Siirry suoraan sisältöön

Avoin AMK Polkuopinnot Tradenomi (AMK), Liiketalous: POLKULITA22

Tunnus: POLKULITA22

Kesto:
1 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (monimuto- ja päiväopiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Agrologi (AMK):n ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.


TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopinnoissa ja kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.

AMMATILLISET OSAAMISPROFIILIT

- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan seuraavasti:

- Kauppa ja yrittäjyys on verkko-opintoina tapahtuva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan tehtävissä. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiaiden ammattijärjestö K-kauppiasliitto ry.
- Monialaisissa yritysprojektiopinnoissa monialaiset opiskelijatiimit suorittavat osan tutkinnosta työelämän toimeksiantoihin perustuvissa projekteissa oppien.
- Tuotantalouden opintokokonaisuudessa perehdytään tuotannolliseen yritystoimintaan. Opetus järjestetään yhteistyössä Tekniikan yksikön kanssa.
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Yritystallissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.
- Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön muutosten ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan kannattavuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
POLKULITA22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
POLKULITA22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
POLKULITA22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
POLKULITA22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
POLKULITA22-1005
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
LTYP101 Yritystoiminnan suunnittelu 7 7 7 3.5 3.5
LT00DB11 Yritystoiminnan käynnistys 7 7 7 3.5 3.5
LT00CK55 Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7 7 7 2.3 2.3 2.3
LTYP104 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7 7 7 2.3 2.3 2.3
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYP106 Talousmatematiikka 3 3 3 1.5 1.5
POLKULITA22-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
POLKULITA22-1007
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
LT00DB12 Asiakaskokemus menestystekijänä 3 3 3 1 1 1
LT00CK95 Taulukkolaskenta 3 3 3 1 1 1
POLKULITA22-1008
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
LT00CW30 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1 1 1
LT00DB87 English at Work 1 3 3 3 1 1 1
POLKULITA22-1009
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
LT00CG55 Saksa 1 3
KD07CYVE010 Venäjä 1 (Russian 1) 3
KD07CYES010 Espanja 1 / Spanish 1 3
KD07DWRA010 Ranska 1 (French 1) 3
KD07DWJA001 Japanin kielen alkeet 2
KD07APMT020 Matematiikkaa amk-opintoihin 2
LT00CG61 Sopimusoikeus 3
KD07DWOI040 Asuntokauppa 2
LT00BE98 Perhe- ja perintöoikeus 3
KD07DVOI47 Perintäoikeus 2
LT00CK89 Sijoitustoiminnan periaatteet 4
LT00CK90 Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6
LT00CK91 Hallitusammattilaiset 2
KD07BMTI135 Tilastoaineiston käsittely 2
LTVVO104 Verkkosivujen tuottaminen 2
LT00CK93 Kuvankäsittelyn perusteet 2
LT00CK92 Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3
LT00CK99 Taitto-ohjelmien perusteet 2
KD07DVTT018 Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2
LT00CG62 Talousviestintä 2
LTVVO107 Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2
LT00CK94 Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3
KD07BHHA245 Business-etiketti 2
KD07DVMA42 Somistus 2
LTVVO111 Finanssialan perusteet 2
KD07CHYR100 Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos 4
KE16D113121 Työsuojelu 2
LT00CG35 Employer Branding 5
Yhteensä 60 67 30 37 15 15 12.3 12.3 12.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Hallitusammattilaiset
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Kansantalouden perusteet
Sopimusoikeus
Asuntokauppa
Perhe- ja perintöoikeus
Perintäoikeus
Sijoitustoiminnan periaatteet
Hallitusammattilaiset
Tilastoaineiston käsittely
Tietokoneen käyttäjän tietoturva
Talousviestintä
Työsuojelu
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Asiakaskokemus menestystekijänä
Taulukkolaskenta
Affärssvenska / Business Swedish
English at Work 1
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Saksa 1
Venäjä 1 (Russian 1)
Espanja 1 / Spanish 1
Ranska 1 (French 1)
Japanin kielen alkeet
Verkkosivujen tuottaminen
Kuvankäsittelyn perusteet
Kuvankäsittelyn jatkokurssi
Taitto-ohjelmien perusteet
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet
Business-etiketti
Työsuojelu
Employer Branding
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Talousmatematiikka
Hallitusammattilaiset
Employer Branding
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Kansantalouden perusteet
Affärssvenska / Business Swedish
English at Work 1
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Saksa 1
Venäjä 1 (Russian 1)
Espanja 1 / Spanish 1
Ranska 1 (French 1)
Japanin kielen alkeet
Sijoitustoiminnan periaatteet
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Talousmatematiikka
Matematiikkaa amk-opintoihin
Sopimusoikeus
Asuntokauppa
Perhe- ja perintöoikeus
Perintäoikeus
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Hallitusammattilaiset
Business-etiketti
Somistus
Finanssialan perusteet
Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos
Employer Branding
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Asiakaskokemus menestystekijänä
Tilastoaineiston käsittely
Luokittelemattomat
Sosiaalinen media yritysviestinnässä

