Siirry suoraan sisältöön

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RKM23

Tunnus: RKM23

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Seinäjoella on pitkät rakennusalan koulutuksen perinteet. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa muodollisen kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina.

Rakennusmestari (AMK) voi olla vastaava työnjohtaja, työkohdemestari, rakennusvalvoja tai vaikka työpäällikkö. Työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Rakennusmestarit ovat myös olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin menestyneitä rakennusalan yrityksiä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon organisaatiot. Työllistyminen rakennusalalla on erinomainen, koska varsinkin työnjohtajista on pulaa.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.

Rakennustekniikan kompetenssit ovat:
- Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
- Rakennetekninen osaaminen
- Rakentamisprosessiosaaminen
- Korjausrakentamisen erityisosaaminen


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Rakennusalan työnjohdon koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja työharjoittelua.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennusalan työnjohdon opinnot antavat muodollisen pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennusprojekteissa työnjohtotehtävissä. Koulutuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä ottamalla huomioon muodollisen pätevyyden edellyttämät osaamiset.

Osaamistavoitteet

Millaista yhteiskuntaa Sinä haluat rakennettavan? Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ympäristövaikutuksilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi, ympäristöystävällisten materiaalien käyttämiseksi ja rakennushankkeiden sekä koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan tekniikan ammattilaisia. Digitaalisuus, eri asiantuntijoiden yhteistyö sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla, uusien innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönottaminen, uusiutuvien luonnonvarojen ja kiertotalouden parempi hyödyntäminen kustannustehokkaasti avaavat ovet kestävään kehitykseen. Kattava yhteistyö suunnittelusta toteutukseen takaa laadukkaammat rakennukset ja terveellisemmän rakennetun ympäristön. Sekä meille että ympäristölle.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026
RKM23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RKM23-1021
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
RKM23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8H00DJ95 Yrittäjyys rakennusalalla 3 3 3 1 1 1
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
RKM23-1005
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RKM23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

6
8H00DK61 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8H00DK07 Rakennusmestarin englanti 3 3 3 1 1 1
RKM23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

9
RAK1B1 Algebra 2 2 2 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4 4 4 4
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 1 1 1
RKM23-1008
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

119
RKM23-1009
Rakennuksen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

14
8H00DK11 Rakennusalan piirustukset 3 3 3 1.5 1.5
8H00DM14 Kaavoituksen perusteet 2 2 2 1 1
8D00DM17 Rakennussuunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8H00DB04 Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus 3 3 3 1.5 1.5
RKM23-1010
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

8
8H00CK40 Rakennusmestarin statiikka 4 4 4 2 2
8H00DB05 Rakennusmestarin lujuusoppi 4 4 4 2 2
RKM23-1011
Maa- ja pohjarakentaminen

(Valitaan kaikki)

10
8H00DK06 Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet 5 5 5 2.5 2.5
8D00DI90 Maarakennus- ja mittaustekniikka 5 5 5 2.5 2.5
RKM23-1012
Rakennushankkeen johtaminen

(Valitaan kaikki)

27
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4 4 4 2 2
RAK2F2 Rakennuttaminen 3 3 3 1.5 1.5
RAK2F3 Rakentamistalous 5 5 5 2.5 2.5
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5 5 5 2.5 2.5
8H00DB06 Rakennustyömaan sopimukset 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8H00CK44 Johtaminen rakennustyömaalla 3 3 3 1.5 1.5
8D00DI88 Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla 3 3 3 1 1 1
RKM23-1013
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

29
RAK2G1 Talonrakennus 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8H00DL22 Betonitekniikka 3 3 3 1 1 1
8H00CK37 Rakennusfysiikan perusteet 4 4 4 2 2
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3 3 3 1.5 1.5
RAK2E2 Sisäilmasto 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
8H00DL19 Betonirakentaminen 3 3 3 1.5 1.5
8D00DM50 Massiivipuurakenteiden perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RKM23-1014
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

13
8H00CK41 Rakennesuunnittelun perusteet 4 4 4 2 2
RKM2H2 Puurakenteet 3 3 3 1.5 1.5
8H00DL20 Betonirakenteet 3 3 3 1 1 1
RKM2H3 Teräsrakenteet 3 3 3 1 1 1
RKM23-1015
Työmaan johtaminen

(Valitaan kaikki)

18
RAK2I4 Työturvallisuus 3 3 3 1 1 1
8D00CK32 Työmaatekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RKM2I3 Laadunhallinta 3 3 3 1.5 1.5
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3 3 3 1.5 1.5
RKM23-1016
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
8H00DM16 Pientaloprojekti 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
8H00CK36 Työmaaprojekti 5 5 5 2.5 2.5
RKM23-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 6)

6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3 3 3 1.5 1.5
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 1 1
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 1 1
RKM23-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RKM51 Harjoittelu 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RKM52 Harjoittelu 2 10 10 10 5 5
RKM53 Harjoittelu 3 15 15 15 5 5 5
RKM23-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RK00BF06 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 210 60 62 60 32 30 30 33 29 26 34 32 14 16 13.4 9.4 7.4 16.5 16.5 11.1 11.1 7.1 13.1 13.1 11.2 11.2 11.2 16 16

