Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus: MSH24S

Tunnus: MSH24S

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS, OSAAMISALUEET JA AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen kokonaisuudessa on huomioitu ammattikorkeakoulujen yhteisesti sopimat yleiset kompetenssit ja ammatilliset kompetenssit.
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa yleissairaanhoitajan valmiudet (tiedot, taidot ja asenteen) toimia hoitotyön asiantuntijana erilaissa hoitotyön toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa. Koulutuksen tavoitteena on myös, että sairaanhoitaja osaa vastuullisesti kehittää omaa toimintaa ja alaa näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.

Sairaanhoitajaopiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön osaamistaan syventävien ammattiopintojen alueella opintojen viimeisellä lukukaudella. Sairaanhoitajakoulutus (210 op) oikeuttaa toimimaan laillistettuna sairaanhoitajana mm. julkisella sektorilla(perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa), yksityisellä tai järjestösektorilla. Sairaanhoitaja voi toimia hoitotyön asiantuntijana esimerkiksi kotihoidossa, pienkodeissa, asumisyksiköissä, palvelukeskuksissa, terveyskeskusten vastaanotoilla ja päivystyksessä, poliklinikoilla, toimenpideyksiköissä ja vuodeosastoilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös alan yrittäjänä, projektityöntekijänä, järjestötyöntekijänä sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Kaikki sairaanhoitajakoulutukseen kuuluvat opinnot hyväksytysti suorittanut saa oikeuden harjoittaa sairaanhoitajan ammattia laillisesti hakemalla rekisteröitymisen Valviran ylläpitämään ammatinharjoittamisrekisteriin. Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan hoitotyön oppimista. Oppimismenetelminä käytetään monipuolisesti eri oppimismenetelmiä: teoriaopintoja, digitaalisia oppimisympäristöjä, taitopajoja, simulaatioharjoituksia ja muita harjoituksia. Verkko-opiskelu tukee hoitotyön osaamisen kehittymistä. Opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua. Opintoja voi olla myös englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös ulkomaan vaihdossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa opintojaan myös SeAMKin monialaisessa SeAMKPro- tai Wellbeing labs- oppimisympäristöissä henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Ohjattu harjoittelu (90 op) tapahtuu hoitotyön erilaissa toimintaympäristöissä tai projekteissa. Ohjatussa harjoittelussa sairaanhoitajaopiskelija liittää yhteen hoitotyön teoriatietoja ja käytännön tilanteiden tuottamia tietoja. Ohjattu harjoittelu toteutuu erilaisten harjoitteluympäristöjen hoitotyön luonteen mukaisissa työvuoroissa (esimerkiksi kolmivuorotyössä).
Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman (210 op) opinnot sisältävät
- SeAMKin yhteisiä perusopintoja 15 op
- Kieliopintoja 6 op
- Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmakohtaisia opintoja 176 op, josta opinnäytetyö 15 op.
- Valinnaisia ammattiopintoja 10 op
- Vapaasti valittavia opintoja 3op
Opinnäytetyö (15 op) toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa soveltamalla näyttöön perustuvaa hoitotieteellistä tietoa. Opinnäytetyö tehdään tavallisesti parityönä.

SeAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelija voi osallistua kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin eri vaihto-ohjelmien kautta. Hän voi suorittaa opintoja myös kansainvälisissä intensiiviopinnoissa.
Sairaanhoitajaopiskelija voi aktiivisesti toimia yhteistyössä ulkomailta tulevien kv-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien keskuudessa esimerkiksi keräämällä vapaasti valittavia opintoja toiminnasta heidän parissaan. Opiskelija hyödyntää vieraskielistä oppimateriaalia ja virtuaalioppimisympäristöjä osana kansainvälistä toimintaa.

Opiskelija tekee monipuolista yhteistyötä erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatioiden kanssa esimerkiksi harjoittelujaksojen, projektiopintojen ja opinnäytetyön yhteydessä.
Opiskelija voi tehdä yhteistyötä muiden alojen opiskelijoiden ja kv-opiskelijoiden kanssa erilaisissa projekteissa, kv-vaihdossa, SeAMKPro- / Wellbeing labs - opinnoissa ja opinnäytetyön yhteydessä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa yhteistyötapaamisissa.

