Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, Päivätoteutus: AUTE20

Tunnus: AUTE20

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämän päivän automaation askelmerkit löi paikalleen jo aikoinaan autotehtailija Henry Ford kolmen ässän säännöllään: Simplify, Standardize, Specialize eli yksinkertaista, standardoi ja erikoistu. Näin lähti autojen tehokas teollinen tuotanto käyntiin. Tänä päivänä kaikki teollinen tuotanto pyrkii toteuttamaan tätä samaa kolmen ässän sääntöä. Automaatioinsinööreillä on kuitenkin vielä yksi ässä hihassa eli Soul: lisäämällä älyä ohjausjärjestelmään saadaan siitä helppokäyttöinen ja asiakkaan tarpeita vastaava.

Automaatiotekniikan koulutusohjelmastamme valmistuvat insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotanto-linjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Poikkiteknisen koulutuksemme keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi sekä robotiikka. Teollisen internetin ja digitaalisen valmistuksen opintokokonaisuudet tarjoavat menetelmiä tulevaisuuden automaatiojärjestelmien toteuttamiseen. Mallinnuksen, visualisoinnin ja simuloinnin avulla suunnitelmat heräävät henkiin virtuaaliluolassamme.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Moniosaajan työpaikka ei ole yhden työnantajan varassa. Monipuolinen koulutuksemme automaatio-, sähkö- ja konealalta avaa yhä uusia työtilaisuuksia teknistyvässä maailmassa. Siksi automaatioinsinöörin työtilanne on sekä kansallisesti että kansainvälisesti hyvä. Kansainvälinen kaksoistutkinto avaa sinulle ovia Eurooppaan ja kaikkialle maailmaan. Ammattinimikkeesi voi olla esim. suunnittelija, tekninen asiantuntija, tuotantopäällikkö, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, toimitusjohtaja jne. Voit toimia myös opetustehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Taitojen syväoppimisen ikiaikaiset perustotuudet ovat: tekemällä oppii ja työ tekijäänsä neuvoo. Siksi koulutuksemme punainen lanka on käytännönläheisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistämme teoreettisen tiedon käytännön työelämän taidoiksi nykyaikaisen teknologian laboratorioissa. Laboratorioissa tehtävien monipuolisten harjoitusten äärellä koet lukuisia ahaa-elämyksiä. Laboratorioidemme laitteet ja ohjelmistot ovat samanlaisia, mitä työelämässä käytetään. Näin rutinoidut ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saat valmiuksia siirtyä työelämään. Lisäksi laitteiden suunnittelu, automatisointi ja käyttöönotto tiimityönä on hauskaa.

Työelämä edellyttää työntekijältä ongelmanratkaisutaidon lisäksi yhteistyökykyä ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumista. Siksi opetuksessa käytämme runsaasti työpari tai ryhmätyö käsitettä. Edellisten lisäksi opiskelu sisältää asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, projektitöitä, yritysvierailuja, messumatkoja ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
AUTE20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
AUTE20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
AUTE20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 2
AUTE20-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
AUTE20-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
AUTE20-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
KC00CG77 Työelämän englanti 3 3 3 1 1 1
KC00CG78 Ammattialan englanti 3 3 3 1.5 1.5
KL00CG76 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
AUTE20-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

14
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4 4 4 4
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC00AMT1042 Automaatiotekniikan matematiikka 4 4 4 4
AUTE20-1008
Fysiikka

(Valitaan kaikki)

12
KC00AFY1000 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KL25AA30000 Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka 3 3 3 3
AUTE20-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 130)

130
AUTE20-1010
Ammattiopintojen perusteet

(Valitaan kaikki)

38
KL25AB10000 Automaation perusteet 3 3 3 3
KL25AB90000 Anturitekniikka 3 3 3 3
KL25AB10250 Ohjelmoitavat logiikat 3 3 3 3
8A00CK38 Digitaalitekniikan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB10101 Elektroniikan perusteet 3 3 3 3
KL25AB10401 Sähkötekniikka 6 6 3 3 3 3
KL25AB10301 Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit 3 3 3 3
KL25AB10303 Tietoliikenne ja tietoturva 4 4 4 4
KL25AA40000 Tietokonetekniikka 3 3 3 3
KC00BOHPE10 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
KL25AB10453 Ohjelmoinnin perusteet 2 4 4 4 4
AUTE20-1011
Ammattiopintojen moduulit

