Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RAK23

Tunnus: RAK23

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.

Rakennustekniikan kompetenssit ovat:
- Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa
- Rakenteiden suunnitteluosaaminen
- Rakentamisprosessiosaaminen
- Rakennusalan kustannusosaaminen
- Korjausrakentamisen erityisosaaminen


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Rakennustekniikan koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja omaa kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennusinsinöörin opinnot antavat muodollisen pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennusprojekteissa työnjohto- ja rakennesuunnittelutehtävissä. Koulutuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä ottamalla huomioon muodollisen pätevyyden edellyttämät osaamiset.

Osaamistavoitteet

Millaista yhteiskuntaa Sinä haluat rakennettavan? Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ympäristövaikutuksilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi, ympäristöystävällisten materiaalien käyttämiseksi ja rakennushankkeiden sekä koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan tekniikan ammattilaisia. Digitaalisuus, eri asiantuntijoiden yhteistyö sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla, uusien innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönottaminen, uusiutuvien luonnonvarojen ja kiertotalouden parempi hyödyntäminen kustannustehokkaasti avaavat ovet kestävään kehitykseen. Kattava yhteistyö suunnittelusta toteutukseen takaa laadukkaammat rakennukset ja terveellisemmän rakennetun ympäristön. Sekä meille että ympäristölle.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027
RAK23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RAK23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
RAK23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8H00DJ95 Yrittäjyys rakennusalalla 3 3 3 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
RAK23-1005
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
RAK23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
8H00DK61 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8D00DL24 Työelämän englanti 3 3 3 1.5 1.5
8D00DL26 Ammattialan englanti 3 3 3 1.5 1.5
RAK23-1007
Matematiikka ja fysiikka

(Valitaan kaikki)

18
RAK1B1 Algebra 2 2 2 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8D00CK24 Matemaattinen analyysi 3 3 3 1 1 1
RAK1B3 Lineaarialgebra 3 3 3 1.5 1.5
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 1 1 1
RAK1B6 Mekaniikka 3 3 3 3
RAK23-1008
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

105
RAK23-1009
Rakennuksen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
8H00DK11 Rakennusalan piirustukset 3 3 3 1.5 1.5
8D00DM15 Kaavoitus 3 3 3 1 1 1
8D00DM17 Rakennussuunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8D00DB08 CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 3 3 3 1 1 1
RAK23-1010
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

12
RAK2C1 Statiikka 4 4 4 2 2
RAK2C2 Lujuusoppi 4 4 4 2 2
8D00BS95 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RAK23-1011
Maa- ja pohjarakentaminen

(Valitaan kaikki)

10
8D00DI91 Geotekniikka ja pohjarakentaminen 5 5 5 2.5 2.5
8D00DI90 Maarakennus- ja mittaustekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK23-1012
Rakennushankkeen johtaminen

(Valitaan kaikki)

21
RAK2I4 Työturvallisuus 3 3 3 1 1 1
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4 4 4 2 2
RAK2F2 Rakennuttaminen 3 3 3 1.5 1.5
RAK2F3 Rakentamistalous 5 5 5 2.5 2.5
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
8D00DI88 Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla 3 3 3 1.5 1.5
RAK23-1013
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

28
RAK2G1 Talonrakennus 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8H00DL22 Betonitekniikka 3 3 3 1 1 1
8D00CK29 Rakennusfysiikka 1 4 4 4 2 2
8D00CK30 Rakennusfysiikka 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RAK2E2 Sisäilmasto 2 2 2 1 1
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5 5 5 2.5 2.5
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3 3 3 1.5 1.5
8D00DM50 Massiivipuurakenteiden perusteet 2 2 2 1 1
RAK23-1014
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

19
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4 4 4 4
RAK2H2 Puurakenteet 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5 5 5 2.5 2.5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK23-1016
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 38)

38
RAK23-RAK22-CATEGORY-1000
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

38
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK32 Työmaatekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8H00DM16 Pientaloprojekti 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
8D00CK31 Hankintatoimi ja sopimukset 5 5 5 2.5 2.5
8H00DL19 Betonirakentaminen 3 3 3 1 1 1
RA00BF09 Työmaaprojekti 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
RKM2I3 Laadunhallinta 3 3 3 1.5 1.5
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3 3 3 1 1 1
RAK23-1017
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

38
8D00BS99 Elementtimenetelmän perusteet 4 4 4 2 2
RAK2J2 Puurakenteet 2 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8D00DL28 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
8D00DL29 Rakennusfysikaalinen suunnittelu 3 3 3 1 1 1
RA00BF10 Rakennesuunnitteluprojekti 2 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J4 Liittorakenteet 3 3 3 1 1 1
8D00DI92 Elementtisuunnittelu 3 3 3 1 1 1
RAK23-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3 3 3 1.5 1.5
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 1 1
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 1 1
8D00DM51 Massiivipuurakenteiden suunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
RAK23-1020
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10 10 10 3.3 3.3 3.3
RAK52 Harjoittelu 2 20 20 20 6.7 6.7 6.7
RAK23-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15 15 15 5 5 5
Yhteensä 240 62 67 81 71 34 28 32 35 35 46 38 33 16.5 17.5 10 10 8 18 14 10.7 13.7 10.7 17.6 17.6 15.4 15.4 15.4 19.1 19.1 10.9 10.9 10.9

