Siirry suoraan sisältöön

Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: 9A00BW99-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 12.10.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk

Opettaja

 • Anna Tall
 • Jori Lahti
 • Marjo Latva-Kyyny
 • Arja Nykänen

Opiskelijaryhmät

 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20PR
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelija osaa selostaa tilan kasvituotannon suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät keskeiset tekijät. Hän osaa laatia ja perustella peltomaan viljavuutta ylläpitävän viljelykierron sekä siihen liittyvät lannoitevalinnat ja kasvinsuojelun ympäristönäkökulmat huomioiden.
Opiskelija osaa arvioida kuivatus- ja kastelumenetelmien merkitystä eri kasveilla. Opiskelija osaa laatia ja perustella tilan peltoviljelyn suunnittelun viljelysuunnitelmaohjelmia hyödyntäen. Hän osaa myös suunnitella tilan kasvituotannossa tarvittavan teknologian. Opiskelija osaa kehittää maatilan ravinnetaloutta ja kykenee hyödyntämään siinä uutta tutkimustietoa.

Sisältö

-Tilakohtaisen tausta-aineiston hankinta.
-Viljelykierto
-Tilan peltojen vesitalouden, kuivatuksen ja kastelun, järjestämiseen liittyvät kysymykset.
-Taudit ja tuholaiset kasvilajeittain, kasvitautien ja tuhoeläinten torjuntamenetelmät.
-Ravinnetaseet, niiden analysointi ja kehittäminen.
-Nurmiviljely ja sen kehittäminen.
-Opiskelija laatii tilan peltoviljelyn kehittämissuunnitelman kirjanpitoineen
-Esimerkkitilan teknologiaratkaisujen suunnittelu
-Viljelysuunnitteluohjelma ja sen käyttö

Oppimateriaalit

Moodlessa esitetty suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen materiaali, joka on saatavilla sähköisesti.

Opetusmenetelmät

Luokka- ja etäopetus, ryhmäkohtainen ohjaus ja ryhmätyöt.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi myös opinnollistaa, mikäli opiskelija on työpaikassa, jossa työtehtävissä tulee vastaavia sisältöjä. Osaamisen tunnustamisen kautta voidaan ottaa huomioon aikaisemmat vastaavat opinnot. Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 270 tuntia, mistä 30 h etäopetusta, 50 tuntia ryhmäkohtaista ohjausta ja 190 tuntia ryhmätyöskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tehdä viljelysuunnitelman, kasvinsuojelusuunnitelman, ravinnetaselaskelman ja koneketjusuunnitelman ohjatusti. Opiskelija löytää keinoja, joilla maatilan viljelyä ja ravinnetaloutta voidaan kehittää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä viljely-, kasvinsuojelu- ja koneketjusuunnitelmat ja laskee maatilan peltotaseet. Opiskelija selittää, kuinka eri tekijät vaikuttavat tilan taseisiin ja viljelysuunnitelman tekoon. Opiskelija analysoi tilan tuotanto-olosuhteita ja tulkitsee maatilan viljelyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä viljelysuunnitelman, kasvinsuojelusuunnitelman ja laskee maatilan peltotaseet. Opiskelija pohtii ja perustelee taseisiin ja viljelysuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija perustaa ratkaisunsa tilalta hankittuun ja sovellettuun tietoon, analysoi tilan viljelyä ja esittää konkreettisia tilan kehittämistoimenpiteitä.

Esitietovaatimukset

Yhteiset ammatilliset opinnot.