Siirry suoraan sisältöön

Restonomi (AMK), Päivätoteutus: RESTO24

Tunnus: RESTO24

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Restonomin opinnot antavat monipuoliset valmiudet toimia johto- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä. Tutkinto-ohjelman opinnot perustuvat monialaisesti luonnontieteisiin, kauppatieteisiin ja käyttäytymistieteisiin. Koulutus perustuu näiden tieteiden soveltamiseen palvelualan erityispiirteisiin.
Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, ravitsemispalveluiden johtotehtävissä tai esimerkiksi yrittäjänä. Elintarviketeollisuudessa restonomit työskentelevät myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen ja laadun varmistamisen tehtävissä.

Opinnot antavat vankan tiedollisen ja käytännön osaamisen
- palvelujen johtamiseen
- palvelualalla tarvittavaan liiketoimintaosaamiseen
- palvelumuotoiluun ja asiakasosaamiseen
- elintarviketurvallisuuteen sekä laadun ja prosessien kehittämiseen
- ruokapalvelujen vaatimaan ravitsemusosaamiseen
- digitaalisten järjestelmien tuottaman tiedon hyödyntämiseen
Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden palvelualojen haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan tuotetuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.

Vaihtoehtoisissa opinnoissa opintoja voi valita seuraavista restonomiohjelman omista kokonaisuuksista: Kehittyvät ruokapalvelut, Hyvinvointia ja terveyttä ruoasta sekä Elämykselliset matkailupalvelut. Opintoja voi valita myös muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, bio- ja elintarviketekniikkaa tai kestävää kehitystä tai vaikka opintoja ulkomailta.

SeAMK Ruoka-ala muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Restonomin opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun – ruokapalvelujen lisäksi maatalouteen sekä elintarviketeollisuuteen.

Matkailu- ja ravitsemisalalla asiakkaat ovat usein kansainvälisiä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurien tuntemus on eduksi. Alan yritykset ja työyhteisöt ovat usein monikansallisia. Ravintolat ja ammattikeittiöt sijaitsevat siellä missä asiakkaatkin. On siis luontevaa hankkia monikulttuurisuusosaamista ja hyvä kielitaito jo opintojen aikana. Restonomin tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet lähteä harjoittelemaan ulkomaille, tehdä opintoja ulkomailla tai virtuaalisia vaihto-opintoja. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojen laajuus on 210 op ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä kesäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyötä. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset käytännön harjoitustyöt.

Restonomiohjelmassa Harjoittelu (12 op) sijoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevääseen. Syventävä harjoittelu (18 op) sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä kestävä kehitys. Yrittäjyys on SeAMKin oma kompetenssi.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit (laadittu ARENE:n MARATA -koulutusalan kehittämisverkostossa) muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan:
1. Palvelukulttuuriosaaminen
- osaa soveltaa vieraanvaraisuutta (Hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä palveluliiketoiminnassa
- osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää kannattavia ja asiakaslähtöisiä Mara-alan palveluja
- osaa valita esteettiset ja eettiset ratkaisut palvelutoimintaan (palvelutuotteet, tilat, toimijat ja viestintä)
- osaa analysoida asiakkuuksia ja osaa hyödyntää/käyttää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
2. Palveluliiketoiminta- ja esimiesosaaminen
- osaa myydä ja kehittää palvelutuotteita asiakaslähtöisesti ja kannattavasti
- osaa mallintaa ja soveltaa palveluprosesseja
- osaa soveltaa strategia-ajattelua palveluliiketoiminnan ohjauksen välineenä (liiketoiminnan käsitteet, ajattelumallit, eettisyys liiketoiminnassa)
- toimii yrittäjämäisesti
- osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa
- hyödyntää taloudellisia tunnuslukuja liiketoiminnan kehittämisessä
- osaa käyttää soveltuvaa teknologiaa ja hyödyntää digilisaatiota palveluliiketoiminnassa
3. Globaaliymmärrys
- toimii vastuullisesti
- toimii tuloksellisesti monikulttuurisissa organisaatioissa
- hyödyntää ennakointitietoa palveluliiketoiminnan kehittämisessä

SeAMKin restonomi on moniosaaja, joka toimii johto- ja asiantuntijatehtävissä liikeideoiltaan erilaisissa palvelualojen organisaatioissa ja ruoka-alan yrityksissä, elintarviketeollisuudessa ja itsenäisinä yrittäjinä. Restonomit toimivat tehtävissä, joissa vaaditaan mm. palvelumuotoilun, digitalisaation, kansainvälisyyden, ruokakasvatuksen ja viestinnän taitoja. Restonomi on työelämän kehittäjä, huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Tavallisimpia työllistäjiä ovat ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja julkisen sektorin keittiöiden (esim. koulut ja sairaalat) johto- ja asiantuntijatehtävät. Lisäksi yhä enenevässä määrin työllistävät erilaiset henkilöstövuokraukseen ja matkailu- ja elämysteollisuuteen liittyvät yritykset.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat esim. ravitsemistyönjohtaja, vuoropäällikkö, ravintolapäällikkö, ravitsemispäällikkö, ruokapalvelujohtaja, tuotekehittäjä, projektiasiantuntija tai -päällikkö ja palvelupäällikkö tai alan yrittäjä.

