Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus: YKLAS24

Tunnus: YKLAS24

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kliininen asiantuntija -opinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. yAMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Koulutuksessa on mahdollisuus syventää ja laajentaa kansansairauksien ja akuuttien tilanteiden osaamista. Lisäksi koulutus edistää hoidon tarpeen ja toimintakyvyn arviointitaitoja sekä ohjaus- ja viestintämenetelmien käyttöä. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti asiantuntija-, kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtävä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tulevat työelämästä, joka mahdollistaa jatkuvan vuoropuhelun ja työelämälähtöisen kehittämisen. Kehittämistyötä toteutetaan myös SeAMK:n yksiköiden yhteistyönä ja valtakunnallisissa verkostofoorumeissa.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelman jälkeen opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveysalan kliinisenä asiantuntijana. Osaaminen fokusoituu kansanterveyteen ja kansansairauksiin, kliiniseen työhön ja akuutteihin tilanteisiin.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
YKLAS24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

55
YKLAS24-1002
Asiantuntijuus kliinisessä työssä

(Valitaan kaikki)

15
BI00CK09 Farmakologia 5 5 5 2.5 2.5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
BI00DQ92 Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi 5 5 5 2.5 2.5
YKLAS24-1003
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa

(Valitaan kaikki)

10
BI00DQ91 Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa 5 5 5 2.5 2.5
BG00CK22 Etäpalveluohjaus 5 5 5 2.5 2.5
YKLAS24-1004
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa

(Valitaan kaikki)

30
BI00BP03 Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
YKLAS24-1005
Työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta

(Valitaan kaikki)

20
BG00BD76 Kehittämistoiminnan vaiheet 5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
BG00BD75 Kehittäminen ja tutkiminen 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00BE25 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
BG00CK21 Arviointimenetelmät 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YKLAS24-1007
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
BI00BP66 Kliinisen työn erityiskysymykset 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG30VVO03 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KG30VVO02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4
BI00CI41 Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5 5 5 2.5 2.5
KG30VVO010 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BH00CK20 Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 5 5 2.5 2.5
BI00DC77 Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat 5 5 5 1.7 1.7 1.7
XX00DN98 Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5 5 5 2.5 2.5
BH00DR27 Johtaminen muutoksessa 5
YKLAS24-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
BI00BP04 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BI00BP05 Opinnäytetyön toteutus 10 5 5 5 5 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5
BI00BP06 Opinnäytetyön raportointi 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
Yhteensä 90 65 65 35.1 30.1 35.1 30.1 17.6 17.6 10 10 10 17.45 17.45 10.1 10.1 10.1

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (YAMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Farmakologia
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Farmakologia
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
4 Innovaatio-osaaminen

- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
5 Kansainvälistymisosaaminen

- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
- osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
- osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Farmakologia
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Luokittelemattomat
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Johtaminen muutoksessa

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (YAMK), 2022, Arene

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri
vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja
tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat
huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Farmakologia
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia
tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä-ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä
ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Farmakologia
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion
toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin
arvoihin perustuen.

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittämistoiminnan vaiheet
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä
edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja
yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen
tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään
kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja
vakiinnuttamista.

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kehittäminen ja tutkiminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Arviointimenetelmät
Kliinisen työn erityiskysymykset
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa
monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta
huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen
ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä
ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
? tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa
erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä,
kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja
toimintaympäristön muutoksia.

Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen
Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa
Etäpalveluohjaus
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa
Kliinisen työn erityiskysymykset
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat
Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
7. Yrittäjyysosaaminen

• edistää yrittäjämäistä toimintaa työyhteisössään
• edistää yrityksen ja sen ympäristön vuorovaikutusta
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä sekä kehittää yrityksen toimintaa suunnitelmallisesti

Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tulevaisuuden lähijohtajuus
Luokittelemattomat
Johtaminen muutoksessa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YKLAS24-1001
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

55
YKLAS24-1002
Asiantuntijuus kliinisessä työssä

(Valitaan kaikki)

15
BI00CK09 Farmakologia 5
BI00CL65 Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5
BI00DQ92 Potilaan kliininen tutkiminen, hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja konsultointi 5
YKLAS24-1003
Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa

(Valitaan kaikki)

10
BI00DQ91 Asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä asioissa 5
BG00CK22 Etäpalveluohjaus 5
YKLAS24-1004
Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa

(Valitaan kaikki)

30
BI00BP03 Asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa 10
YKLAS24-1005
Työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta

(Valitaan kaikki)

20
BG00BD76 Kehittämistoiminnan vaiheet 5
BG00BD75 Kehittäminen ja tutkiminen 5
BG00BE25 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
BG00CK21 Arviointimenetelmät 5
YKLAS24-1007
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
BI00BP66 Kliinisen työn erityiskysymykset 5
KG30VVO03 Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
KG30VVO02 Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
BI00CI41 Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5
KG30VVO010 Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
BH00CK20 Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
BI00DC77 Terveyden edistämisen globaalit näkökulmat 5
XX00DN98 Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä 5
5E00DL17 Tulevaisuuden lähijohtajuus 5
BH00DR27 Johtaminen muutoksessa 5
YKLAS24-1006
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
BI00BP04 Opinnäytetyön suunnitelma 5
BI00BP05 Opinnäytetyön toteutus 10
BI00BP06 Opinnäytetyön raportointi 15