Lisätiedot

Mikäli harjoittelupaikassa hoidetaan alaikäisiä potilaita opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote ennen harjoittelun aloittamista.

Osaamistavoitteet

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja sisällöt (180 op / 210 op)

SH1) Ammatillisuus ja eettisyys
Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
On omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin.
Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista.
Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan.
Omaa valmiudet puuttua epäammatilliseen työskentelyyn.
Tunnistaa jaksamisensa rajat, osaa hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Ymmärtää sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet.
Osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.

SH2) Asiakaslähtöisyys
Arvostaa asiakasta/ potilasta ja kohtaa hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
Osaa kohdata haavoittuvat asiakasryhmät hoitotyössä.
Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/ potilaita yksilöllisesti.

SH3) Kommunikointi ja moniammatillisuus
Osaa viestiä ammatillisesti.
Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
Ymmärtää oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut sekä hallitun ja joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa.
Osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.

SH4) Terveyden edistäminen
Osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöä asiakas/potilastyössä.
Tunnistaa asiakkaidensa/ potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille asiakkaiden/ potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/ potilaiden terveyden edistämistä.

Sh5) Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan.
Toiminnan priorisointi ja organisointi
Itsensä johtaminen ja tilanne johtaminen
Osaa motivoida työyhteisönsä jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.

SH6) Informaatioteknologia ja kirjaaminen
Osaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.
Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/ potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua.
Osaa käyttää asiakkaan/ potilaan hoitotyön kirjaamisessa hoitotyön prosessia; arvioida asiakkaan/ potilaan hoitotyön (hoidon) tarvetta käyttäen hoidon tarveluokitusta (SHTaL), suunnitella ja toteuttaa hoitoa käyttäen hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) ja arvioida hoidon tulosta käyttäen hoidon tulosluokitusta (SHTuL) sekä tuottaa hoitotyön yhteenvedon.
Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.
Osaa noudattaa nettietikettiä, sähköposteja koskevia sääntöjä ja menettelyjä sekä toimia sosiaalisessa mediassa hoitotyön ammattilaisena.

SH7) Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Osaa arvioida asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen suunnittelussa ja omahoidossa.
Osaa suunnitella toteuttaa ja arvioida yksilö- ja ryhmäohjausta yhdessä asiakkaan/ potilaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Osaa käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus-ja ohjausmenetelmiä.
Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/ potilaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.
Osaa tukea asiakasta/ potilasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa.
Tuntee asiakkaan/ potilaan hoitopolun ja osaa palveluohjaamisen perusteet.

SH8) Kliininen hoitotyö
Osaa vastata asiakkaan/ potilaan tarpeisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla sopivan ja yksilöllisen hoidon yhteistyössä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
Hallitsee tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Hallitsee tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan infektioiden torjuntaa.
Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
Hallitsee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen.
Osaa soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Hallitsee perhehoitotyön periaatteet ja osaa soveltaa sen menetelmiä.
Osaa käyttää erilaisia menetelmiä potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisten ja vakaumuksellisten tarpeiden tukemiseen.

SH9) Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
Ymmärtää sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön ja sitoutuu toteuttamaan sitä.
Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Osallistuu näyttöön perustuvien käytänteiden kehittämiseen omassa työssään
Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön
Osaa hyödyntää tieteellistä tietoa kliinisessä päätöksenteossa

SH10) Yrittäjyys ja kehittäminen
Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden idean ja sitoutuu noudattamaan sitä työssään.
Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitsee kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellaan ja työskentelee taloudellisesti.
Kykenee työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenee osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis- innovaatio – ja tutkimusprosesseihin.

SH11) Laadun varmistus
Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/ potilaan hoitoa ja omaa työskentelyään.
Osallistuu hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä.
Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.
Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa.

SH12) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Ymmärtää oman roolinsa organisaation maineen, brändin ja imagon rakentamisessa sekä asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa.
Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta.