Ammatilliset kieliopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa, pystyy etsimään tietoa sekä seuraamaan oman ammattialansa kehitystä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Oppimisessa huomioidaan oppijan aikaisemmat tiedot ja tulkinnat ja autetaan häntä kytkemään uusi opittava asia aikaisempaan tieto- ja kokemusperustaansa (sosiokonstruktivismi). Oppimisessa painotetaan sosiaalista vuorovaikutusta sekä aitojen tehtävien ja ympäristöjen merkitystä tiedon rakentamisessa. Olennaista on kehittää opiskelijan käsitystä omista oppimistaidoistaan ja itsearviointitaidoistaan. Ammatillisuus rakentuu teoreettisesta ja käytännöllisestä tiedosta sekä asenteesta. Opiskelijaa autetaan pohtimaan ja näkemään näiden osa-alueiden yhteyksiä toisiinsa.

Restonomiksi opiskelu perustuu Prosesseista projekteihin -malliin. Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Studio Kitchen on restonomien oppimisympäristö, missä opiskelijat kehittävät yritysyhteistyötaitojaan ja luovuuttaan, saavat tilaa kokeiluille ja tarvittaessa ohjausta oppimisen tueksi. Opintojen alussa opiskelija oppii palvelutuotannon ja johtamisen prosessit. Syventävät opinnot perustuvat pääsääntöisesti projektioppimiseen. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjusta tai muilta koulutusaloilta.

Keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Soveltavaan ja mielekkääseen oppimiseen päästään monimuotoisissa projekteissa. Opiskelijat osallistuvat SeAMK Ruoka-alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erilaisten projektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Oppimista tapahtuu myös työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa monialaisia työelämälähtöisiä projektiopintoja (SeAMKPro). Monialaisia projektiopintoja voi sisällyttää toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027
RESTO24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RESTO24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 1 1
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
RESTO24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
CA00DK49 Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla 3 3 3 1.5 1.5
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RESTO24-1004
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
RESTO24-1005
Vastuullinen palveluosaaja

(Valitaan kaikki)

24
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5 5 5 2.5 2.5
CA00DA68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 3 3 1.5 1.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5
CA00DA69 Elintarvikkeet ja ravitsemus 7 7 7 3.5 3.5
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 1 1 1
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 1 1 1
CA00DA70 Kestävä kehitys palvelutuotannossa 3 3 3 1 1 1
RESTO24-1006
Ravintola- ja asiakaspalveluosaaja

(Valitaan kaikki)

30
CA00DA64 Ruokapalvelujen tuottaminen 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
YE00DT08 Svenska 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI06 English 1 3 3 1.5 1.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5
CA00CX01 Asiakkaan kohtaaminen 2 2 2 1 1
CA00DA66 Matkailu- ja elämyspalvelut 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00DA65 Palvelutuotannon suunnittelu 6 6 3 3 1.5 1.5 1 1 1
CA00DA67 Ravintolapalvelujen johtaminen 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
RESTO24-1007
Palveluliiketoiminnan kehittäjä

(Valitaan kaikki)

32
CA00DA61 Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
YE00DT09 Svenska 2 2 2 2 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
CA00DA63 Organisaatiokäyttäytyminen 2 2 2 1 1
CA00DA62 Yritystalouden hallinta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00DB76 Palveluprosessien laadun kehittäminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
CA00DB75 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 4 4 4 2 2
CA00CX19 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
RESTO24-1009
Työelämän uudistaja

(Valitaan kaikki)

14
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YELENGLI07 English 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
LT00DR42 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
CA00DA60 Tutkimus- ja kehittämistyö 5 5 5 2.5 2.5
RESTO24-1010
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
RESTO24-1011
Kehittyvät ruokapalvelut

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CA00CY38 Ruokatuotantoprosessit 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00DC02 Ruokalistasuunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX23 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CX24 Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5 5 5 2.5 2.5
CA00CX31 Tuotekehitysprojekti 4 4 4 1.3 1.3 1.3
CA00CX32 Aistinvarainen arviointi 2 2 2 0.7 0.7 0.7
CA00DC04 Tehoa tuotteen lanseeraukseen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RESTO24-1012
Hyvinvointia ja terveyttä ruoasta