(Valitaan opintopisteitä: 92)

92
AUTE20-1012
Valmistustekniikka

(Valitaan kaikki)

6
KL25AB30100 NC-tekniikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KL00BT60 Tietokoneavusteinen valmistus 3 3 3 3
AUTE20-1013
Mekaniikka

(Valitaan kaikki)

9
KL25AB40000 Koneenosat 4 4 4 2 2
KL25AB40101 Mekanismien kinematiikka 2 2 2 1 1
8A00CK34 Statiikka 3 3 3 1.5 1.5
AUTE20-1014
Koneensuunnittelu

(Valitaan kaikki)

18
KL25AB50001 Hydrauli- ja paineilmatekniikka 5 5 5 5
KL25AB50100 Kone- ja laitesuunnittelu 4 4 4 2 2
8A00CK35 Lujuusoppi 1 4 4 4 2 2
KL25AB50300 Tekninen piirustus ja CAD 5 5 5 2.5 2.5
AUTE20-1015
Tuotantoautomaatio

(Valitaan kaikki)

20
KL25AB70200 Koneautomaatio 1 4 4 4 4
KL25AB70300 Koneautomaatio 2 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL25AB70000 Automaation laboratoriotyöt 1 4 4 4 4
KL25AB70100 Automaation laboratoriotyöt 2 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8A00CK76 Robotiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
AUTE20-1016
Digitaalinen valmistus

(Valitaan kaikki)

12
KL25AB75000 Projektityö 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB75100 Konseptisuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB75200 Tuotantoprosessien suunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB75300 Tuotannon simulointi 3 3 3 3
AUTE20-1017
Sähkösuunnittelu

(Valitaan kaikki)

20
KL25AB45200 Sähkökäytöt 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
KL25AB95200 Ohjaustekniikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KL25AB90300 Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 4 4 4 2 2
KL25AB95000 Sähkötyöturvallisuus 2 2 2 1 1
KL25AB95350 Sähkönjakelujärjestelmät 3 3 3 3
KL25AB95400 Sähkö-CAD 3 3 3 3
AUTE20-1018
Yritystoiminta

(Valitaan kaikki)

9
KC00BYT1011 Tuotannonohjaus 4 4 4 4
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2 2 2 2
KC00BYT1050 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
AUTE20-1019
Prosessiautomaatio

(Valitaan kaikki)

13
KL25AB25000 Instrumentointi 3 3 3 3
KL25AB25101 Mittaustekniikka 3 3 3 3
KL25AB25201 Säätötekniikka 4 4 4 2 2
KL25AB25300 Säätötekniikan laboratoriotyöt 3 3 3 1.5 1.5
AUTE20-1020
Kenttälaitteet

(Valitaan kaikki)

10
KL25AB45000 Hydrauli- ja paineilmatekniikka 2 2 2 1 1
KL25AB45100 Ohjaustekniikan komponentit 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB45200 Sähkökäytöt 5 5 5 2.5 2.5
AUTE20-1021
Automaation tietotekniikka

(Valitaan kaikki)

13
KL25AB55000 Numeerinen mallinnus 3 3 3 1.5 1.5
8A00CK42 Olio-ohjelmointi 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KL25AB55201 Käyttöliittymät 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB55300 3D-CAD 3 3 3 1.5 1.5
AUTE20-1022
Teollinen internet

(Valitaan kaikki)

12
KL25AB77000 Tietokannat 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB77100 Verkko-ohjelmointi 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB77200 Teollisen internetin perusteet 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB77300 Projektityö 3 3 3 1.5 1.5
AUTE20-1023
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
AUTE20-1024
Valinnaisia ammattiopintoja - kurssitarjonnan mukaan

