Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RAK24

Tunnus: RAK24

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.

Rakennustekniikan kompetenssit ovat:
- Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa
- Rakenteiden suunnitteluosaaminen
- Rakentamisprosessiosaaminen
- Rakennusalan kustannusosaaminen
- Korjausrakentamisen erityisosaaminen


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Rakennustekniikan koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja omaa kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä harjoittelua.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennusinsinöörin opinnot antavat muodollisen pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennusprojekteissa työnjohto- ja rakennesuunnittelutehtävissä. Koulutuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä ottamalla huomioon muodollisen pätevyyden edellyttämät osaamiset.

Osaamistavoitteet

Millaista yhteiskuntaa Sinä haluat rakennettavan? Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ympäristövaikutuksilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi, ympäristöystävällisten materiaalien käyttämiseksi ja rakennushankkeiden sekä koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan tekniikan ammattilaisia. Uusiutuvien luonnonvarojen ja kiertotalouden parempi hyödyntäminen kustannustehokkaasti avaavat ovet kestävään kehitykseen. Kattava yhteistyö suunnittelusta toteutukseen takaa laadukkaammat rakennukset ja terveellisemmän rakennetun ympäristön.

Opinnossasi laajennat osaamistasi kestävän yhteiskunnan rakentajana ja kehittäjänä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
Kevät
2028
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027 3. / 2028 4. / 2028 5. / 2028
RAK24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RAK24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 2 2
RAK24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8H00DJ95 Yrittäjyys rakennusalalla 3 3 3 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 2
RAK24-1004
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

126
RAK24-1021
Rakennusalan matemaattiset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

19
8D00DR31 Rakennustekniikan algebra 3 3 3 1 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4 4 4 2 2
8D00CK24 Matemaattinen analyysi 3 3 3 3
8D00DR30 Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät 3 3 3 3
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 3
RAK1B6 Mekaniikka 3 3 3 3
RAK24-1022
Viestintä rakennusalalla

(Valitaan kaikki)

12
8D00DL24 Työelämän englanti 3 3 3 3
8D00DS55 Ruotsi 3 3 3 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8D00DL26 Ammattialan englanti 3 3 3 3
8D00DI88 Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla 3 3 3 3
RAK24-1008
Rakennuksen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
8H00DK11 Rakennusalan piirustukset 3 3 3 3
8D00DM15 Kaavoitus 3 3 3 3
8D00DM17 Rakennussuunnittelu 4 4 1 3 1 3
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2 2 2 2
8D00DB08 CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 3 3 3 1.5 1.5
RAK24-1009
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

10
8D00DR32 Statiikka 5 5 5 2.5 2.5
8D00DR33 Lujuusoppi 5 5 5 2.5 2.5
RAK24-1010
Maa- ja pohjarakentaminen

(Valitaan kaikki)

10
8D00DI91 Geotekniikka ja pohjarakentaminen 5 5 5 2.5 2.5
8D00DI90 Maarakennus- ja mittaustekniikka 5 5 5 2.5 2.5
RAK24-1011
Rakennushankkeen johtaminen

(Valitaan kaikki)

15
RAK2I4 Työturvallisuus 3 3 3 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5 5 5 2.5 2.5
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4 4 4 4
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3 3 3 3
RAK24-1012
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

24
RAK2G1 Talonrakennus 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2 2 2 2
8H00DL22 Betonitekniikka 3 3 3 3
8D00CK29 Rakennusfysiikka 1 4 4 4 2 2
8D00CK30 Rakennusfysiikka 2 2 2 2 2
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5 5 5 5
8D00DS62 Ekologinen rakentaminen 3 3 3 3
RAK24-1013
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

21
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4 4 4 4
RAK2H2 Puurakenteet 1 5 5 5 2.5 2.5
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5 5 5 2.5 2.5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
8D00DM50 Massiivipuurakenteiden perusteet 2 2 2 2
RAK24-1014
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 37)

37
RAK24-RAK23-CATEGORY-1000
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

37
RAK2F2 Rakennuttaminen 3 3 3 3
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5 5 5 5
8D00CK32 Työmaatekniikka 5 5 5 5
8D00DT15 Pientaloprojekti 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK31 Hankintatoimi ja sopimukset 5 5 5 2.5 2.5
8H00DL19 Betonirakentaminen 3 3 3 3
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4 4 4 4
8D00DS56 Laadunhallinta 3 3 3 3
8D00DT14 Elementtirakentaminen 4 4 4 4
RAK24-1015
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

