Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutusLaajuus (10 op)

Tunnus: KG00CR96

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Oppimateriaalit

Carr, W. & Kemmis. S. 1986. Becoming critical. Education Knowledge and Action Research. London:
Routledge / Deakin University Press.

Heikkilä, A. , Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY.

Heikkinen, H., Rovio E. & Syrjälä, L. 2006 tai uudempi. Toiminnasta tietoon. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: WSPY Oppimateriaalit.

Kivipelto, M. 2008. Osallistava ja valtaistava arviointi. Stakesin työpapereita 17/2008. Helsinki: Stakes.

Krogstrup, H.K. 2004. Asiakaslähtöinen arviointi, Bikva-malli. FinSoc Arviointiraportteja 1/2004. Helsinki, Stakes.

Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Master School

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Opettaja
  • Kaija Loppela
  • Merja Hoffrén-Mikkola
  • Arja Hemminki
  • Katriina Kuhalampi
  • Kari Jokiranta
Opiskelijaryhmät
  • YKEJO21
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa kehittämis-, tutkimus- tai arviointiprosessin opinnäytetyön suunnitelman mukaisesti.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelman mukainen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopullinen opinnäytetyö arvioidaan SeAMK:n opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Lisätiedot

TKI-pisteet 10 op