Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus: YKLAS22

Tunnus: YKLAS22

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kliininen asiantuntija -opinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja.

Koulutuksessa on mahdollisuus syventää ja laajentaa kansansairauksien ja akuuttien tilanteiden osaamista. Lisäksi koulutus edistää hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointitaitoja sekä ohjaus- ja viestintämenetelmien käyttöä. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti asiantuntija-, kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtävä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, joka mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa verkostofoorumeissa.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelman jälkeen opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveysalan kliinisenä asiantuntijana. Osaaminen fokusoituu kansanterveyteen ja kansansairauksiin, kliiniseen työhön ja akuutteihin tilanteisiin.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
YKLAS22-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

55
YKLAS22-1002
Asiantuntijuus kliinisessä työssä

(Valitaan kaikki)

15
BI00CK09 Farmakologia 5 5 5 2.5 2.5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BI00CL66 Potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus ja konsultointi 5 5 5 2.5 2.5
YKLAS22-1003
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä asioissa

(Valitaan kaikki)

10
BI00CL63 Kansanterveyden edistäminen 5 5 5 2.5 2.5
BI00CL64 Asiantuntijuus kansansairauksiin liittyvissä asioissa 5 5 5 2.5 2.5
YKLAS22-1004
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa

(Valitaan kaikki)

10
BI00BP03 Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
YKLAS22-1005
Työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta

(Valitaan kaikki)

20
BG00BD76 Kehittämistoiminnan vaiheet 5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
BG00BD75 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00BE25 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00CK21 Arviointimenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKLAS22-1006
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
BI00BP04 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BI00BP05 Opinnäytetyön toteutus 10 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5
BI00BP06 Opinnäytetyön raportointi 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
YKLAS22-1007
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BI00BP66 Kliinisen työn erityiskysymykset 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG30VVO03 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG30VVO02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
BI00CI41 Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5 5 5 2.5 2.5
BG00CK22 Etäpalveluohjaus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG30VVO010 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00CK20 Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 5 5 2.5 2.5
BH00BS37 Johtaminen muutoksessa 5 5 5 2.5 2.5
BI00DC77 Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat 5 5 5 1.7 1.7 1.7
Yhteensä 90 65 70 32.6 32.6 35.1 35.1 16.3 16.3 10.9 10.9 10.9 17.5 17.5 11.77 11.77 11.77

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Farmakologia
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Tulevaisuuden esimiestyö
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Etäpalveluohjaus
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Johtaminen muutoksessa
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Farmakologia
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Tulevaisuuden esimiestyö
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Johtaminen muutoksessa
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Arviointimenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Tulevaisuuden esimiestyö
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Johtaminen muutoksessa
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Tulevaisuuden esimiestyö
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Tulevaisuuden esimiestyö
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Farmakologia
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Tulevaisuuden esimiestyö
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Etäpalveluohjaus
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Johtaminen muutoksessa
Luokittelemattomat
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus ja konsultointi
Kansanterveyden edistäminen
Asiantuntijuus kansansairauksiin liittyvissä asioissa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YKLAS22-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

55
YKLAS22-1002
Asiantuntijuus kliinisessä työssä

(Valitaan kaikki)

15
BI00CK09 Farmakologia 5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5
BI00CL66 Potilaan / asiakkaan hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointi, ohjaus ja konsultointi 5
YKLAS22-1003
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä asioissa

(Valitaan kaikki)

10
BI00CL63 Kansanterveyden edistäminen 5
BI00CL64 Asiantuntijuus kansansairauksiin liittyvissä asioissa 5
YKLAS22-1004
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa

(Valitaan kaikki)

10
BI00BP03 Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa 10
YKLAS22-1005
Työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta

(Valitaan kaikki)

20
BG00BD76 Kehittämistoiminnan vaiheet 5
BG00BD75 Kehittäminen ja tutkiminen 5
BG00BE25 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
BG00CK21 Arviointimenetelmät 5
YKLAS22-1006
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
BI00BP04 Opinnäytetyön suunnitelma 5
BI00BP05 Opinnäytetyön toteutus 10
BI00BP06 Opinnäytetyön raportointi 15
YKLAS22-1007
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KD00CD57 Tulevaisuuden esimiestyö 5
BI00BP66 Kliinisen työn erityiskysymykset 5
KG30VVO03 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
KG30VVO02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
BI00CI41 Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5
BG00CK22 Etäpalveluohjaus 5
KG30VVO010 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
BH00CK20 Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
BH00BS37 Johtaminen muutoksessa 5
BI00DC77 Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat 5