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennusmestari kompetenssit

1 Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa

- Olemassa olevan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön arvon ymmärtäminen
- Työturvallisuuden hallinta rakentamisessa
- Rakennushankkeen ympäristövaikutusten ymmärtäminen

Yrittäjyys rakennusalalla
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Betonitekniikka
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Rakennetekninen osaaminen

- Rakentamista ohjaavien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden tunteminen
- Rakennusfysiikan ja -kemian keskeisten ilmiöiden ymmärtäminen
- Rakennusmateriaalien tunteminen ja käytön hallinta
- Taloteknisten järjestelmien tunteminen ja niiden vaikutus rakenteisiin
- Pysyvien ja väliaikaisten rakenteiden staattisen toiminnan periaatteiden ymmärtäminen

Rakennusalan piirustukset
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Rakentamisprosessiosaaminen

- Työmenetelmien, työmaasuunnittelun ja -olosuhteiden hallinta
- Laadunohjauksen hallinta
- Ajallisen suunnittelun hallinta
- Kustannussuunnittelun ja ohjauksen hallinta
- Hankintojen ja logistiikan hallinta
- Talo- ja rakennusteknisten töiden yhteensovittaminen
- Yleisten johtamisperiaatteiden tunteminen sekä esimies- ja neuvottelutaitojen hallinta
- Sopimustekniikan ja työlainsäädännön hallinta

Rakennusalan piirustukset
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Korjausrakentamisen erityisosaaminen

- Tietämys eri aikakausien rakennusten ja rakenteiden materiaaleista, rakenteista ja rakentamistavoista
- Korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden tuntemus
- Ymmärrys rakennuksen ja rakenteiden kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä
- Elinkaariajattelun ymmärtäminen

Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Rakennusmestarin englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Rakennusmestarin englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
2 Ammattiopinnot
Rakennusalan piirustukset
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Rakennusmestarin englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennusalan piirustukset
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennusalan piirustukset
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Ekologinen rakentaminen
Työturvallisuus
Laadunhallinta
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Yrittäjyys rakennusalalla
Kaavoituksen perusteet
Talotekniikan perusteet
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Rakennuttaminen
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työmaatekniikka
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Ruotsi
Rakennusmestarin englanti
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennusalan piirustukset
Kaavoituksen perusteet
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Betonirakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet
Betonirakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Johtaminen rakennustyömaalla
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RKM23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RKM23-1021
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
RKM23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8H00DJ95 Yrittäjyys rakennusalalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
RKM23-1005
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RKM23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

6
8H00DK61 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8H00DK07 Rakennusmestarin englanti 3
RKM23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

9
RAK1B1 Algebra 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
RKM23-1008
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

119
RKM23-1009
Rakennuksen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

14
8H00DK11 Rakennusalan piirustukset 3
8H00DM14 Kaavoituksen perusteet 2
8D00DM17 Rakennussuunnittelu 4
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2
8H00DB04 Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus 3
RKM23-1010
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

8
8H00CK40 Rakennusmestarin statiikka 4
8H00DB05 Rakennusmestarin lujuusoppi 4
RKM23-1011
Maa- ja pohjarakentaminen

(Valitaan kaikki)

10
8H00DK06 Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet 5
8D00DI90 Maarakennus- ja mittaustekniikka 5
RKM23-1012
Rakennushankkeen johtaminen

(Valitaan kaikki)

27
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4
RAK2F2 Rakennuttaminen 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5
8H00DB06 Rakennustyömaan sopimukset 4
8H00CK44 Johtaminen rakennustyömaalla 3
8D00DI88 Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla 3
RKM23-1013
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

29
RAK2G1 Talonrakennus 5
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2
8H00DL22 Betonitekniikka 3
8H00CK37 Rakennusfysiikan perusteet 4
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3
RAK2E2 Sisäilmasto 2
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5
8H00DL19 Betonirakentaminen 3
8D00DM50 Massiivipuurakenteiden perusteet 2
RKM23-1014
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

13
8H00CK41 Rakennesuunnittelun perusteet 4
RKM2H2 Puurakenteet 3
8H00DL20 Betonirakenteet 3
RKM2H3 Teräsrakenteet 3
RKM23-1015
Työmaan johtaminen

(Valitaan kaikki)

18
RAK2I4 Työturvallisuus 3
8D00CK32 Työmaatekniikka 5
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4
RKM2I3 Laadunhallinta 3
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3
RKM23-1016
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
8H00DM16 Pientaloprojekti 5
8H00CK36 Työmaaprojekti 5
RKM23-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 6)

6
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2
RKM23-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RKM51 Harjoittelu 1 5
RKM52 Harjoittelu 2 10
RKM53 Harjoittelu 3 15
RKM23-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RK00BF06 Opinnäytetyö 15