Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Monimuotototeutus: MKONE23

Tunnus: MKONE23

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa.

Koneinsinöörien osaamisprofiili kuvautuu tutkinto-ohjelmassa tavoiteltavien kompetenssien kautta. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kone- ja tuotantotekniikan kompetenssit ovat:

1 Konetekninen perusosaaminen
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset
- tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

2 Suunnitteluosaaminen
- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

3 Valmistustekninen osaaminen
- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien ja - automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

4 Koneturvallisuusosaaminen
- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

5 Yritystalousosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmiaPEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Juonne ilmenee opiskelijavaihtomahdollisuuksien ohella myös vierailevina luennoitsijoina, jolloin opetus on englanniksi sekä englanninkielisinä opiskelumateriaaleina.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys -juonne. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa kestävän kehityksen kompetenssit kulkevat läpileikkaavana opetussuunnitelmassa. Kestävän kehityksen juonteen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalisen merkityksen niin työelämätaitona kuin koneiden suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvänä osaamisena. Tutkinto-ohjelmassa opiskelija oppii myös soveltamaan käytäntöön kestävän kehityksen ja kierotalouden periaatteita.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Koneteknisen osaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan tehtävissä sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027
MKONE23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MKONE23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 2 2 2 2
MKONE23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 1 1
MKONE23-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
MKONE23-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
KK00DK78 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KK00DK79 Työelämän englanti 3 3 3 1 1 1
KK00DK80 Ammattialan englanti 3 3 3 1.5 1.5
MKONE23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4 4 4 4
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC00CK11 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 3
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MKONE23-1008
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3 3 3 3
MKONE23-1009
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

45
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4 4 4 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5 5 5 5
KC00CB79 Statiikka 3 3 3 3
KC00CB81 Dynamiikka 3 3 3 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4 4 4 4
KC00CB85 Koneenosat 4 4 2 2 2 2
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 4 4 4
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
8C00BE48 Konetekniikan perusteet 3 3 3 3
KC00DB65 Koneturvallisuus 2 2 2 2
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
MKONE23-1010
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

41
MKONE23-1011
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3 3 3 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 3
8C00CK64 Quality Management 3 3 3 1.5 1.5
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3 3 3 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3 3 3 3
MKONE23-1012
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3 3 3 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3 3 3 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4 4 4 2 2
KC00CC43 Tuotekehitys 4 4 4 4
MKONE23-1013
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

10
8C00CC45 Teollisuustalous 2 2 2 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2 2 2 2
KC00CC49 Markkinointi 3 3 3 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
MKONE23-1014
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MKONE23-1016
FEM analyysi ja materiaalisuunnittelu

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KC00DK94 FEM alkeiskurssi 4 4 4 2 2
KC00DK97 Koneiden analysointi 5 2.5 2.5 1.3 1.3
KC00DL03 Materiaalitekniikka 2 4 4 4 2 2
KC00DL05 Materiaalisuunnittelu 4 4 4 2 2
KC00DL07 Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt 4 2 2 1 1
MKONE23-1017
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3 3 3 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3 3 3 3
KC00CC75 Robotiikka 4 4 4 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 5 5 5
MKONE23-1018
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE59 Projektiopintojakso 27 4.5 9 9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
MKONE23-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
MKONE23-1020
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan (kpl): 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 1.5 1.5
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 1.5 1.5
MKONE23-1021
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK2001 Harjoittelu 1 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KC23EK2002 Harjoittelu 2 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KC23EK2003 Harjoittelu 3 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
MKONE23-1022
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15 15 10 5 5 5 5
Yhteensä 240 73.5 71 54 56 32.5 41 32 39 28 26 42 14 13.5 19 21.3 15.3 4.5 14.8 17.3 14.5 17.5 7.2 10.8 17.3 12.8 10.8 2.5 20.6 21.6 14 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikka, kotu kompetenssit

1 Konetekninen perusosaaminen

- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset; tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Suunnitteluosaaminen

- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Koneturvallisuus
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Valmistustekninen osaaminen

- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien jaautomaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Koneturvallisuusosaaminen

- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Valmistustekniikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5 Yritystalousosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Projektitoiminnan perusteet
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Matematiikan perusopintojakso

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
2 Ammattiopinnot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
3 Vapaasti valittavat opinnot
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Koneturvallisuus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Yrittäjyyden perusteet
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Koneenosat
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
Tuotekehitys
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MKONE23-1001
SEAMKIN YHTEISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
MKONE23-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
MKONE23-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
MKONE23-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
MKONE23-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
KK00DK78 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KK00DK79 Työelämän englanti 3
KK00DK80 Ammattialan englanti 3
MKONE23-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
KC00CK11 Talous- ja tilastomatematiikka 3
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2
MKONE23-1008
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3
MKONE23-1009
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

45
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5
KC00CB79 Statiikka 3
KC00CB81 Dynamiikka 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4
KC00CB85 Koneenosat 4
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3
8C00BE48 Konetekniikan perusteet 3
KC00DB65 Koneturvallisuus 2
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
MKONE23-1010
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

41
MKONE23-1011
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3
8C00CK64 Quality Management 3
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3
MKONE23-1012
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4
KC00CC43 Tuotekehitys 4
MKONE23-1013
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

10
8C00CC45 Teollisuustalous 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2
KC00CC49 Markkinointi 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3
MKONE23-1014
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MKONE23-1016
FEM analyysi ja materiaalisuunnittelu

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KC00DK94 FEM alkeiskurssi 4
KC00DK97 Koneiden analysointi 5
KC00DL03 Materiaalitekniikka 2 4
KC00DL05 Materiaalisuunnittelu 4
KC00DL07 Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt 4
MKONE23-1017
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3
KC00CC75 Robotiikka 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5
MKONE23-1018
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE59 Projektiopintojakso 27
MKONE23-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2
MKONE23-1020
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan (kpl): 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3
LT00CD11 Logistiikka 3
MKONE23-1021
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK2001 Harjoittelu 1 10
KC23EK2002 Harjoittelu 2 10
KC23EK2003 Harjoittelu 3 10
MKONE23-1022
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15