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
8A00DC48 3D-simulointi 3
8A00BI02 Teollisuustalous 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KL25AB80050 Automaatiotekniikan projektityö 1 4 4 4 2 2
KL25AB80101 Automaatiotekniikan projektityö 2 4 4 4 2 2
KL00CE04 Automaation kirjatentti 2 - 8 4 4 1.6 2.4 1.6 2.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
8A00CG23 Tietotekniikan kirjatentti 2 - 8 4 4 1.6 2.4 1.6 2.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
A800BD66 C++ Programming 4 4 4 2 2
KL04DW40010 Python-ohjelmointi 3 3 3 1.5 1.5
KL04BT50041 Sovelluskehitys 3 3 3 1.5 1.5
KL04BT42042 Langaton tiedonsiirto 3 3 3 1 1 1
KL04BT53033 Virtualisointiympäristöt 3 3 3 1 1 1
A800CH59 Tuotetiedon hallinta 2 - 3 3 3 1 1 1
KL25KONÄKÖ4 Konenäkö 4 4 4 2 2
A800CH65 Konenäkömenetelmät ja -sovellukset 4 4 4 2 2
KL04BT50060 Paikannusteknologiat 3 3 3 1.5 1.5
AUTE20-1025
Muut vapaasti valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
8A00CG99 Monialainen automaatio 4 4 4 2 2
KC23DK10040 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 1 1
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 1 1
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 1 1
8A00CG30 Tutortoiminta 1 - 6 6 6 3 3
AUTE20-1026
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
8X00BE29 Insinöörimatematiikka 123 7 7 7 2.3 2.3 2.3
8X00BE30 Insinöörimatematiikka 4 4 4 4 2 2
8X00BE31 Todennäköisyyslaskenta 4 4 4 1.3 1.3 1.3
AUTE20-1027
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
8A00CH62 Robopuulaaki kilpailu 2 2 2 1 1
AUTE20-1028
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KL25AD10000 Opinnäytetyö 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
AUTE20-1029
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KL25AE2001 Harjoittelu 1 15 15 15 15
KL25AE2002 Harjoittelu 2 15 15 15 15
Yhteensä 240 75 119 92 83 45 30 56.5 62.5 45.2 46.8 54.7 28.3 23 22 19 8 3 28 28.5 33.5 21 8 31.1 14.1 14.3 25.3 6.8 32.9 21.9 11.4 8.4 8.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Tietokoneavusteinen valmistus
Koneenosat
Mekanismien kinematiikka
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Teollisuustalous
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Konenäkö
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Henkilöstöjohtaminen
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Automaation laboratoriotyöt 2
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Ohjelmoitavat logiikat
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Kone- ja laitesuunnittelu
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkökäytöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkö-CAD
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Numeerinen mallinnus
Käyttöliittymät
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Konenäkö
Matematiikan perusopintojakso
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ohjelmoitavat logiikat
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Käyttöliittymät
3D-CAD
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Teollisen internetin perusteet
Teollisuustalous
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kone- ja laitesuunnittelu
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Teollisuustalous
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Luokittelemattomat
Digitaalitekniikan perusteet
Statiikka
Lujuusoppi 1
Olio-ohjelmointi
3D-simulointi
C++ Programming
Langaton tiedonsiirto
Virtualisointiympäristöt
Tuotetiedon hallinta
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Monialainen automaatio
Robopuulaaki kilpailu

Automaatiotekniikka kompetenssit

1 Sähkötekninen ja muu perusosaaminen

- osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ja työkaluja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee alan sovellutuksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet, erityisesti sähkömagneettisten ilmiöiden osalta
- tuntee automaatio-, sähkö- ja konetekniikan sekä elektroniikan komponentit ja peruskytkennät
- hallitsee sähkötekniset perusmittaukset
- omaa tietotekniikan perustaidot

Tieto- ja viestintätekniikka
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Matematiikan perusopintojakso
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2 Suunnitteluosaaminen

- tuntee oman alan suunnitteluprosessit, -menetelmät ja -työkalut
- osaa mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla
- hallitsee standardien mukaisen dokumentoinnin ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- ymmärtää standardien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omalla alalla suunnittelun kaikissa työvaiheissa
- tuntee laatujärjestelmien merkityksen; ymmärtää tuotteen elinkaariajattelun

