Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämistyö (3 op)

Toteutuksen tunnus: 8B00BI29-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 06.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Opettaja

  • Anu Latva-Reinikka
  • Sari Rimpelä
  • Margit Närvä

Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät

  • BIELI19
    Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa hakea tietoa ja kykenee kriittiseen tiedon arviointiin. Opiskelija osaa tulkita tilastoja ja niitä kuvaavia tunnuslukuja. Hän osaa hankkia ja analysoida tilastollista tutkimusaineistoa. Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin ja hän osaa tehdä opinnäytetyösuunnitelman.

Sisältö

- tiedohaku, tiedon arviointi, käyttö ja soveltaminen
- tilastomatematiikka
- määrällisen tutkimusaineiston hankinta, kuvaaminen ja analysointi
- opinnäytetyöprosessi
- opinnäytetyösuunnitelma

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki: Tammi.
Muu opettajan mainitsema materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä yhteensä 80h, josta
-ohjattua opetusta 34 h
- itsenäistä opiskelua

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ja palauttaa annetut tehtävät hyväksytysti. Opiskelija osaa hakea tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija osaa tilastomatematiikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa hankkia, kuvata ja analysoida määrällisen tutkimusaineiston. Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin ja osaa tehdä tutkimussuunnitelman.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen
Harjoitukset

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op
Projektitoiminnan perusteet 3 op