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennustekniikka kompetenssit

1 Ympäristövastuu- ja elinkaari-osaaminen rakentamisessa

- tuntee elinkaaritekniikan käsitteet ja merkityksen rakennusalalla
- tuntee rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutukset ja niiden määrittelyperiaatteet
- osaa käyttöikämitoituksen
- hallitsee kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden

Yrittäjyys rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- osaa rakenteiden staattisen toiminnan mallintamisen
- osaa talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun eri materiaalien osalta
- osaa korjausrakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät
- tuntee rakennusfysikaaliset ja -kemialliset ilmiöt ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa

Rakennusalan piirustukset
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Elementtirakentaminen
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Rakentamisprosessiosaaminen

- tuntee talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttamisen, urakoinnin ja johtamisen menetelmät ja käytännöt
- osaa tunnistaa asiakastarpeet ja ottaa ne huomioon hallitsee tuotannonohjauksen
- osaa ottaa huomioon lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutukset; hallitsee rakentamisen laatu- ja turvallisuustekniikan

Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Elementtirakentaminen
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Rakennusalan kustannusosaaminen

- Rakennushankkeen kustannushallinta
- Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen
- Yritystalouden tuntemus

Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tarjouslaskenta
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Korjausrakentamisen erityisosaaminen

- ymmärtää rakennusten käyttöarvot ja rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot
- ymmärtää rakennussuojelun mahdollisuudet
- tuntee eri aikakausien rakennusten materiaalit, rakenteet ja rakentamistavat
- ymmärtää rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavat tekijät ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavat
- osaa korjausrakentamisen prosessit ja tekniikat

Työturvallisuus
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
2 Ammattiopinnot
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Elementtirakentaminen
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Elementtirakentaminen
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Korjausrakentaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Elementtirakentaminen
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Ekologinen rakentaminen
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Yrittäjyys rakennusalalla
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Rakennuttaminen
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Ruotsi
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Lineaarialgebra
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Massiivipuurakenteiden perusteet
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Työmaaprojekti
Laadunhallinta
Ajallinen suunnittelu
Elementtirakentaminen
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Pientaloprojekti
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RAK23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RAK23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
RAK23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8H00DJ95 Yrittäjyys rakennusalalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
RAK23-1005
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
RAK23-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
8H00DK61 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8D00DL24 Työelämän englanti 3
8D00DL26 Ammattialan englanti 3
RAK23-1007
Matematiikka ja fysiikka

(Valitaan kaikki)

18
RAK1B1 Algebra 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4
8D00CK24 Matemaattinen analyysi 3
RAK1B3 Lineaarialgebra 3
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
RAK1B6 Mekaniikka 3
RAK23-1008
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

105
RAK23-1009
Rakennuksen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
8H00DK11 Rakennusalan piirustukset 3
8D00DM15 Kaavoitus 3
8D00DM17 Rakennussuunnittelu 4
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2
8D00DB08 CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 3
RAK23-1010
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

12
RAK2C1 Statiikka 4
RAK2C2 Lujuusoppi 4
8D00BS95 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4
RAK23-1011
Maa- ja pohjarakentaminen

(Valitaan kaikki)

10
8D00DI91 Geotekniikka ja pohjarakentaminen 5
8D00DI90 Maarakennus- ja mittaustekniikka 5
RAK23-1012
Rakennushankkeen johtaminen

(Valitaan kaikki)

21
RAK2I4 Työturvallisuus 3
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4
RAK2F2 Rakennuttaminen 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3
8D00DI88 Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla 3
RAK23-1013
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

28
RAK2G1 Talonrakennus 5
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2
8H00DL22 Betonitekniikka 3
8D00CK29 Rakennusfysiikka 1 4
8D00CK30 Rakennusfysiikka 2 2
RAK2E2 Sisäilmasto 2
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3
8D00DM50 Massiivipuurakenteiden perusteet 2
RAK23-1014
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

19
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4
RAK2H2 Puurakenteet 1 5
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5
RAK23-1016
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 38)

38
RAK23-RAK22-CATEGORY-1000
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

38
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5
8D00CK32 Työmaatekniikka 5
8H00DM16 Pientaloprojekti 5
8D00CK31 Hankintatoimi ja sopimukset 5
8H00DL19 Betonirakentaminen 3
RA00BF09 Työmaaprojekti 5
RKM2I3 Laadunhallinta 3
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3
RAK23-1017
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

38
8D00BS99 Elementtimenetelmän perusteet 4
RAK2J2 Puurakenteet 2 5
8D00DL28 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5
8D00DL29 Rakennusfysikaalinen suunnittelu 3
RA00BF10 Rakennesuunnitteluprojekti 2 5
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5
RAK2J4 Liittorakenteet 3
8D00DI92 Elementtisuunnittelu 3
RAK23-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2
8D00DM51 Massiivipuurakenteiden suunnittelu 3
RAK23-1020
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10
RAK52 Harjoittelu 2 20
RAK23-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15