Skip to main content

Implementation of the master's thesisLaajuus (10 cr)

Code: KG00CR96

Objective

Students are able to carry out a research, development or evaluation process according to plan

Content

As in the thesis outline

Qualifications

No previous studies are required.

Assessment criteria, satisfactory (1)

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Assessment criteria, good (3)

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Assessment criteria, excellent (5)

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Materials

Carr, W. & Kemmis. S. 1986. Becoming critical. Education Knowledge and Action Research. London:
Routledge / Deakin University Press.

Heikkilä, A. , Jokinen, P. & Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. Helsinki: WSOY.

Heikkinen, H., Rovio E. & Syrjälä, L. 2006 or later. Toiminnasta tietoon. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: WSPY Oppimateriaalit.

Kivipelto, M. 2008. Osallistava ja valtaistava arviointi. Stakesin työpapereita 17/2008. Helsinki: Stakes.

Krogstrup, H.K. 2004. Asiakaslähtöinen arviointi, Bikva-malli. FinSoc Arviointiraportteja 1/2004. Helsinki, Stakes.

Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Further information

RDI-points 10 cr

Timing

01.08.2022 - 31.07.2023

Credits

10 op

Teaching languages
  • Finnish
Degree programmes
  • Master's Degree Programme in Development and Management of Social Work and Health Care
Teachers
  • Kaija Loppela
  • Merja Hoffrén-Mikkola
  • Arja Hemminki
  • Katriina Kuhalampi
  • Kari Jokiranta
Student groups
  • YKEJO21

Objective

Students are able to carry out a research, development or evaluation process according to plan

Content

As in the thesis outline

Evaluation scale

1-5

Assessment criteria, satisfactory (1)

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Assessment criteria, good (3)

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Assessment criteria, excellent (5)

The Master's Thesis will be assessed following Seinäjoki UAS thesis assessment criteria (1-5).

Qualifications

No previous studies are required.

Further information

RDI-points 10 cr