SH13) Potilas- ja asiakasturvallisuus
Hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan
Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden.
Osaa toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä.
Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen.
Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
MSH24S-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MSH24S-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
MSH24S-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
MSH24S-1004
KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
SH00DM72 Englanti 3 3 3 1.5 1.5
SH00DM74 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MSH24S-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

176
MSH24S-1006
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

10
BD00DM82 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa 2 2 2 1 1
SH00DM84 Asiakas- ja potilasturvallisuus 2 2 2 1 1
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3 3 3 1 1 1
SH00DM86 Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3 3 3 1.5 1.5
MSH24S-1007
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

6
SH00DM88 Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SH00DM90 Tiedonhankinnan perusteet 1 1 1 0.5 0.5
SH00DM92 Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä 1 1 1 0.5 0.5
MSH24S-1008
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

6
BD00DM94 Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00DM98 Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta 3 3 3 1 1 1
MSH24S-1009
Turvallinen lääke- ja nestehoito-osaaminen

(Valitaan kaikki)

9
SH00DN00 Lääkehoito ja lääkelaskenta 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
SH00DN02 Lääke- ja nestehoito 3 3 3 1 1 1
SH00DN04 Farmakologia 2 3 3 1.5 1.5
MSH24S-1010
Kliinisen hoitotyön perusteiden osaaminen

(Valitaan kaikki)

27
SH00DN06 Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot 3 3 3 1.5 1.5
SH00DN08 Eettisyys hoitotyössä 2 2 2 1 1
SH00DN10 Anatomia ja fysiologia 3 3 3 1.5 1.5
SH00DO01 Mikrobiologia ja patologia 1 1 1 0.5 0.5
SH00DN12 Ravitsemustieto 2 2 2 1 1
SH00DN16 Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset 3 3 3 1 1 1
SH00DN20 Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö 6 6 3 3 1.5 1.5 1 1 1
SH00DN22 Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot 7 7 7 2.3 2.3 2.3
MSH24S-1011
Näyttöön perustuva kliininen osaaminen 1.

(Valitaan kaikki)

25
SH00DN24 Sisätautipotilaan hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00DN26 Ikääntyneen hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00DN28 Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö 2 2 2 1 1
BD00DN14 Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen 3 3 3 1.5 1.5
SH00DN32 Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö 7 7 7 3.5 3.5
SH00DN34 Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö 7 7 7 3.5 3.5
MSH24S-1012
Näyttöön perustuva kliininen osaaminen 2.

(Valitaan kaikki)

26
SH00DN36 Kirurginen hoitotyö 3 3 3 1 1 1
SH00DN38 Perioperatiivinen hoitotyö 3 3 3 1 1 1
SH00DN40 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3 3 3 1 1 1
SH00DN42 Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa 3 3 3 1 1 1
SH00DN44 Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö 7 7 7 2.3 2.3 2.3
SH00DN46 Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö 7 7 7 2.3 2.3 2.3
MSH24S-1013
Näyttöön perustuva kliininen osaaminen 3.

(Valitaan kaikki)

25
SH00DN48 Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00DN50 Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 4 4 4 2 2
SH00DN52 Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö 4 4 4 2 2
SH00DN54 Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö 7 7 7 3.5 3.5
SH00DN56 Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö 7 7 7 3.5 3.5
MSH24S-1014
Näyttöön perustuvan kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen

(Valitaan yksi)

4
SH00DN58 Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen 4 4 4 2 2
SH00DN60 Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen 4
SH00DN62 Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen 4
SH00DN64 Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen 4
SH00DN66 Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen 4
SH00DN68 Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen 4
MSH24S-1015
Kliinistä osaamista syventävät harjoittelut

(Valitaan kaikki)

23
SH00DN70 Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 7 3.5 3.5 3.5 3.5 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8
SH00DN72 Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen 14 14 14 7 7
SH00DN74 Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
MSH24S-1016
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
SH00DN76 Opinnäytetyön suunnitelma 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
SH00DN78 Opinnäytetyön toteutus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SH00DN80 Opinnäytetyön raportointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MSH24S-1017
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MSH24S-1018
Tutkinto-ohjelman valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
BD00DN86 Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8D00DN96 Farmakologiaa hoitotyön arkeen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SH00DN30 Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö 2 2 2 1 1
XX00DN88 Diabeetikon ohjaaminen 3 3 3 1 1 1
BX00DS27 Arjen toimintakykyä tukeva teknologia 3 3 3 1.5 1.5
BX00DS28 Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut 3 3 3 1.5 1.5
MSH24S-1019
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