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Tietokoneavusteinen valmistus
Koneenosat
Mekanismien kinematiikka
Statiikka
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi 1
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
C++ Programming
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Langaton tiedonsiirto
Virtualisointiympäristöt
Tuotetiedon hallinta
Konenäkö
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Monialainen automaatio
Matematiikan perusopintojakso
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
3 Sähkö- ja laiteturvallisuuden osaaminen

- tuntee oman alansa keskeiset sähkö- ja koneturvallisuuteen liittyvät lait ja määräykset ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- omaa myönteisen asenteen turvallisten työtapojen ja menetelmien noudattamiseen ja kehittämiseen

Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Kone- ja laitesuunnittelu
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Instrumentointi
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Projektityö
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
4 Yritys- ja tuotantotalouden osaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- hallitsee taitoja osallistua projektitoimintaan sekä johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja
- tuntee yrittäjyyden, markkinoinnin sekä teollisuuden palveluliiketoimintojen perusperiaatteet

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Teollisen internetin perusteet
Teollisuustalous
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Monialainen automaatio
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Robopuulaaki kilpailu
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Peruspiirien hallinta

- osaa suunnitella mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit
- hallitsee konventionaalisen takaisinkytketyn säätöpiirin teorian
- osaa tehdä säätökokeita ja käyttää PID-säätöpiirin viritysmenetelmiä
- osaa toteuttaa mittaus-, säätö-, venttiili- ja moottoripiirit ohjelma- ja laitetasolla

Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Projektityö
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
6 Prosessi-, laite- ja järjestelmäosaaminen

- tuntee tyypilliset tuotantoprosessit ja -koneet
- tuntee keskeiset prosesseissa käytettävät anturit, lähettimet ja toimilaitteet
- tuntee ohjaus- ja säätöjärjestelmien rakenteen sekä kunnossapitonäkökohdat
- osaa toteuttaa ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavalla logiikalla
- hallitsee automaatiojärjestelmän HW- ja SW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti

Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietokonetekniikka
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Tietokoneavusteinen valmistus
Koneenosat
Mekanismien kinematiikka
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Käyttöliittymät
3D-CAD
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
Konenäkö
Opinnäytetyö
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Luokittelemattomat
3D-simulointi

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Automaatiotekniikan matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Fysiikan laboratoriotyöt
Aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka
2 Ammattiopinnot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Ohjelmoitavat logiikat
Digitaalitekniikan perusteet
Elektroniikan perusteet
Sähkötekniikka
Sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
Tietoliikenne ja tietoturva
Tietokonetekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
NC-tekniikan laboratoriotyöt
Tietokoneavusteinen valmistus
Koneenosat
Mekanismien kinematiikka
Statiikka
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Kone- ja laitesuunnittelu
Lujuusoppi 1
Tekninen piirustus ja CAD
Koneautomaatio 1
Koneautomaatio 2
Automaation laboratoriotyöt 1
Automaation laboratoriotyöt 2
Robotiikka
Projektityö
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Sähkökäytöt
Ohjaustekniikan laboratoriotyöt
Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
Sähkötyöturvallisuus
Sähkönjakelujärjestelmät
Sähkö-CAD
Tuotannonohjaus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Instrumentointi
Mittaustekniikka
Säätötekniikka
Säätötekniikan laboratoriotyöt
Hydrauli- ja paineilmatekniikka
Ohjaustekniikan komponentit
Sähkökäytöt
Numeerinen mallinnus
Olio-ohjelmointi
Käyttöliittymät
3D-CAD
Tietokannat
Verkko-ohjelmointi
Teollisen internetin perusteet
Projektityö
Automaation kirjatentti
Tietotekniikan kirjatentti
C++ Programming
Langaton tiedonsiirto
Tuotetiedon hallinta
Konenäkö
Konenäkömenetelmät ja -sovellukset
Paikannusteknologiat
Monialainen automaatio
3 Vapaasti valittavat opinnot
Teollisuustalous
Automaatiotekniikan projektityö 1
Automaatiotekniikan projektityö 2
Python-ohjelmointi
Sovelluskehitys
Virtualisointiympäristöt
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Tutortoiminta
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Robopuulaaki kilpailu
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
3D-simulointi

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AUTE20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
AUTE20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
AUTE20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91