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
CA00DC05 Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut 5 5 5 2.5 2.5
CA00DC06 Terveys ja ravitsemusfysiologia 3 3 3 1.5 1.5
CA00CX26 Ravitsemustutkimus 2 2 2 1 1
CA00CX27 Ravitsemusviestintä 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CX28 Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3 3 3 1.5 1.5
CA00CX29 Ruokakasvatus 4 4 4 1.3 1.3 1.3
CA00CX30 Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3 3 3 1 1 1
RESTO24-1013
Elämykselliset matkailupalvelut

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LT00CK96 Matkailu globaalina ilmiönä 3 3 3 1.5 1.5
LT00CK97 Kestävä matkailu 2 2 2 1 1
LT00CK98 Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5 5 5 1.7 1.7 1.7
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5 5 2.5 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8
CA00DC07 Elämystapahtuma 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RESTO24-1014
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
RESTO24-1015
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
RESTO24-1016
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
RESTO24-1019
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
RESTO24-1020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3 3 3 1 1 1
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
CA00CN07 Ruokahävikki 2
9A00CN05 Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5
8B00DS94 FBC – Food Business Challenge 2 - 3
CA00DU37 Visuaalinen viestintä myynnin edistäjänä 5
CA00DU38 Canvan perusteet 3
RESTO24-1022
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
CA00DA58 Harjoittelu 12 12 12 4 4 4
CA00DA59 Syventävä harjoittelu 18 18 9 9 4.5 4.5 3 3 3
RESTO24-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
CA00CY04 Opinnäytetyö 15 5 10 5 10 5 5 5
Yhteensä 210 63 74 84 15 30.5 32.5 34.5 39.5 40.5 43.5 15 15.3 15.3 10.9 10.9 10.9 17.3 17.3 13.4 13.4 13.4 20.3 20.3 12.8 12.8 17.8 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla
Svenska 1
English 1
Svenska 2
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän viestintä
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Innovaatiot ja kehittäminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Ruokapalvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
3 Vapaasti valittavat opinnot
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
FBC – Food Business Challenge
4 Harjoittelu
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Visuaalinen viestintä myynnin edistäjänä
Canvan perusteet

Restonomi kompetenssit 2021

01 Palvelukulttuuriosaaminen

- Osaa soveltaa vieraanvaraisuutta (Hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä palveluliiketoiminnassa
- Osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää kannattavia ja asiakaslähtöisiä Mara-alan palveluja
- Osaa valita esteettiset ja eettiset ratkaisut palvelutoimintaan (palvelutuotteet, tilat, toimijat ja viestintä)
-Osaa analysoida asiakkuuksia ja osaa hyödyntää/käyttää asiakasymmärrystä

Innovaatiot ja kehittäminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Svenska 2
Työelämän viestintä
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja viini
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
02 Palveluliiketoiminta- ja esimiesosaaminen

- osaa myydä ja kehittää palvelutuotteita asiakaslähtöisesti ja kannattavasti
- osaa mallintaa ja soveltaa palveluprosesseja
- osaa soveltaa strategia-ajattelua palveluliiketoiminnan ohjauksen välineenä (liiketoiminnan käsitteet, ajattelumallit, eettisyys liiketoiminnassa)
- toimii yrittäjämäisesti
- osaa johtaa omaa ja työyhteisön toimintaa
- hyödyntää taloudellisia tunnuslukuja liiketoiminnan kehittämisessä
- osaa käyttää soveltuvaa teknologiaa ja hyödyntää digilisaatiota palveluliiketoiminnassa

Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Svenska 2
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Ruokalistasuunnittelu
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
FBC – Food Business Challenge
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
03 Globaaliymmärrys

- toimii vastuullisesti
- toimii tuloksellisesti monikulttuurisissa organisaatioissa
- hyödyntää ennakointitietoa palveluliiketoiminnan kehittämisessä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Svenska 1
English 1
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Svenska 2
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Visuaalinen viestintä myynnin edistäjänä
Canvan perusteet

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Svenska 2
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Työelämän viestintä
English 2
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakasvatus
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokapalvelujen tuottaminen
Svenska 1
English 1
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Svenska 2
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Työelämän viestintä
English 2
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Tuotekehitysprojekti
Aistinvarainen arviointi
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Elämystapahtuma
Ruoka ja viini
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Kestävä kehitys palvelutuotannossa
Ruokapalvelujen tuottaminen
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Organisaatiokäyttäytyminen
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu
Tuotekehitysprojekti
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Terveys ja ravitsemusfysiologia
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailu globaalina ilmiönä
Kestävä matkailu
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Elintarvikkeet ja ravitsemus
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Ruokatuotantoprosessit
Tuotekehitysprojekti
Ravitsemustutkimus
Ravitsemusviestintä
Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta
Ruokakasvatus
Kestävä matkailu
Kestävä ruokajärjestelmä
Ruokahävikki
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Ruokapalvelujen tuottaminen
Organisaatiokäyttäytyminen
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Ravitsemustutkimus
Matkailu globaalina ilmiönä
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Ruoka ja viini
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Palvelutuotannon suunnittelu
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Ruokalistasuunnittelu
Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa
Tuotekehitysprojekti
Tehoa tuotteen lanseeraukseen
Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut
Ajankohtainen ravitsemusprojekti
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Elämystapahtuma
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
FBC – Food Business Challenge
Harjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla
Asiakkaan kohtaaminen
Matkailu- ja elämyspalvelut
Palvelutuotannon suunnittelu
Ravintolapalvelujen johtaminen
Organisaatiokäyttäytyminen
Yritystalouden hallinta
Palveluprosessien laadun kehittäminen
Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna
Palveluyrityksen strateginen kehittäminen
Ruokalistasuunnittelu
Tuotekehitysprojekti
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla
Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Visuaalinen viestintä myynnin edistäjänä
Canvan perusteet

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RESTO24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RESTO24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
RESTO24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
CA00DK49 Yrittäjyys matkailu- ja palvelualalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
RESTO24-1004
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
RESTO24-1005
Vastuullinen palveluosaaja

(Valitaan kaikki)

24
CA00CX10 Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
CA00DA68 Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 3
CA00DA69 Elintarvikkeet ja ravitsemus 7
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
CA00DA70 Kestävä kehitys palvelutuotannossa 3
RESTO24-1006
Ravintola- ja asiakaspalveluosaaja

(Valitaan kaikki)

30
CA00DA64 Ruokapalvelujen tuottaminen 10
YE00DT08 Svenska 1 3
YELENGLI06 English 1 3
CA00CX01 Asiakkaan kohtaaminen 2
CA00DA66 Matkailu- ja elämyspalvelut 2
CA00DA65 Palvelutuotannon suunnittelu 6
CA00DA67 Ravintolapalvelujen johtaminen 4
RESTO24-1007
Palveluliiketoiminnan kehittäjä

(Valitaan kaikki)

32
CA00DA61 Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus ruokaketjussa 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
YE00DT09 Svenska 2 2
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
CA00DA63 Organisaatiokäyttäytyminen 2
CA00DA62 Yritystalouden hallinta 5
CA00DB76 Palveluprosessien laadun kehittäminen 4
CA00DB75 Palvelumuotoilu yrityksen kehittämistyökaluna 4
CA00CX19 Palveluyrityksen strateginen kehittäminen 5
RESTO24-1009
Työelämän uudistaja

(Valitaan kaikki)

14
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YELENGLI07 English 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
LT00DR42 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
CA00DA60 Tutkimus- ja kehittämistyö 5
RESTO24-1010
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
RESTO24-1011
Kehittyvät ruokapalvelut

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
CA00CY38 Ruokatuotantoprosessit 5
CA00DC02 Ruokalistasuunnittelu 5
CA00CX23 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 5
CA00CX24 Teknologian mahdollisuudet ruokapalveluissa 5
CA00CX31 Tuotekehitysprojekti 4
CA00CX32 Aistinvarainen arviointi 2
CA00DC04 Tehoa tuotteen lanseeraukseen 4
RESTO24-1012
Hyvinvointia ja terveyttä ruoasta

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
CA00DC05 Hyvinvointia edistävät ruokapalvelut 5
CA00DC06 Terveys ja ravitsemusfysiologia 3
CA00CX26 Ravitsemustutkimus 2
CA00CX27 Ravitsemusviestintä 5
CA00CX28 Ruokakäyttäytyminen ja ruoanvalinta 3
CA00CX29 Ruokakasvatus 4
CA00CX30 Ajankohtainen ravitsemusprojekti 3
RESTO24-1013
Elämykselliset matkailupalvelut

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
LT00CK96 Matkailu globaalina ilmiönä 3
LT00CK97 Kestävä matkailu 2
LT00CK98 Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5
CA00CL50 Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5
CA00DC07 Elämystapahtuma 5
RESTO24-1014
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
RESTO24-1015
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
RESTO24-1016
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
RESTO24-1019
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
RESTO24-1020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
CA00BS78 Ruoka ja viini 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
CA00CN07 Ruokahävikki 2
9A00CN05 Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5
9A00CN06 Green Care -palvelut ja -yrittäjyys 5
8B00DS94 FBC – Food Business Challenge 2 - 3
CA00DU37 Visuaalinen viestintä myynnin edistäjänä 5
CA00DU38 Canvan perusteet 3
RESTO24-1022
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
CA00DA58 Harjoittelu 12
CA00DA59 Syventävä harjoittelu 18
RESTO24-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
CA00CY04 Opinnäytetyö 15