Siirry suoraan sisältöön

Viestintä ja media sosiaalialan työssäLaajuus (4 op)

Tunnus: BE00CW49

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa median ja viestinnän yhteiskunnallisen merkityksen sosiaalialan eri toimintojen näkökulmasta. Opiskelija osaa tarkastella eri intressitahojen esille nostamia mediasisältöjä analyyttisesti ja kriittisesti. Hän osaa selittää median käyttämiä tapoja ja merkityksiä. Hän osaa soveltaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja viestinnän keinoja sekä osaa käyttää median mahdollisuuksia valtaistavassa ja vaikuttavassa sosiaalityössä yhdessä kansalaisten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Opiskelijalla on taidot argumentoida ja käsitellä kriittisesti eri lähteistä peräisin olevaa tietoa. Hän tietää yhteisöviestinnän periaatteet ja toimintamuodot sekä työyhteisön sisäisessä, että ulkoisessa viestinnässä. Hän tuntee sosiaalialan ja siihen liittyvän sosiaalisen median ammatillisen ohjeistuksen. Opiskelija osaa tarkastella alaan liittyvää viestintää ja median toimintaa kestävän kehityksen kannalta.

Sisältö

- medialukutaito: mediatodellisuuden hahmottaminen ja siinä sosiaalialan ammattilaisena toimiminen
-kestävän kehityksen näkökulmia viestinnässä ja tiedottamisessa
-osallistava ja valtaistava viestintä
- yhteiskunnallinen vaikuttaminen median kautta osana valtaistavaa sosiaalityötä
- yhteisöviestinnän perusteet
- sosiaalialan viestinnän lainsäädäntö ja eettisyys
- median eettiset ohjeet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa median ja viestinnän yhteiskunnallisen merkityksen sosiaalialalla sekä hahmottaa median käyttämien viestintätapojen kokonaisuuden. Opiskelija tunnistaa median vaikutusmahdollisuudet valtaistavassa ja vaikuttavassa sosiaalityössä yhdessä kansalaisten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Opiskelija osaa kuvata eri lähteistä peräisin olevaa tietoa. Opiskelija tunnistaa yhteisöviestintään liittyviä periaatteita ja toimintamuotoja yhteisön sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialaan liittyvän tiedon tuottamisen tapoja ja ammatillisen ohjeistuksen. Opiskelija osaa kuvata viestinnän ja median toimintaa kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija tunnistaa viestintään ja mediaan liittyviä arvoja ja asenteita. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia arvioida mediasisältöjä ja käyttää median ja viestinnän keinoja osana valtaistavaa sosiaalityötä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida median ja viestinnän yhteiskunnallisen merkityksen sosiaalialalla sekä hahmottaa median käyttämien viestintätapojen kokonaisuuden. Opiskelija osaa arvioida median vaikutusmahdollisuuksia valtaistavassa ja vaikuttavassa sosiaalityössä yhdessä kansalaisten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Opiskelija osaa tuoda esiin kansalaisten valtaistamisen kannalta ajankohtaisia aiheita. Opiskelija osaa arvioida eri lähteistä peräisin olevaa tietoa. Opiskelija tietää yhteisöviestintään liittyviä periaatteita ja toimintamuotoja yhteisön sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Opiskelija osaa huomioida sosiaalialaan liittyvän tiedon tuottamisen tapoja ja ammatillisen ohjeistuksen. Opiskelija osaa arvioida viestinnän ja median toimintaa kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija osaa tuoda esiin viestintään ja mediaan liittyviä arvoja ja asenteita. Opiskelija osaa tulkita erilaisia mediasisältöjä ja käyttää median ja viestinnän keinoja osana valtaistavaa sosiaalityötä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja analysoida eri medialähteiden tuottamia sisältöjä. Opiskelija osaa analysoida median ja viestinnän yhteiskunnallista merkitystä sosiaalialalla sekä median käyttämien viestintätapojen kokonaisuutta. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida median vaikutusmahdollisuuksia valtaistavassa ja vaikuttavassa sosiaalityössä yhdessä kansalaisten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Opiskelija osaa nostaa käsiteltäväksi kansalaisten valtaistamisen kannalta oleellisia aiheita sekä osaa toimia valtaistavan sosiaalityön periaatteiden mukaisesti kansalaisten, median ja muiden sidosryhmien verkostossa. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida eri lähteistä peräisin olevaa tietoa. Opiskelija osaa soveltaa yhteisöviestintään liittyviä periaatteita ja toimintamuotoja yhteisön sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialaan liittyvän tiedon tuottamisen tapoja ja ammatillisen ohjeistuksen. Opiskelija osaa analysoida viestinnän ja median toimintaa kestävän kehityksen kannalta. Opiskelija osaa arvioida viestintään ja mediaan liittyviä arvoja ja asenteita. Opiskelija osaa arvioida ja tuottaa erilaisia mediasisältöjä sekä käyttää median ja viestinnän keinoja osana valtaistavaa sosiaalityötä.

Lisätiedot

opintojakso on vaihtoehtoinen seuraavien opintojaksojen kanssa:
- Rakenteellinen sosiaalityö
- Yhteisöihin suuntautuva sosiaalityö
- Valtaistava sosiaalityö