2
BE00DS95 Lääkehoidon perusteet 2
SOS24-1006
Sosiaalialan tietoperusta

(Valitaan kaikki)

26
BE00CK46 Sosiaalityön perusteet 3
BE00DS22 Hyvinvointi ja elinolot 5
BE00CW35 Kulttuuri ja elämäntapa 4
BE00DS23 Osallisuus ja marginaalisuus 4
BE00DK63 Kasvu ja sosialisaatio 5
BE00CK48 Harjoittelu: Sosiaalialan orientoiva harjoittelu 5
SOS24-1007
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

124 - 153
SOS24-1008
Sosiaalialan eettinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

5
BE00BS05 Sosiaalialan etiikka 3
BE00DS18 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 1 1
BE00DS19 Yhteiskunta, ammatti ja etiikka 2 1
SOS24-1009
Palvelujärjestelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

20
SOSAPJ10 Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
BE00DS20 Sosiaalilainsäädännön perusteet 3
SOSAPJ50 Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4
BE00CW37 Palveluohjaus 5
SOS24-1010
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

5
SOSAPJ20 Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
BE00CW38 Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
SOS24-1012
Psykososiaaliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan kaikki)

18
SOSAPS10 Vuorovaikutus psykososiaalisessa työssä 5
BE00DS97 Lääkehoito sosionomin työssä 2
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3
SOS24-1013
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
SOSAPS80 Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4
BE00DC28 Perheohjaus 4
BE00DC29 Opintoihin ja työhön valmentaminen 4
SOSAPS50 Sosiaalinen kuntoutus 4
SOSAPS60 Sosiaaliohjaus asumisyksiköissä 4
SOSAPS70 Sosiaaliohjaus avopalveluissa 4
SOS24-1014
Toiminnalliset sosiaalityön menetelmät

(Valitaan opintopisteitä: 23)

23
SOS24-1015
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4
SOSATO10 Toiminnallisten ryhmien ohjaaminen 4
BE00BS11 Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4
SOSATO30 Psykososiaalisten ryhmien ohjaaminen 4
SOS24-1016
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

4 - 15
SOSATO60 Tarinallisuus ryhmätoiminnassa 4
SOSATO50 Draamalliset menetelmät ryhmätoiminnassa 4
SOSATO40 Kuvan käyttö ryhmätoiminnassa 4
BE00DC30 Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15
SOS24-1017
Valtaistava yhteiskuntaosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 18)

18
BE00BS13 Harjoittelu: Valtaistavat sosiaalityön menetelmät 10
SOS24-1018
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan opintopisteitä: 8)

8
BE00CW49 Viestintä ja media sosiaalialan työssä 4
BE00DC31 Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö 4
BE00CW51 Rakenteellinen sosiaalityö 4
SOSAVY40 Valtaistava sosiaalityö 4
SOS24-1019
Johtamisosaaminen

(Valitaan kaikki)

25
SOSAJO10 Palvelujen johtaminen 5
SOSAJO20 Henkilöstöhallinto 5
BE00BJ16 Harjoittelu: Palvelujen kehittäminen 3
SOSAJO40 Harjoittelu: Johtamisen menetelmät 12
SOS24-1020
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
BE00DT13 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
BC00DK39 Projektityö 3
SOSATK10 Sosiaalialan tutkimusmenetelmät 5
SOSPST70 Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus ja kehittämistyössä 2
SOS24-1021
Valinnaiset opintojaksot

(Valitaan yksi)

3
SOSATK30 Vaikuttavuuden arvioiminen 3
SOSATK40 Ennakoiva kehittäminen 3
BE00CW97 Käyttäjälähtöinen kehittäminen 3
SOS24-1023
Empowerment in Social Work

(Valitaan opintopisteitä: 29)

0 - 29
BE00BT36 Introduction to Social Work Studies in Finland 3
SOSEM20 Introduction to Welfare Society 3
SOSEM30 Empowering Social Work 4
SOSEM40 Facilitating Activity-Based Groups 4
SOSEM50 Use of Pictures in Group Activities 4
SOSEM60 Communication and Media in Social Work 4
SOSEM70 Practical Training: Methods of Empowerment in Social Work 10
SOS24-1022
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
BE00BS14 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma 4
BE00BS15 Opinnäytetyöseminaari 1 4
BE00BS16 Opinnäytetyöseminaari 2 4
BE00BS17 Opinnäytetyön raportointi 3
SOS24-1028
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
SOS24-1025
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus

(Valitaan kaikki)

15
BE00DB33 Lapsen kehitys ja oppiminen 3
BE00BT37 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4
BE00CG22 Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3
BE00BS21 Lapsen ja perheen varhainen tuki 3
BE00DC22 Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2
SOS24-1030
Hyvinvointiteknologia

(Valitaan opintopisteitä: 9)

0 - 9
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3
SOSAPJ80 Kommunikaation apuvälineet 3
SOS24-1026
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
SOS24-1031
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
SOS24-1024
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
BE00DK43 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4
SOS24-1032
Muut vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5