37
8D00DR34 Sauvarakenteet 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J2 Puurakenteet 2 5 5 5 5
8D00DT17 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
8D00DL29 Rakennusfysikaalinen suunnittelu 3 3 3 3
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J4 Liittorakenteet 3 3 3 3
8D00DI92 Elementtisuunnittelu 3 3 3 3
8D00DM51 Massiivipuurakenteiden suunnittelu 3 3 3 3
RAK24-1019
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 3
8D00DR30 Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät 3 3 3 3
8D00DR36 Sisäilmasto 3 3 3 3
8D00DR35 Rakennesuunnitteluprojekti 2 4 4 3 1 1 2 1
8D00DR37 Työmaaprojekti 4 4 4 4
RAK24-1023
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
RAK24-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5 5 2 3 1 1 1 1 1
RAK24-1017
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10 10 10 10
RAK52 Harjoittelu 2 20 20 20 10 10
RAK24-1018
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15 15 10 5 5 5 5
Yhteensä 240 56 65 86 70 30 26 25 40 45.5 40.5 47 23 14.5 15.5 13.5 12.5 0 13.5 11.5 15.5 14.5 10 24 21.5 20.5 10 10 22.5 24.5 23 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennustekniikka kompetenssit

1 Ympäristövastuu- ja elinkaari-osaaminen rakentamisessa

- tuntee elinkaaritekniikan käsitteet ja merkityksen rakennusalalla
- tuntee rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutukset ja niiden määrittelyperiaatteet
- osaa käyttöikämitoituksen
- hallitsee kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden

Yrittäjyys rakennusalalla
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Rakentamistalous
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Kustannussuunnittelu
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Sisäilmasto
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- osaa rakenteiden staattisen toiminnan mallintamisen
- osaa talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun eri materiaalien osalta
- osaa korjausrakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät
- tuntee rakennusfysikaaliset ja -kemialliset ilmiöt ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa

Rakennusalan piirustukset
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Pientaloprojekti
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Rakentamisprosessiosaaminen

- tuntee talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttamisen, urakoinnin ja johtamisen menetelmät ja käytännöt
- osaa tunnistaa asiakastarpeet ja ottaa ne huomioon hallitsee tuotannonohjauksen
- osaa ottaa huomioon lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutukset; hallitsee rakentamisen laatu- ja turvallisuustekniikan

Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Rakentamistalous
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Kustannussuunnittelu
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Sisäilmasto
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Rakennusalan kustannusosaaminen

- Rakennushankkeen kustannushallinta
- Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen
- Yritystalouden tuntemus

Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Ekologinen rakentaminen
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Korjausrakentamisen erityisosaaminen

- ymmärtää rakennusten käyttöarvot ja rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot
- ymmärtää rakennussuojelun mahdollisuudet
- tuntee eri aikakausien rakennusten materiaalit, rakenteet ja rakentamistavat
- ymmärtää rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavat tekijät ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavat
- osaa korjausrakentamisen prosessit ja tekniikat

Työturvallisuus
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Sisäilmasto
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Innovaatiot ja kehittäminen
Rakennustekniikan algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Työelämän englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ammattialan englanti
Sauvarakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Rakennesuunnitteluprojekti 2

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
2 Ammattiopinnot
Rakennustekniikan algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Työelämän englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ammattialan englanti
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Rakentamistalous
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Kustannussuunnittelu
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Sauvarakenteet
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Sisäilmasto
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
3 Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Rakennesuunnitteluprojekti 1

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Rakennustekniikan algebra
Rakennustekniikan geometria
Matemaattinen analyysi
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Työelämän englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ammattialan englanti
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Rakentamistalous
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Kustannussuunnittelu
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Sauvarakenteet
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Sisäilmasto
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Rakentamistalous
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Kustannussuunnittelu
Korjausrakentaminen
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Työturvallisuus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Ekologinen rakentaminen
Rakennuttaminen
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Ajallinen suunnittelu
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4. Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi-mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimin-tamallien etsimiseen, käyttöönottami-seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennuttaminen
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Sisäilmasto
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Työelämän englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ammattialan englanti
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6. Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittä-mismenetelmiä.

- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä mui-den kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteis-työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole-massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutki-mus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Rakennusalan piirustukset
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Geotekniikka ja pohjarakentaminen
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Työturvallisuus
Rakentamistalous
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Kustannussuunnittelu
Talonrakennus
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Korjausrakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Massiivipuurakenteiden perusteet
Rakennuttaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Pientaloprojekti
Hankintatoimi ja sopimukset
Betonirakentaminen
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Elementtisuunnittelu
Massiivipuurakenteiden suunnittelu
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät
Sisäilmasto
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7. Yrittäjyysosaaminen

• osaa toimia työelämässä yrittäjämäisesti
• osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia
• ymmärtää yrityksen ja sen toimintaympäristön vuorovaikutusta
• ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
• osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Yrittäjyys rakennusalalla
Innovaatiot ja kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Pientaloprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Rakennesuunnitteluprojekti 1

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RAK24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RAK24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4
XX00DM04 Viestintätaidot 4
RAK24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
8H00DJ95 Yrittäjyys rakennusalalla 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2
RAK24-1004
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

126
RAK24-1021
Rakennusalan matemaattiset perusopinnot

(Valitaan kaikki)

19
8D00DR31 Rakennustekniikan algebra 3
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4
8D00CK24 Matemaattinen analyysi 3
8D00DR30 Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät 3
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
RAK1B6 Mekaniikka 3
RAK24-1022
Viestintä rakennusalalla

(Valitaan kaikki)

12
8D00DL24 Työelämän englanti 3
8D00DS55 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8D00DL26 Ammattialan englanti 3
8D00DI88 Tutkimus- ja kehittämistyö rakennusalalla 3
RAK24-1008
Rakennuksen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
8H00DK11 Rakennusalan piirustukset 3
8D00DM15 Kaavoitus 3
8D00DM17 Rakennussuunnittelu 4
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2
8D00DB08 CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 3
RAK24-1009
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

10
8D00DR32 Statiikka 5
8D00DR33 Lujuusoppi 5
RAK24-1010
Maa- ja pohjarakentaminen

(Valitaan kaikki)

10
8D00DI91 Geotekniikka ja pohjarakentaminen 5
8D00DI90 Maarakennus- ja mittaustekniikka 5
RAK24-1011
Rakennushankkeen johtaminen

(Valitaan kaikki)

15
RAK2I4 Työturvallisuus 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3
RAK24-1012
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

24
RAK2G1 Talonrakennus 5
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2
8H00DL22 Betonitekniikka 3
8D00CK29 Rakennusfysiikka 1 4
8D00CK30 Rakennusfysiikka 2 2
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5
8D00DS62 Ekologinen rakentaminen 3
RAK24-1013
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

21
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4
RAK2H2 Puurakenteet 1 5
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5
8D00DM50 Massiivipuurakenteiden perusteet 2
RAK24-1014
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 37)

37
RAK24-RAK23-CATEGORY-1000
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

37
RAK2F2 Rakennuttaminen 3
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5
8D00CK32 Työmaatekniikka 5
8D00DT15 Pientaloprojekti 5
8D00CK31 Hankintatoimi ja sopimukset 5
8H00DL19 Betonirakentaminen 3
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4
8D00DS56 Laadunhallinta 3
8D00DT14 Elementtirakentaminen 4
RAK24-1015
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

37
8D00DR34 Sauvarakenteet 5
RAK2J2 Puurakenteet 2 5
8D00DT17 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5
8D00DL29 Rakennusfysikaalinen suunnittelu 3
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5
RAK2J4 Liittorakenteet 3
8D00DI92 Elementtisuunnittelu 3
8D00DM51 Massiivipuurakenteiden suunnittelu 3
RAK24-1019
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
8D00DR30 Rakennustekniikan matemaattiset menetelmät 3
8D00DR36 Sisäilmasto 3
8D00DR35 Rakennesuunnitteluprojekti 2 4
8D00DR37 Työmaaprojekti 4
RAK24-1023
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
RAK24-1016
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
RAK24-1017
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10
RAK52 Harjoittelu 2 20
RAK24-1018
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15