Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyöLaajuus (4 op)

Tunnus: SH00CO02

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-osaa toimia moniammatillisessa mielenterveys- ja päihdehoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden vaatimukset huomioon ottaen.
-tietää palvelujärjestelmän ja perehtyy mielenterveyslakiin
-osaa toimia moniammatillisessa hoitotyön työryhmässä huomioiden potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen.
-osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavaroja.
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen potilaan ja hänen läheistensä hoitotyötä mielenterveys- ja päihdehoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
-osaa hoitaa eri- ikäistä mielenterveys- ja päihdepotilasta ja hänen läheisiään käyttämällä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä.
-osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja psykiatrisista sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä 26
-osaa tukea ja edistää eri- ikäisen mielenterveys- ja päihdepotilaan ja hänen läheistensä terveyttä ja toimintakykyä.
-osaa tukea eri- ikäistä mielenterveys- ja päihdepotilasta ja hänen läheisiään erilaisissa elämän kriisitilanteissa.
-osaa kohdata väkivaltaisia potilaita ja heidän läheisiään.
-osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä mielenterveys- ja päihdepotilaita ja heidän läheisiään omahoitoon ja kuntoutumiseen.
-osaa hoitaa potilaita ajantasaista psykiatrista ja päihdelääketieteen tietoperustaa hyödyntäen.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
Positiivinen mielenterveys
Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Recovery.
Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa.
Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden asettamat vaatimukset mielenterveys- ja päihdehoitotyölle.
Tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus.
Kriiseistä kärsivien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus.
Moniammatillisuus mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
Mielenterveys- ja päihdepotilaiden ja heidän läheisten ohjaus omahoitoon. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus. Työnohjaus. Keskeiset psykiatriset sairaudet ja päihdelääketieteen alueet.
Lääkehoito ja lääkelaskut

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Sairaanhoitajana kliinisen hoitotyön perusteiden osaaminen 1 ja Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen 1. aikaismepaa suorittamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija
- käyttää asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa yksipuolisesti
- etsii tietoa ja perustelee asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön toimintaansa näyttöön perustuvan tiedon avulla tyydyttävästi
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan erilaisissa hoitotyön / terveydenhoitajatyön tilanteissa tyydyttävästi
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti kliinisessä hoitotyössä eettiset periaatteet huomioiden
- omaa riittävät ammatillisen päätöksenteon taidot asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- omaa valmiuksia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön kehittämiseen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Opiskelija
- soveltaa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa vaihtoehtoisia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- toimii asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään ja työyhteisöään suunnitelmallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön ammatillisessa päätöksenteossa
- kehittää sairaanhoitajan / terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää toimintaa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan ja työelämää kehittävästi asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty = 0
Opiskelija
- arvostaa ja käyttää asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa riittämättömästi
- perustelee asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön toimintaansa riittämättömästi
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan riittämättömästi
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei ota asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön kehittämiseen