0 - 10
MSH24S-1020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
BA00DN94 Ready for Take Off 2
Yhteensä 210 62.5 65.5 57.5 27.5 31 31.5 32.5 33 32 25.5 27.5 15.5 15.5 9.6 11.1 11.1 16.3 16.3 10.9 10.9 10.9 16.1 16.1 7.6 9.1 9.1 13.8 13.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Englanti
Ruotsi
2 Ammattiopinnot
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Anatomia ja fysiologia
Mikrobiologia ja patologia
Ravitsemustieto
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
3 Vapaasti valittavat opinnot
Ready for Take Off
4 Harjoittelu
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Sairaanhoitaja kompetenssit 2021

01 Ammatillisuus ja eettisyys

Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.
On omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin.
Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista.
Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan.
Omaa valmiudet puuttua epäammatilliseen työskentelyyn.
Tunnistaa jaksamisensa rajat, osaa hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Ymmärtää sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet.
Osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Mikrobiologia ja patologia
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Ready for Take Off
02 Asiakaslähtöisyys

Arvostaa asiakasta/ potilasta ja kohtaa hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
Osaa kohdata haavoittuvat asiakasryhmät hoitotyössä.
Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/ potilaita yksilöllisesti.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Englanti
Ruotsi
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
03 Kommunikointi ja moniammatillisuus

Osaa viestiä ammatillisesti.
Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
Ymmärtää oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut sekä hallitun ja joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa.
Osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.

Viestintätaidot
Englanti
Ruotsi
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Ready for Take Off
04 Terveyden edistäminen

Osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöä asiakas/potilastyössä.
Tunnistaa asiakkaidensa/ potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille asiakkaiden/ potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/ potilaiden terveyden edistämistä.

Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Mikrobiologia ja patologia
Ravitsemustieto
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
05 Johtaminen ja työntekijyysosaaminen

Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan.
Toiminnan priorisointi ja organisointi
Itsensä johtaminen ja tilanne johtaminen
Osaa motivoida työyhteisönsä jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.
Osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita.
Kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Eettisyys hoitotyössä
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Ready for Take Off
06 Informaatioteknologia ja kirjaaminen

Osaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.
Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/ potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua.
Osaa käyttää asiakkaan/ potilaan hoitotyön kirjaamisessa hoitotyön prosessia; arvioida asiakkaan/ potilaan hoitotyön (hoidon) tarvetta käyttäen hoidon tarveluokitusta (SHTaL), suunnitella ja toteuttaa hoitoa käyttäen hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) ja arvioida hoidon tulosta käyttäen hoidon tulosluokitusta (SHTuL) sekä tuottaa hoitotyön yhteenvedon.
Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.
Osaa noudattaa nettietikettiä, sähköposteja koskevia sääntöjä ja menettelyjä sekä toimia sosiaalisessa mediassa hoitotyön ammattilaisena.

Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Eettisyys hoitotyössä
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
07 Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen

Osaa arvioida asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen suunnittelussa ja omahoidossa.
Osaa suunnitella toteuttaa ja arvioida yksilö- ja ryhmäohjausta yhdessä asiakkaan/ potilaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Osaa käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus-ja ohjausmenetelmiä.
Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/ potilaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.
Osaa tukea asiakasta/ potilasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa.
Tuntee asiakkaan/ potilaan hoitopolun ja osaa palveluohjaamisen perusteet.

Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Anatomia ja fysiologia
Ravitsemustieto
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
08 Kliininen hoitotyö

Osaa vastata asiakkaan/ potilaan tarpeisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla sopivan ja yksilöllisen hoidon yhteistyössä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
Hallitsee tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Hallitsee tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan infektioiden torjuntaa.
Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.
Hallitsee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen.
Osaa soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Hallitsee perhehoitotyön periaatteet ja osaa soveltaa sen menetelmiä.
Osaa käyttää erilaisia menetelmiä potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisten ja vakaumuksellisten tarpeiden tukemiseen.