Liiketalous, PK kompetenssit

1 Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen

- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Kansantalouden perusteet
Asiakaskokemus menestystekijänä
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Saksa 1
Venäjä 1 (Russian 1)
Espanja 1 / Spanish 1
Ranska 1 (French 1)
Japanin kielen alkeet
Talousviestintä
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet
Business-etiketti
2 Liiketalouden syventävä osaaminen

Omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, laskentatoimi, yrityshallinto/yrittäjyys, verkkopalvelut, kansainvälinen liiketoiminta)

Kansantalouden perusteet
Affärssvenska / Business Swedish
English at Work 1
Perhe- ja perintöoikeus
Perintäoikeus
Sijoitustoiminnan periaatteet
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Hallitusammattilaiset
Verkkosivujen tuottaminen
Tietokoneen käyttäjän tietoturva
Somistus
Finanssialan perusteet
Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos
Työsuojelu
3 Liiketalouden menetelmäosaaminen

- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talousmatematiikka
Taulukkolaskenta
Matematiikkaa amk-opintoihin
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Tilastoaineiston käsittely
Kuvankäsittelyn perusteet
Kuvankäsittelyn jatkokurssi
Taitto-ohjelmien perusteet
Sosiaalinen media yritysviestinnässä
4 Liiketalouden soveltava osaaminen

- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Taulukkolaskenta
Affärssvenska / Business Swedish
English at Work 1
Sopimusoikeus
Asuntokauppa
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Hallitusammattilaiset
Talousviestintä
Sosiaalinen media yritysviestinnässä
Employer Branding
Luokittelemattomat
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
POLKULITA22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
POLKULITA22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
POLKULITA22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
POLKULITA22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
POLKULITA22-1005
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
LTYP101 Yritystoiminnan suunnittelu 7
LT00DB11 Yritystoiminnan käynnistys 7
LT00CK55 Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7
LTYP104 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4
LTYP106 Talousmatematiikka 3
POLKULITA22-1006
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
POLKULITA22-1007
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
LT00DB12 Asiakaskokemus menestystekijänä 3
LT00CK95 Taulukkolaskenta 3
POLKULITA22-1008
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
LT00CW30 Affärssvenska / Business Swedish 3
LT00DB87 English at Work 1 3
POLKULITA22-1009
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
LT00CG55 Saksa 1 3
KD07CYVE010 Venäjä 1 (Russian 1) 3
KD07CYES010 Espanja 1 / Spanish 1 3
KD07DWRA010 Ranska 1 (French 1) 3
KD07DWJA001 Japanin kielen alkeet 2
KD07APMT020 Matematiikkaa amk-opintoihin 2
LT00CG61 Sopimusoikeus 3
KD07DWOI040 Asuntokauppa 2
LT00BE98 Perhe- ja perintöoikeus 3
KD07DVOI47 Perintäoikeus 2
LT00CK89 Sijoitustoiminnan periaatteet 4
LT00CK90 Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6
LT00CK91 Hallitusammattilaiset 2
KD07BMTI135 Tilastoaineiston käsittely 2
LTVVO104 Verkkosivujen tuottaminen 2
LT00CK93 Kuvankäsittelyn perusteet 2
LT00CK92 Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3
LT00CK99 Taitto-ohjelmien perusteet 2
KD07DVTT018 Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2
LT00CG62 Talousviestintä 2
LTVVO107 Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2
LT00CK94 Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3
KD07BHHA245 Business-etiketti 2
KD07DVMA42 Somistus 2
LTVVO111 Finanssialan perusteet 2
KD07CHYR100 Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos 4
KE16D113121 Työsuojelu 2
LT00CG35 Employer Branding 5