Siirry suoraan sisältöön

Lujuusopin perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: RKM2C2-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

24.07.2020 - 06.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 20.12.2020

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Martti Perälä

Opiskelijaryhmät

  • RKM19
    Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Tavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa määrittää yksinkertaisten sauvarakenteiden jännityksiä erilaisissa kuormitustapauksissa. Opiskelija osaa määrittää palkin maksimitaipuman yksinkertaisissa tapauksissa taulukoiden avulla. Opiskelija tuntee tyypillisen stabiiliusilmiön kuten nurjahdus.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija tuntee rakennustyömaan perusrakenteiden lujuusopillisen käyttäytymisen

Sisältö

- Normaalijännitys
- Venymä
- Materiaalivakiot
- Hooken laki
- Leikkausjännitys
- Lämpötilanmuutoksen vaikutus
- Taivutuksen aiheuttamat jännitykset
- Väännön aiheuttamat jännitykset
- Staattisesti määräämättömän sauvarakenteen tunnistaminen
- Palkin taipuma
- Nurjahdus

Oppimateriaalit

Outinen, Koski, Salmi: Lujuusopin perusteet, Pressus Oy, Tampere (soveltuvin osin).
Karhunen, Lassila, Pyy, Ranta, Räsänen, Saikkonen & Suosara: Lujuusoppi, Otatieto (soveltuvin osin).
Saarineva: Lujuusoppi, peruskurssi. Pressus Oy.
Rakentajain kalenteri.
Tekniikan kaavasto.
Opettajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät. Laboratorioharjoituksia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 107 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 64 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 43 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista vedetyn ja puristetun sauvan normaalijännityksen. Hän osaa laskea yksinkertaisesti kuormitetun palkin taivutus- ja leikkausjännityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista ristikkorakenteen sauvojen normaalijännitykset. Hän osaa laskea pistemäisillä ja tasaisilla kuormilla kuormitetun palkin taivutus- ja leikkausjännityksen. Hän osaa määrittää palkkien taipumat palkkitaulukoissa annettujen kaavojen avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ratkaista tavallisimpien talonrakennuksen rakenteiden normaali-, taivutus-, leikkaus- ja vääntöjännitykset. Hän osaa hyödyntää myös likiarvomenetelmiä saamiensa tulosten tarkistamiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Loppukoe arvostellaan asteikolla 0-5.