Asiakas- ja potilasturvallisuus
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Anatomia ja fysiologia
Mikrobiologia ja patologia
Ravitsemustieto
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
09 Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko

Ymmärtää sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön ja sitoutuu toteuttamaan sitä.
Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Osallistuu näyttöön perustuvien käytänteiden kehittämiseen omassa työssään
Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön
Osaa hyödyntää tieteellistä tietoa kliinisessä päätöksenteossa

Asiakas- ja potilasturvallisuus
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Eettisyys hoitotyössä
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
10 Yrittäjyys ja kehittäminen

Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden idean ja sitoutuu noudattamaan sitä työssään.
Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.
Hallitsee kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellaan ja työskentelee taloudellisesti.
Kykenee työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.
Kykenee osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis- innovaatio – ja tutkimusprosesseihin.

Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Ready for Take Off
11 Laadun varmistus

Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/ potilaan hoitoa ja omaa työskentelyään.
Osallistuu hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä.
Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.
Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
12 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Ymmärtää oman roolinsa organisaation maineen, brändin ja imagon rakentamisessa sekä asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa.
Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.
Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
13 Potilas- ja asiakasturvallisuus

Hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan
Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden.
Osaa toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä.
Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen.
Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Luokittelemattomat
Innovaatiot ja kehittäminen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Englanti
Ruotsi
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Viestintätaidot
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Anatomia ja fysiologia
Mikrobiologia ja patologia
Ravitsemustieto
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Ready for Take Off
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ammatilliset vuorovaikutus- ja ohjaustaidot
Eettisyys hoitotyössä
Mikrobiologia ja patologia
Kliiniset tutkimukset, säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Ikääntyneen hoitotyö
Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyö
Tartuntatautien hoitotyö ja rokottaminen
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Naistentautien hoitotyö, perhesuunnittelu ja äitiyshoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Mielenterveys-, kriisi - ja riippuvuushoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Erityistä tukea tarvitsevan hoitotyö
Diabeetikon ohjaaminen
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
Ready for Take Off
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Ensiapu, kliinisen hoitotyön perustaidot ja kuntouttava hoitotyö
Harjoittelu: Kliinisen hoitotyön perustaidot
Sisätautipotilaan hoitotyö
Harjoittelu: Sisätautien hoitotyö
Harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö
Kirurginen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Operatiivinen tai perioperatiivinen hoitotyö
Harjoittelu: Vastaanotto- / polikliininen / akuuttihoitotyö
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö
Harjoittelu: Lasten ja nuorten hoitotyö
Harjoittelu: Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Englanti
Ruotsi
Kansallinen ja globaali väestön terveys sekä terveyttä edistävä hoitotyö
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Ready for Take Off
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Innovaatiot ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Asiakas- ja potilasturvallisuus
Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla
Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hoitotieteelliset tutkimus- sekä kehittämismenetelmät
Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Perioperatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen
Ikääntyneiden hoitotyön osaamisen syventäminen
Mielenterveys- ja riippuvuushoitotyön osaamisen syventäminen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaamisen syventäminen
Akuuttihoitotyön osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Harjoittelu: Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen
Opinnäytetyön suunnitelma
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi
Arjen toimintakykyä tukeva teknologia
Sosiaali- ja terveysalan etäpalvelut
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Innovaatiot ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa
Harjoittelu: Terveyden edistäminen ja projektitoiminta
Harjoittelu: Hoitotyön harjoittelu kansainvälisessä vaihdossa tai kotimaassa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Harjoittelu: Kliinisen osaamisen syventäminen
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MSH24S-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MSH24S-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
MSH24S-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DJ02 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
MSH24S-1004
KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

6
SH00DM72 Englanti 3
SH00DM74 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MSH24S-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

176
MSH24S-1006
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

10
BD00DM82 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja palvelujen tuottaminen Suomessa 2
SH00DM84 Asiakas- ja potilasturvallisuus 2
BC00DQ86 Teknologia ja digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla 3
SH00DM86 Johtaminen, työyhteisötaidot ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3
MSH24S-1007
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

6