Siirry suoraan sisältöön

Kasvu ja sosialisaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSPST30-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2019 - 31.08.2019

Ajoitus

16.08.2019 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Päivi Rinne
  • Virpi Nikkola
  • Pia-Christine Sainio

Opiskelijaryhmät

  • VAKA19
    Varhaiskasvatuksen täydentävät opinno

Tavoitteet

Opiskelija on omaksunut elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon liittyvät merkitykset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija on perehtynyt erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehitykseen liittyviin teorioihin, erityisen tuen tarpeisiin sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa selittää vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkityksen kasvussa ja sosialisaatiossa. Opiskelija osaa vertailla erilaisten yhteiskuntarakenteiden ja kulttuurien vaikutusta hyvinvointiin, sosialisaatioon ja perheen merkitykseen lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Opiskelija tunnistaa sosionomin työnkuvan muista lasten ja perheiden kanssa työskentelevistä ammattikunnista.

Sisältö

- sosialisaatio
- keskeiset kehitysteoriat
- varhainen vuorovaikutus
- perhe ja vanhemmuus
- lasten ja perheiden hyvinvointi
- läheisten ihmissuhteiden merkitys, kiintymyssuhde, attraktio
- lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeet
- elämänkulku
- lapsi- ja nuorisokulttuurit

Oppimateriaalit

Moodlemateriaalit
Nivala, Elina & Sanna Ryynänen (2019). Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Gaudeamus.
Pihlaja, Päivi & Riitta Viitala (toim.) (2018). Varhaiserityiskasvatus. PS-kustannus. Jyväskylä.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, työelämässä opiskelu, Moodle -työskentely, kotitentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 133t, sisältäen kontaktiopetusta 8 h, itsenäistä opiskelua 105 h, työelämässä opiskelua 20 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon sekä lasten ja perheiden hyvinvointin liittyviä käsitteitä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija osaa luetella lapsuus- ja nuoruusikään liittyviä teorioita sekä määritellä vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkitystä sosialisaatioprosessissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää kasvuun, sosialisaatioon ja hyvinvointinliittyviä käsitteitä ja teorioita yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä tuottaa niistä erimerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti elinikäiseen kasvuun, sosialisaatioon sekä lasten ja perheiden hyvinvointin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa arvioida lapsuus ja nuoruusiän kehitykseen liittyviä teorioita sekä analysoida vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkitystä sosialisaatioprosessissa.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita