Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajan kliinisen asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen - ohjattu harjoitteluLaajuus (14 op)

Tunnus: SH00CO38

Osaamistavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt asiakaslähtöisyyden, hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden hoitotyönsä lähtökohdiksi. Opiskelijan hoitotyön toiminta ja päätöksenteko on näyttöön perustuvaa. Opiskelija on sisäistänyt terveyden ja toimintakyvyn edistämisen hoitotyönsä lähtökohdiksi ja päämääriksi. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää kliinisen hoitotyön sekä opetuksen ja ohjaamisen kokonaisvaltaista osaamistaan tulevaisuuden hoitotyön vaatimusten näkökulmista. Opiskelija osaa toimia moniongelmaisissa yhtäaikaisissa hoitotyön tilanteissa priorisoiden hoitotyönsä. Opiskelija osaa toimia monialaisissa ja moniammatillisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa ottaen huomioon toimintaympäristön kehitysstrategiat. Opiskelija osaa toimia monialaisissa ja moniammatillissa työryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa hoitotyön asiantuntijana. Opiskelija osaa johtaa työryhmän ja tiimin toimintaa. Opiskelija osaa soveltaa eTerveyttä, terveysteknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä tietoturvallisuutta ja potilasturvallisturvallisuutta edistäen. Opiskelijalla osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden ja ósaamisen syventämisen harjoittelu. Sähköinen lääkehoitopassi+lääkelaskut. Harjoittelutehtävät.

Esitietovaatimukset

Harjoittelun aloittaminen edellyttää sairaanhoitajakoulutuksen aikaisempien hoitotyön teoriaopintojen ja harjoittelujen suorittamista Lääkelaskujen hyväksyttyä suoritusta.
Sairaanhoitajan kliinisen hoitotyön perusteiden osaaminen, Sairaanhoitajan näyttöön perustuva kliininen osaaminen kokonaisuudet 1-3. sekä Sairaanhoitajan turvallinen lääkehoito- ja nestehoito-osaaminen - opintokokonaisuudet tulisi olla suoritettuna.
Perusvaiheen opintoja vähintään 150 op:ta.
Lääkelaskujen hyväksytty suoritus.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Opiskelija(lla)
-on joustamattomuutta työyhteisössä, työtoimintojen ja tehtävien suunnittelussa ja toteutuksessa.
-huomioi potilasturvallisuuteen ja omaan turvallisuuteen liittyvät asiat toiminnassaan.
-yhteistyökyvyssä puutteita.
-vastuunotto vähäistä.
-ei kykene tuomaan esille omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä alueita.
-teoreettinen näkemys on kapea-alainen.
-toiminta epäjohdonmukaista, pinnallista ja mekaanista.
-huolehtii vain välttämättömistä hoitotoimista.
-potilaan/asiakkaan ja perheen kohtaaminen on asiallista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Opiskelija
-ymmärtää työskentelyssään vastuunsa potilaalle/ asiakkaalle ja hänen perheelleen.
-osoittaa työn suunnittelussa ja toteutuksessa joustavuutta ja hän työskentelee yhteistyössä potilaan/asiakkaan, perheen ja työyhteisön kanssa.
-kokonaisuuksien hallinnassa on vielä puutteita, samoin tiedon soveltamisessa uusiin tilanteisiin.
-tuo esille uusia käytäntöjä, mutta syvällisempi pohdinta ja arviointi puuttuu.
-opiskelija on motivoitunut, aktiivinen ja halukas oppimaan jatkuvasti uutta.
-huomioi kokonaistilanteen, mutta ei pysty vielä täysin toimimaan sen mukaisesti.
-osaa pohtia ja näkee syys-seuraus suhteita, mutta laajempi teoreettinen näkemys puuttuu.
-ei virheellisyyksiä toiminnassa.
-potilaan/asiakkaan ja perheen kohtaaminen on asiallista ja ammatillista.
-toimii työyhteisön jäsenenä vastuullisesti.
-työn suunnittelussa ja toteutuksessa osoittaa tilannekohtaista joustavuutta.
-oivaltaa potilaan/ asiakkaan ja perheen voimavarojen merkityksen hoitotyössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelija(lla)
-ottaa vastuuta omasta ja työyhteisön toiminnasta lähtökohtana asiakkaan / potilaan ja hänen perheensä terveys ja hyvä olo.
-osoittaa itsessään vastuullisuutta kehittää hoitotyön laatua.
-on sisäistynyt näkemys sairaanhoitajan työstä ja sen kehittämisestä suhteessa yhteiskunnan kehitykseen.
-tuo esille omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä alueita omassa itsessään ja omassa toiminnassaan.
-yhteistyökyvyssään hän on joustava ja muut huomioonottava.
-potilas- / asiakas- ja perhelähtöisyys näkyy kaikissa toiminnoissa.
-kykenee tilanteiden hallintaan ja priorisointiin myös äkillisissä tilanteissa.
-hallitsee kokonaistilanteen ja pystyy toimimaan sen asettamien vaatimusten mukaisesti.
-osoittaa hoitotyön tietoperustan syvällistä hallintaa niin keskusteluissa kuin toiminnoissa.
-potilaan / asiakkaan ja perheen kohtaaminen on ammatillista ja voimavaroja tukevaa.
-analysoi ja arvioi rakentavan kriittisesti ja avoimesti omaa toimintaansa ja työyhteisön toimintaa.
-toiminnassa on näkyvissä omaperäinen, kehittävä ja luova ajattelu.
-potilas/ asiakas kaiken toiminnan lähtökohtana.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelijan toiminta on epäeettistä sekä potilaan/ asiakkaan ja perheen turvallisuuden ja opiskelijan oman turvallisuuden vaarantavaa. Opiskelija ei kykene yhteistyöhön potilaan/ asiakkaan, perheen tai työyhteisön kanssa. Opiskelijalla on puutteita omatoimisessa työskentelyssä ja tilanteiden hallinnassa ja työskentely on joustamatonta. Opiskelija välttelee ohjaustilanteita. Poissaoloja ja epätäsmällisyyttä työaikojen noudattamisessa. Opiskelija ei toimi tilanteeseen soveltuvalla tavalla tai välttelee tilanteita.

Lisätiedot

Harjoittelujakson numeerinen arviointi vaikuttaa teoria-arvosanan muodostumiseen.
Mikäli harjoittelupaikassa hoidetaan alaikäisiä potilaita opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote ennen harjoittelun aloittamista.